İthalatta Haksız Rekabetin ÖnlenmesiTebliğler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/6)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 30.01.2008-26772 Resmî Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/6)
Kapsam
Madde 1 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik‘ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek sübvansiyon soruşturmalarında, sübvansiyon miktarının hesaplanmasında kullanılabilecek yöntemlerin belirlenmesinde izlenecek yolların ilanını kapsar.
Amaç
Madde 2 – (1) Bu Tebliğ’in amacı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen sübvansiyon soruşturmalarında sübvansiyon miktarının tespit edilmesi için kullanılabilecek yöntemlerin belirlenmesinde izlenecek esasları duyurmaktır.
Hesaplama yöntemlerinin tespiti
Madde 3 – (1) Yürütülen sübvansiyon soruşturmaları kapsamında sübvansiyon miktarının hesaplanmasında kullanılabilecek yöntemlere ilişkin esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.
(2) Söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarında, soruşturma konusu ülke devletinin özsermaye, kredi, hibe ve kredi garantisi temin etmesi, mal veya hizmet tedarik etmesi veya mal satın alması şeklinde verdiği sübvansiyonlar ile yürütülen soruşturma kapsamında önlem alınabilir nitelikte bir sübvansiyon teşkil ettiği belirlenen diğer uygulamalara ilişkin olarak sübvansiyon miktarının hesaplanması aşamasında izlenebilecek yöntemlere yer verilir.
Yürürlük
Madde 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Başa dön tuşu