İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/ 2)

13.02.2010-27492 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/2)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8516.40.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan buharlı ütülerin ithalatında uygulanan korunma önleminin geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, önlemin adet başına aşağıda gösterilen tutar kadar ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Anlaşma) 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile yapılan ön danışma görüşmelerinin sürdürülmesine, Anlaşma’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Adet)
1 inci Dönem (10/8/2009-9/8/2010) 2 nci Dönem (10/8/2010-9/8/2011) 3 üncü Dönem (10/8/2011-9/8/2012)
8516.40.10.00.00 Buharlı ütüler 3,50 3,25 3,00

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
BUHARLI ÜTÜLER İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 • Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

 • Soruşturmanın Başlatılması

Buharlı ütüler ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler adına Küçük Ev Aletleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden, 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/4 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

 • Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşya, 8516.40.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “buharlı ütüler”dir.

 • Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üretime ilişkin olarak, Güven Elektrik Sanayi Mamulleri İmalat ve Tic. A.Ş., Kass Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Lider Savio Elektrikli Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Dada Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti. ve Eksen Makina San. ve Tic. A.Ş. firmalarına ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

 • İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 28/7/2009 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Müsteşarlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

 • Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 26/1/2010 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

 1. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
 • Mutlak İthalat
İthalat
(Adet)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
2.559.884 1.529.560 2.500.544 1.180.247 760.865

Soruşturma konusu eşyanın ithalatı, 2007 yılında %40 oranında azalırken 2008 yılında %63 oranlı bir artış kaydetmiştir. İthalat, 2009 Ocak-Haziran döneminde ise 2008 yılının aynı dönemine göre %36 oranında düşmüştür.

 • İthalatın Yerli Üretime Oranı
İthalat/Yerli Üretim
(%)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
739 548 498 719 254

Korunma önleminin uygulamaya girdiği yıl olan 2006’da %739 olarak gerçekleşen ithalatın yerli üretime oranı, 2007 yılında %548’e, 2008 yılında ise % 498’e gerilemiştir. 2008 Ocak-Haziran döneminde %719 olan ithalatın yerli üretime oranı, 2009 yılının aynı döneminde %254 olarak gerçekleşmiştir.

 • İthalatın Piyasa Payı
İthalatın Piyasa Payı
(%)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
89 85 84 87 69

Soruşturma konusu eşyanın yurt içi piyasadan aldığı pay 2006 yılında %89 olurken, piyasa payının izleyen dönemde sürekli olarak gerilediği görülmektedir. İthal ürünlerin piyasa payı 2009 Ocak-Haziran dönemi itibariyle %69 olarak gerçekleşmiştir.

 • Ülkeler İtibariyle İthalat
Ülkeler 2006 2007 2008 2009
(1-6)
Fransa %32 %41 %35 %41
ÇHC %48 %34 %47 %36
Singapur %10 %15 %9 %13
İspanya %10 %9 %5 %5
Diğer %1 %4 %5

Buharlı ütülerin ithalatında Fransa’nın payı 2006 yılında %32 olurken, 2007 yılında %41’e yükselmiş, 2008 yılında ise %35’e gerilemiştir. Bunun yanında, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ürünler, 2006 ve 2008 yılları ithalatında ilk sırayı almıştır. 2009 Ocak-Haziran dönemi itibariyle ise Fransa, ÇHC ve Singapur en önemli tedarikçi ülkeler olarak ön plana çıkmaktadır.
3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER

 • Tüketim
Tüketim
(Adet)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
2.872.965 1.798.846 2.982.041 1.361.842 1.110.008

Soruşturma konusu eşyanın 2006 yılında 2,8 milyon adet seviyesinde olan yurt içi tüketimi, 2007 yılında %37 oranında düşmüş, 2008 yılında ise %66 oranında artarak 2006 yılı seviyesinin üzerine çıkmıştır. Tüketim, 2009 Ocak-Haziran döneminde ise %18 oranında gerilemiştir.

 • Üretim
Üretim
(Adet)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
346.542 279.305 502.284 191.216 354.099

 
Yerli üreticilerin buharlı ütü üretimi, 2007 yılında 2006 yılına göre %19 oranında düşmüştür. 2008 yılında %80 oranında artış gösteren üretimin 2009 Ocak-Haziran döneminde de %85 oranında yükseldiği görülmektedir.

 • Yurt içi Satışlar
Yurt içi Satışlar
(Adet)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
313.081 269.286 481.497 181.595 349.143

Yerli üreticilerin yurt içi satışları, üretimde yaşanan değişime paralel bir şekilde, 2007 yılında gerilerken 2008 yılı ile 2009 ilk altı aylık dönemde önemli ölçüde artış kaydetmiştir.

 • Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
Kapasite (Adet) 2.466.200 2.366.200 2.130.900 1.065.450 1.246.950
KKO (%) 14 12 24 18 28

Yerli üreticilerin toplam buharlı ütü üretim kapasitesinde 2007 ve 2008 yıllarında bir miktar düşüş gözlenirken 2009 yılında artış yaşandığı görülmektedir. Bunun yanında, 2007 yılında %12’ye gerileyen kapasite kullanım oranı, 2008 yılında %24’e yükselmiştir. Kapasite kullanımı, 2009 Ocak-Haziran döneminde ise %28 olarak gerçekleşmiştir.
 

 • Dönem Sonu Stoklar
Stoklar (Adet) 2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
13.602 8.015 20.447 17.634 19.400

2006 yılı sonunda 13.000 adet düzeyinde olan stoklar, 2007 yılında %41 oranında gerilemiştir. Stokların 2008 yılında önemli ölçüde yükselirken 2009 yılının ilk altı ayının sonunda da bu yüksek seviyesini koruduğu görülmektedir.
İstihdam

İstihdam (Direkt işçi sayısı) 2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
89 91 110 101 124

Soruşturma konusu eşya üretiminde çalışan direkt işçi sayısının 2008 yılında %21 oranında arttığı görülmektedir. İstihdam, 2009 Ocak-Haziran döneminde 124 kişi ile incelenen dönemin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

 • İşgücü Verimliliği
Verimlilik (Adet/İşçi) 2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
2.129 1.926 2.253 1.177 943

Buharlı ütü üretiminde işgücü verimliliği, 2007 yılında bir önceki yıla göre %21 oranında gerilemiştir. 2008 yılında önemli ölçüde artış gösteren verimliliğin 2009 ilk altı aylık döneminde de %51 oranında yükseldiği görülmektedir.

 • Kârlılık
Kârlılık
(% – Endeks)
2006 2007 2008 2008
(1-6)
2009
(1-6)
100 81 93 120 93

Buharlı ütü üretiminde kârlılık, 2007 yılında gerilerken 2008 yılında yıllık bazda artış kaydetmiştir. Kârlılık, 2009 Ocak-Haziran döneminde 2008 yıllık seviyesini korumuştur.

 • Fiyat Karşılatırması

İthal ve yerli ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmak üzere perakende aşamasında bir istatistik çalışması yapılmıştır. Söz konusu çalışmada ürünler, başlıcaları güç, taban, sürekli ve şok buhar üretimi, su hazne kapasitesi, kireçlenme ve damlama önleme ve kendi kendini temizleme işlevi olmak üzere çeşitli teknik özellikler kullanılarak, üst, orta ve alt segment ürünler olarak sınıflandırılmıştır. Bu itibarla, ithal ve yerli ürünlerin ortalama satış fiyatları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Fiyat (TL/Adet) Üst Segment Orta Segment Alt Segment
Yerli Ürün 115 64 48
İthal Ürün 124 63 40

Çalışma sonucunda, yerli ütülerin yalnızca üst segmentte ithal ürünlerin altında fiyatlarla tüketiciye sunulduğu ortaya çıkmıştır. Orta segment için ise yerli ve ithal ürünlerin aynı fiyat seviyesinde rekabet ettiği görülmektedir. Buna karşın, alt segmentte ithal ürünlerin yerli ürünler karşısında mevcut korunma önlemine rağmen belirli bir fiyat avantajına sahip olduğunu söylemek mümkündür.

 • Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri

Korunma önlemi uygulanan dönem boyunca yerli üreticilerin yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak üzere yürüttükleri faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.

 • Korunma önlemi süresince yerli üreticiler tarafından toplam 58 model ütü üretilmiştir.
 • Bu dönemde, 11 model ütü için patent veya tasarım tescili başvurusunda bulunulmuştur.
 • Yerli üretici firmaların net işletme sermayesinde 1,8 milyon TL tutarında artış yaşanmıştır.
 • Yerli üretici firmalar tarafından buharlı ütü üretimine yönelik olarak 1,8 milyon TL tutarında sabit sermaye ile makine ve teçhizat yatırımı yapılmıştır.
 • Yerli üretici firmalar tarafından buharlı ütü üretimine yönelik olarak 0,5 milyon TL tutarında Ar-Ge harcaması yapılmıştır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Soruşturma konusu eşyanın ithalatı, korunma önlemi uygulanan ilk yıl olan 2007’de %40 oranında gerilerken 2008 yılında %63 oranında artış göstermiştir. İthalat 2009 yılı ilk altı aylık dönemde ise %36 oranında düşmüştür. Bu düşüşün, büyük ölçüde ekonomik kriz kaynaklı talep yetersizliğine bağlı olduğu düşünülmektedir.
Bunun yanında, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin incelenmesiyle, ilgili sanayi dalının 2007 yılında, yürürlükte bulunan korunma önlemine ve ithalatta görülen %40 oranlı düşüşe rağmen, ekonomik sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Ancak, 2008 yılında ithalat ciddi şekilde artarken yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri de önemli ölçüde düzelme göstermiştir. Söz konusu düzelme, ithalatın ve yurt içi tüketimin ekonomik kriz nedeniyle gerilediği 2009 Ocak-Haziran döneminde de sürmüştür.
Soruşturma kapsamında yapılan fiyat çalışmasında ise ithal buharlı ütülerin özellikle alt segment grubunda, uygulanan korunma önlemine rağmen, önemli bir fiyat avantajına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, orta ve üst segmentte yer alan ithal ve yerli ürünlerin yakın fiyat seviyelerine sahip olduğu görülmüştür. Bu itibarla, soruşturma konusu eşya ithalatında korunma önlemi uygulanmaması durumunda, ithal ürünlerin, yerli ürünler üzerinde fiyat rekabeti yoluyla olumsuz etkilere yol açabileceği ortaya çıkmıştır.
Korunma önlemi uygulanan dönemde, yerli üreticiler özellikle yeni modeller geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilmesi yoluyla yeni rekabet şartlarına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Ancak, yerli üreticilerce yürütülen bu stratejilerin ekonomik göstergeler üzerinde olumlu etkilerinin 2008 yılında ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, yeni oluşan rekabet şartlarına yerli üreticilerin uyum sürecinin zaman alacağı ve bunun ilk korunma önlemi süresini aşacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla, mevcut korunma önleminin 3 yıl süreyle uzatılmasının gerekli olduğu kanaatine varılmaktadır.

Başa dön tuşu