İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/15)

24.06.2016-29752 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/15)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/27) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
e) MMK: MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketini,
f) Tezcan: Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. Tic. Anonim Şirketini,
g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
h) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yerli üretici MMK tarafından yapılan başvuru üzerine, ÇHC menşeli 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 GTİP altında sınıflandırılan “boyalı saclar” için 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/27) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, şikâyet başvurusunda bulunan MMK ve şikâyeti destekleyen Tezcan firmasının yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, şikayette bulunan MMK firması, bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.
Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş olup 7 firmadan yanıt alınmıştır.
(5) Soruşturma kapsamında, ithalatçı soru formunu doldurarak Bakanlığa ileten firmaların yanıtları incelenmiştir.
(6) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap veren olmamıştır.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 4/3/2016 tarihinde ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara ve yerli üretim dalına iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.
(8) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 17/3/2016 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici MMK firmasının İstanbul’da yerleşik idari ofisleri ile üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 GTİP’leri altında yer alan soğuk haddelenmiş, galvanizlenip boyanmış saclardır. Söz konusu ürünün üretim sürecinin aşamaları bobin halindeki yassı metalin açılması, korozyon direncini artırıcı ve boyanın tutulumunu güçlendirmek için alt ve üst yüzeylerinin özel kimyasallar ile yıkanıp durulanmasını müteakip kromatlanması, fırınlama ve astarlama, astar üzerine talebe göre son kat boya uygulanması ve fırınlama, talebe göre koruyucu film uygulanması ve nihai ürünün rulo halinde sarılması ve paketlenmesidir.
(2) Soruşturma konusu ürünün çok geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Buna göre, söz konusu ürünler inşaat sektöründe poliüretanlı sandviç panel ve kompozit panel üretiminde, dış cephe, çatı kaplaması ve metal kiremit üretiminde, zirai ve askeri bina (hangar) inşasında, yağmur oluğu, bina giriş, garaj kapıları ve panjur üretiminde, asma tavan panelleri ve aksamı ile modüler iç mekan yapı malzemeleri üretiminde kullanılmaktadır. Beyaz eşya ve DVD, uydu alıcısı gibi ürünler, ısıtma sistemleri, aydınlatma ürünleri, elektrik panoları, reklam panoları, endüstriyel tasarım ürünleri ile tarım ve hayvancılık sektöründe silo ve barınak üretimi gibi çok çeşitli alanlarda soruşturma konusu ürünler kullanılabilmektedir.
(3) Soruşturma konusu ürünün 0,25 mm ve altındaki incelikte olanlarının yerli üretiminin olmadığı bazı ithalatçı firmalar tarafından ifade edilmiştir. Mevzuat uyarınca, YÜD’ün ilgili ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, YÜD’ün ürün kompozisyonunun ürünün temel tiplerini içerdiği, diğer tipleri ise üretme kapasitesini ve yeteneğini haiz olduğu yerinde doğrulama sırasında anlaşılmıştır. Ayrıca, kamu dinleme toplantısında YÜD’ün söz konusu ürünleri talep gelmesi durumunda ürettiği teyit edilmiştir.
(4) Soruşturma konusu ürünle ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan, GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımlarıdır.
(5) Önleme tabi ürünün Türkiye Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerince, ilgili taraflardan birinin, verilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması ya da bu bilgiye ulaşılmasını reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş addedilir. Bu durumda geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 11 – (1) Yukarıdaki açıklamalar ışığında, ÇHC’de yerleşik bulunan firmaların işbirliğinde bulunmaması üzerine normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde, oluşturulmuş normal değer yöntemine başvurularak, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari, satış ve finansman giderleri ile makul bir karın eklenmesiyle bulunan normal değer kullanılmıştır.
(2) Normal değer tespiti yapılırken, ihracatçı ülkenin lehine olacak şekilde işgücü ve enerji giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ülkede mukim ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir cevap alınamadığından, TÜİK verileri esas alınarak 2014 yılı için soruşturma konusu ürünün ÇHC’den gerçekleşen ortalama CIF ithal birim fiyatlarından beyannameler çerçevesinde hesaplanan navlun ve sigorta giderleri çıkarılarak oluşturulan değer, ihraç fiyatı olarak kabul edilmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
Damping marjları
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddesi çerçevesinde, ÇHC’de yerleşik tüm firmalar için CIF değerin %30,01’i oranında damping marjı hesaplanmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı; soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalı iç satış fiyatları üzerinde etkisi ve zarar inceleme dönemindeki YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Zarar inceleme dönemi 2012-2014 yılları olarak belirlenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 16 – (1) 2012 yılında 41.876 ton olan soruşturma konusu ürün ithalatı, 2013 yılında 76.633 tona yükselmiş, 2014 yılında ise 60.949 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012-2014 yılları arasında toplam ithalat miktarında %46 oranında bir artış yaşanmıştır.
(2) Genel ithalatın birim fiyatları ise 2012 yılında 1.447 ABD Doları/ton, 2013 yılında 1.129 ABD Doları/ton, 2014 yılında ise 1.073 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.
Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 17 – (1) ÇHC’den soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2012 yılında 22.408 ton, 2013 yılında 45.784 ton ve 2014 yılında 40.534 ton olmuştur. Zarar inceleme döneminde ÇHC menşeli ithalat miktar olarak %81 oranında artış göstermiştir.
(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı genel ithalatın oldukça altında olup 2012 yılında 1.037 ABD Doları/ton, 2013 yılında 908 ABD Doları/ton ve 2014 yılında 875 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.
(3) ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki miktar olarak payı ise 2012 yılında %53,5, 2013 yılında %59,7 ve 2014 yılında %66,5 seviyesindedir.
Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı 2012 yılında 19.466 ton, 2013 yılında 30.849 ton ve 2014 yılında 20.415 ton olarak gerçekleşmiştir.
(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2012 yılında 1.919 ABD Doları/ton, 2013 yılında 1.457 ABD Doları/ton, 2014 yılında ise 1.468 ABD Doları/ton düzeyinde gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu dampingli ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında YÜD’den temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları ton bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim miktarı elde edilmiştir. Tüketim ve pazar payı hesaplamaları zarar inceleme dönemi için yapılmıştır.
(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında 2013 yılında 121’e ve 2014 yılında 135’e yükselmiştir.
(3) Yine bu dönemde YÜD’ün pazar payı 2012 yılı 100 alındığında 2013 yılında 86’ya ve 2014 yılında 69’a gerilemiştir.
(4) ÇHC’nin pazar payı YÜD’ün pazar payındaki azalmayla zıt yönde bir hareketle 2012 yılı 100 alındığında 2013 yılında 169’a yükselmiş ve 2014 yılında 134 olarak gerçekleşmiştir.
(5) Diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payı 2012 yılı 100 alındığında 2013 yılında 131’e yükselmiş, 2014 yılında ise 78’e gerilemiştir.
(6) Başvuru sahibi firma ile birlikte tüm yerli üretici firmaların pazar payları ise 2012 yılı 100 alındığında 2013 yılında 93 ve 2014 yılında 99 olarak gerçekleşmiştir.
Dampingli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 20 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, bahse konu ülke menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla YÜD’ün gerçekleşmiş iç piyasa satış fiyatları ve olması gereken satış fiyatlarını karşılaştıran fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplamaları yapılmıştır.
Fiyat kırılması
MADDE 21 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları, YÜD’ün ortalama yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.
(3) Soruşturma konusu üründe 7210.70.80.90.11 GTİP kapsamında ÇHC’den yapılan ithalat için %15 ve 7210.70.80.90.19 GTİP kapsamında yapılan ithalat için %0 gümrük vergisi uygulandığından gümrüklü CIF ithal birim fiyatları ithalat payına göre ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. İthalatçılardan alınan cevaplara göre, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF ithal fiyatlarına gümrükleme masrafı için %3 oranında ilave yapılmıştır.
(4) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına göre 2012 yılında kırmadığı, 2013 ve 2014 yılında %X düzeyinde kırdığı tespit edilmiştir.
Fiyat baskısı
MADDE 22 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
(2) Fiyat baskısı hesaplanırken, CIF ithal fiyatın üzerine 21 inci maddenin üçüncü fıkrasında açıklanan yöntem çerçevesinde hesaplanan gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerlerle, YÜD’ün ticari maliyetlerine eklenen %5 makul kâr oranı ile elde edilen olması gereken yurt içi satış fiyatı karşılaştırılmıştır.
(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün fiyatlarını zarar inceleme döneminde %2X düzeyinde baskılamıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde YÜD’ü oluşturan başvuru sahibi MMK firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin zarar inceleme döneminde gerçekleşen verileri esas alınmıştır.
(2) Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır. Reel değerler, 2012 yılı baz alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2013 yılında 90’a ve 2014 yılında 73’e gerilemiştir.
2) Bu dönemde YÜD’ün üretim kapasitesi değişmediği için kapasite kullanım oranları üretim miktarlarına benzer şekilde 2012 yılında 100, 2013 yılında 90 ve 2014 yılında 73 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2013 yılında 104’e yükselmiş ve 2014 yılında 93’e gerilemiştir.
2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2012 yılında 100 olan endeks 2013 yılında 111’e yükselmiş ve 2014 yılında 98’e gerilemiştir.
3) Yurt içi satışların birim fiyatları ise 2012 yılı 100 alındığında, 2013 yılında 107’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 106’ya gerilemiştir.
4) Dönem itibariyle YÜD’ün ihracatı ise miktar bazında 2012 yılı 100 olmak üzere, 2013 yılında 80’e ve 2014 yılında 42’ye gerilemiştir.
5) İhracatın değer bazında endeksi ise 2012 yılı 100 olmak üzere, 2013 yılında 80 ve 2014 yılında 43 olarak gerçekleşmiştir.
6) İhracatın birim fiyat endeksi ise 2012 yılı 100 olmak üzere, 2013 yılında 101’e ve 2014 yılında 102’ye yükselmiştir.
c) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı 2012 yılı 100 alındığında, 2013 yılında 86’ya ve 2014 yılında 69’a gerilemiştir.
ç) Stoklar
1) YÜD’ün stok verileri incelendiğinde, dönem sonu stok miktarı 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 67’ye, 2014 yılında 61’e gerilediği görülmektedir.
2) Stok çevrim hızları ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 143 ve 2014 yılında 125 olarak gerçekleşmiştir.
d) İstihdam
1) Yerli üreticilerin ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 121’e, 2014 yılında 125’e yükselmiştir.
e) Ücretler
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 80’e gerilemiş ve 2014 yılında 104’e yükselmiştir.
f) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 75’e, 2014 yılında ise 59’a gerilemiştir.
g) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün üretiminde ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 91, 2014 yılında ise 92 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılı -100 olmak üzere 2013 yılında -43’e yükselmiş, 2014 yılında ise -49’a gerilemiştir.
ğ) Nakit akışı
1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı -100 alındığında, 2013 ve 2014 yıllarında 4 olarak gerçekleşmiştir.
h) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 98’e, 2014 yılında da 88’e gerilemiştir.
ı) Yatırım Hasılat Oranı
1) İncelenen dönemde YÜD’ün yatırımların geri dönüş oranı (Kar/Aktifler) endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 38, 2014 yılında ise 44 olarak gerçekleşmiştir.
i) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin özsermaye endeksi 2012 yılında -100 birim iken, 2013 yılında 1.122’ye 2014 yılında ise 1.189’a yükselmiştir.
2) YÜD’ün yenileme yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 74’e düşmüş, 2014 yılında ise gittikçe azalarak 14 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, YÜD’ün tevsi yatırımları olmamıştır.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerine bakıldığında soruşturma konusu üründe üretim miktarı, yurt içi satış miktar ve hasılatı gibi göstergelerinde önemli ölçüde bozulmalar yaşandığı gözlenmektedir. Düşen üretim miktarına paralel olarak firmanın kapasite kullanım oranı, pazar payı ve verimlilik gibi göstergelerinde de olumsuz bir tablonun ortaya çıktığı görülmektedir.
(2) Bunun yanında, incelenen dönemde birim ticari maliyetler reel olarak %9 oranında azalırken yurt içi birim fiyatlar %6 oranında artmıştır. Bu nedenle birim maliyetler ile satış fiyatları arasındaki makas daralmış, birim zararında azalma görülmüştür. Bununla beraber, bu iyileşme firmanın kârlı satış yapabilmesini mümkün kılmamış; firma ancak zararını düşürebilmiştir.
(3) YÜD geneli göstergelere bakıldığında ise yatırımlarda, yatırımların geri dönüş oranında ve büyüme göstergelerinde azalma görülmektedir.
(4) Öte yandan, zarar inceleme döneminde YÜD’ün istihdam, stok, ürün nakit akışı ve öz sermaye göstergeleri genel itibarıyla olumlu seyretmiştir.
Değerlendirme
MADDE 25 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre YÜD’de zarar tespiti dampingli ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkilerini içermektedir. Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimine bakılmıştır. 2012 yılında mutlak olarak 22.408 ton seviyesinde olan ÇHC menşeli ithalat miktarı, 2013 yılında 45.784 ton seviyesine yükselmiştir. 2014 yılında ise 40.534 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, ÇHC menşeli ithalatın Türkiye toplam tüketiminden aldığı pay, yıllar itibariyle sırasıyla 100, 169 ve 134 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek için fiyat kırılması ve baskısı hesaplanmıştır. Madde 20’de belirtildiği üzere, ÇHC menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını kırdığı ve önemli ölçüde baskıladığı tespit edilmiştir.
(3) YÜD’de zarar incelemesinin bir diğer ayağı olan YÜD’ün ekonomik göstergeleri değerlendirildiğinde ise, üretim, yurt içi satışlar, kapasite kullanım oranı, pazar payı, verimlilik, yatırımların geri dönüşü ve büyüme gibi göstergelerinde bozulmalar gözlemlenmektedir.
(4) Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağlamında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi
MADDE 26 – (1) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve dampingli olduğu tespit edilen ithalatın hacmi zarar inceleme döneminde gerek mutlak olarak gerekse de Türkiye tüketimine oranla nispi olarak önemli ölçüde artış göstermiştir. Buna göre, 2012 yılında 22.408 ton olarak gerçekleşen ve toplam ithalatın içindeki payı %54 olan bahse konu ithalat, 2014 yılında 40.534 ton olarak gerçekleşmiş ve toplam ithalat içindeki payı %67’ye yükselmiştir. Bu dönemde ithalatın miktar olarak artış oranı %80 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Dampingli ithalatın nispi olarak gelişimini gösteren, toplam Türkiye tüketimine oranla pazar paylarına bakıldığında ise dampingli olduğu tespit edilen ithalatın 2012 yılında 100 olarak kabul edilen pazar payının 2013 yılında 169’a yükseldiği, 2014’te ise 134’e gerilediği, toplam Türkiye tüketiminin ise sırasıyla 100, 121, 135 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında artan tüketimle birlikte dampingli olan ithalatın pazar payının arttığı görülmektedir. YÜD’ün pazar payı ise sırasıyla 100, 86, 69 olarak gerçekleşerek düşüş göstermiştir. Söz konusu pazar payındaki gerilemede diğer yerli üretici firmaların pazar paylarında gerçekleşen artışın da etkisi olmakla birlikte toplam pazar payının yaklaşık aynı kaldığı ve yerli üreticilerin büyüyen pazardan pay alamadığı görülmektedir. Bu çerçevede, dampingli ithalatın toplam pazardaki artışı YÜD’ün pazar payındaki düşüşün asıl sebebi olduğu değerlendirilmektedir.
(3) Diğer taraftan, dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde, ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını belirli oranlarda kırdığı ve baskı altında tuttuğu belirlenmiştir.
(4) 24 üncü maddede yer alan tespitlere göre, YÜD’ün soruşturma konusu üründeki üretimi ve kapasite kullanım oranı düşmüş, büyüyen iç pazardan aldığı pay azalmış, soruşturma konusu üründen elde ettiği kâr negatif seyretmiştir.
(5) Bu çerçevede, soruşturma döneminde dampingli olduğu tespit edilen ithalatın zarar inceleme döneminde hem mutlak hem nispi olarak artışı, bu ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi ve bu dönemde YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmanın eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak ÇHC menşeli dampingli ithalat ile YÜD’ün zarar inceleme döneminde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 27 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca dalgalı seyir izlemiştir. Ortalama birim fiyatlar ise azalış göstermekle birlikte 2014 yılı itibariyle ÇHC menşeli ürünlerin birim fiyatlarının %68 üzerinde seyretmiştir. Bu çerçevede, YÜD’de meydana gelen zararın üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı değerlendirilmiştir.
Yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği
MADDE 28 – (1) YÜD’ün zarar inceleme döneminde ihracatı gerek miktar gerekse de değer olarak genel itibarıyla azalarak 2012 yılı seviyesinin önemli ölçüde altında seyretmiştir. Fakat YÜD’ün yurt dışı satışlarının toplam satışlarına oranı yurt içi satışlarına göre daha düşük seviyededir. Ayrıca, yurt dışı satış fiyatlarının yurt içi satış fiyatlarının üzerinde seyretmesi YÜD’ün zarar etmesinde yurt içi satışların etkisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.
(2) Bu kapsamda, YÜD’ün ihracat performansındaki gerilemenin YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin düşük seviyede olduğu değerlendirilmektedir.
(3) Diğer taraftan, YÜD’ün soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi verimliliği, üretim miktarının azalmasıyla düşüş göstermiştir. Fakat bu durumun damping ile zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıracak kadar güçlü olmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 29 – (1) Soruşturma konusu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde önemli ölçüde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.
(2) Diğer taraftan, bilinen diğer unsurlar haricinde zarara neden olabilecek herhangi bir unsur ilgili taraflarca gündeme getirilmemiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Karar
MADDE 30 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her iki unsur arasındaki illiyet bağının mevcut olduğu ve Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalında görülen zararın hesaplanan damping marjından daha az oranda önlem uygulanmasıyla telafi edilebileceği tespit edilmiş olup İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Uygulama
MADDE 31 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu