İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/ 4)

30.01.2008-26772 Resmi Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/4)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
(Değişik tablo:RG-11/7/2012-28350)

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8407.31.00.00.00 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler
8407.32.10.00.00 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
8407.32.90.00.00 Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
8714.10.00.00.00 Motosikletlere ait olanlar (mopedler dahil) (yalnızca şasiler)

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP’den 10 (on) adet veya bundan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gözetim uygulamasından muaftır.
(3) İthal motor ve ithal şasi birlikte kullanılarak üretilen motosikletler, 29/5/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/7305 sayılı Kararın, 2007/12850 sayılı Karar ile değişik 6 ncı maddesi hükmü uyarınca korunma önlemine tabi eşya sayılarak 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/11621 sayılı Karar hükümleri uygulanır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurularak, EK II, EK III ve EK IV’teki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(3) Gözetim belgesi devredilemez.
(4) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise gümrük beyannamelerinin fotokopisi ile İthalat Genel Müdürlüğü’nce gerekli görülecek diğer belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın müteakip satışlarında, gözetim belgesinin satıcı tarafından onaylanmış ve kaşelenmiş bir örneğinin satış faturasına eklenmesi zorunludur.
(6) Gözetim belgesi düzenlenme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye dek, EK IV’te yer alan “Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nun her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
(7) İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunlu olan belgeleri iletmemiş olan belge sahiplerinin bu Tebliğ kapsamında yapacakları müteakip gözetim belgesi başvuruları karşılanmaz.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 5 – (1) 15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/23 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanı yürütür.
EK I
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 
Dilekçe ve Taahhütname
 
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın müteakip satışlarında, gözetim belgesinin onaylanmış ve kaşelenmiş bir örneğini satış faturasına ekleyeceğimizi, bu Tebliğ’de belirtilen tüm hususlara riayet edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan
 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
GÖZETİM BAŞVURUSUNDA BULUNULAN İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:
Toplam FOB: Toplam CIF:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
 
Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:
 
GÖZETİM BAŞVURUSUNDA BULUNULAN EŞYANIN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN BİLGİLER
œ Üretim
œ Üretime yönelik satış
œ Yedek parça olarak satış

 
EK II
İthalatçı Ünvanı ve Vergi No:
İhracatçı Ünvanı ve Ülkesi:
Üretici Ünvanı ve Ülkesi:

GÖZETİM BELGESİ TALEP EDİLEN AKSAM VE PARÇA LİSTESİ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PARÇA TANIMI G.T.İ.P MIKTAR DEĞER
(FOB)
ÜRETİCİ ÜRÜN KODU (Article No) FATURA NO
Kg (Brüt) Adet
Motor  
 
Şasi  
 
TOPLAM KULLANILAN KUR :
TARİHİ:
Not: Aşağıdaki bölüm Müsteşarlık tarafından doldurulacaktır.
Gözetim Belgesi
Tarih: No:
İmza: Mühür:

 
TABLONUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

  • SÜTUN : Gözetim belgesi talep edilen parçanın tanımları bu sütunda verilmektedir. İthal edilecek parçaya uygun olan tanım bunlar arasından seçilecektir.
  • SÜTUN: Bu sütuna parçanın gümrük beyannamesine de yazılacak olan 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu yazılacaktır.
  • SÜTUN: Bu sütuna parçanın gözetim belgesi düzenlenmesine esas teşkil edecek miktar bilgileri yazılacaktır. Parçanın kilogram cinsinden ağırlığı ve adedi yazılacaktır.
  • 4. SÜTUN: Bu sütuna parçanın toplam FOB değeri (birim kıymeti ile toplam miktarının çarpımı) ABD Doları veya Avro olarak yazılacaktır. (CIF teslim şekline göre düzenlenen proforma veya ticari faturalarda sigorta ve navlun karşılığının ayrı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle FOB değerinin yerine CIF değerinin yazılması kabul edilmeyecektir). ABD Doları ve Avro’dan farklı döviz cinsleri ile yapılan ticaret için hangi döviz cinsinden olduğu ayrıca belirtilerek dönüşümde kullanılan TCMB çapraz kuru ve bunun tarihi tablonun altında gösterilecektir.
  • SÜTUN: Proforma/ticari faturada belirtilen sipariş kalemini tanımlayan numara (article number) yazılacaktır.
  • SÜTUN: İthal edilecek eşyaya ilişkin proforma/ticari faturanın numarası yazılacaktır.

 
EK III
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.)
2- İthal edilecek eşyaya ait proforma ya da ticari faturanın sureti. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve adet bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)
3- (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Vergi levhasının bir örneği.
4– İthal edilecek parçalar kullanılarak üretilen motosikletleri piyasaya arz edecek satış sonrası hizmet sağlayıcılar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş Garanti Belgesinin ve Tip Onay Belgesinin noter tasdikli sureti.

EK IV

Rapor Sayısı: YMM ../…-…
Rapor Ekleri :
……………………
…./…/…….

 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU

İncelemeyi Yapan
Yeminli Mali
Müşavirin
Adı Soyadı :
Bağlı Olduğu Oda :
Büro Adresi :
Telefon Numarası :
Dayanak
Sözleşmesinin
Tarihi :
Sayısı :
İthalatçının Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Kimlik Numarası :
Telefon Numarası :
İnceleme Dönemi :
:
Gözetim Belgelerinin Tarihi :
Numarası :
SONUÇ :

 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

  1. GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
– İthalatçının, ünvanı, adresi, kuruluş tarihi, ortaklarının ad soyadı veya ünvanları, adresleri hisse oran ve tutarları
– İthalatçının iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.
– İthalatçının ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.
– İthalatçının (varsa) sanayi sicil belgeleri.
– İthalatçının kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar ve sicil numaraları.
– İthalatçının son oniki ay içinde, çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler. (Aylık bazda)
– İthalatçı hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde tespit veya rapor varsa bununla ilgili bilgiler.
– Gerekli görülen diğer hususlar.
 

  1. USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.
 
– Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.
– Son iki yıllık Bilanço ve Gelir tablosuna ilişkin bilgiler.
– Gözetim belgelerine ilişkin bilgiler.
– Gerekli görülen diğer hususlar.
 
III. HESAP İNCELEMELERİ
III-1.İthalatçıya ait hesap incelemeleri (Bu bölüm ilk başvuruya ilişkin hazırlanan raporda yer almayacaktır.)
Bu bölümde, ithalatçının Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tuttuğu yasal defter kayıtları ile bu defter kayıtlarının dayanağı olan fatura ve benzeri belgeler esas alınarak en az aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
– Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatını, satışlarını, kullanımını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu.

Gözetim Belge No. Parça Tanımı (Şasi/
motor)
Gözetim belgesinde kayıtlı İthalatı
gerçekleştirilen
Üretimde kullanılan Satışı yapılan Stoklardaki
Adet USD (CIF) Adet USD-YTL
(CIF)
Adet YTL Adet YTL Adet YTL
TOPLAM

 
III-2.Piyasaya motosiklet arz edenlere ait hesap incelemeleri
Aşağıdaki tablolar, üretilen, iç piyasadan tedarik edilen veya ithal edilen motosikletler için düzenlenecektir. Başvuru sahibi ithalatçı motosiklet üretmiyorsa, bu tablo gözetim belgesi kapsamındaki ürünlerin satışını yaptığı motosiklet üreticileri için düzenlenecektir.

I.ÜRETİM 200.. 200.. 200.. *
Adet Toplam Tutar
(YTL)
Adet Toplam Tutar
(YTL)
Adet Toplam Tutar
(YTL)
Yerli üretim şasi ve yerli üretim motor kullanılarak üretilen motosiklet
İthal şasi ve ithal motor kullanılarak üretilen motosiklet
İthal şasi ve yerli üretim motor kullanılarak üretilen motosiklet
Yerli üretim şasi ve ithal motor kullanılarak üretilen motosiklet
Toplam Üretim Miktarı
II. SATIŞLAR
Üretimden Satışlar
İthalattan Satışlar
İç Piyasadan
Tedarik Edilen
Ürünlerin Satışları
Toplam Satışlar
III. DİĞER 200.. 200.. 200.. *
Motosiklet üreticisi firma tarafından çalıştırılan işçilerin toplamı için ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı:  
 
 
 
 
 

* Son yıl için raporun düzenlediği aya kadar olan bilgiler verilecektir.
– Gerekli görülen diğer hususlar.

  1. SONUÇ

Yeminli mali müşavir, yukarıda yer alan hususların ilgili mevzuata ve yasal defter kayıtları ile belgelere uygunluğunu ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.
 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/1/2008 26672
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 28/7/2011 28008
2. 11/7/2012 28350
Başa dön tuşu