DAHİLDE İŞLEME REJİMİGenelgelerGümrük Genelgeleri

İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme (Genelge 2015/ 7)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501/010.06.02
Konu : İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme

GENELGE (2015/7)

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif firma dilekçelerinde, A.TR, menşe ispat belgeleri veya Form A Belgesi ile dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında ithali gerçekleştirilen ithal eşyasından işleme faaliyetleri sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin (İİGÜ) serbest dolaşıma girişinin yapılmak istenmesi halinde ithal eşyası için alınmış olunan mezkur belgelerin İİGÜ için de kabul edilip edilemeyeceği, hususunda bilgi istenmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun 114 üncü maddesinin 1 inci fıkrası “Dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, 115 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanır.”, 115 inci maddesinin 1 inci fıkrası ise “İlgili kuruluşların görüşleri alınarak yönetmelikle belirlenen listede yer alan işleme faaliyetleri sonucunda, asıl işlem görmüş ürünlerle birlikte söz konusu listede belirtilen ikincil işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve bu ikincil ürünlerin serbest dolaşıma sokulması halinde ithalat vergileri; asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınarak hesaplanır.

Ancak, izin hak sahibi, bu ürünlere ilişkin vergilerin 114 üncü maddede belirtilen usule göre tahakkukunu talep edebilir.” hükümlerini amirdir.

Topluluk Gümrük Kodunu (TGK) tesis eden 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 121 ve 122 nci maddeleri, Gümrük Kanunu’nun bu maddelere karşılık gelen 114 ve 115 inci maddeleri göz önünde bulundurularak, DİR kapsamında elde edilen İİGÜ’nün serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde;

a) Vergilendirmenin Kanun’un 114 üncü maddesine göre yapıldığı durumda, İİGÜ’nün elde edilmesinde kullanılan ithal eşyasının ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen ve bu eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsik eden A.TR Dolaşım Belgesi ile ithal eşyasının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi veya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması için kullanılan Form A Belgesi veya EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi menşe ispat belgeleri, İİGÜ için de aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandırılmak üzere dikkate alınır.

b) Vergilendirmenin Kanun’un 115/1 inci maddesine göre yapıldığı ve İİGÜ’nün üretiminde kullanılan tüm ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandığı durumlarda, bu ithal girdilerin ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen TR Dolaşım Belgesi, Form A Belgesi veya EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi menşe ispat belgeleri, İİGÜ için de aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandırılmak üzere dikkate alınır.

Vergilendirmenin Kanun’un 115/1 inci maddesine göre yapıldığı ancak İİGÜ’nün üretiminde kullanılan tüm ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalanmadığı durumlarda, ithal girdilerin ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen söz konusu belgeler, İİGÜ için ithalat vergilerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu