İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/18)

20.11.2004-25646 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/18)

Kapsam
Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.
Gözetim uygulaması
Madde 2- Gözetim uygulaması, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve madde adı belirtilen maddeden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 150 kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.
 

G.T.İ.P. Madde Adı CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)
9017.80.10.90.19 Diğer şerit metreler 8

*Kg: Brüt ağırlık

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Başvuru
Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Madde 2’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının veya bir kısmının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde ise belgenin aslını, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.
Yürürlük
Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Sayfa 1
 

EK I/I
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/18 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.
İmza-Kaşe
İsim-Unvan
1-İthalatçının;
a) Adı/Unvanı:
b) Adresi, telefon ve faks numaraları:
c) E-posta adresi:
d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:
e) Son iki yılda gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları):
f) Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar) (TL):
2-Beyan sahibinin;
a) Adı/Unvanı:
b) Adresi, telefon ve faks numaraları:
c) E-posta adresi:
d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:
3- İthal edilecek maddenin;
a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır):
b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri, marka, model, üretim tarihi ve kullanım alanına ilişkin bilgiler):
c) Menşe ülkesi:
d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:
e) Miktarı (Kg ve adet olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):
f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):
g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):
4- İthalat için öngörülen;
a) Tarih/Tarihler:
b) Liman/Gümrük Kapısı:
5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;
a) Adı/Unvanı:
b) Adresi:
c) Telefon ve faks numaraları:
d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası:
6- Menşe ülkedeki üreticinin;
a) Adı/Unvanı:
b) Adresi:
c) Telefon ve faks numaraları:
d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası:
EKLER:
EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
EK-2: Taahhütname.
EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir). (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet ve toplam kg olarak gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CİF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proforma faturalarda CİF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)
EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.
EK-5: (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Vergi levhasının bir örneği.
 
 
EK I/2
Taahhütname Örneği
Dış Ticaret Müsteşarlığına
Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının veya bir kısmının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde ise belgenin aslını, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
İmza ve Kaşe
Damga Pulu

Firmanın adı/unvanı :
Firmanın adresi :
Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
Firmanın vergi numarası :
Başa dön tuşu