Gümrük Genelgeleri

Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanımı (Gümrük Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu :Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanımı
05.03.2019 / 42267987
2018/7 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ uyarınca ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere beyannamenin tescili esnasında girilmesi gereken EKKTJ” ve “BSGDCGENL” muafiyet kodlarının sehven beyan edilmediği durumlarda, kapanmış beyannamede düzeltme yöntemi ile mezkur kodların girilerek tarife kontenjanından faydalanılması taleplerinin karşılanması hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.
Konuya ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, gümrük beyannamesinde düzeltme yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir kontenjan olması durumunda söz konusu kontenjanın kullandırılmasında bir mahsur olmadığı, belirtilmiştir.
Konuya ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Jale ARSLAN
Bakan a. Genel Müdür V.
Ek: 1 Yazı
Dağıtım: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Konu :Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanılması
Sayı    :56067857-549 28.02.2019 / 42075450
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi      :30.01.2019 tarihli ve 73421605-105.01.01/00041195757 sayılı yazınız.
Demir-Çelik Ürünlerinde Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ve İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanına ilişkin 2018/7 sayılı Tebliğ çerçevesinde beyannamenin tescilinde ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere girilmesi gereken muafiyet kodlarının sehven girilmeksizin teminat ödenmek suretiyle işlem yapıldığına, kapanmış statüdeki beyannamede düzeltme ve ödenen teminatın iadesi talebinde bulunulduğuna ve gümrük beyannamesinin işlemleri tamamlandıktan sonra düzeltme yapılmak suretiyle halihazırda kullanılabilir bulunan tarife kontenjanından faydalanılmasının ve ödenmiş olan teminatın iadesinin mümkün olup olmadığına dair ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.
Gümrük beyannamesinde düzeltme yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir kontenjan olması durumunda söz konusu kontenjanın kullandırılmasında bir mahsur olmadığı değerlendirilmektedir. Bunun yanında, geçici korunma önlemine ilişkin 138 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinde yer alan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının gümrük vergisinin tesciline, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle yönelik hükümlerin geçici korunma önlemi olarak uygulanan ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanacağı hükmünün teminatın iadesi hususunda uygulanabileceği düşünülmektedir.
Bilgilerine arz ederim.
 
Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V

Başa dön tuşu