İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14)

Ticaret Bakanlığından:  25.05.2019-30784 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/14)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/24) ile Mısır menşeli/çıkışlı “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyeti’ni,

g) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 9609.10 GTP’si altında sınıflandırılan “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” eşyasıdır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1) ile ÇHC menşeli 9609.10 GTP’li “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri”nin ithalatında 3,16 ABD Doları/(144 adet) tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/24) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin aynen devamına karar verilmiştir.

(2) 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) hükümleri kapsamında söz konusu önlem, önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması sonucunda Tayland menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Mısır menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/24) ile Mısır menşeli/çıkışlı “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için  1/1/2015 ile 31/3/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı ülke üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Mısır’da mukim Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve GelcySpeciality Plastics (S.A.E.) firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(3) Mısır Arap Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Önlemleri Sektörü yazılı olarak görüş bildirmiş ve Mısır’da soruşturma konusu ürüne ilişkin üreticilerin mevcut olduğunu ifade etmiştir.

(4) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ve işbirliğinde bulunan firmalara; firmaya özel bilgileri ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirimler işbirliğinde bulunan firmalara iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Bedaya Company for Stationery Manufacturingfirması, firma özel ve genel nihai bildirim raporuna ilişkin ilâve bir görüşlerinin olmadığı hususunda görüş bildirmiştir. Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.)  firması ise nihai bildirime ilişkin herhangi bir görüş bildirmemiştir.

(5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi belge ve görüşler incelenmiş ve mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve Gelcy SpecialityPlastics (S.A.E.) firmalarının Mısır’da bulunan tesislerinde 4-7 Mart 2019 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 11 – (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik TÜİK istatistiklerinin incelenmesi neticesinde, 2015-2017 yılları arasında genel ithalatın sırasıyla 12,1 milyon ABD Doları ve 1.776 ton; 11 milyon ABD Doları ve 1.295 ton; 4,8 milyon ABD Doları ve 596 ton seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılının ilk üç ayındaki toplam ithalatın ise 1,4 milyon ABD Doları ve 119 ton olduğu görülmektedir. Mısır’dan yapılan ithalat ise 2015 ve 2016 yıllarında sıfır iken; 2017 yılı sonunda 792.369 ABD Doları ve 296 ton seviyesinde gerçekleşmiş ve anılan yıl itibariyle Mısır’dan gerçekleşen ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı değer ve miktar bazında sırasıyla %16 ve %49,7 seviyesine yükselmiştir. Anılan yılda Türkiye’ye yapılan ihracatın tamamı işbirliğinde bulunan iki firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’ye ihracatın başladığı 2017 yılında Mısır’ın birim fiyatları (2,67 ABD Doları) dünya ortalamasının (8,19 ABD Doları) oldukça altında gerçekleşmiştir.

(2) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Mısır’ın ÇHC’den 2015 yılında 326 bin ABD Doları ve 34 ton soruşturma konusu ürün ithalatı gerçekleştirdiği, söz konusu tutarın 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 470 bin ABD Doları ve 49 ton, 562 bin ABD Doları ve 54 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Mısır’ın 2015-2017 yılları arasında dünyaya soruşturma konusu ürün ihracatının sırasıyla 4.000 ABD Doları, 48.000 ABD Doları, 276.000 ABD Doları seviyesinde olduğu görülmektedir. 2017 yılında gerçekleştirilen 276.000 ABD Doları tutarındaki ihracatın 261.000 ABD Dolarlık kısmının Türkiye’ye gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Ticaretin gerçekleştirilme şekline ve dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Toplam soruşturma konusu ithalat 2015-2017 yılları arasında azalan bir seyir izlemiş ve 2015 yılında 12,1 milyon ABD Doları ve 1.776 tondan 2017 yıl sonu itibariyle 4,8 milyon ABD Doları ve 596 tona gerilemiştir. 2018 yılının ilk üç ayında ise toplam ithalat 1,4 milyon ABD Doları ve 631 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Mısır’dan yapılan ithalatın 2017 yılında başladığı ve 2018 yılında devam ettiği görülmektedir. İthalatın başladığı 2017 yılında Mısır’dan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı değer ve miktar bazında sırasıyla %16 ve %49,7 olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılının ilk üç ayında Mısır’dan yapılan ithalat 148.553 ABD Doları ve 45 ton seviyesindedir. Bu kapsamda, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde değişikliğin meydana geldiği değerlendirilmektedir.

(2) 2017 yılında ve 2018 yılının ilk üç ayında Mısır’dan yapılan ithalatın birim fiyatlarının ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından oldukça düşük olduğu görülmektedir. Buna karşılık yapılan yerinde doğrulamalarda firmaların üretici oldukları tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Firmalara İlişkin Belirlemeler

Bedaya Company for Stationery Manufacturing firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 13 – (1) Resmî ithalat istatistiklerine göre, firmanın 2017 yılı öncesinde ülkemize soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmamakta olup, ihracat 2017 yılında başlamıştır.

(2) Firmanın soru formu kapsamında sunulan bilgi/belgelerinin incelenmesini müteakip Mısır’ın 6 Ekim şehrinin 3 üncü Endüstri Bölgesinde bulunan firma tesisleri ile merkez ofisinde 4-5 Mart 2019 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması gerçekleştirilmiştir.

(3) Yerinde doğrulama ziyaretinde firmanın üretim tesislerinin çalışır durumda olduğu ve ekstrüzyonyöntemine dayanan firma üretim tekniğinin ağaç cedarlı yerli üretim tekniğinden oldukça farklı bir üretim tekniği olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, üretimde kullanılan polistiren, polietilen ve pigment ile muhtelif kimyasalın hammadde depolarında fiziki varlığı tespit edilmiştir. Buna ilaveten, firmanın üretim tesislerinde ekstrüzyon ve soğutma hattı ile muhtelif sayıda kesme, tıraşlama ve etiketleme makinesi ve paketleme ünitesinin varlığı tespit edilmiş olup, her bir ekstrüzyon hattının üretim süreci gözlemlenmiştir. Makine parkurunun firmanın fiili üretimi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, bitmiş ürünlerin depolarda fiziki varlığı tespit edilmiştir.

Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.)  firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 14 – (1) Resmî ithalat istatistiklerine göre, firmanın 2017 yılı öncesinde ülkemize soruştuma konusu ürün ihracatı bulunmamakta olup, ihracat 2017 yılında başlamıştır.

(2) Firmanın soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgi ve belgenin incelenmesinin ardından 6 Mart 2019 tarihinde firmanın Mısır’ın Sadat şehri 1 inci Endüstri Bölgesinde bulunan tesislerinde, 7 Mart 2019 tarihinde ise 3 Mohammed Elghazaly Sokak Dokki/Giza adresinde bulunan firma merkez ofisinde yerinde doğrulama çalışması gerçekleştirilmiştir.

(3) Yerinde doğrulama ziyaretinde firmanın üretim tesislerinin çalışır durumda olduğu ve ekstrüzyon yöntemi ile üretim yaptığı görülmüştür. Bu kapsamda, üretimde kullanılan polistiren, polietilen ve pigment ile muhtelif kimyasalın hammadde depolarında fiziki varlığı tespit edilmiştir. Buna ilaveten, firmanın üretim tesislerinde ekstrüzyon hattı ile muhtelif sayıda kesme, tıraşlama ve etiketleme makinesi ile soğutma hatlarının ve paketleme ünitesinin varlığı tespit edilmiş olup, her bir ekstrüzyon hattının üretim süreci gözlemlenmiştir. Makine parkurunun firmanın fiili üretimi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, bitmiş ürünlerin depolarda fiziki varlığı tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Değerlendirme

MADDE 15 – (1) Gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmaları ile sunulan bilgi/belgenin değerlendirilmesi neticesinde Mısır’da mukim Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının kurulu üretim kapasitelerinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş olup, soru formu kapsamında sunmuş oldukları bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Her iki firmada da üretim sürecinde ağacın hiç kullanılmaması, hammaddenin tamamen polistiren ve polietilen gibi muhtelif kimyasal ve pigmentten oluşması, söz konusu ekstrüzyon üretim tekniğinin ağaç cedarlı üretim tekniğine dayanan yerli üretim tekniğinden daha hızlı ve farklı bir üretim tekniği olduğu hususları ile ekstrüzyonüretim tekniğinin daha düşük birim fiyatlara imkan verebildiği hususu birlikte değerlendirildiğinde, ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik meydana gelmiş olmakla birlikte; üretimi bulunan söz konusu firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Mısır menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılınmadığı değerlendirilmektedir.

Karar

MADDE 16 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mısır menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve GelcySpeciality Plastics (S.A.E.) firmalarının üretici niteliğini haiz oldukları ve halihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Soruşturma dönemi itibariyle Mısır’ın Türkiye’ye ihracatının tamamının söz konusu firmalarca üretilen ürünler olduğu tespit edilmiş olup, bu nedenle ÇHC menşeli/çıkışlı ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin Mısır menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmemesine karar verilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu