İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)

Ticaret Bakanlığından: 09.03.2019-30709 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/10)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/3/2018 tarihli ve 30355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9) ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.İ.P: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

f) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

g) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

h) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ı) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

i) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

j) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.’leri altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) Öte yandan, 12/12/ 2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Tosyalı Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından, Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) 9/3/2018 tarihli ve 30355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9) ile 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için  1/1/2015 ile 1/1/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin büyükelçiliklerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ile Tube Investments of IndiaLimited firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Hindistan’da mukim BedicoAutomotives firması soru formlarına cevapları göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini yazılı olarak bildirerek işbirliğinde bulunmaktan kaçınmıştır.

(3) Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(4) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim Tien Yuen Machinery Mfg., (ThailandCo., Ltd. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(5) Tayland’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(6) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim Iris Chains, S.L. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(7) İspanya’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(8) Sri Lanka’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim AB Türkiye Delegasyonu ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya’nın Büyükelçiliklerine ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara her bir firma için özel nihai bildirimlerle birlikte  iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Hindistan’da mukim “Tube Investments of India Limited” firması ve İspanya’da mukim “Iris Chains, S.L.” firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiş olup diğer firmalardan cevap alınmamıştır. Diğer taraftan, AB Delegasyonu ve Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği’nden nihai bildirime görüş bildirmek için ek süre uzatımı talep edilmiş ve  üç gün ek süre verilmiş; fakat verilen ek süre içerisinde bir görüş bildirilmemiştir. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan, Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limitedfirmalarının Hindistan’da bulunan tesislerinde 24-27 Eylül 2018 tarihleri arasında, Iris Chains S.L. firmasının İspanya’da bulunan tesislerinde 24-25 Ekim 2018 tarihleri arasında ve Tien Yuen Machinery Mfg., (ThailandCo., Ltd. firmasının Tayland’da bulunan tesislerinde 12-13 Kasım 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 11 – (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Hindistan’dan yapılan ithalatın artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önleme konu zincirlerin Hindistan menşeli olarak ithalatı dikkat çekici ölçüde artış göstererek 2015 yılında yaklaşık 510 ton iken, 2016 yılında 735 tona, 2017 yılında 787 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,68 milyon ABD doları iken, 2016 yılında 1,91 milyon ABD dolarına, 2017 yılında 2,13 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(2) Hindistan’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında %13,8’den, 2016 yılında %17,7’ye ve 2017 yılında %17,1’e yükselmiştir.

(3) Tayland’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önleme konu zincirlerin  Tayland menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 504 ton iken, 2016 yılında 522 tona,  2017 yılında 517 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,16 milyon ABD doları iken, 2016 yılında 1,07 milyon ABD dolarına, 2017 yılında 1,25 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(4) Tayland’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında %13,7; 2016 yılında yaklaşık %12,5 ve 2017 yılında yaklaşık %11,2 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Sri Lanka’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önleme konu zincirlerin  Sri Lanka menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 197 ton iken, 2016 yılında 420 ton, 2017 yılında 268 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,41 milyon ABD doları iken, 2016 yılında 0,73 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,51 milyon ABD doları olmuştur.

(6) Sri Lanka’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %5,3; 2016 yılında yaklaşık %10,1 ve 2017 yılında yaklaşık %5,8 olarak gerçekleşmiştir.

(7) İspanya’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önleme konu zincirlerin İspanya menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 92 ton iken, 2016 yılında 225 tona, 2017 yılında ise 357 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,58 milyon ABD doları iken, 2016 yılında 1,09 milyon ABD dolarına, 2017 yılında 1,16 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(8) İspanya’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %2,5; 2016 yılında yaklaşık %5,4 ve 2017 yılında yaklaşık %7,7 olarak gerçekleşmiştir.

(9) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Hindistan’ın ÇHC’den 2015 yılında 13,3 milyon ABD doları, 2016 yılında 13,1 milyon ABD doları, 2017 yılında 15,2 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 yılında 3,1 milyon ABD doları, 2016 yılında 2,1 milyon ABD doları, 2017 yılında 2,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 yılında 0,8 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,5 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,9 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 yılında 0,06 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,07 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,3 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(10) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Tayland’ın ÇHC’den 2015 yılında 22,9 milyon ABD doları, 2016 yılında 23,1 milyon ABD doları, 2017 yılında 29,4 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 yılında 5 milyon ABD doları, 2016 yılında 4,8 milyon ABD doları, 2017 yılında 4,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 yılında 1 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,8 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,7 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 yılında 4,5 milyon ABD doları, 2016 yılında 4,7 milyon ABD doları, 2017 yılında 6 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(11) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Sri Lanka’nın ÇHC’den 2015 yılında 16,8 milyon ABD doları, 2016 yılında 12,6 milyon ABD doları, 2017 yılında 11,6 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 yılında 0,1 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,15 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,1 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 yılında 0,7 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,1 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,1 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 yılında 0,25 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,22 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,18 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(12) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, İspanya’nın ÇHC’den 2015 yılında 19,2 milyon ABD doları, 2016 yılında 17,7 milyon ABD doları, 2017 yılında 21,1 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 yılında 1,3 milyon ABD doları, 2016 yılında 2,7 milyon ABD doları, 2017 yılında 2 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2016 yılında 0,4 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,2 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 yılında 0,15 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,09 milyon ABD doları, 2017 yılında 0,04 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarını göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(3) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Yönetmeliğin 26 ncımaddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(4) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (ThailandCo., Ltd.” firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(5) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Yönetmeliğin 26 ncımaddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(6) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda,  İspanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden “Iris Chains S.L.” firması tarafından yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(7) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Yönetmeliğin 26 ncımaddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(8) Soruşturma kapsamında Sri Lanka’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limitedfirmalarının tarafımıza iletmiş oldukları belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, soruşturma konusu eşya üretimini Hindistan’daki tesislerinde gerçekleştirdikleri ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadıkları tespit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir. Bu kapsamda, firmanın yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(3) Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (ThailandCo., Ltd.” firmasının tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimini Tayland’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(4) İspanya’da mukim Iris Chains S.L. firmasının soruşturma konusu eşya üretim tesisinin fiziki varlığı görülmekle birlikte, standart bir zincirin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek firma üretim tesislerinde montaj yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra firma tarafından sunulan üretim, kapasite ve maliyetlere ilişkin tahmini olarak hesaplandığı anlaşılan bilgilerin doğruluğu tespit edilememiştir. Bu kapsamda, firmanın zincir montajı faaliyetinde ÇHC’den ithal edilen yarı mamüllerin payı ve dolayısıyla firma tarafından yaratılan katma değer tespit edilememiştir. Bu bağlamda, firmanın Türkiye ihracatında en önemli kalemi olan standart zincirlerin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek üretim tesislerinde montaj yapıldığı ve yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(5) Diğer taraftan, soruşturma döneminde Hindistan, Tayland ve İspanya’da mukim üretici/ihracatçı diğer firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(6) Ayrıca, soruşturma döneminde Sri Lanka’da mukim üretici/ihracatçı firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

Sonuç

MADDE 14 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/19) kapsamında ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmaları ile Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (ThailandCo., Ltd.” firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/19) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 15 – (1) Gümrük idareleri, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.İ.P.’i, madde ismi ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu