İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/17)

30.07.2009-27304 Resmi Gazete

İthalatta Korunma Önlemlerİne İlişkİn Teblİğ (Teblİğ No: 2009/17)

Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2- (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.
Karar
MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5402.31 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, söz konusu önlemin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına ve ek mali yükümlülüğün uygulamanın 1. yılı için 1,35 ABD Doları/brüt kg, 2. yılı için 1,30 ABD Doları/brüt kg, 3. yılı için 1,25 ABD Doları/brüt kg olarak tespit edilmesi hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN
GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN SONUÇ RAPORU

 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1 Kapsam
Bu Rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları içermektedir.

 1. Soruşturmanın başlatılması

5402.31 gümrük tarife pozisyonunda yer alan naylon ipliklerin İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılmasına ilişkin gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği’nin yapmış olduğu başvuruya istinaden, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.
1.3. İlgili tarafların bilgilendirilmesi
Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına, yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturma kapsamında taraf olma talebi alınmamıştır.
1.4. Sonuçların değerlendirilmesi
Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’na sunulmuştur.

 1. İTHALATIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 2. Genel ithalat
İTHALAT DEĞİŞİM DÖNEMSEL İTHALAT
YILLAR MİKTAR (TON) DEĞER (BİN DOLAR) B.F. MİKTAR DEĞER B.F. DÖNEM MİKTAR (TON) DEĞER (BİN DOLAR) B.F.
2004 8.462 37.393 4,4 2004(1- 5) 2.970 13.607 4,6
2005 8.776 43.070 4,9 3,7% 15,2% 11,1% 2005(1- 5) 3.823 18.673 4,9
2006 8.502 44.018 5,2 -3,1% 2,2% 5,5% 2006(1- 5) 3.204 16.072 5,0
2007 9.415 49.963 5,3 10,7% 13,5% 2,5% 2007(1- 5) 3.391 18.548 5,5
2008 9.747 52.863 5,4 3,5% 5,8% 2,2% 2008(1- 5) 3.448 19.690 5,7
2009(1- 5) 4.874 22.948 4,7

 
Soruşturma konusu ürünün genel ithalatının 2007 ve 2008 yıllarında bir miktar arttığı görülmektedir. 2009 yılının ilk beş aylık döneminde ise ithalatta %41 oranında önemli bir artış gözlenirken, söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatı %17 oranında gerilemiştir.

 1. İran menşeli ithalat
2004 2005 2006 2007 2008 2009(1- 5)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
2.855 6.756 2.022 6.379 848 2.842 17 89

 
İran menşeli ithalat korunma önleminin uygulamaya koyulduğu 2006 yılında oldukça düşmüş, 2007 yılında daha da azalmış, 2008 yılı itibariyle de tamamen durmuştur.

 1. İthalatın piyasa payı
Endeks 2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
İran menşeli ithalat 100 91 36
Genel ithalat 100 127 130 170 176 161 176

 
Soruşturma konusu ürün pazarında ithalatın pazar payını inceleme dönemi boyunca artırdığı görülmektedir. İran menşeli ithalatın pazardan aldığı pay inceleme döneminde sürekli düşmüş, korunma önleminin uygulanmaya başlamasından sonra ise sıfıra inmiştir.

 1. İthalatın yerli üretime oranı
Endeks 2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
İran menşeli ithalat 100 93 57
Genel ithalat 100 139 183 237 278 215 251

 
Soruşturma konusu ürün ithalatının yerli üretime oranı piyasa payına paralel şekilde inceleme dönemi boyunca artış göstermiş, 2004 yılı için 100 kabul edilen endeks 2008 yılında 278 seviyesine çıkmıştır. İran menşeli ithalatın yerli üretime oranı da piyasa payına benzer şekilde dönem boyunca düşmüş, uygulanan korunma önlemi dolayısıyla da sıfıra inmiştir.

 1. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜNÜN YERLİ ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Soruşturma konusu ürünün yerli üretimine ilişkin bilgiler, başvuru sahibi Sentetik İplik Fabrikaları Anonim Şirketi ile başvuruyu destekleyen yerli üretici Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş tarafından sağlanan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 1. Üretim
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 74 54 46 41 100 100

 
Soruşturma konusu ürünün yerli üretimi inceleme döneminde 2006 yılı itibariyle yürürlüğe konmuş olan korunma önlemine rağmen önemli ölçüde düşmüştür.

 1. Tüketim
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 81 76 66 66 100 107

 
Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi 2004-2008 döneminde yerli üretimde görülen düşüşe paralel olarak azalmıştır. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde tüketimin bir önceki yılın aynı dönemine göre küçük bir miktar arttığı görülmektedir.

 1. Kapasite ve kapasite kullanım oranı
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Kapasite endeksi 100 100 100 100 100 100 100
KKO endeksi 100 73 54 47 41 47 47

 
Soruşturma konusu ürüne ilişkin yerli üretim kapasitesi inceleme dönemi boyunca sabit kalmıştır. Bununla birlikte kapasite kullanım oranının inceleme döneminde önemli ölçüde düştüğü görülmektedir.
 

 1. Yurt içi satışlar
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 70 65 44 41 100 95

 
Yerli üreticilerin yurt içi satışları da inceleme konusu dönemde önemli ölçüde düşmüştür. 2004 yılı için 100 kabul edilen yurt içi satış endeksi 2008 yılında 41’e gerilemiştir.
 

 1. Stoklar
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 196 107 146 191 100 155

 
Yerli üreticilerin stokları 2006 yılından itibaren oldukça artmıştır. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde ise stokların bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli oranda arttığı görülmektedir. Bunun yanı sıra stokların üretime oranın oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
 

 1. İstihdam
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 89 84 78 60 100 67

 
Naylon iplik üretiminde istihdam edilen işçi sayısı inceleme dönemi boyunca sürekli azalmış; 2004 yılında 399 kişi olan istihdam 2009 yılı ilk üç aylık dönemde 188 kişiye düşmüştür.
 

 1. Karlılık
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 50 50 – 50 – 143 – 129 – 36

 
Yerli üreticilerin karlılık oranı inceleme döneminde önemli ölçüde düşmüştür. 2004 yılı için 100 kabul edilen karlılık endeksi 2005 yılında 50’ye düşmüştür. 2007 yılında negatife dönen karlılık endeksi -50 olurken 2008 yılında -143’e kadar gerilemiştir. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde ise karlılık endeksinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toparlanma olmakla birlikte endeks hala negatiftir.
 

 1. Yerli üretimin piyasa payı
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 87 85 66 63 70 63

 
Yerli üreticilerin piyasa payında inceleme dönemi boyunca düşüş gözlenmektedir. 2004 yılı için 100 kabul edilen yerli üreticilerin piyasa payı endeksi 2009 yılının Mart ayında 63’e düşmüştür.
 

 1. Yurt dışı satışlar
2004 2005 2006 2007 2008 2008(1-3) 2009(1-3)
Endeks 100 52 43 54 27 100 10

 
Yerli üreticilerin yurt dışı satışlarında inceleme konusu dönemde bir miktar düşüş olmakla birlikte ihracatın üretim içindeki payı düşüktür.
 

 1. Fiyat kırılması
2004 2005 2006 2007 2008
İran menşeli ithalatta fiyat kırılması (%) 57 45 30 – 11

 
İran menşeli ithalatın, yerli üreticilerin fiyatını 2004-2006 döneminde önemli ölçüde kırdığı gözlenmektedir. 2007 yılında İran menşeli ürünün birim fiyatının artması sonucunda iki fiyat birbirine yakınsamış ve fiyat kırılması meydana gelmemiştir. 2008 yılında ise İran’dan ithalat gerçekleşmediğinden fiyat kırılması incelenememiştir.

 1. SONUÇ

Sonuç olarak, 5402.31 gümrük tarife pozisyonunda yer alan naylon ipliklerin menşeli olanlarının ithalatında İran menşeli olanlarının ithalatının yerli üretici üzerinde zarar tehdidi oluşturmaya devam ettiği, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu ve uygulanmakta olan korunma önleminin ciddi zararı tehdidini önlemek için gerekli olmaya devam ettiği anlaşılmıştır.
 

Başa dön tuşu