İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/ 4)

02.07.2013-28695 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/5/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri bölümünde yer almaktadır.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 7009.91 GTP’li eşyanın İran menşeli olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin dört yıl süreyle uzatılmasına, kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

1.Dönem
(3/7/2013-2/7/2014)
2.Dönem
(3/7/2014-2/7/2015)
3.Dönem
(3/7/2015-2/7/2016)
4.Dönem
(3/7/2016-2/7/2017)
Kota Miktarı 1.800 Ton 1.890 Ton 1.985 Ton 2.084 Ton

Kotanın uygulanması
MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan tebliğler ile ilan edilecektir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 3/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu