İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/16)

11.07.2009-27285 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/16)

Korunma önlemi
MADDE 1 – (1) 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/11621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince belirli motosikletlerin ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır. Söz konusu önlemin geçerlilik süresi 15/8/2009 tarihinde son bulacaktır.
Gözden geçirme soruşturması
MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, belirli motosikletlerin ithalatında, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ ile gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
İnceleme
MADDE 3 – (1) 2009/9 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturmasının yürürlükte bulunan korunma önleminin bitiş tarihinden sonra tamamlanabileceği anlaşılmıştır. Bu durumun yaratacağı belirsizlik ortamının ticaretin ve üretimin normal seyri üzerinde bozucu etkilerinin olabileceği ve telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 15/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici önlem uygulanmasına; geçici önlemin aşağıdaki tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütununda belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF birim kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Adet)
 
Muafiyet Sınırı (CIF/ABD Doları/Adet)
 
8711.10.00.00.11 Mopedler 170 1.200
8711.10.00.00.19 Diğerleri 170 1.400
8711.20.10.00.00 Skuterler 205 2.000
8711.20.91.00.00 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler 170 1.400
8711.20.93.00.00 Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler 205 2.000
8711.20.98.00.00 Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler 255 2.300
8711.30.10.00.00 Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler 255 2.600

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu