Gümrük Genelgeleri

Kendinden hareketli pulverizatör (2013/11)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 26484290-010.06.01
Konu: Kendinden hareketli pulverizatör
GENELGE (2013/ 11 )
Gümrük idarelerinde “zirai ilaçlamada kullanılan ve sıvı ilaç püskürten kendinden hareketli pulverizatörlerin” sınıflandırılmasıyla ilgili tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu yönünde Bakanlığımıza bilgiler intikal etmektedir.
Bilindiği üzere TGTC’de 84.24 tarife pozisyonunda “Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye,dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar; yangın söndürme cihazları ; püskürtmetabancaları ve benzeri cihazlar”, 87.05 tarife pozisyonunda ise “Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insanveya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) ” yer almaktadır.
Konuyla ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 ile ilgili açıklama notlarında;
-“Bu pozisyon, buhar ve sıvıların veya katı haldeki maddelerin (kum taneleri, toz, granül veya saçmahalindeki maddeler ve madeni aşındırıcılar gibi) fışkırtma, dağıtma veya püskürtme suretiyledağılmasını veya yayılmasını temin eden makina ve cihaz
ları içine alır (sıvıyı toplayan kaplar olsun olmasın)” ve
-“(D) POMPALAR, PULVARİZATÖRLER VE TOZ PÜSKÜRTÜCÜLER” başlığı altında “Bunlar,özellikle tarımda, bahçevanlıkta veya evlerde haşarat veya parazitleri imha edici maddeleripüskürtmede veya dağıtmada kullanılan cihazlar olup,el ile kullanılan pompaları (basit pistonlupüskürtücü, pompalar dahil), pedalla çalışan tipte olanlarını (hazneli veya haznesiz), körüklü tozpüskürtme cihazlarını, sırtta kullanılan türden pülvarizatörler ile portatif tiplerdeki pülvarizatörleriiçine alır. Bunlardan başka, pompalama veya püskürtme vazifesi görmekle beraber cihazı da göreceği işle ilgili olarak sınırlı bir sahada hareket ettirecek şekilde olan bir motorla mücehhez bulunan seyyar püskürtme makinaları da bu pozisyonda yer alır. Buna karşılık, 87.05 pozisyonu anlamındaki özel kullanıma mahsus motorlu kara taşıtlarından sayılanlar bu pozisyon haricindedir.”hükümleri,
87.05 ile ilgili açıklama notlarında ise ;
-“Bu pozisyon nakliyat işlerinden başka bazı hizmetlerin görülmesi için çeşitli alet ve cihazlarla donatılarak yapılmış veya uyarlanmış motorlu taşıtları içine alır.” ve
-“MOTORLU TAŞIT ŞASİSİ YA DA İŞ MAKİNALARI İLE DONATILMIŞ KAMYONLAR”
başlığı altında;
“…Bu pozisyon, şasisi ve iş makinası kısmı özelolarak birbiri için dizayn edilmiş olan ve bu suretleyekpare bir mekanik birim oluşturan kendinden hareketli tekerlekli makineleri kapsamaz. Bu durumdaki makineler, bir motorlu taşıt şasisi üzerine basitçe monte edilmemiş; bunun yerine, yukarıdabahsedilen, bir motorlu taşıtta bulunabilecek olan özellikleri taşıyan ve başka amaçlar içinkullanılamayacak bir şasi ile tamamen bütünleştirilmiştir.”hükümleri yer almaktadır.
Bu çerçevede, “zirai ilaçlamada kullanılan ve sıvı ilaç püskürten kendinden hareketlipulverizatörlerin”;
-Şasi ve iş gören kısmının özel olarak birbiri için dizayn edilmiş başka amaçlar için kullanılamayacakyekpare bir mekanik birim oluşturması durumunda 84.24,
-Bir motorlu taşıt şasisi üzerine basitçe monte edilmiş olması yada motorlu taşıt şasisi üzerine çeşitlialet ve cihazların eklenmesi veya uyarlanması ile elde edilmesi durumunda 87.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaları gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve söz konusu eşyanın sınıflandırılmasında yukarıda bahsedilen mevzuathükümlerine uyulması hususunda gereğini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
DAĞITIM:Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Başa dön tuşu