Gümrük Genelgeleri

KKDF – Takas (Genelge 2013/21)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : KKDF-Takas

GENELGE (2013/21)
12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3’üncü maddesinin 12 numaralı bendinde takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Ancak, Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen bir mevzuat bulunmamakta dolayısıyla söz konusu işlemlerde KKDF istisnası uygulanamamaktadır.
Ancak, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacaktır.
1. Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,
2. Takas işlemine ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması,
3. Takas işlemi gerçekleştirileceğinin ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan gümrük müdürlüğüne ekte yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi,
4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202’inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,
5. Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,
6- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,
şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.
Söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı doğrultusunda gerçekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip alınan teminatlar çözülecektir. Diğer taraftan, ithalat ve ihracatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.
Bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı ülkeler Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve duyurulacaktır.
(2014/9 Sayılı Genelge ile eklenmiştir) 28/06/2012 tarihinden sonra yapılan ve işbu Genelgenin yayım tarihi (28/06/2013) itibariyle ithalat ve ihracat işlemleri tamamlanmamış takas sözleşmeleri kapsamında ödeme şekli “özel takas” beyan edilerek tescil edilmiş ithalat ve ihracat beyannameleri de bu Genelge hükümlerine tabidir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar
EKLER:
EK 1: Dilekçe örneği
……………………………MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………. ülkesi ile takas işlemi kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- Firmanın
a) Ünvanı :
b) Adresi :
c) Vergi No :
2- Yurt Dışındaki firma adı
a) Ünvanı :
b) Adresi :
3- İhraç Edilecek Malın
a) Ticari tanımı :
b) GTİP :
c) Miktarı :
ç) Satış Bedeli :
d) CIF değeri:
e) FOB değeri:
4- İthal Edilecek Malın
a) Ticari Tanımı:
b) GTİP :
c) Miktarı :
ç) Alış Bedeli :
d) CIF değeri:
e) FOB değeri:
Bilgilerine arz ederim.
Firma İmza Kaşe

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 21 sayılı Genelge
Takas işlemlerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamasına ilişkin 28.06.2013 tarihli ve 21 sayılı Genelge ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu Genelgede bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı ülkelerin Genel Müdürlüğümüzce duyurulacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, İran ile yapılan ticarette anılan Genelge kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür

 

Başa dön tuşu