Gümrük Genelgeleriİthalat GenelgeleriPosta / Kargo / Yolcu

Kullanılmış Ev Eşyası İthali (Genelge 2012/10)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.10.01.00-010.06.01 5/4/2012
Konu : Kullanılmış Ev Eşyası İthali

GENELGE

(2012/10)

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 48, 49, 57 nci maddeleri ile 1 sıra nolu Gümrük Muafiyeti Tebliginin 8 ila 18 inci maddelerinde, kullanılmıs ev esyasının gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolasıma girisi düzenlenmektedir. Anılan Kararın 48 ve 49 ile anılan Tebligin 8 ila 14 üncü maddelerinde, yerlesim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kisilere, Kararın 57 ile Tebligin 15 ila 18 inci maddelerinde ise, yerleşim yerini nakletme kosuluna baglı olmadan, yerlesim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kisilere ait kullanılmıs ev esyasının muafen serbest dolasıma girisine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Kullanılmıs ev esyasının muafen serbest dolasıma girisine iliskin islemlerde, aşağıda belirtilen hususlara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

1- Kullanılmıs ev esyası muafiyetinden daha önce faydalanmıs olup, Türkiye Gümrük Bölgesi dısında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerlesim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kisilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dısında en az 24 ay yeniden ikamet tesis etmeleri gerekmektedir.

Mülga 1 seri nolu Tebligin 7 nci maddesi geregince, naklihane islemini müteakip gümrük beyannamesinin sayı ve tarihi ilgilinin pasaportuna islenmekte, böylelikle kisi tarafından daha önce naklihane yapılıp yapılmadıgına dair kontroller gümrük idarelerince pasaportlar üzerinden gerçeklestirilmekte idi. Söz konusu kontrolün kisilerin pasaport bilgilerinden tespitinin gümrük idarelerince yapılamaması halinde, bu kontrol yine mülga Tebligin 7 nci maddesi uyarınca Edirne Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü bünyesinde kayıt altına alınan istatistiki veriler aracılıgı ile yapılmakta idi.
Bilindigi üzere, halen yürürlükte bulunan 1 sıra nolu Gümrük Muafiyeti Tebligi ile, hem kullanılmıs ev esyası ithal eden kisilerin bu hakkı kullandıklarına dair gümrük idarelerince pasaporta serh düsülme yöntemi hem de kullanılmıs ev esyası istatistiklerin Edirne Gümrük veMuhafaza Basmüdürlügüne gönderilmesi uygulamasına son verilmistir.

Diger taraftan, anılan Tebligin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtildigi üzere, söz konusu hakkın mükerrer kullanımının kontrolü, Tebligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 24 ay boyunca, kullanılmıs ev esyası ithaline iliskin gümrük islemlerinde pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin kontrolü ile zayiinden alınmıs ve verilis tarihi iki yılı doldurmamıs yeni pasaportlarda ise, yurt dısında 24 aydan fazla ikamet edildigine dair dıs temsilciliklerimizden alınan belgenin kontrolü ile sağlanacaktır.
Yine bu süre içerisinde, söz konusu kontrolün kisilerin pasaport bilgilerinden tespitinin gümrük idarelerince yapılamaması halinde, bu kontrol 6/7/2009 – 6/7/2011 tarihleri arasında Edirne Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügünden temin edilen istatistiki verilerin bulundugu gümrük intranette yer alan “Naklihane İşlemleri Sorgulamaları”ndan gerçeklestirilecektir.
Ayrıca, 1 sıra nolu Gümrük Muafiyeti Tebliginin yürürlüge girdigi 6/7/2011 tarihinden itibaren Tebligin 38 inci maddesi geregince ev esyasına iliskin verilerin sözlü beyana iliskin formda yükümlünün verdigi bilgilere istinaden gümrük personeli tarafından sisteme girilmesi ya da doldurulması gerekmekte olup, 6/7/2013 tarihinden itibaren hakkın mükerrer kullanımının kontrolü bu veriler ısıgında GÜVAS üzerinden yapılacaktır.
2- Anılan Kararın 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, yerlesim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dısında bulunan gerçek kisiler tarafından, Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri kullanılmıs ev esyasını bir defaya mahsus olmak üzere muafen serbest dolasıma sokmalarına izin verilecegi belirtilmistir.
Bu çerçevede, hakkın bir defaya mahsus kullanımının kontrolü, yine Tebligin 37 nci maddesi geregince sözlü beyan formundaki veriler ısıgında GÜVAS’tan sorgu yapılmak suretiyle gerçeklestirilecektir. Yerlesim yerini nakleden gerçek kisilere ait kullanılmıs ev esyasının gümrük islemlerinde oldugu gibi, Kararın 57 nci maddesi çerçevesinde gerçeklestirilen ev esyasının serbest dolasıma giris islemlerinde kisilerin pasaportlarına serh düsülmeyecektir.
3- Anılan Tebligin 9 ve 16 ncı maddeleri geregince, veraset yoluyla getirilen ev esyası islemleri hariç, tüm kullanılmıs ev esyasının serbest dolasıma giris islemlerinde aile ünitesi esas alınacaktır. Eslerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanacaktır.
Bu hususun, dolayısıyla hakkın mükerrer kullanımının kontrolü, yerlesim yerini nakleden kisilerin ev esyasının serbest dolasıma giris islemlerinde Tebligin 12 nci maddesinde ibraz edilmesi gereken belgeler arasında sayılan vukuatlı nüfus kayıt örnegindeki bilgilerinden, Kararın 57 nci maddesi çerçevesindeki islemlerde ise, Tebligin 18 inci maddesinde sayılan dıs temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerimizden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerinden hareketle GÜVAS’tan sorgu yapılmak suretiyle saglanacaktır. Bu maddenin uygulanmasında, Türk veya çift uyruklu kisiler için vukuatlı nüfus kayıt örneginin ibraz edilmesi yeterli olacak olup, yabancı uyruklu kisiler için yabancı ülke yasaları uyarınca dıs temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerimizden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içerir belgenin temin edilememesi durumunda ise kisilerin beyanı ile yetinilecektir.
4- Yerlesim yerini nakleden kisilerin ev esyasının serbest dolasıma giris islemlerinde Tebligin 12 nci maddesi geregince, yerlesim yerinin nakledildigine iliskin dıs temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakli belgesinin gümrük idaresine ibrazı istenmektedir.
Bu çerçevede, birden fazla tabiyeti bulunan ve tabiyetlerinden biri Türk olan kisiler, ikamet nakil belgesini ibraz etmeleri halinde, anılan Kararın 48 inci maddesi kapsamında kullanılmıs ev esyası muafiyeti hükümlerinden yararlanabilecektir.
5- Yerlesim yeri nakli sartı aranmadan gerçeklestirilen kullanılmıs ev esyasının serbest dolasıma giris islemlerinde ise, söz konusu Tebligin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında da belirtildigi üzere, kisilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dısında en az 24 ay yerlesik olmaları esas olup, kisilerin uyrugu dikkate alınmayacaktır.
Bu kisilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dısında en az 24 ay yerlesik olmalarının tespiti ise, Tebligin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan dıs temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınacak belge ile yapılacaktır. Söz konusu belgenin ibrazının yabancı ülke yasaları uyarınca mümkün olmaması durumunda ise, kisinin yurda giris çıkıs kayıtlarının kontrolü ile yetinilecektir.
6- Yurt dısındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlilerince gerçeklestirilen serbest dolasıma giris islemlerinde, anılan Tebligin 12/1-d maddesine istinaden görevin sona erdigini gösteren baglı bulundukları kamu kurum veya kurulusu tarafından verilecek belgenin ibrazı gerekmektedir.
Bununla birlikte, Tebligin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, muafiyet hakkının kamu görevlilerince gelislerinden önce veya beraberlerinde ya da gelislerinden sonraki 6 ay içerisinde kullanılabilecegine, 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile kisilerin kendisi veya esleri tarafından gümrük idaresine müracaat edilmesine imkan tanınmıstır.
Bu çerçevede, kamu görevlilerinin görevlerinin bitiminden önce esleri tarafından gerçeklestirilen serbest dolasıma giris islemlerinde, eslerinin yurt dısında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermedigine dair baglı bulundukları kamu kurum veya kurulusu tarafından verilen belgenin ibrazı ile yetinilecek, ayrıca bu kisilerden ikamet nakil belgesinin ibrazı istenmeyecektir.
Konuya iliskin 15/5/2009 tarihli ve 2009/66 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAGITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu