İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38)

30.12.2017-30286 Resmi Gazete (Mükerrer)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/38)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) ile Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
(2) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.İ.P: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
f) Laos: Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”dir.
(2) Bu aşamada belirtilen G.T.İ.P.’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/6) ile ÇHC, Hindistan ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ve 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ithalatında dampinge karşı %20 ila %100 arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında ÇHC, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ithalatında 0,22 ila 2,02 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar verilmiştir.
(2) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/22) ile Vietnam, Sri Lanka ve Çin Tayvanı menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ve 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ithalatında dampinge karşı CIF bedelin %30’u ila %50’si arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca, 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/27) ile Endonezya ve Malezya menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00 G.T.İ.P’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç )” ve 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ithalatında CIF bedelin %5,6’sı ila % 33’ü arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede, 11/8/2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/33) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında Vietnam, Sri Lanka ve Çin Tayvanı, menşeli eşyaya yönelik anılan önlemlerin 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 ve/veya 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ithalatında 0,73 ila 2,02 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar verilmiştir.
(3) Bakanlığa iletilen önlem konusu ülkeler menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Laos’tan menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.
(4) Bu çerçevede, 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçısına ve Laos’un ilgili temsilciliklerine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe (Tebliğ No: 2017/10) ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin ilgili temsilciliklerine, bilinen ithalatçılarına ve bilinen ihracatçısına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiş olup, sonraki aşamada Bakanlığımıza iletilen herhangi bir süre uzatımı talebi bulunmamıştır.
(2) Soruşturma kapsamında Laos’da yerleşik “Topmega International Co. Ltd.” firması gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Bu çerçevede, firmanın Laos’da bulunan tesislerinde 21-23 Kasım 2017 tarihleri arasında bir yerinde doğrulama ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Genel
MADDE 8 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Laos üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.
Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu eşyalarda toplam ithalatımız 2014 yılında 10.692 ton iken, 2015 yılında bir önceki yıla göre %8,6 oranında artarak 11.615 ton, 2016 yılında ise bir önceki yıla göre %1,3 oranında artarak 11.762 ton olarak gerçekleşmiştir.
(2) İthalat istatistikleri incelendiğinde, önleme tabi pozisyonlarda tanımlı eşyadan Laos menşeli olanlarının ülkemize ithalatının ilk olarak 2014 yılında başladığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, Laos’tan 2014 yılında ithalat; 494 bin ABD Doları tutarında iken, 2015 yılında %34 oranında artarak 664 bin ABD Doları, 2016 yılında ise bir önceki yıla göre %42 oranında artarak 945 bin ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(3) Ayrıca, anılan dönemde Laos’tan yapılan önlem konusu eşya ithalatı miktar bazında 2014 yılı için 131,4 ton, 2015 yılı için 189,1 ton ve 2016 yılı için 288,7 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu kapsamda miktar bazında ithalat artışı 2015 yılında bir önceki yıla göre %43,8 ve 2016 yılında bir önceki yıla göre %52,6 olmuştur.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Laos’da mukim üretici/ihracatçı Topmega International Co. Ltd. firmasının üretici niteliğini haiz olduğu, soruşturma konusu eşyanın üretimini faal olarak gerçekleştirdiği, hâlihazırda önlem uygulanan ülkelerden ithal ettiği soruşturma konusu eşyayı menşe yanıltması yaparak Türkiye’ye ihraç etmeye yönelik herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadığı hususları gerek firma tarafından sunulan gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilmiş ve firmanın uygulanmakta olan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 11 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde, Laos menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Topmega International Co. Ltd. firmasının üretici niteliğini haiz olduğu ve hâlihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu firma dışında Laos’dan Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatı yapan başka firma olmaması nedeniyle Laos’a önlemin teşmil edilmemesi gerektiği değerlendirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu