Gümrük GenelgeleriKambiyo-Mali

K.K.D.F. (Genelge 2011/16)

2011/16 Sayılı (KKDF) Genlege ile ilgili açıklama

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.12.00-10.06.01
Konu: K.K.D.F

GENELGE

(2011/16)

Bilindigi üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İliskin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebligde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme sekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme
fonu (K.K.D.F) kesintisine tabi oldugu hükme baglanmaktadır. Bedelin ithalden önce ödendigi uluslararası ticarette kullanılan ödeme sekillerinden “pesin”, “akreditifli” ve “vesaik mukabili” ödeme sekilleri ise K.K.D.F kesintisine tabi olmamaktadır.
K.K.D.F kesintisine tabi olmayan ödeme sekillerine göre gerçeklestirilen ithalatta mal bedelinin, proforma fatura veya kesin satıs faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolasıma giris beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki is günü içinde tamamlamıs olması gerekmektedir.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 22 nci maddesi, “Bu Kararla bu Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara iliskin tebliglerde belirtilen, hak dogurucu ve hak düsürücü ve uyulmaması aykırılık olusturan sürelerin hesaplanmasında, islemin yapıldıgı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi tatile rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk is gününün çalısma saati sonunda biter.” Hükmünü amir olup, bahsi geçen iki günlük sürenin hesaplanmasında bu hükmün dikkate alınması gerekmektedir.
Bununla birlikte, K.K.D.F kesintisi dogup dogmadıgı hususunun gümrük idarelerince degerlendirilebilmesi için, yükümlünün mal bedelini tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde bankaya yatırdıgını transfer bildirim formu/banka yazısı ile gümrük idarelerine tevsik etmesi yeterlidir.
Diger taraftan, mal bedelinin banka tarafından gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde ihracatçıya transfer edilmis olması halinde, iki is günü valör süresi asılmıs olsa bile K.K.D.F kesintisi yapılmaması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, serbest bölgelerden yapılan ithalat islemleri ile antrepolarda veya geçici depolama yerlerinde yapılan esya devirlerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ile ilgili olarak asagıda belirtildigi sekilde islem ifa edilecektir.
Serbest bölgelerden gerçeklestirilen mal alısları Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu mevzuatı yönünden ithalat olarak degerlendirilmekte ve bu ithalatın vadeli (kredili) nitelik tasıması kaydıyla fon kesintisi yapılmaktadır. Serbest bölgelerden yapılan ithalatların pesin bir ithalat sayılabilmesi için, hem yurt dısındaki asıl ihracatçıya yapılan ödemenin hem de Türkiye’den serbest bölgeye yapılan ödemenin gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihten önce tamamlanmıs olması ve bu durumun ithalatçı firma tarafından ibraz edilen belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, serbest bölgelerde faaliyet gösteren herhangi bir firmayla ortaklık veya merkez-sube iliskisi içinde bulunmayan firmalarca serbest bölgelerden pesin bir ithalat yapılması halinde, ithalat islemi sırasında yükümlüden gümrük yükümlülügünün basladıgı
tarihten önce yurt dısındaki asıl ihracatçıya ödeme yapıldıgına dair herhangi bir belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Diger taraftan, serbest bölgeye getirilen esyanın serbest bölgede kayıtlı sanayi sicil belgesini haiz imalatçı firma tarafından üretim faaliyetinde kullanılması neticesinde elde edilen GTİP numarası ve tanımı farklı esyanın serbest bölgeden pesin olarak ithal edilmesi durumunda
K.K.D.F kesintisi yapılmayacak; ayrıca, sanayi sicil belgesini haiz imalatçı firmanın üretim faaliyetinde kullandıgı ürünlerin bedelinin yurt dısındaki asıl ihracatçıya transfer edildigine dair bir belgenin talep edilmesi de söz konusu olmayacaktır.
Gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama yerinde devredilen esya ile ilgili olarak K.K.D.F kesintisi dogmaması için; gerek devreden tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse esyayı devralanın devredene yapacagı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan esyada ise alıcının satıcıya veya göndericiye yapacagı transferin gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmıs olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.
2011/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar

Başa dön tuşu