Gümrük Genelgeleri

KKDF-Takas (Genelge 2013/45)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : KKDF-Takas

GENELGE
(2013/45)

28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelgenin 2’nci, 3’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddeleri aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiş, ayrıca söz konusu Genelgeye 7’nci madde ve Ek-2 eklenmiştir.
“2. Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin aynı gümrük müdürlüğünden yapılacak olması halinde; takas işlemi gerçekleştirileceğinin, bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk ithalat veya ihracat işlemi öncesinde ilgili gümrük müdürlüğüne Ek -1’de yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi,
3. Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük müdürlüklerinden yapılacak olması halinde; Ek-1’de yer alan takas dilekçesine 2’nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak, işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinin listesinin de eklenmesi ve bu belgelerin ithalat veya ihracatın yapılacağı ilk gümrük müdürlüğüne verilmesi, bu işlemi takip eden ithalat ve ihracatlarda ise ilgili gümrük müdürlüklerine takas dilekçesinin bir örneği ile Ek 2’de yer alan takas kapsamında yapılan tüm ithalat ve ihracatların kaydedildiği “Takas Takip Formu”nun bir örneğinin eklenmesi,
5- Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması,
6- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması,
7- Takas işlemlerinin, takas dilekçesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit edilmesi, şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.
Gümrük Müdürlüğünce, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince hazırlanan tespit raporunun uygun bulunması durumunda söz konusu rapor, takas işlemleri kapsamında yapılan ithalatlarda teminata bağlanan KKDF’nin çözümünü teminen ithalat yapılan diğer gümrük müdürlüklerine gönderilir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
EK: Takas Takip Form
TAKAS İŞLEMLERİ TAKİP FORMU
İTHALAT
İHRACAT
Gümrük Müdürlüğü
Beyanname Tarihi
Beyanname Sayısı
GTİP
Tutar
Muayene Memuru Onayı
Gümrük Müdürlüğü
Beyanname Tarihi
Beyanname Sayısı
GTİP
Tutar
Muayene Memuru Onayı

Başa dön tuşu