İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/ 1)

10.01.2012-28169 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(Değişik tablo:RG-5/2/2013-28550)

Sıra No G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)
1. 8302.10.00.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 5
2. 8302.10.00.00.19 Diğerleri 5
3. 8302.42.00.00.00 Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Koltuk amortisörleri hariç) 5
4. 8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya 5

*Kg: Brüt ağırlık ”
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan 200 kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-24/10/2012-28451) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun, eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
EK – 1
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 
Dilekçe ve Taahhütname
 
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2012/01 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Bilgileri ve gereği arz olunur.
 

İmza – Kaşe
İsim – Unvan
 
 
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları) 20… 20…
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi: Varsa akreditif numarası:
Brüt Ağırlığı (Kg/): FOB Değeri: Birim fiyat CIF/(Kg) (brüt) :
CIF Değeri:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:

 
EK – 2 (Değişik:RG-24/10/2012-28451)
 
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
 
1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.)
2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (2 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)
 
EK – 3 (Ek:RG-24/10/2012-28451)
MANUFACTURER/EXPORTER/PRODUCT INFORMATION form

I. INFORMATION ABOUT THE EXPORTER
Title
Address
Telephone
Fax
E-mail; Web
Tax Authority of which exporter ıs registered to
Title
Address
Telephone
Fax
E-mail; Web
Registration date and reference number
II. INFORMATION ABOUT THE PRODUCER
Title
Address
Telephone
Fax
E-mail; Web
Tax Authority of which producer ıs registered to
Title
Address
Telephone
Fax
E-mail; Web
Registration date and reference number
Date of starting production
Scope of production
(Indicate produced items)
Which license is used for production
(Indicate licensee)
Amount of registered capital
Total turnover
Percentage share of foreign capital (If exists, indicate the title, address, telephone, fax, origin of the foreign company)
Number of working days per year
Average working hours per week (USD)
Number of workers employed
Does the producer have national or international quality certificate(s)?
(Indicate in detail)
Average monthly salary per worker

 

III. INFORMATION ABOUT ECONOMIC INDICATORS of the fırm whıch produce THE GOODS CONCERNED
Indicators* Unit 2008 2009 2010 2011 2012
Production capacity Quantity
Total production Quantity
Value
Total domestic sales Quantity
Value
Total exports Quantity
Value
End of period stocks Quantity
Value
Number of workers employed Persons
Average monthly salary per worker US $
Production date of the products subject to the proforma invoice

*This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice
IV. INFORMATION ABOUT THE COST OF THE PRODUCT

Unit cost of the product* (USD)
Art No. and Description of the Product:
Cost items (for one unit production) Quantity of the input (Kg., pcs, etc) Unit price of the input Unit Cost
Raw materials and supplies RAW MATERIAL 1
RAW MATERIAL 2
RAW MATERIAL …
Cost of labor
Production overheads Auxiliary material 1
Auxiliary material 2
Auxiliary material …
Indirect labor
Energy
Packaging
Depreciation
Other production overheads
Total cost of production (industrial cost)
Selling and general administrative expenses
Financial expenses (net=expense-income)
Total cost of production (commercial cost)

*This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice
 
Note: This FORM shall be ratified by the Turkish Consulate after the contents of the certificate has been ratified by the authorized officials of the exporter’s country.
 
I, the undersigned, certify that the goods covered by this form was manufactured by ……………………………………….. (the name of the company). I undertake that the information provided in this form is correct and verifiable. Information concerning to this form can be verified any time on the premises of my company by experts of the Body to which this form is provided.
 
Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.
 

Name:
Title:
Date:
Seal and Signature:

 
EK-4 (Ek:RG-18/9/2012-28415)
İTHALATÇI BİLGİ FORMU

 1. Firmanın tarihçesi ile üretimi ve ticaretini yaptığı tüm ürünler hakkında bilgi veriniz.
 2. Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.
 3. Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
TC KİMLİK NO AD-SOYAD HİSSE PAYI (%)
 1. Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalarda ortaklıkları, iştirakleri ve firma sahipliği bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.
 2. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya Mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?
 3. İthalat yapma sebebi hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.
 4. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir? E-posta dahil tüm yazışmalarınızın birer örneğini ve ilk irtibatınıza ilişkin destekleyici belgeleri temin ediniz.
 5. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?
 6. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?
 7. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi?
 8. Eğer ziyaret ettiyseniz ne zaman ziyaret ettiniz? (Pasaportun ilgili sayfasının fotokopisi, seyahat bileti, otel faturası ve üretim tesisi fotoğrafları gibi ek belgeler ile birlikte cevaplayınız.)
 9. Başvuru konusu eşyanın tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür, vb belgeleri ekleyiniz.)
 10. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.
 11. Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük beş müşterisi ve yaklaşık paylarını belirtiniz. Son beş yıl itibariyle müşteri sayınızı belirtiniz.
 12. Son iki takvim yılına ait Defter-i Kebirde “120 Alıcılar Hesabı” ve “320 Satıcılar Hesabında” yer alan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin iki ayrı liste halinde ibraz ediniz.
 13. Serbest Bölgede faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa hangi ürünleri üretmektesiniz (GTİP bazında)? Üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir? Üretim aşamaları ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?
 14. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?
 15. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb gibi yasal prosedürler varsa belirtiniz.
 16. Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar var mıdır? Varsa nelerdir? Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?
 17. Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgileri ve yerli üretilenler ile ithal edilenlerin fiyatlarının karşılaştırılmasını yapınız.
 18. Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.
 19. Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.
 20. Başvuru konusu ürünün bilinen büyük ithalatçıları hakkında bilgi veriniz.
 21. İthalatçıların piyasadaki konumları (toptancı, perakendeci. vs) ve ne amaçla ithalat yaptıkları hakkında bilgi veriniz.EK-5 (Ek:RG-24/10/2012-28451)
İTHALATÇI FİRMA AYNI ZAMANDA ÜRETİCİ İSE FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 
Göstergeler
 
Birim
YIL
2007 2008 2009 2010 2011 2012
I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Üretim Miktar (a)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar
Değer (TL)
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Karı
(Olağan Kar)
Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO %
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)
Amortisman Giderleri Değer (TL)
p=(o)*[(f)/(n)]
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Firma Toplam Özsermayesi Değer (TL)
Firma Toplam
Net Ciro
Değer (TL) (n)
Firma Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)
Faaliyet dışı gelir/gider (net) Değer (TL)
Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)

Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Yukarıdaki Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.
EK-6 (Ek:RG-18/9/2012-28415)
 
İTHALATÇI FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 
Göstergeler
 
Birim
YIL
2007 2008 2009 2010 2011 2012
I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Ortalama İthal Fiyat/Maliyet Değer (TL) (a)
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro Değer (TL) (f)=(c+e)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(a+h+i)
Faaliyet Karı
(Olağan Kar)
Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
İstihdam Çalışan sayısı (m)
Aylık Brüt Çalışan Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Firma Toplam Özsermayesi Değer (TL)
Firma Toplam
Net Ciro
Değer (TL) (n)
Faaliyet dışı gelir/gider (net) Değer (TL)
Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL)
Ödenen Vergi Değer (TL)

Tablonun ilk kısmı firmanın ticaretini yaptığı her bir ithal ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Yukarıdaki Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.
 

Başa dön tuşu