İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/ 6)

18.03.2016-29657 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/6)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan “paslanmaz çelikten borular”ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem (CIF bedelin %7,98’i ila %25,27’si) yürürlüğe konulmuştur.
(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/20) ile takip edilmekte olup Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. firması, anılan ürünün ithalatında uygulanan önlemin, önleme tabi ürünün Vietnam ve Malezya üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.
(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, soruşturma konusu ürünlerin bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Ekonomi Bakanlığına vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.
(2) Vietnam’da yerleşik 3 üretici/ihracatçı firma (Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC) ile Malezya’da yerleşik 1 üretici/ihracatçı firma (Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd.) soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süreler içinde doldurarak işbirliğinde bulunmuştur. Soru formuna ilişkin kendisine eksiklik bildirilen diğer firma ise verilen süreler içinde eksik bilgileri tamamlamaması sebebiyle işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen, 3’ü Vietnam’da ve biri Malezya’da yerleşik dört firmanın Vietnam ve Malezya’da bulunan üretim tesislerinde 16/11/2015-24/11/2015 tarihleri arasında yerinde doğrulama çalışması gerçekleştirilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkelerdeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan taraflara iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2010-31/10/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik boru ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Vietnam ve Malezya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.
(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC ve Tayvan menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem Mart 2013’te yürürlüğe girerek CIF bedelin %7,98’i ila %25,27’si arasında değişen oranlarda uygulanmaktadır. Bahse konu eşyanın genel ithalat istatistikleri incelendiğinde, önlemin yürürlüğe girdiği 2013 yılı Nisan ayı itibariyle ithalatın düşüş kaydettiği ve sonrasında, aylar itibariyle dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Söz konusu ithalat, önlemin yürürlüğe girdiği 2013 yılında, önlem öncesi 2012 yılına kıyasla miktar bazında %27 oranında azalarak 5.446 tondan 3.964 tona, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %61 oranında azalarak 1.539 tona gerilemiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı 2012 yılında %19 olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte, genel ithalat içinde ÇHC’nin payı 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %11 ve %4’e gerilemiştir.
(3) Vietnam’dan yapılan ithalat incelendiğinde 2011 ve 2012 yıllarında ithalat bulunmadığı görülmektedir. Ancak, 2013 ve 2014 yıllarında, Vietnam menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının artarak, sırasıyla %1 ve %15 olarak kaydedildiği görülmektedir.
(4) 2011 ve 2012 yıllarında Malezya menşeli ithalat bulunmamakla birlikte, 2013 ve 2014 yıllarında ithalatın arttığı ve toplam ithalatımız içerisinde Malezya’dan gerçekleştirilen ithalatın payının sırasıyla %7 ve %10 seviyelerine yükseldiği görülmüştür.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Vietnam’da yerleşik Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC firmaları ile Malezya’da yerleşik Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. firmasının kurulu üretim kapasiteleri bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş oldukları bilgiler yerinde doğrulama çalışması esnasında teyit edilmiştir.
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sonuç
MADDE 9 – (1) Vietnam ve Malezya’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu paslanmaz çelik boruları Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik boru ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemi (CIF bedelin %7,98’i ila %25,27’si) etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
(2) Vietnam’da yerleşik Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC firmaları ile Malezya’da yerleşik Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. firmasının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Vietnam’da mukim Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC firmaları ile Malezya’da yerleşik Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam ve Malezya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
7306.40.20.90.00 Diğerleri Vietnam Inox Hoa Binh JSC 0
(Değişik ibare:RG-16/11/2016-29890) Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited 0
OSS Dai Duong International JSC 0
7306.40.80.90.00 Diğerleri Diğerleri 25,27
Malezya Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. 0
7306.61.10.00.00 Paslanmaz
çelikten olanlar
Diğerleri 25,27

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.
Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Uygulanmayacak hükümler (Ek: 10.07.2021-31537 R.G.)

EK MADDE 1 – (1) 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “paslanmaz çelikten borular”ın Vietnam menşeli olanlarının ithalatında 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38) kapsamında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe girmesi sebebiyle, bu Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan tabloda menşe ülke sütununda yer alan ‘Vietnam’ kısmına ait hükümler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren uygulanmaz.”

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu