Gümrük Genelgeleri

İstisnai kıymette damga vergisi (Genelge 2014/11)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : İstisnai kıymette damga vergisi

GENELGE (2014/11)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine istinaden serbest dolaşıma giriş beyannameleri ekinde yer alan sözleşme fotokopisi veya onaylı suretine ilişkin vergi dairelerine bildirimde bulunulup bulunulmayacağı ve bu tür belgelerden damga vergisi alınıp alınamayacağı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak, tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre verginin alınacağı, yine söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Buna göre, damga vergisinin konusunu (I) sayılı tabloda yazılı kağıtlar oluşturmakta olup, düzenlenen her bir kağıt ayrı ayrı damga vergisine tabi olacaktır. Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelere yer verildiği dikkate alındığında, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi tutulmayacağı, bu kapsamda sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunması halinde, sözleşmenin bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bu itibarla, söz konusu sözleşmelerin, düzenlendiği tarih itibariyle belli parayı ihtiva etmemesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olmaması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunmaması halinde söz konusu sözleşmeler damga vergisine tabi olmayacaktır.

Öte yandan, sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunması ve söz konusu kağıtlara ilişkin damga vergisinin ödendiğinin yükümlüsünce tevsik edilememesi halinde, ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulması ve vergi dairesince yapılan tarhiyatların ilgili gümrük müdürlüğüne geri bildirimde bulunulması halinde, söz konusu tarhiyat miktarının matrah unsuru olduğu vergiler yönünden ek tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Bu Genelgenin uygulanmasına ilişkin örnek olaya ek-1’de yer verilmiş olup, karşılaşılabilecek bu ve benzer hususların değerlendirilmesinde yönlendirici mahiyette dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
 
EKLER:
EK-1 : İstisnai Kıymette Beyanda Sözleşme Örneği

ÖRNEK

İthalat yapmak isteyen (A) firması ile yurt dışında yerleşik (B) firması arasındaki “TOPPM Ultra Düşük Kükürtlü Dizel ürünü” ile ilgili gerçekleştirilecek, istisnai kıymete tabi eşyanın satış sözleşmesinin fiyat tespitine ilişkin düzenlemeleri aşağıdaki gibidir.
1- Fiyatlandırma Mekanizması
1.Metrik ton (M/T) başına fiyatın belirlenmesinde Platts’da yayınlanan CIF-MED (Mediterrannean) fiyatları kullanılacaktır. 10 PPM ultra düşük kükürtlü dizel ürün için geçerli olan fiyat belirlenmesinde, en yüksek kotasyonların ortalamasından 3$ düşülerek bulunacaktır.
Nihai fiyat 15 C derecedeki 0,845 referans özgül ağırlığına göre boşaltma limanında tespit edilen 15 C derecedeki havada fiili yoğunluğa göre tartılacak veya düşürülecektir.
2. Bu madde amaçları için “teslimat ayı” beyan edilen varış penceresinin takvim ayını ifade edecek, bütün platts düzeltmeleri uygulanacaktır.
3. Alıcının teslimat takvim ayından başka bir fiyatlandırma teklif edecek pozisyonda olması halinde, (m+1 fiyatlandırma veya başka) tahsilat veya masraf, her seferinde karşılıklı yazılı mutabakata tabi olarak, alıcı ile satıcı arasında paylaşılacaktır.
4. İlave ve İskonto
Satıcı erken ödeme veya iskonto edilmiş kredi mektubu için alıcıya bir iskonto teklif edebilir. Bu iskontonun kabul edilmesi sadece satıcının tasarrufundadır.
2- Sürastarya
Gümrüklemeden sonra ortaya çıkacak her iki tarafçada kabul edilen herhangi bir geçerli sürastarya talebi(leri) fatura aslının alınması üzerine 30 gün içerisinde ödenecektir.
3- Diğer Masraf ve giderler
Gümrüklemeden sonra ortaya çıkacak diğer masraf ve giderler, navlun farkı, fiyat farkı, sapma, analiz, acenta masrafı, katılıma dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak, fatura aslının alınması üzerine 30 gün içerisinde ödenecektir. Ancak tarafların faturaların ödenecek tutarları üzerinde tam mutabık olmaları gereklidir.
Söz konusu sözleşme maddeleri incelendiğinde, eşyanın birim kıymetinin nasıl tespit edileceğine ve ileride ortaya çıkacak giderlere ilişkin yapılacak işlemlerin açıklandığı, ancak düzenlendiği tarih itibariyle herhangi bir tutar ihtiva etmediği, yine atıf yaptığı kağıtlarda da bir tutar tespit edilmediği görülmüştür.
Bu nedenle söz konusu sözleşme damga vergisine tabi olmayacaktır.

Başa dön tuşu