İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)

Ticaret Bakanlığından: 19.03.2019-30719 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşyanın ithalatında, Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. ve Leba Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. A.Ş. firmalarının başvurusu üzerine yapılan incelemeler sonucunda, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) DOTP: Dioktil tereftalatı,

c) EBYS: Elektronik belge yönetim sistemini,

ç) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) Güney Kore: Kore Cumhuriyetini,

f) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ğ) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı eşyadır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTİP, bilgi amaçlı olup bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalinde 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında, LG Chem. Ltd. firması için %7,99; diğer firmalar için %12,57 oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.

(2) Güney Kore menşeli DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, söz konusu ürünün karışım veya bileşik haline getirilmek suretiyle değişikliğe uğratılarak 3812.20.90.00.00 GTİP altında ithal edilmesi yoluyla etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) Önleme tabi DOTP ithalatı TÜİK verileri kullanılarak incelenmiştir. DOTP 2017 yılına kadar “tereftalik asitin diğer esterleri” eşya tanımlı 2917.39.95.90.12 GTİP altında sınıflandırılmış olup, 2017 yılında yapılan GTİP değişikliği sonucunda müstakil olarak 2917.39.95.90.13 GTİP altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. 2015-2016 döneminde 2917.39.95.90.12 GTİP’li eşya ithalatının tamamına yakınının Güney Kore’den gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup ithalatçı ve ihracatçı firma bazında yapılan incelemeden ithal edilen ürünün DOTP olduğu belirlenmiştir. Söz konusu ithalat orijinal soruşturmada da bu şekilde değerlendirilmiş olup soruşturma boyunca DOTP ithalatı olarak anılacaktır.

(2) Buna göre, 2015 yılında 26,9 milyon ABD Doları ve 21.900 ton olan DOTP ithalatı, 2016 yılında 8,6 milyon ABD Doları ve 9.050 ton, 2017 yılında 2,7 milyon ABD Doları ve 2.178 ton, 2018 yılında ise 1,8 milyon ABD Doları ve 1.322 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2015-2018 döneminde sırasıyla 1,23; 0,95; 1,25 ve 1,34 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) 2015-2016 döneminde DOTP’nin genel ithalatının tamamına yakın kısmının Güney Kore menşeli olduğu görülmektedir. Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında, anılan ülkenin genel ithalat içindeki payında düşüş gözlenmiştir. Buna göre Güney Kore menşeli DOTP ithalatının 2015 yılında 26,4 milyon ABD Doları ve 21.700 ton, 2016 yılında 8,5 milyon ABD Doları ve 8.934 ton seviyesinde, 2017 yılında önlemin etkisiyle daha da gerileyerek 2,6 milyon ABD Doları ve 2.047 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Anılan ithalat yine önlemin etkisiyle 2018 yılında ise 1,4 milyon ABD Doları ve 1.017 ton seviyesine gerilemiştir. Güney Kore menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının 2015-2018 döneminde genel ithalata benzer şekilde sırasıyla 1,22; 0,95; 1,27 ve 1,34 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(4) Soruşturma konusu 3812.20.90.00.00 GTİP’li eşyanın genel ithalatı 2015 yılında 9,3 milyon ABD Doları ve 3.757 ton olan, 2016 yılında 9,2 milyon ABD Doları ve 3.892 ton, 2017 yılında 17,8 milyon ABD Doları ve 9.726 ton, 2018 yılında ise 18,3 milyon ABD Doları ve 8.964 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Anılan ithalatın ortalama birim fiyatlarının 2015-2018 döneminde sırasıyla 2,48; 2,37; 1,83 ve 2,04 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Anılan eşyanın Güney Kore menşeli ithalatı ise DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girişine kadar ihmal edilebilir seviyelerde (2015 yılında 150 bin ABD Doları ve 55 ton; 2016 yılında 230 ABD Doları ve 80 kg) gerçekleşerek 2017 yılında sıfıra inmiş iken, önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında 2018 yılında 1,4 milyon ABD Doları ve 995 ton seviyesine yükselmiştir. Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde 2015 yılında 2,75; 2016 yılında 2,88 ABD Doları/kg olan birim fiyatın 2018 yılında 1,41 ABD Doları/kg seviyesine gerilediği ve DOTP’nin ortalama birim fiyatına yakınsadığı görülmektedir.

(5) Trademap veri sisteminden elde edilen istatistiklere göre Güney Kore’nin Türkiye’ye 3812.20 gümrük tarife pozisyonlu eşya ihracatı 2015-2017 döneminde gerilemiş; dampinge karşı önlemin etkisinin ortaya çıktığı 2018 yılında ise önemli miktarda yükseliş göstererek bir önceki yıla göre değer bazında %355, miktar bazında ise %186 oranında artmıştır. Böylece Türkiye, Güney Kore’nin 3812.20 GTP’li ürün ihracatında ilk sıraya yerleşmiştir. Söz konusu ihracatın 2015 yılında 559 bin ABD Doları ve 763 ton; 2016 yılında 449 bin ABD Doları ve 718 ton; 2017 yılında 360 bin ABD Doları ve 510 ton seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılında ise 1 milyon ABD Doları ve 907 ton seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihracatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde, 2015-2017 döneminde 0,73; 0,61 ve 0,63 ABD Dolar/kg seviyelerinde olan birim fiyatın 2018 yılında %59 artarak 1,12 ABD Doları/kg seviyesine geldiği görülmektedir. 2015-2018 döneminde anılan üründe Güney Kore’nin tüm dünyaya ihracatı incelendiğinde, söz konusu ihracatın 2018 yılında Türkiye’ye ihracat ile benzer bir şekilde artış göstermesine rağmen, artış oranının değer bazında %70, miktar bazında ise %121 seviyesinde olduğu görülmektedir. Anılan ürünün Türkiye’ye ihracat artışının genel ihracat artışının çok üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 2018 yılında genel ihracatta ortalama birim fiyatlarda önemli oranda düşüş yaşanırken, Türkiye’ye ihraç fiyatlarında DOTP fiyatlarına yakınsayacak şekilde artış yaşandığı tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Kayda alma

MADDE 8 – (1) Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı eşya, bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren soruşturma tamamlanıncaya kadar kayda alınır.

(2) Soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde; söz konusu önlem, kayda alınma tarihinden başlamak üzere uygulanabilir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiler yer almaktadır. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

MADDE 10 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 12 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 13 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 31, Faks: +90 312 204 86 33

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden

Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine veya EBYS e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu