Kararlar

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/339)

Karar Sayısı : 2010/339        02.06.2010 – 27599 Resmi Gazete
Ekli “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/4/2010 tarihli ve 13668 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİ HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE l – (1) Bu Karar, tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, ülke yararına kullanılmak amacıyla ithalatta uygulanabilecek kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kararda yer alan;
a) Denetim birimleri: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Müsteşarlığının ilgili denetim birimlerini,
b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Kota: Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,
ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
d) Tarife kontenjanı (Tarife kotası): Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,
ifade eder.
Yetki
MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında;
a) Kota ve tarife kontenjanlarının başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını belirlemeye,
b) İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,
c) Gerektiğinde kota ve tarife kontenjanları dağıtımını askıya almaya,
ç) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,
d) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,
e) Tebliğler çıkarmaya,
Müsteşarlık yetkilidir.
Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri
MADDE 4 – (1) Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, ülkenin ekonomik yapısı, sanayinin geliştirilmesi, ithalatın seyri, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi gibi kriterler gözönüne alınarak Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.
Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının, tahsis edilen kota veya tarife kontenjanlarının üçüncü kişilere devredildiğinin veya kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerinde ilgili tebliğde belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, işleme konu tebliğ kapsamında firmaların kota ve tarife kontenjanı tahsisi iptal edilir ve kendilerine 5 yıl süreyle söz konusu tebliğ çerçevesinde kota ve tarife kontenjanı tahsis edilmez.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 7 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE l – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde uygulanmakta olan kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu