İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/13)

07.06.2004-25485 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2004/13)

Başvuru
Madde l 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Feryal Fermuar Tekstil Yan Ürünleri Ltd.Şti, Fertaş Fermuar San. A.Ş., Roza Tekstil Fermuar San. ve Tic. A.Ş., İnci Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Ruba Fermuar San. A.Ş., Orel Fermuar Tekstil Ltd.Şti., Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Neto Fermuar Aksesuar San. Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli kayarak işleyen fermuarların Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru, diğer üreticiler olan Net Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Say Fermuar Konf. Yan Ur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hür Fermuar Ltd. Şti., Yılmaz Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Osi Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Nur Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Lid-fer Lider Fermuar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Fermuar San. A.Ş., Titbaş Tekstil ve Konf. San. Tic. A.Ş., Akşen Fermuar Turizm San. Tic. Ltd. Şti., Enis Fermuar Tic. ve San. Ltd. Şti., Fersan Fermuar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Bronz Fermuar Tekstil Ur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ekol Fermuar, Hilal Fermuar Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Taç Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Mega Fermuar San. Tic. Ltd. Şti., Bfs Tekstil Ur. San. Dış Tic. Ltd. Şti., Sentez Tekstil Yan Ürünler Ltd.Şti., Hattapoğlu Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Zipsan Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Bir Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti., Aksmar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Botan Fermuar Tekstil Ltd. Şti. tarafından da desteklenmektedir.
Başvuru Konusu Madde
Madde 2 Başvuru konusu ürünler genellikle hazır giyim ürünleri ve triko giyimiyle ayakkabı sektöründe, saraciye üretiminde, ev tekstili vb. alanlarda ürünlerin açılıp kapanan kısımlarında bu fonksiyonu yerine getirmek ve/veya estetik görünüm kazandırmak amacıyla kullanılan, kayarak işleyen fermuarlardır. Söz konusu ürünler 9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonlarında(GTP) yer almaktadır.
Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı olarak verilmiş olup, bağlayıcı değildir.
Başvurunun Desteklenmesi
Madde 3 Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi firmaların Türkiye toplam benzer mal üretiminin %28 ini, başvuruyu destekleyen firmaların ise benzer mal üretiminin %33 ünü gerçekleştirdikleri tesbit edilmiştir. Böylece, yerli üretim dalının destek oranı %61 olduğundan, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.
Damping İddiası
Madde 4 ÇHC pazar ekonomisi uygulayan ülke olarak değerlendirilmemektedir. Öte yandan, normal değer tesbitinde kullanılacak üçüncü ülke bilgilerine ulaşılamadığından normal değer, benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir karın eklenmesi temelinde belirlenmiştir.
Söz konusu ürünlerin Türkiye’ye ihraç fiyatı olarak ÇHC’den Türkiye’ye ihracatı gösteren DİE istatistiklerinde yer alan birim fiyatlar esas alınmıştır. CİF ihraç fiyatı gerekli ayarlamalar yapılarak FOB fiyat düzeyine getirilmiştir.
Fiyat karşılaştırması, mümkün olduğu ölçüde aynı aşamada, normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatları üzerinden yapılmış ve bu suretle hesaplanan damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.
Zarar ve Nedensellik İddiası
Madde 5 ÇHC menşeli, şikayet konusu ürünler ithalatının 2003 yılında mutlak anlamda ve yurtiçi tüketime göre artış gösterdiği, 2003 yılında 2001 yılma göre yerli üretimin pazar payı azalırken CHC’nin pazar payında artış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ülkeden yapılan ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altoda kaldığı ve yerli üretim dalının fiyatlarını yüksek oranda kırdığı görülmüştür.
2003 yılında yerli üretim dalının dönem sonu stoklarında, yurtiçi satış fiyatlarında, karlılığında ve pazar payında ciddi olumsuzluklar görülmektedir.
Bu durum sonucunda, başvuru aşamasında sunulan delillerden, yerli üretim dalının göstergelerinde dampingli ithalat nedeniyle bozulma olduğu tespit edilmiştir.
Karar ve İşlemler
Madde 6 Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 18/05/2004 tarihinde, ÇHC menşeli söz konusu ürünler için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Piyasa Ekonomisinin Uygulandığı Üçüncü Ülkenin Seçimi
Madde 7 Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde l deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.
Soru Formu ve Bilgilerin Toplanması
Madde 8 Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilmen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılara iletilmesini teminen ilgili ülkenin büyükelçiliğine soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.
Süreler
Madde 9 Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine Gelinmemesi
Madde 10 Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici Önlem Alınması ve Vergilerin Geriye Dönük Uygulanması
Madde 11 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlemler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili Merci ve Adresi
Madde 12 Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90.312.2047718
Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: damping@dtm gov.tr
Soruşturmanın Başlangıç Tarihi
Madde 13 Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
Madde 14 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu