İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31)

14.07.2016-29770 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/31)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/29) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Çelik Halat: Çelik Halat ve Tel Sanayi Anonim Şirketini,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) DTÖ: Dünya Ticaret Örgütünü,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Has Çelik: Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
g) ITC: Uluslararası Ticaret Merkezini,
ğ) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
h) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ı) Özer Band: Özer Konveyör Band Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
i) Rusya: Rusya Federasyonunu,
j) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
l) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile ÇHC ve Rusya menşeli demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil) ürünü ithalinde sırasıyla 1 ABD Doları/Kg ve 0,5 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(3) ÇHC ve Rusya’ya yönelik bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla YÜD’ü temsilen Has Çelik ve Çelik Halat tarafından yapılan başvuru üzerine, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/29) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde şikayetçi firmaların YÜD’ü temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin ve Rusya’nın Ankara Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalardan kendilerine soru formu gönderilmiş olanların 3’ünden soru formuna yanıt alınmıştır. Üretici/ihracatçı soru formuna ise hiçbir firmadan yanıt alınamamıştır.
(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 27/5/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu bildirim, soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılar ve YÜD’e iletilmiştir.
(7) Nihai bildirime ve kamu dinleme toplantısına ilişkin olarak Rusya Büyükelçiliği ile Özer Band Genel Müdürlüğümüze yazılı görüşlerini iletmişlerdir.
(8) Nihai bildirim aşamasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla talep olması halinde kamu dinleme toplantısı düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu toplantı tüm ilgili tarafların katılımıyla 9/6/2016 tarihinde düzenlenmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Has Çelik ve Çelik Halat firmalarının Kayseri ve İzmit’te yerleşik üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu olan önleme tabi ürün 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 GTİP’leri altında yer alan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar”ı (kapalı halatlar dahil) kapsamaktadır.
(2) Hammadde olarak gelen çinko kaplanmış veya kaplanmamış teller, standartlara uygunluk testine tabi tutulur. Testlerden geçen teller bir sonraki aşama olan tel çekme bölümüne, uygun olmayanlar ret bölümüne aktarılır. Tel çekme bölümünde yapılacak ürüne göre çekim işlemi yapılır ve sonrasında gerekli kontroller yapılır. Sonrasında çekilen tellerden damar örme işlemi yapılır. Üretim süresince ve sonrasında gerekli kalite kontrol uygulamaları yapılır ve bir sonraki işlem olan halat örümüne geçilir. En son aşamada ise talebe ve siparişin şartlarına göre yağlama ve paketleme yapılıp, ürün sevkiyata hazır hale getirilir.
(3) Önleme konu ürün ağırlıklı olarak inşaat, madencilik, denizcilik, petrol arama, balıkçılık sektörlerinde ve başta vinç ve asansörler olmak üzere her türlü yük kaldırma operasyonlarında kullanılmaktadır.
(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile sonuçlandırılan soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürünler ile önleme konu ülkeler menşeli ürünler arasında fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları olarak “benzer ürün” tanımı açısından ayrım oluşturan herhangi bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Mevcut soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(5) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır.
(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjları ÇHC için CIF ihraç fiyatının %181,5’i ve 1,65 ABD Doları/Kg, Rusya için ise CIF ihraç fiyatının %89,6’sı ve 0,65 ABD Doları/Kg tutarında tespit edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, 8 inci maddede belirtilen gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012-2014 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012 yılında 7.486.900 Kg olan ithalatın, 2013 yılında 8.470.132 Kg’ye, 2014 yılındaysa 14.963.585 Kg’ye yükseldiği görülmektedir. Toplam ithalatın değeri ise 2012 yılında 20.207.568 ABD Doları iken 2013 yılında 26.497.471 ABD Dolarına, 2014 yılındaysa 35.726.764 ABD Dolarına yükseldiği tespit edilmiştir.
(2) İthalatın birim fiyatının ise 2012 yılında 2,67 ABD Doları/Kg iken, 2013 yılında 3,13 ABD Doları/Kg’ye yükseldiği, 2014 yılındaysa 2,39 ABD Doları/Kg’ye gerilediği görülmektedir.
Ürünün önlem konusu ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde, 2012 yılında 200.964 Kg ithalat gerçekleşmişken, 2013 yılında ithalatın 338.637 kilograma yükseldiği, 2014 yılındaysa 230.083 kilograma gerilediği görülmektedir.
(2) Değer bazında ÇHC menşeli ithalat ise 2012 yılında 791.753 ABD Doları iken 2013 yılında 876.687 ABD Dolarına yükselmiş, 2014 yılındaysa 689.431 ABD Doları seviyesine gerilemiştir. İthalatın birim fiyatlarının ise 2012 yılında 3,94 ABD Doları/Kg iken, 2013 yılında 1,93 ABD Doları/Kg’ye gerilediği, 2014 yılındaysa 3,00 ABD Doları/Kg’ye yükseldiği tespit edilmiştir.
(3) ÇHC’nin miktar bazında toplam ithalat içindeki payı ise 2012 yılında %2,7 iken, 2013 yılında %4’e yükselmiş, 2014 yılındaysa %1,5 seviyesine gerilemiştir.
(4) Gözden geçirme döneminde Rusya’dan soruşturma konusu ürünün herhangi bir ithalatının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürün ithalatının nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları kilogram bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin Türkiye toplam tüketim rakamı elde edilmiştir.
(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında, 2013 yılında 107 birime, 2014 yılında ise 149 birime yükselmiştir.
(3) Genel ithalattaki artış ise benzer mal tüketiminden daha hızlı bir şekilde artarak 2012 yılındaki 100 birim seviyesinden, 2013 yılında 113 birime, 2014 yılındaysa 200 birime yükselmiştir. Bu duruma paralel olarak genel ithalatın pazar payından aldığı pay artarak 2012 yılındaki 100 birim seviyesinden, 2013 yılında 106 birime, 2014 yılındaysa 135 birime yükselmiştir.
(4) Buna karşın, YÜD’ün pazar payında azalma gözlemlenmiştir. 2012 yılında 100 birim olan YÜD pazar payı 2013 yılında 95 birime, 2014 yılında ise 71 birime gerilemiştir.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 16 – (1) Gözden geçirme döneminde Rusya menşeli çelik halat ithalatı yapılmadığından söz konusu ülke menşeli fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabının yapılmamasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
(2) Önlem konusu ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Söz konusu ürün gümrük vergisinden muaf olduğu için herhangi bir gümrük vergisi eklenmemiştir. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla söz konusu fiyatlara dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyatlar YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
(3) 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli önlem konusu ürün ithalatının YÜD’ün fiyatlarını 2013 yılı için 0 ile %10 değer aralığında kırdığı, 2012 ve 2014 yıllarında ise fiyat kırılmasının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 17 – (1) YÜD ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde, şikâyetçi yerli üreticilerden Has Çelik ile Çelik Halat’ın 2012-2014 dönemi verileri incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK verilerinden elde edilmiş yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır. Enflasyondan arındırılarak elde edilen reel değerler 2012 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 103 birime, 2014 yılındaysa 107 birime yükselmiştir.
2) YÜD’ün önlem konusu üründe üretim kapasitesi artış göstererek 2012 yılındaki 100 birim seviyesinden 2013 yılında 115 birime, 2014 yılındaysa 127 birime yükselmiştir.
3) KKO endeksi 2012 yılında 100 birim iken 2013 yılında 89 birime, 2014 yılındaysa 84 birime gerilemiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2012 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar endeksi, 2013 yılında 102 birime, 2014 yılındaysa 106 birime yükselmiştir.
2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2012 yılında 100 birim olarak alındığında 2013 ve 2014 yıllarında 107 birime yükselmiştir.
3) Gerçekleşen bu iç satışın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında 105 birime yükselmiş, 2014 yılındaysa bu seviyeden 101 birime gerilemiştir.
4) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında 103 birime yükselmiş, 2014 yılındaysa 101 birim seviyesine gerilemiştir.
5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında 102 birime, 2014 yılında da 106 birime yükselmiştir.
6) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında 100 birim ve 2014 yılında da 105 birim seviyesinde seyretmiştir.
c) Stoklar
1) 2012 yılında 100 birim olan dönem sonu stok miktarı 2013 yılında 165 birime, 2014 yılında ise bu seviyeden 438 birime yükselmiştir.
2) 2012 yılında 100 birim olan dönem sonu stok değeri 2013 yılında 174 birime, 2014 yılında da 393 birime yükselmiştir.
ç) İstihdam
1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında 112 birim ve 2014 yılında 114 birim olarak gerçekleşmiştir.
d) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim rakamını yansıtan verimlilik endeksi 2012-2014 yıllarında sırasıyla 100, 92 ve 94 seviyesinde gerçekleşmiştir.
e) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında 104 birim ve 2014 yılında 99 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında 118, 2014 yılındaysa 117 birim düzeyinde gerçekleşmiştir.
3) YÜD’ün yurt dışı ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 birim iken 2013 yılında -16 birime gerilemiş, 2014 yılındaysa 293 birime yükselmiştir.
4) YÜD’ün yurt içi ve yurt dışı satışlardan yaptığı toplam birim kârlılığı 2012 yılında 100 birimken, 2013 yılında yurtdışı satışlarında yaptığı zarar neticesinde toplam birim kârlılığı 77 birime gerilemiş, 2014 yılında bilhassa yurtdışı satış kârlılığındaki toparlanma neticesinde toplam birim kârlılığı 172 birime yükselmiştir.
f) Nakit akışı
1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılında 100 birim olarak alındığında 2013 yılında 86 birim seviyesine gerilemiş, 2014 yılında da toplam birim kârlılıktaki artışa paralel olarak 163 birim seviyesine yükselmiştir.
g) Pazar payı
1) 2012 yılında 100 birim olan Türkiye toplam benzer mal tüketimi 2013 yılında 107 birime, 2014 yılındaysa 149 birime yükselmiştir. Aynı dönem içerisinde genel ithalat 100 birimden 200 birime yükselmiş, YÜD’ün pazar payı ise 100 birimden 71 birime gerilemiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) YÜD’ün yürürlükteki önlemin de etkisiyle üretim, yurt içi satış miktarı, yurt içi satışlardaki kârlılık ve toplam kârlılık gibi bazı temel ekonomik göstergelerinin gözden geçirme döneminde kısıtlı bir iyileşme gösterdiği görülmekle birlikte; stok miktarı, stok çevrim hızı, firma net satış toplamı gibi bazı diğer ekonomik göstergelerinde ise olumsuzluklar gözlemlenmektedir.
(2) Önlem konusu ürünün pazarı büyürken, ithalat ürünün pazardaki payı artmış, YÜD’ün payı ise ciddi şekilde gerilemiştir.
(3) Bu veriler ışığında ve YÜD’ün stoklarında ortaya çıkan artış, stok çevrim hızında gözlemlenen düşüş ve YÜD’ün pazardan aldığı paydaki gerileme birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’ün, önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, ITC verileri ile bazı sektör raporlarının kamuya açık kısımlarından faydalanılarak incelenmiştir.
(2) ITC’nin ticaret verileri önlem konusu ürünün altılı armonize sistem kodları bazında derlenmiş ve inceleme bu şekilde yapılmıştır. Bu çerçevede, ÇHC’nin önlem konusu üründe dünyada ana tedarikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre, ÇHC’nin 2012-2014 yılları arasında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla %20,64, %19,24 ve %21,69’dur. Rusya’nın aynı yıllar için değer bazında dünya ihracatından aldığı pay ise sırasıyla %0,95, %0,89 ve %0,79’dur.
(3) OECD Çelik Komitesi’nin 8/4/2016 tarihli raporunda, Rusya’nın 2014 yılındaki 89 milyon ton olan çelik kapasitesinin, 4,1 milyon ton hâlihazırda yapılmakta olan ve 7 milyon ton planlanan yatırımlarla birlikte 2017 yılında minimum 93,1 milyon tona maksimum ise 100,1 milyon tona yükselmesinin beklendiği belirtilmektedir.
(4) Söz konusu raporda, ÇHC’nin 2014 yılında 1,14 milyar ton olan yıllık çelik üretim kapasitesinin, birçok yatırım projesinden ötürü, 2017 yılına kadar 1,17 milyar tona yükselmesinin beklendiği belirtilmektedir.
(5) Öte yandan, anılan raporda OECD üyesi olmayan ülkelerin toplam çelik üretim kapasitesinin son on yılda hızla artarak, 2005 yılında 760,8 milyon ton yıllık çelik üretim kapasitesinden 2015 yılında 1,65 milyar ton yıllık çelik üretim kapasitesine yükseldiği belirtilmektedir. Ayrıca, en kayda değer artışın olan yıllık çelik üretim kapasitesini 716,2 milyon ton arttıran ÇHC tarafından kaydedildiği de söz konusu raporda belirtilmektedir.
(6) ITC verilerine göre ÇHC ve Rusya’nın birim fiyatları dünya ortalama ihraç fiyatlarının altında seyretmektedir. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 7312.10 tarife pozisyonunda dünya çelik halat ihracat fiyatları ton başına sırasıyla 2.244 ABD Doları/Ton, 2.178 ABD Doları/Ton ve 2.071 ABD Doları/Ton iken, dünyanın en büyük ihracatçısı olan ÇHC’nin bu yıllarda ihraç fiyatları sırasıyla 1.598 ABD Doları/Ton, 1.484 ABD Doları/Ton ve 1.440 ABD Doları/Ton olarak tespit edilmiştir. Aynı dönemde Rusya’nın 7312.10 tarife pozisyonundaki ihracat fiyatları ise sırasıyla 1.697 ABD Doları/Ton, 1.614 ABD Doları/Ton ve 1.394 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
(7) DTÖ Anti-Damping Uygulamaları Komitesi’nin 25/1/2016 tarihli raporuna göre Güney Afrika, ÇHC menşeli halatlar için 28/8/2002 tarihinde dampinge karşı önlem almış olup, bu önlem 2009 ve 2014 yıllarında uzatılmıştır.
(8) DTÖ Anti-Damping Uygulamaları Komitesi’nin 5/9/2014 tarihli raporuna göre AB, ÇHC menşeli çelik halat ve kablolar 17/8/1999 tarihinde dampinge karşı önlem almış olup, bu önlem 2005, 2010 ve 2012 yıllarında uzatılmıştır.
(9) Rusya tarafından soruşturmaya yönelik saptamaları içeren nihai bildirime gelen görüşlerde, genel olarak soruşturma makamının DTÖ Anti Damping Anlaşması’nın 5.3’üncü ve 5.4’üncü maddeleri çerçevesinde yeterli ve doğru bilgi olmaksızın soruşturmayı başlattığı; Rusya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının gözden geçirme döneminde kesildiği; Rusya menşeli ithalata yönelik damping tespitinin söz konusu olmadığı ve nihayetinde Rusya menşeli soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasında oluşan bir fiyatının mevcut olmaması nedeniyle fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplamasının söz konusu olmayacağı ifade edilmektedir.
(10) Rusya tarafından iletilen bu görüşler dikkate alınarak soruşturmanın bir NGGS olması nedeniyle soruşturmaya yönelik saptamaların bir damping soruşturmasında farklı olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Yönetmeğin 40’ıncı ve 41’inci maddeleri çerçevesinde damping marjına yönelik yeniden bir tespitin zorunlu olmadığı değerlendirilmiş ve soruşturma konusu ülkelere yönelik yeniden damping marjı hesaplaması söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda soruşturmanın açılış safhasında dikkate alınan bilgi ve belgelerin DTÖ Anti Damping Anlaşması’nın 5.3’üncü ve 5.4’üncü maddeleri kapsamında yeterli ve doğru olduğu değerlendirmesi çerçevesinde soruşturma konusu ülke veya ülkelerden ithalat kesilmiş olsa dahi bu durumun meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden tekrarlanabileceğine ilişkin bu Tebliğ’de ayrıntılarıyla açıklanan saptamaya halel getirmediği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Rusya’nın soruşturma konusu ürünü de kapsayan demir-çelik ürünlerdeki imalat kapasitesi ve Türkiye’ye coğrafi yakınlığı dikkate alındığında meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde Rusya menşeli ürünlerin tekrar dampinge ve zarara yol açabileceğinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Rusya tarafından dile getirilen görüşlerin soruşturmanın yasal çerçevesi ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 21 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı; gözden geçirme döneminde önleme konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’ün zararının devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Gelen talepler
MADDE 22 – (1) Özer Band çelik kordlu konveyör band imalatında kullanılan ve yerli üreticilerden temin edilemeyen 7312.10.81.00.00 GTİP’li ürünü ÇHC’den ithal etmek zorunda kaldıklarını ve söz konusu ürünün ÇHC’den ithalatında hâlihazırda uygulanmakta olan kilogram başına 1 ABD Doları tutarındaki dampinge karşı önlemin maliyetleri üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığını belirterek, ithalatın sadece çelik kordlu konveyör band üreticilerinin sahip olabileceği TS EN ISO 15236 Uygunluk Belgesi’ne sahip olanlar tarafından yapılmasını talep etmiştir.
(2) Yerli üreticilerle temasa geçilmiş olup, söz konusu ürünün üretiminin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Yerli üreticilerden alınan cevaplar neticesinde söz konusu ürünün Türkiye’de üretiminin yapılmadığı tespit edilmiştir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yukarıda da izah edildiği üzere ÇHC ihracat kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda en büyük ihracatçı konumundadır.
(2) Küresel piyasalarda ve ÇHC’deki durgunluğun etkisiyle 2015 yılında bu ülkeden çelik mamulleri ithalatı hızlı bir artış göstermiş ve çelik mamulleri üreticilerini olumsuz şekilde etkilemeye başlamış, üretim azalırken ithalatta hızlı bir artış kaydedilmiştir.
(3) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemlerin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve dampingli ithalatın muhtemel seviyesi açısından önem taşımaktadır. Buna göre, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarına yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/24 sayılı Tebliğ ile tamamlanan damping soruşturmasında damping marjları, ÇHC için CIF ihraç fiyatının %181,5’i ve 1,65 ABD Doları/Kg, Rusya için ise CIF ihraç fiyatının %89,6’sı ve 0,65 ABD Doları/Kg tutarında belirlenmiştir.
(4) Dünyada ve bilhassa ÇHC’deki ekonomik durgunluk neticesinde ÇHC’nin iç piyasasında satış imkânı bulamadığı çelik ürünlerinin ihracata yönlenmesi neticesinde anılan ülkeden çelik ürünleri ithalatının hızla artarken yerli üretimin pazar payının azalması, esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının halihazırda yürürlükte olan dampinge karşı önlemin üzerinde belirlenmiş olması ve gözden geçirme döneminde YÜD’ün pazar payındaki belirgin azalış ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinde olumsuz unsurlar dikkate alındığında mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingli ithalat nedeniyle zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(5) Rusya’nın dünya çelik halat ihracatındaki payı göreceli olarak düşük olsa da Türkiye’ye yakınlık avantajı nedeniyle dampinge karşı mevcut önlemin kalkması durumunda çelik halat ihracatının Türkiye’ye yönelebileceği ve bu durumun yerli üretici üzerinde baskı oluşturabileceği mütalaa edilmektedir.
(6) Soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın fiyat seviyesi dikkate alındığında, gerek ÇHC’nin gerekse Rusya’nın ihracat fiyatlarının dünya ihracat fiyatlarının altında olmasının önlemin yürürlükten kalkması halinde dampinge konu ithalatın devam edebileceğine veya yeniden oluşabileceğine ilişkin değerlendirilmesinde önem arz ettiği değerlendirilmiştir.
(7) Gözden geçirme döneminde Türkiye toplam çelik halat tüketimi yaklaşık olarak %50 oranında artmasına rağmen, bu ilave talebin ithalat vasıtasıyla karşılanarak ithalatın 2 kat arttığı, YÜD’ün ise bu dönemde %39 oranında pazar payı kaybettiği görülmektedir. Dampinge karşı önlemin kaldırılması durumunda ise YÜD’ün pazar payındaki kaybının hızlanacağı ve YÜD’ün finansal açıdan olumsuz etkilenme ihtimalinin bulunduğu değerlendirilmektedir.
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/22 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun Kararı ve Bakan onayı ile aşağıda belirtilen şekilde uygulamaya devam etmesi ve yerli üreticilerden temin edilemeyen 7312.10.81.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan çelik kordlu konveyör band üretiminde kullanılmaya mahsus 7*7 veya 7*19 halat konstrüksiyonuna sahip ve kauçuk yapışabilmesi için çinko ile kaplanmış çelik kordların dampinge karşı önlemden muaf tutulmasına karar verilmiştir.

Pozisyon No Eşya Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
7312.10.81.00.00
 
 
7312.10.83.00.00
 
 
7312.10.85.00.00
 
 
7312.10.89.00.00
 
 
7312.10.98.00.00
Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm.yi
geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler(*),
 
Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi
geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler,
 
Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi
geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler,
 
Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi
geçenler,
 
Diğerleri
ÇHC 1 ABD Doları/Kg
Rusya Federasyonu 0,5 ABD Doları/Kg

 
(*)diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn;1
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn
olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.
Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Kn: KiloNewton

Başa dön tuşu