İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/ 6)

17.04.2015-29329 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Şikâyetçi yerli üreticiler Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş., Taral Tarım Makine ve Aletleri A.Ş. ve Yağmur Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8432.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan “diğer çapa makineleri’ne yönelik 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Başvuruda bulunan yerli üreticilerin Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
(2) Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracatı Ticaret Odası (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products-CCCME) ve diğer ihracatçı/ithalatçı firma temsilcileri nihai bildirime ilişkin görüşlerinde özetle; şikâyetçi yerli üreticilerin YÜD’ü temsil niteliğini haiz olmadığını, Anadolu Motor dışındaki üreticilerin motor üretmediklerini ve diğer aksam ve parçaları da iç piyasadan ve ithalat yoluyla temin ederek montaj yaptıklarını iddia etmiştir.
(3) YÜD nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmasında şikâyetçi yerli üreticilerden Anadolu Motor’un dizel motor üreticisi olduğu ve ürettiği motorları dizel motorlu çapa makinelerinde kullandığı, benzin motorlu olanların motorlarını ise ithal ettiği; diğer şikâyetçi üreticilerin ise iddia edildiğinin aksine motor haricinde diğer aksam ve parçaların önemli bir kısmını kendi atölyelerinde ürettikleri bir kısmını da fason olarak bölgelerindeki tedarikçilerden temin ettikleri görülmüştür.
(4) Şikâyet başvurusunda her ne kadar başka yerli üreticilerin unvanları yer almış olsa da soruşturmanın açılış aşamasında üretici olabileceği düşünülen diğer yerli firmalardan bilgi talebinde bulunulmuş; ancak, bu firmalardan sadece Ecemak Tarım Otomotiv Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti. firması 2013 yılı 9 aylık verilerini Bakanlığa sunmuştur. Kamu dinleme toplantısında CCCME, ithalatçı/ihracatçı temsilcileri şikâyetçi yerli üreticilerin YÜD’ü temsil niteliğini haiz olmadığını bir kez daha dile getirmesi üzerine soruşturma konusu ürünün üreticisi olabileceği düşünülen diğer üreticilerden 2013 yılına ait üretim, satış ve kapasite miktarları 5/2/2015 tarihli ve 16033 sayılı yazımızla bir kez daha talep edilmiş olup söz konusu talebe sadece Ayka Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile Emir Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. süresi dahilinde cevap vererek 2013 yılı üretim, yurt içi satış ve kapasite değerlerini Bakanlık ile paylaşmıştır.
(5) Her ne kadar soruşturmanın açılış aşamasında YÜD’ün temsil niteliğini haiz olduğu tespit ve değerlendirmesi yapılmış olsa da nihai bildirim sonrasında dile getirilen iddialar ve adı geçen firmalarca sunulan veriler bir arada değerlendirildiğinde şikâyetçi yerli üreticilerin YÜD’ü temsil niteliğinde herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşılmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilebilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik, bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.
(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(3) YÜD soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(4) Kendilerine soru formu gönderilen 12 ithalatçı firmanın dokuzundan cevap alınmıştır.
(5) ÇHC’de yerleşik 23 firmaya soru formu gönderilmiş olup, Chongqing AMM Machinery Manufacturing Co., Ltd., Chongqing Jiamu Machinery Co., Ltd., Chongqing Shineray Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing Weima Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing Xinshui Machine Manufacture Co., Ltd., Loncin Motor Co., Ltd., Tipho Agricultural Machinery (Qingdao) Co., Ltd. üretici/ihracatçı ve Vido (H.K) Holding Co. Ltd. firması da tacir soru formlarına usulüne uygun olarak cevap vermiş ve soruşturma süresince işbirliği halinde bulunmuşlardır. Firmaların soru formlarına verdikleri yanıtların incelenmesi neticesinde tespit edilen eksiklikler firmalara bildirilmiş, firmalar tarafından bu eksikliklere ilişkin yanıtlar kendilerine tanınan süre içerisinde Bakanlığa iletilmiştir.
(6) CCCME de soruşturma süresince ilgili taraf görüşlerini Bakanlığa iletmiştir.
(7) Ayrıca ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur. CCCME ilgili taraf görüşlerinde ve nihai bildirim sonrası verdiği yanıtlarda şikâyetin gizli olmayan özetinin eksik bilgi ve bulgular içerdiği ve bu nedenle de Bakanlığın yanıltıldığı iddiasında bulunmuştur. Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca gizli olmayan özetin esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olması gerekmekte olup şikâyetin gizli olmayan özeti Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktadır.
(8) CCCME nihai bildirim sonrası verdiği ilgili taraf görüşlerinde ise kamu dinleme toplantısı sonrası söz konusu soruşturma dosyasına erişim talebinde bulunmuş; ancak bahse konu toplantı sonrasında CCCME temsilcilerinden böyle bir talep gelmemiştir.
(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 22/1/2015 tarihinde ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan CCCME’ye, ithalatçılara, üretici/ihracatçılara ve yerli üreticilere iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.
(10) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 4/2/2015 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
(11) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Taral Tarım Makine ve Aletleri A.Ş. ile Yağmur Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim ve idari tesislerinde 8-12/9/2014 tarihlerinde; Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin Kocaeli’nde bulunan üretim ve idari tesisinde 10/12/2014 tarihinde; Chongqing AMM Machinery Manufacturing Co., Ltd., Chongqing Jiamu Machinery Co., Ltd., Chongqing Shineray Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing Weima Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing Xinshui Machine Manufacture Co., Ltd., Loncin Motor Co., Ltd.’nin Chongqing/ÇHC’de yerleşik bulunan üretim ve idari tesislerinde 22-26/12/2014 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013–31/12/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem esas alınmıştır.
(2) Kamu dinleme toplantısında CCCME ile ithalatçı/ihracatçı temsilcileri soruşturmanın açılış aşamasında 2010-2013/9 aylık verilerin kullanıldığını ve fakat nihai bildirimde yer alan zarar incelemesinde 2011-2013 döneminin esas alınmasının YÜD’ün ekonomik göstergelerini yanlış yansıttığı iddiasında bulunmuşlardır.
(3) Anti-Damping Uygulamaları Komitesinin anti-damping soruşturmalarında veri toplama dönemine ilişkin 5/5/2000 tarihli tavsiye kararının 1(a) maddesinde, damping soruşturmalarına ilişkin veri toplama döneminin en az 6 aylık normalde ise 12 aylık ve soruşturmanın açılışına mümkün olan en yakın verileri içermesi gerektiği; 1(c) maddesinde ise zarara ilişkin verilerin en az üç yıllık dönemi içermesi gerektiği tavsiye edilmiştir.
(4) Soruşturmanın açılış aşamasında her ne kadar 2010-2013/9 aylık dönemi zarar incelemesinde kullanılmış olsa da ilgili bütün taraflara gönderilen soru formalarında zarar inceleme döneminin 2011-2013 dönemi olacağı belirtilmiş ve ilgili taraflarda yürütülen yerinde doğrulama soruşturmaları bu dönem verileri üzerinden yapılmıştır. Soruşturmanın nihai bildirim aşamasına gelene kadar da üretici/ihracatçı ve YÜD’den söz konusu zarar inceleme dönemine ilişkin herhangi bir şikâyet ve/veya öneri gelmemiştir. Soruşturma ve zarar inceleme dönemi belirlenirken mevzuat çerçevesinde ve bahsi geçen tavsiye kararları dikkate alınarak işlem tesis edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer çapa makineleri”dir.
(2) Soruşturma konusu ürünün ana girdisi 4-12 beygir arasında değişen güç üreten, tek veya çok silindirli, iki veya dört zamanlı, marşlı veya iple çekme suretiyle ateşlenen benzinli ya da dizel güç üniteleri (motor)’dir.
(3) Motorun ürettiği gücü çapa bıçaklarına iletecek olan aktarım mekanizmaları (alüminyum alaşımlı veya sfero döküm) yerli üreticilerin atölyelerinde CNC tezgâhlarından geçirilerek montaj bantlarında motor ve diğer akşam ve parçalarla birleştirilerek nihai ürünün imalatı gerçekleştirilmektedir. Yerli üreticiler benzin motorlu çapa makinelerinin ve bazı tiplerdeki dizel motorlu çapa makinelerinin motorlarını İtalya ve ÇHC’den de ithal etmektedirler.
(4) Soruşturma konusu ürün motor tipi ve ürün modeline göre değişiklik göstermekte olup fabrika çıkış aşamasında müşterinin talebi doğrultusunda kaput, far, tekerlek, akü takılmış veya takılmamış olarak satışa sunulmaktadır.
(5) Soruşturma konusu ürün genellikle ağaç altları ve bağ aralarının, bahçe ve seralardaki sebze aralarının çapalanması, fidan-fide-çiçek yetiştiriciliğinde toprağın hazırlanması, yabani ot kontrolünde ve benzeri birçok işin yapılmasında kullanılmaktadır.
(6) Öte yandan, 8432.29.90.00.11 GTİP’li “gübreli çapa makineleri”nin de şikâyet kapsamı ürünle benzer ürün sayılıp sayılamayacağına ilişkin olarak şikâyetçi yerli üreticilerden görüş istenmiş; Yağmur Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.’nin 9/12/2013 tarihli cevabi yazısında söz konusu gübreli çapa makinelerinin traktör kuyruk milinden hareket alan, üzerinde bulunan gübre haznesinden aldığı gübreyi toprağa karıştıran mekanizması ile şikayet konusu üründen tamamen farklı özellikler taşıdığı belirtilmiştir. Söz konusu firma aynı tarihli yazısında bazı ithalatçı firmaların soruşturma konusu ürünü 8701.10.00.00.00 GTİP altında yer alan halk arasında el traktörü diye bilinen “motokültörler” olarak beyan edip ithal ettikleri gerekçesiyle 8701.10.00.00.00 GTİP’li ürünün de soruşturmaya dâhil edilmesini talep etmiştir. Soruşturmanın açılış aşamasında diğer şikâyetçi yerli üreticilerden böyle bir talep gelmemiş olmakla birlikte yerinde doğrulama soruşturması sırasında Taral Tarım Makine ve Aletleri A.Ş. benzer şikâyette bulunmuştur. Adı geçen firma 17/11/2014 tarihli ve 101688 sayılı yazısında benzer şikayetleri dile getiren yazısında özetle; soruşturma konusu 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer çapa makineleri”nin bazı ithalatçılar tarafından 8701.10.00.00.00 GTİP altında “motokültörler” olarak beyan edilerek ithal edildiğini ve ÇHC’de büyük çaplı motokültör üreticisi olmadığını belirtmiştir.
(7) Soruşturmanın açılış aşamasında söz konusu motokültörlerin daha yüksek beygirlerde güç üreten motorlara sahip olduğu, şanzıman farkı ve kuyruk mili eklenmek suretiyle söz konusu ürünün ihtiyaca göre sulama, taşıma, ilaçlama vb. işlerde de kullanılabilecek nitelik kazandığı ve bu anlamda soruşturma konusu üründen farklılık gösterdiği; incelenen dönem itibariyle ÇHC menşeli motokültör ithalatının çok yüksek düzeylerde olmadığı; söz konusu ürünün birim fiyatlarının görece yüksek olduğu göz önünde bulundurularak motokültörlerin şikâyet konusu ürün kapsamında yer alamayacağı değerlendirilmiştir.
(8) Soruşturmanın ilerleyen safhalarında gerek yerli üreticiler nezdinde gerekse işbirliğinde bulunan ÇHC’li firmalar nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmaları sırasında bahsi geçen motokültörler için soruşturmanın açılış aşamasında yapılan değerlendirmelerin geçerliliğini koruduğu ve bunlara ilaveten yerli üreticilerin iddia ettiğinin aksine ÇHC’de yerleşik firmalarca da motokültör üretildiği ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiği tespit edilmiştir. ÇHC’li firmalarla yapılan görüşmelerde ve üretim tesislerinde yapılan incelemelerde işbirliğinde bulunan bütün ÇHC’li firmaların motokültör üretebildikleri anlaşılmıştır.
(9) Özetle, 8432.29.90.00.11 GTİP’li gübreli çapa makineleri ile 8701.10.00.00.00 GTİP’li motokültörler bu kapsamda soruşturmaya konu ürün kapsamında yer almamaktadır.
(10) Soruşturma açılışını müteakip gönderilen soru formalarına verilen cevaplarda ve nihai bildirime ilişkin yazılı görüşlerinde ithalatçı firmalar ve İstanbul Ticaret Odası özetle;
a) ÇHC menşeli çapa makinelerinin yerli ürüne göre hem düşük kaliteli hem de %70-80 oranında daha düşük fiyatla ithal edilebildiği ve bu ürünlerdeki kar marjlarının yüksek olduğunu,
b) ÇHC’li firmaların daha uzun vadeli satışlar yaptıklarını,
c) Nihai ürün ithalatında dampinge karşı önlem alınması durumda bazı ithalatçıların söz konusu ürünü de-monte halde ithal edip basit montaj ile piyasaya sürebileceğini,
ç) İthalatçı firmaların yerli üreticilere oranla daha geniş servis ağı ve dağıtım kanallarına sahip olduğunu,
d) Farklı ithalatçılar tarafından piyasaya sürülen çapa makinelerinin yedek parçalarının birbiriyle yüksek oranda uyumlu olduğunu,
e) YÜD’ün iç talebi karşılayamadığını,
f) Yerli üreticilerin 8,8 hp altında motorlu çapa makinesi üretmediği ve bunların da daha çok profesyonel kullanıcılara uygun olduğundan hobi amaçlı çapa makineleri ithal edildiğini,
g) Yerli ürünlerin nispeten daha ağır olmaları sebebiyle toprağa daha çok gömüldüğünü ve bu nedenle de yerli ürünlerin seracılıkta kullanıma uygun olmadığını,
ğ) Yerli üreticilerin ana bayi sözleşmeleri yapmaları ve bu sözleşmelerin ana bayiler üzerine ağır finansal ve ticari şartlar yüklemesi nedeniyle ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar fiyatının ciddi oranda yükseldiğini,
h) YÜD tarafından üretilen çapa makinelerinde AB Emniyet Tebliği normlarına uygun ters debriyaj siteminin yer almadığını ve hız limitlerinin 6 km/h ile sınırlandırılmadığını,
ı) Hobi amaçlı kullanıma uygun elektrikli çapa makinelerinin yerli üretiminin olmaması nedeniyle kapsam dışı bırakılması gerektiğini,
iddia ve talep etmişlerdir.
(11) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ithalatçıların yukarıda özetlenen iddiaları yerinde doğrulama soruşturması sırasında sözlü ve yazılı olarak YÜD’e iletilmiş, bu iddialara ilişkin açıklama talep edilmiştir. Bu meyanda, YÜD özetle;
a) YÜD’ün servis, yedek parça ve ürün dağıtım kanalları bağlamında ithalatçı firmalara oranla daha geniş ve çeşitli ağ yapısına sahip olduğunu,
b) Tasarım ve ürün tescilleri nedeniyle yerli ürünlerin birbirlerinden farklı olmasının ve yedek parçaların birbirine uyumsuz olmasının doğal olduğunu,
c) İddia edilenin aksine YÜD’ün 4 hp’den 12 hp’ye kadar farklı motor gücüne sahip dizel ve benzinli ürünleri üretebildiğini ve talep edilmesi halinde motor ve şanzıman değişikliğine gidilerek hobi amaçlı ürünlerin de üretilmesinin mümkün olduğunu,
ç) Ana bayi sözleşmelerinin iddia edildiği gibi ağır şartlar taşımadığını ve ürünün nihai tüketiciye sunulmasına kadar olan tedarik zincirini kısaltması nedeniyle ürünün nihai tüketiciye daha düşük fiyatla sunulabilmesine imkân sağlandığını,
d) Ürünlerinin AB Emniyet Tebliği normlarına uygun olarak üretildiğini,
e) Hobi amaçlı elektrikli çapa makinesi üretimlerinin olmadığını,
yazılı ve sözlü olarak dile getirmiştir. YÜD nezdinde yürütülen yerinde doğrulama soruşturmasında YÜD’ün yukarıda sayılan hususlarda üretim yaptığı ve tedarik zincirlerini kullandığı müşahede edilmiştir.
(12) Sonuç olarak yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen çapa makineleri ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilenlerin, teknik ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünün yerli üretim dalının ürünüyle doğrudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013–31/12/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin Ek Madde 1 inci hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.
(2) Öte yandan, ilgili taraf CCCME’nin ÇHC’de piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğu ve söz konusu soruşturmada ÇHC’nin piyasa ekonomosi uygulayan ülke statüsünde değerlendirilmesi gerektiği yönünde talebi olmuş; ancak, işbirliğinde bulunan ÇHC’li üretici/ihracatçı/tacir firmalar piyasa ekonomisi uygulamayan ülke statüsü talebinde bulunmuşlardır. Bunlara ilaveten, söz konusu firmalar soru formlarına verdikleri yanıtlarda ve yerinde doğrulama sırasında da böyle bir talepte bulunmamıştır.
(3) Bu itibarla, soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ÇHC’de yerleşik firmalar piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdikleri iddiasında bulunmadıklarından normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında oluşturulmuş normal değer yöntemi kullanılmıştır.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar ışığında, ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmaların piyasa ekonomisinde faaliyet göstermedikleri kabul edildiğinden; normal değer Türkiye’de benzer malın birim sınaî maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.
(2) Normal değer tespiti yapılırken, ÇHC’li firmaların lehine olacak şekilde yerli üreticinin ÇHC menşeli motor kullanarak ürettiği ürün modelleri esas alınmış buna ilaveten nihai ürünü oluşturan aksam ve parçalar ile işgücü, enerji, amortisman ve genel, idari ve satış giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.
İhraç fiyatı
MADDE 11 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 12 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
(3) ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar ürün tipindeki çeşitlilik nedeniyle ihraç fiyatı ile normal değer karşılaştırmasının birbirine benzer tipler arasında yapılması talebinde bulunmuşlardır.
(4) Kamu dinleme toplantısında CCCME ve ÇHC’li firma temsilcileri nihai bildirimde yer alan fiyat karşılaştırmalarının tam olarak birbirinin muadili olan ürünler arasında yapılmadığını, YÜD tarafından üretilen ürünlerin daha nitelikli ürünler olması nedeniyle adil bir karşılaştırma yapmanın mümkün olmadığını dile getirmişlerdir. Adı geçen taraflar ayrıca, ÇHC’deki yüksek rekabet koşulları nedeniyle ÇHC’li üreticilerin Türkiye’deki muadillerine göre daha düşük birim maliyetle üretim yaptıklarını ve bu nedenle de gerçek normal değerin oluşturulmuş normal değerden daha düşük olduğunu belirterek oluşturulmuş değer yöntemiyle hesaplanan damping marjlarının olması gerekenden çok yüksek olduğunu iddia etmişlerdir. Bunlara ilaveten ilgili taraflar ÇHC’li üreticilerin birim maliyetleri ve satış fiyatları arasındaki farkın çok yüksek olmadığını ve bu nedenle de hesaplanan damping marjlarının birbirine yakın olması gerektiğini öne sürmüşlerdir.
(5) Tebliğin 10 uncu maddesinde izah edildiği üzere, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde normal değer tespitinde oluşturulmuş değer yöntemine başvurulmuştur. Belirlenen oluşturulmuş normal değerler ile ihraç fiyatları aynı aşamada karşılaştırılmıştır. Öte yandan, firma bazında damping marjı hesabı işbirliğinde bulunan ÇHC’li firmaların SD’deki ihracat birim fiyatlarının ağırlıklı ortalamaları üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle ilgili firma SD’de hangi tip çapa makinelerini ihraç etmiş ise hesaplamalar da o tipteki normal değerler karşılaştırılarak yapıldığından firmalar için farklı damping marjları hesaplanmıştır. İddia edildiği üzere, ÇHC’de yerleşik firmaların maliyet ve satış fiyatları arasında çok büyük farkların olmaması damping marjlarının da birbirine yakın olması gerektiği sonucunu doğurmamaktadır.
(6) Soruşturma konusu ürünün bir nihai tüketim ürünü olması nedeniyle müşteri talepleri doğrultusunda, motor tipleri, çalıştırma prensibi, bıçak genişlikleri, tekerlek ve akü takılmış/takılmamış olması, farklı gidon tasarımları ve kaputlu veya kaputsuz olarak satışa konu olabilmesinden ötürü işbirliğinde bulunan firmaların Türkiye’ye ihraç ettikleri ürün tipleri ile YÜD tarafından üretilen benzer tipleri belirlenmeye çalışılmış; fiyat karşılaştırmasının bu tipler arasında yapılmasının adil karşılaştırma prensibine uygun olacağı değerlendirilmiştir. Yukarıda da izah edildiği üzere ürün tipleri belirlenirken YÜD’ün ÇHC menşeli motor kullanarak imal ettiği modeller esas alınmıştır.
Damping marjları
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar firma özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için damping marjı tespiti ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne uygun olarak yapılmıştır.
(2) ÇHC’li üreticiler ve CCCME düşük oranlı vergi uygulanması talebinde bulunmuştur. Ayrıca CCCME kamu dinleme toplantısı sonrasında yaptığı başvuruda yedi ÇHC’li firma adına fiyat ve kota taahhüdünde bulunmuştur. Yönetmeliğin 32 ve 33 üncü maddelerinde taahhütlerin kabulü ve ihlali durumu düzenlenmiştir. Söz konusu fiyat ve kota taahhütleri düzenli bilgi akışı ve bu bilgilerin doğruluğunun tespitinde yaşanacak muhtemel sorunlar nedeniyle uygulamada sıkıntıya yol açacağı ve dampingli ithalatın devam edeceği değerlendirilerek İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca reddedilmiştir.
(3) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır.

Hesaplanan Damping Marjları
GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Damping Marjı (CIF Bedelin %)
8432.29.90.00.19 Diğer Çapa Makineleri Çin Halk Cumhuriyeti Chongqing Weima Agricultural Machinery Co., Ltd. 49,49
Chongqing Xinshui Machine Manufacture Co., Ltd. 54,74
Loncin Motor Co., Ltd. 61,34
Tipho Agricultural Machinery (Qingdao) Co., Ltd. 68,22
Chongqing AMM Machinery Manufacturing Co., Ltd. 80,98
Chongqing Shineray Agricultural Machinery Co., Ltd. 83,12
Chongqing Jiamu Machinery Co., Ltd. 92,25
Diğerleri 92,25

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak ya da nispi artış olup olmadığı, gerçekleşen bu ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerinde fiyat kırılması, fiyat baskısı ve fiyat bastırmasına sebep olup olmadığı ve sayılan nedenlerden ötürü YÜD’ün temel ekonomik göstergelerinde bozulmalar olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2011-2013 yılları olarak belirlenmiştir.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2011-2013 yılları arasındaki dönem Türkiye’ye genel ithalatı ve şikâyet konusu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. Buna göre, 2011 yılında 46.684 adet olan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı, 2012 yılında 39.993 adet ve 2013 yılında ise 40.696 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.
(2) Bahse konu ürünün genel ithalatının değer bazında 2011 yılında 26.002.240 ABD Doları, 2012 yılında 20.490.035 ABD Doları ve 2013 yılında ise 16.420.207 ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Genel ithalatın birim fiyatları ise 2011 yılında 557 ABD Doları/Adet, 2012 yılında 512 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında ise 403 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.
Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2011 yılında 30.823 adet, 2012 yılında 34.520 adet ve 2013 yılında da 38.635 adet olmuştur. Gerçekleşen ithalatın değeri ise 2011 yılında 13.393.306 ABD Doları, 2012 yılında 15.959.367 ABD Doları ve 2013 yılında da 14.289.827 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
(2) Söz konusu ithalatın birim fiyatı ise 2011 yılında 434 ABD Doları/Adet, 2012 yılında 462 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında da 370 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.
(3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011 yılında % 66, 2012 yılında % 86 ve 2013 yılında da % 95 seviyesindedir.
Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı incelenen dönem itibarıyla miktar ve değer bazında gerilemiştir. Buna göre 2011 yılında 15.861 adet olan ithalat, 2012 yılında 5.473 adet ve 2013 yılında da 2.061 adet olarak gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde gerçekleşen ithalatın değeri gelişimi ise 2011 yılında 12.608.934 ABD Doları, 2012 yılında 4.530.668 ABD Doları ve 2013 yılında da 2.130.380 ABD Doları seviyesindedir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2011 yılında 795 ABD Doları/Adet iken, 2012 yılında 828 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında da 1034 ABD Doları/Adet düzeyine yükselmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında YÜD’den temin edilen yurt içi satış miktarları ile bilinen diğer yerli üreticilerden temin edilen yurt içi satış miktarları ve genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim miktarı elde edilmiştir.
(2) Bu veriler çerçevesinde Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 82’ye ve 2013 yılında da 80’e gerilemiştir.
(3) Yine bu dönemde YÜD’ün pazar payı 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 93’e ve 2013 yılında da 83’e gerilemiştir.
(4) ÇHC’nin pazar payı ise 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 136’ya ve 2013 yılında da 156’ya yükselmiştir.
(5) Diğer ülkelerin pazar payları ise 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 42’ye ve 2013 yılında da 16’ya gerilemiştir.
Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen ihracatçıların sunduğu fiyatlar ile ithalatın fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmış; ayrıca, dampingli ithalatın YÜD fiyatları üzerinde kurduğu fiyat baskısı ve fiyat bastırması hesapları yapılmıştır.
Fiyat kırılması
MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurtiçi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF ithal fiyatlarına gümrükleme masrafı için % 5 oranında ilave yapılmıştır.
(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına göre 2011 yılında %316, 2012 yılında %225 ve 2013 yılında da %343 düzeyinde kırdığı tespit edilmiştir.
(4) ÇHC’de yerleşik işbirliğine gelen firmaların soruşturma dönemi olan 2013 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği satışlar içerisinde satışa en çok konu olan tiplerin ortalama CIF değerleri ile YÜD’ün muadil ürününün ortalama yurt içi satış fiyatı karşılaştırılıp firma bazında fiyat kırılması hesaplanmıştır.
Fiyat baskısı
MADDE 21 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. ÇHC’den yapılan ithalat gümrük vergisinden muaf olduğu için CIF ihraç birim fiyatlarına gümrükleme masrafları eklenerek Türkiye piyasasına giriş fiyatları elde edilmiş ve YÜD’ün olması gereken birim satış fiyatıyla karşılaştırılmıştır. Buna göre ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün fiyatlarını 2011 yılında %345, 2012 yılında %248 ve 2013 yılında da %374 oranında baskılamıştır.
Fiyat bastırması
MADDE 22 – (1) Fiyat bastırması, yerli üretim dalının dampingli ithalat sebebiyle artan maliyetlerini fiyata yansıtamaması veya maliyetlerden daha az oranda yansıtabilmesi veya maliyetler aynı kalırken fiyatının yıpranması sonucunda kar oranının azalması ya da maliyet-fiyat oranının yükselmesidir.
(2) Buna göre, YÜD’ün birim ticari maliyetlerinin birim yurt içi satış fiyatlarına oranı 2011 ve 2012 yıllarında % 86 ve 2013 yılında da % 85 düzeyinde seyretmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 23 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üreticilerin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2011 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
(2) Nihai bildirime ilişkin görüşlerde ve kamu dinleme toplantısında ilgili taraflar YÜD’ün enflasyon etkisinden arındırılarak endekslenen bazı göstergelerinde hata olduğunu belirtmiş ve söz konusu endekslerin yeniden tetkik edilmesi talebinde bulunmuştur. Talep doğrultusunda YÜD’ün ekonomik göstergelerinin yer aldığı tabloda gerekli düzeltmeler yapılmış ve ilgili taraflara söz konusu değişikliklere ilişkin olası görüşlerini sunmak üzere yeterli süre verilmiştir. Buna göre;
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2012 yılında 75’e ve 2013 yılında da 59’a gerilemiştir.
2) Bu dönemde YÜD’ün üretim kapasitesi değişmezken kapasite kullanım oranları (KKO) 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 75 ve 2013 yılında da 59 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar, ihracat ve fiyatlar
1) YÜD’ün ilgili üründe 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 yılında 76’ya ve 2013 yılında da 67’ye gerilemiştir.
2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2011 yılında 100 olan endeks 2012 yılında 65’e ve 2013 yılında da 62’ye gerilemiştir.
3) Yurt içi satışların birim fiyatları ise 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 85’e gerilemiş ve 2013 yılında da 93’e yükselmiştir.
4) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 66’ya ve 2013 yılında 57’ye gerilemiştir.
5) İhracatın değer bazında endeksi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 63 ve 2013 yılında da 64 olarak gerçekleşmiştir.
6) İhracatın birim fiyat endeksi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 96’ya gerilemiş ve 2013 yılında da 112’ye yükselmiştir.
c) Pazar payı
1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 82’ye ve 2013 yılında da 80’e gerilemiştir.
2) Yine bu dönemde YÜD’ün pazar payı 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 93’e ve 2013 yılında da 84’e gerilemiştir.
ç) Stoklar
1) Yerli üreticilerin ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde stok miktarlarının 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 120 düzeyine yükseldiği ve 2013 yılında da 23’e gerilediği görülmektedir.
2) Bu dönemde stok çevrim hızları ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 63 ve 2013 yılında da 286 olarak gerçekleşmiştir.
d) İstihdam
1) Yerli üreticilerin ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 82’ye ve 2013 yılında da 71’e gerilemiştir.
e) Ücretler
1) Yerli üreticilerin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 110 ve 2013 yılında da 115 olarak gerçekleşmiştir.
f) Verimlilik
1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 92’ye ve 2013 yılında 84’e gerilemiştir.
g) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 85’e gerilemiş ve 2013 yılında 92’e yükselmiştir.
2) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 84’e gerilemiş ve 2013 yılında da 101’e yükselmiştir.
3) Yine aynı dönemde yurtdışı birim karlılık endeksi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 232’ye ve 2013 yılında da 377’ye yükselmiştir.
ğ) Nakit akışı
1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 67 ve 2013 yılında da 73 olarak gerçekleşmiştir.
h) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 113’e ve 2013 yılında da 143’e yükselmiştir.
ı) Yatırımların seyri
1) İncelenen dönem itibariyle YÜD’ün tevsi yatırımları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 303 ve 2013 yılında da 40 olarak gerçekleşmiştir.
2) Yine bu dönemde yatırımların geri dönüş oranı (Kar/Özsermaye) 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 94 ve 2013 yılında da 44 olarak gerçekleşmiştir.
3) YÜD’ün yatırım hâsılat oranı (Kar/Aktif Toplamı) endeksi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 89 ve 2013 yılında da 33 olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri birim karlılık ve toplam karlılık esasında değerlendirildiğinde dampingli ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı kendini göstermektedir. Bununla birlikte, incelenen dönem itibariyle YÜD’ün üretim miktarlarının 2011 yılına göre 2012 yılında %25 ve 2013 yılında da %41 düzeyinde gerilediği görülmektedir. Yine bu dönemde üretimdeki düşüşe paralel olarak yurt içi satışlar miktar bazında 2012 yılında %34 ve 2013 yılında da % 43 düzeyinde gerilemiştir.
(2) Öte yandan, yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı, işçi sayısı, ürün nakit akışı gibi diğer göstergelerin de dampingli ithalat etkisiyle yaşanan pazar kaybından ötürü düşüş gösterdikleri dikkate alındığında maddi zararın varlığı kendini göstermektedir.
(3) Dampingli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının yerli üretim dalının ortalama yurt içi satış birim fiyatlarının büyük ölçüde altında olduğu da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde dampingli ithalattaki artışın mevcut seviyede devam etmesi durumunda ÇHC’nin pazardan daha fazla pay alacağı ve yerli üretim dalının pazar payının daha da daralacağı bu nedenle de ekonomik göstergelerindeki kötüye gidişin artarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu durumda dampingli ithalatın neden olduğu maddi zararın artacağı değerlendirilmektedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Maddi Zarar Arasındaki
Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 25 – (1) ÇHC’den gerçekleştirilen dampingli ithalat, zarara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı 2011-2013 döneminde yıllık ortalama %12 oranında artarken 2011 yılına göre 2013 yılında yapılan ithalat %25 oranında artış göstermiştir.
(2) ÇHC’de yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların gerek soru formlarına verdikleri cevaplarda gerekse bu firmalar nezdinde yürütülen yerinde doğrulama soruşturmalarında söz konusu firmaların üretim kapasitelerinin tamamını kullanmadıkları, Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracat miktarına nispetle ciddi üretim kapasitelerinin bulunduğu ve ihtiyaç halinde Türkiye’ye yönlendirilebilecek fazla üretim kapasitelerinin bulunduğu tespit edilmiş olup gelecek dönemde dampingli ithalatta önemli bir artış ihtimalinin var olduğu değerlendirilmiştir.
(3) Soruşturmaya konu ülkeden gerçekleştirilen dampingli ithalatın birim fiyatlarının gerek YÜD’ün fiyatlarına gerekse üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatlarına oranla önemli ölçüde düşük seyrettiği ve YÜD’ün yurt içi birim fiyatları üzerinde yüksek düzeyde fiyat kırılmasına neden olduğu, YÜD’ün fiyatlarını baskıladığı ve bastırdığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, dampingli ithalatın yurt içi fiyatları ciddi ölçüde düşürecek veya bunların artışlarını engelleyecek ve ithalata olan talebi artırabilecek fiyatlarla yapıldığı değerlendirilmiştir.
(4) Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler ışığında ÇHC menşeli dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Üretim, satış ve birim karlılıklar ile kapasite kullanım oranları, işçi sayısı ve ürün nakit akış hızındaki düşüşlere zıt yönde artış gösteren dampingli ithalat miktarı ile düşen ihraç birim fiyatları bu tespiti destekler niteliktedir.
Zarara neden olabilecek diğer hususlar
MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi zarara yol açabileceği düşünülen diğer unsurlar incelenmiştir.
(2) Yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında yukarıda da izah edildiği üzere ÇHC menşeli dizel motorlar için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin bu ülke menşeli dizel motor kullanarak üretilen soruşturma konusu ürünün birim maliyetlerini yükseltici etkisi göz önünde bulundurulmuş olmakla birlikte söz konusu önlemin nihai ürün maliyetlerine doğrudan etkilerinin 2014 yılından itibaren görülecek olması ve soruşturma dönemi itibariyle YÜD’ün girdi tedarikinde söz konusu önlemin herhangi olumsuz bir etkisi tespit edilememiş olması nedenlerinden ötürü söz konusu önlemin soruşturma döneminde zarara yol açabilecek bir etken olmadığı değerlendirilmiştir.
(3) Soru formları ile nihai bildirime verilen cevaplar ve kamu dinleme toplantısında CCCME, ithalatçı, üretici/ihracatçılar özetle; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının soruşturma konusu ürün için verdiği hibe ve desteklerin peyderpey düşürüldüğünü ve bu nedenle de YÜD’ün pazar kaybına uğradığını; YÜD’ün ürünlerinin bilhassa kamu ihalelerinde tercih edildiğini ve söz konusu ihalelerin azalması nedeniyle YÜD’ün stok fazlasının oluştuğunu; işbirliğinde bulunmayan ve verilerini paylaşmayan diğer küçük yerli üreticilerin YÜD’ün ürünlerini taklit ve kopyalama suretiyle iç piyasaya sunduğunu ve YÜD’ün bu nedenle de hem pazar kaybına uğradığını hem de fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını iddia etmiştir.
(4) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının söz konusu ürüne yönelik hibe ve yardımlar, 10/5/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) kapsamında yerli/ithal ayrımı yapılmaksızın Tebliğde sayılan bütün makine ve ekipman alımlarında bedelin %50’si olarak uygulanmaktadır. Öte yandan, diğer küçük yerli üreticilerin taklit ve kopyalama suretiyle iç piyasaya ürün arzına ilişkin herhangi bir somut kanıt bulunmamaktadır.
(5) Bahsi geçen iddialar ilgili diğer tarafların da görüşleriyle birlikte değerlendirilmiş olup, mevcut maddi zararın dampingli ithalat dışında herhangi başka bir somut unsurdan kaynaklanmadığı değerlendirilmiştir.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 27 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca düşüş göstermiştir. Buna göre, 2011 yılında 15.861 Adet olan ithalat 2012 yılında 5.473 Adet ve 2013 yılında da 2.061 Adet düzeyine gerilemiştir. Gerçekleşen ithalatın değeri ise 2011 yılında 12.608.934 ABD Doları iken 2012 yılında 4.530.668 ABD Doları ve 2013 yılında da 2.130.380 ABD Doları düzeyine gerilemiştir. İncelenen dönem itibariyle ortalama birim fiyatlar ise hem artış göstermiş hem de 2013 yılı itibariyle ÇHC menşeli ürünlerin birim fiyatlarının %179 üzerinde seyretmiştir. Buna göre, ortalama birim fiyatlar 2011 yılında 795 ABD Doları/Adet iken 2012 yılında 828 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında da 1.034 ABD Doları/Adet düzeyine yükselmiştir.
(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın incelenmesinden anlaşılacağı üzere, YÜD’de meydana gelen zararın üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı değerlendirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Sonuç ve Karar
Karar
MADDE 28 – (1) Soruşturma sonucunda ÇHC menşeli ithalatın dampingli olduğu dampingli ithalatın da yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Damping Önlemi (CIF Bedelin %)
8432.29.90.00.19 Diğer Çapa Makineleri Çin Halk Cumhuriyeti Chongqing Weima Agricultural Machinery Co., Ltd. 49,49
Chongqing Xinshui Machine Manufacture Co., Ltd. 54,74
Loncin Motor Co., Ltd. 61,34
Tipho Agricultural Machinery (Qingdao) Co., Ltd. 68,22
Chongqing AMM Machinery Manufacturing Co., Ltd. 80,98
Chongqing Shineray Agricultural Machinery Co., Ltd. 83,12
Chongqing Jiamu Machinery Co., Ltd. 92,25
Diğerleri 92,25

Uygulama
MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, Tebliğin 28 inci maddesinde bulunan tabloda gösterilen oranlarda karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu