İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/ 8)

17.06.2009-27261 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)

Korunma önlemi
MADDE 1 – (1) 3/6/2005 tarih ve 25834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ gereğince 7009.91 gümrük tarife pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süre ile korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştır.
Başvuru
MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından, 1 inci maddede belirtilen korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) “İthalat Ana Sayfası”nda yer alan “Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Ön inceleme
MADDE 3 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı korunma önlemi uygulamasını takip eden yıllarda azalmıştır.
(2) Başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanan dönemde yerli üreticilerin bazı ekonomik göstergelerinde olumlu; bazı göstergelerinde ise olumsuz gelişmeler tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde başvuru konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar vermiştir.
Soruşturmanın yürütülmesi
MADDE 5 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.
 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 312 204 77 03 Faks: +90 312 212 87 65
İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr
İlgili taraflar
MADDE 6 – (1) Başvuru konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri ve bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke yetkili temsilcileri ve ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğ’in yayımından itibaren 20 (yirmi) gün içinde EK I’de yer alan İlgili Taraf Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak yetkili mercie göndermeleri halinde soruşturmada “ilgili taraf” olarak kabul edilir.
(2) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de İlgili Taraf Başvuru Formunda belirtmek suretiyle yetkili mercie iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (2 nci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.
(3) Bu Tebliğ çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler EK II’de yer alan soru formunu doldurmak suretiyle bu Tebliğ’in yayımından itibaren 20 (yirmi) gün içinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğ’in yayımından itibaren 20 (yirmi) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak sunar. Sözlü olarak beyan edilecek görüşler yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.
(4) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
Gizlilik
MADDE 7 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.
Soruşturmanın süresi
MADDE 9 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
EK I
İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY
Tarih / Date: …./…/….
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/8 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2009/8. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.
İmza – Kaşe / Signature – Cachet
İsim – Unvan / Name – Title
 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY
Ünvan / Title:
Adres / Address:
e-posta / e-mail*:
Telefon / Telephone:
Faks / Fax:
İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi veÜnvanı / Contact Person’s Name and Title:
* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”
İştigal sahası /
Field of activity
(İşaretleyiniz/Please mark)
[ ] Yerli Ayna Üreticisi / Domestic Producer of Mirrors
[ ] Ayna İthalatçısı / Importer of Mirrors
[ ] Ayna İhracatçısı / Foreign Mirror Exporter
[ ] Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)
Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.
Yapılacağı yer ve tarih Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Undersecretariat. (www.dtm.gov.tr)
[ ] Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.
[ ] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.
[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend the hearing.
Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address below.
http://www.dtm.gov.tr
EK II
KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU
QUESTIONNAIRE FOR SAFEGUARD INVESTIGATION
(GİZLİ BİLGİ İÇERMEYEN BÖLÜM / NON-CONFIDENTIAL SECTION)
(ÇERÇEVESİZ CAM AYNALAR / UNFRAMED GLASS MİRRORS )
 
Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address: www.dtm.gov.tr
 
Bu soru formu gizli olan ve olmayan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Soru formunun A ve B bölümleri gizli olmayan bilgileri; C, D ve E bölümleri ise ilgili taraflara ait gizli bilgileri içermektedir. Soru formunda yer alan gizli olmayan bilgiler kamuya açıktır. Gizli ve gizli olmayan bölümlerdeki bilgilere ilişkin özel talepler Korunma Önlemleri Yönetmeliği 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ayrıca yapılır. / This questionnaire is composed of two sections; confidential and non-confidential. Sections A and B of the questionnaire include non-confidential information while sections C, D and E include confidential information about interested parties. The non-confidential information in the questionnaire is open to public. Special requests concerning the information in the confidential and non-confidential sections shall be made according to the provisions of Article 6 of the Regulation on Safeguards.
 
Soru formunun A ve B bölümleri tüm taraflarca, C bölümü yalnızca ithalatçılar tarafından, D bölümü yalnız yerli üreticiler tarafından, E bölümü ise yalnız ihracatçılar tarafından doldurulacaktır. / Sections A and B of the questionnaire will be filled out by all sides, section C only by importers, section D only by domestic producers and section E only by exporters.
 
A. İLGİLİ TARAF HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT INTERESTED PARTY
 
Aşağıdaki bilgileri doldurunuz. / Provide the information below.
 
– İlgili tarafın ünvanı / Title of the interested party:
 
 
– Vergi No / Tax ID No:
 
 
– Adres / Address:
 
 
– İrtibat kurulacak kişi ve ünvanı / Contact person and title:
 
 
– Telefon – Faks / Telephone – Fax:
 
 
– E-posta ve internet adresi / E-mail and internet address:
 
İlgili taraf olma nedenlerinizi açıklayınız. / Explain your reasons for being an interested party.
 
KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU
QUESTIONNAIRE FOR SAFEGUARD INVESTIGATION
(GİZLİ BİLGİ İÇERMEYEN BÖLÜM / NON-CONFIDENTIAL SECTION)
 
B. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER / VIEWS REGARDING THE INVESTIGATION
Soruşturma açılmasına esas teşkil eden korunma önlemi başvurusunun gizli olmayan özetinde verilen bilgiler ışığında aşağıdaki hususlara ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views about the points below in light of the information given in the non-confidential summary of the safeguard application.
Soruşturma konusu ürünlerin ithalatındaki mutlak veya nispi artışa ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the absolute or relative increase of imports of the products subject to investigation.
Soruşturma konusu ürünlerin ithal edilenleri ile yurt içinde üretilenlerinin benzer veya doğrudan rakip olup olmadığına ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding whether imported products and domestically produced products subject to investigation are like or directly competitive.
Soruşturma konusu ürünlerin yerli sanayisinin üzerindeki ciddi zarar/ciddi zarar tehdidine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz./ Explain your views regarding the serious injury/threat of serious injury on domestic industry of the products subject to investigation.
Soruşturma konusu ürünlerin artan ithalatıyla, yerli sanayi üzerindeki ciddi zarar/ciddi zarar tehdidi arasındaki nedensellik bağına dair görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the causal link between increased imports of the products subject to investigation and serious injury/threat of serious injury on domestic industry.
Talep edilen korunma önlemine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the safeguard measure requested.
Belirtmek istediğiniz diğer hususları yazınız. / Explain any other views.
 
KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU
QUESTIONNAIRE FOR SAFEGUARD INVESTIGATION
(GİZLİ BÖLÜM / CONFIDENTIAL SECTION)
 
C. İTHALATÇI HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT IMPORTER
(SADECE İTHALATÇILAR DOLDURACAKTIR / ONLY IMPORTERS SHALL FILL OUT)
İthalatın hangi amaçla yapıldığını belirtiniz (firma içi kullanım, yeniden satış, vb.).
İthal edilen soruşturma konusu maddenin ihracatçı ülkelerdeki tedarikçilerinin adı, adresi, telefon ve faks numaralarını gösteren bir listeyi soru formuna ekleyiniz.
İthal edilen soruşturma konusu maddenin yurt içinde hangi markalar adı altında satışının yapıldığını belirtiniz ve bunların dağıtım kanallarına ilişkin bilgi veriniz.
İthal edilen soruşturma konusu maddenin 2006 ve 2007 ve 2008 yıllarına ait ithal faturaları ile satışında düzenlediğiniz yurt içi satış faturalarının mali müşavir onaylı detaylı dökümünü içeren bir listeyi (yazılı olarak ve disket ortamında) soru formuna ekleyiniz.
İthalatçı firmanın ilgili ürünün ihracatçısı ile bir menfaat ortaklığı (ortaklık, acente, temsilci, distribütör gibi) ilişkisi varsa, bu ilişki hakkında bilgi veriniz
Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız.
Aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve onaylatınız.

İşletmenin cirosu (YTL) 2007: 2008:
İşletmenin çalıştırdığı sigortalı işçi sayısı 2009 (Haziran) : 2008 (Aralık):
İşletmenin beyan ettiği kurumlar vergisi (YTL) 2007: 2008:
İşletmenin başvuru konusu eşyaya ilişkin yaptığı toplam ithalat (USD) 2007: 2008:
İşletmenin başvuru konusu eşyaya ilişkin yaptığı toplam ihracat (USD) 2007: 2008:
(Tabloyu dolduran tarafından onaylanacak kısım)
Tablodaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Adı Soyadı/Ünvanı
İmza / Kaşe
(Mali Müşavir tarafından onaylanacak kısım )
Tablodaki bilgilerin doğru olduğunu onaylarım.
Adı Soyadı:
Ünvanı
 
İmza / Mühür (TURMOB Resmi Mührü)

KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU
QUESTIONNAIRE FOR SAFEGUARD INVESTIGATION
(GİZLİ BÖLÜM / CONFIDENTIAL SECTION)
 
D. YERLİ ÜRETİCİ HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT DOMESTIC PRODUCER (SADECE YERLİ ÜRETİCİLER DOLDURACAKTIR / ONLY DOMESTIC PRODUCERS SHALL FILL OUT)
 
Aşağıdaki tabloyu, başvuru kapsamında daha önce bilgi vermemişseniz doldurunuz. Tablo, firmanın üretimini yapmakta olduğu soruşturma konusu ürünlerin her biri için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında doldurulacaktır.

GTİP: Birim 2004 2005 2006 2007 2008
Üretim miktarı Adet
YTL
Yurtiçi satışlar (üretimden) Adet
YTL
Yurtdışı satışlar (üretimden) Adet
YTL
Net Ciro YTL
Varsa şirket içi transfer ve dikey kullanım Adet
YTL
Dönem sonu stoklar Adet
YTL
Kapasite Adet
Kapasite kullanım oranı %
Satılan malların maliyeti YTL
Satış, genel ve idari giderler (Faaliyet Gid.) YTL
Finansman net giderleri YTL
Amortisman ve yıpranma giderleri YTL
Faaliyet dışı gelir / gider (net) YTL
Dönem Üretim Karı / Zararı(Vergi öncesi dönem karı yerine) YTL
Verimlilik Adet/kişi
Çalışan idari personel sayısı Kişi
Çalışan direkt işçi sayısı Kişi
Çalışan endirekt işçi sayısı Kişi
Öz Sermaye YTL
Karlılık (Dönem Üretim Karı / Net Ciro) %
Ödenen toplam kurumlar vergisi YTL

Kapasite raporunuzu soru formuna ekleyiniz.
Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız.
KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU
QUESTIONNAIRE FOR SAFEGUARD INVESTIGATION
(GİZLİ BÖLÜM / CONFIDENTIAL SECTION)
 
E. İHRACATÇI HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT EXPORTER
(SADECE İHRACATÇILAR DOLDURACAKTIR / ONLY EXPORTERS SHALL FILL OUT)
Aşağıdaki tabloyu soruşturmaya konu olan ve ihracatını yaptığınız her bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu için doldurunuz. / Fill in the table below for each Customs Code that is subject to investigation and that you export.

Customs Code: 2004 2005 2006 2007 2008
Üretim Kapasitesi / Production Capacity
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)
Fiili Üretim / Actual Production
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)
Kapasite Kullanımı / Capacitiy Utilization
Yüzde / Percentage (%)
Yurt İçi Satışlar / Domestic Sales
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)
Türkiye’ye İhracat / Exports to Turkey
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)
AB Ülkelerine İhracat / Exports to EU Market
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)
Diğer Pazarlara İhracat / Exports to Other Markets
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)
Dönem Sonu Stoklar / Closing Stocks
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)
Ülkenizin Soruşturma Konusu Üründeki Toplam İhracatı / Total Exports of Your Country of the Product Subject to Investigation
Miktar / Quantity (Adet / Pcs)
Değer / Value (USD)

İhraç edilen soruşturma konusu ürünün 2007 ve 2008 yılllarına ait ihraç (Türkiye’ye) faturalarının birer örneğini soru formuna ekleyiniz. / Enclose the export (to Turkey) invoices belonging to years 2007 and 2008 to the questionnaire concerning the product subject to investigation.
Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız. / Explain any other views.

Başa dön tuşu