İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/24)

01.07.2016-29759 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/24)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Salteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Uygun Kapitone Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Safir Kapitone ve Astar-Serdar Elagöz, Kapsan Kapitone Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıkan Kapitone Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “kapitoneli mensucat” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arıkan Kapitone: Arıkan Kapitone Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
g) Kapsan Kapitone: Kapsan Kapitone Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
h) Safir Kapitone: Safir Kapitone ve Astar-Serdar Elagöz’ü,
ı) Salteks: Salteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
j) Uygun Kapitone: Uygun Kapitone Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketini,
k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5811.00 GTP altında kayıtlı “Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)”tır.
(2) 5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00 ve 5811.00.00.93.00 GTİP’lerinde yer alan “selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar” başvuru konusu ürün kapsamının dışında tutulmuştur.
(3) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(4) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Arıkan Kapitone, Kapsan Kapitone, Safir Kapitone, Salteks ve Uygun Kapitone bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.
Damping iddiası
MADDE 6 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanarak yerli üretim dalının ticari maliyetine makul kâr eklenerek oluşturulmuş normal değer belirlenmiş ve tespit edilen normal değer fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.
(2) İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2015 yılına ait ÇHC’den gerçekleşen kapitoneli mensucat ithalatında oluşan ortalama birim ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu birim ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye birim ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup, başvuru konusu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.
Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiasının incelenmesi amacıyla ÇHC’den gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, pazar payı, yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.
(2) Başvuru konusu ülke menşeli kapitoneli mensucat ithalatının hem mutlak olarak hem de Türkiye pazarı içindeki payının 2015 yılında 2013 yılına kıyasla ciddi oranda yükseldiği tespit edilmiştir.
(3) ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2013-2015 yıllarında önemli seviyede kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.
(4) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürüne ilişkin 2015 yılında 2013 yılına kıyasla üretim, yurt içi ve yurt dışı satışlarının miktar temelinde gerilediği, 2014 ve 2015 yıllarında ücretler ve özsermaye göstergelerinde olumsuzluklar yaşandığı görülmüştür. Diğer taraftan, yurt içi satışlarda görülen kârlılık, toplam ürün kârlılığı ve buna paralel ürün nakit akışında iyileşme yaşanmasını sağlamıştır.
(5) ÇHC menşeli ithalatta 2013-2015 yıllarında görülen artış, ÇHC’de yerleşik üretici ve ihracatçıların yüksek kapasitesi ve üretim kabiliyetleri, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalı yurt içi satış fiyatlarını önemli seviyede kırması ve baskı altında bırakması hususları dikkate alındığında, yerli üretim dalının olumlu seyreden ekonomik göstergelerinin bozulabileceği ve yerli üretim dalının maddi zarar haliyle karşı karşıya kalabileceği değerlendirilmiştir.
(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde, bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli 5811.00 GTP’si (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00 ve 5811.00.00.93.00 GTİP’lerinde yer alan ürünler hariç) altında kayıtlı “kapitoneli mensucat”a yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.
(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 10 uncu maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 13 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA
Faks:+90-312-204 8633
E-posta: dms254@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu