İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim UygulamasıTebliğler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

Ticaret Bakanlığından: 16.02.2024-32462 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Mode Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve Medikal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. ve AGS Medikal Ürünleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden önlem konusu ülkede yerleşik Megagen Implant Co. Ltd. ve Dio Corporation firmaları için soruşturmanın yeniden açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,

c) Dio: Dio Corporation firmasını,

ç) EBYS: Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

d) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) Megagen: Megagen Implant Co. Ltd. firmasını,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu ürün, 9021.29.00.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) tanımlı üründür.

(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üreticiler Mode Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve Medikal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. ve AGS Medikal Ürünleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu üç firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6- (1) Güney Kore menşeli “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) için 14/4/2022 tarihli ve 31809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) uyarınca, üretici/ihracatçı firma bazında CIF bedelin %10’u ile %25’i arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası

MADDE 7- (1) Dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası, Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde incelenmiştir.

(2) TÜİK verileri bazında önleme tabi ürünlerin önlem öncesi 1 yıllık ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları ile önlem sonrası 1 yıllık ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları karşılaştırıldığında, önleme tabi ülkedeki diğer ihracatçıların ve ülkemizin diğer ülkelerden yaptığı ortalama ithal fiyatlarının aksine, Megagen ve Dio firmalarına ait ağırlıklı ortalama ihracat fiyatlarının kayda değer şekilde düştüğü görülmüştür.

(3) Bu firmalar için orijinal soruşturmada elde edilen normal değer ve önlem sonrası ihracat fiyatları kullanılarak hesaplanan önlem sonrası damping marjlarının, orijinal soruşturmada hesaplanan marjlara göre çok daha yüksek seviyelerde oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu iki firmanın Güney Kore’den gerçekleşen ithalat içindeki payı orijinal soruşturmadaki damping marjına esas döneme göre önlemden sonraki 12 aylık dönemde önemli oranda yükselmiştir.

Zarar incelemesi

MADDE 8- (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde sebep olduğu zarar, dampinge karşı önleme ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) ile sonuçlandırılan soruşturmada tespit edildiğinden, Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı soruşturmada zarar incelemesi yapılmayacaktır.

Karar ve işlemler

MADDE 9- (1) Yapılan inceleme sonucunda, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) ürününe yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) ile tamamlanan damping soruşturmasının Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca, ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için Megagen ve Dio firmalarına yönelik yeniden açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, Megagen ve Dio firmaları ile bu firmaların ülkemizde yerleşik ithalatçılarına ve şikayete konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 11- (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T. C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini yazılı olarak, soru formu cevaplarına ve resmî görüşlerine ilişkin ekleri ise yalnızca elektronik ortamda (CD/USB ile) Bakanlığın posta adresine gönderir. Soru formu cevapları, resmî görüşler ve bunların ekleri ayrıca aşağıda yer alan e-posta adresine gönderilir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

(8) Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçevesinde normal değer incelemesinin soruşturma kapsamına alınmasına yönelik talepler, bu konudaki tüm bilgilerin destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunulması kaydıyla dikkate alınır.

Süreler

MADDE 12- (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 13- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 14- (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) uyarınca yürürlükte bulunan önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu