Faydalı Bilgilerİhracat Mevzuatıİhracat Tebliğleri

İhracı Kayda Bağlı Eşyalar (İhracat:2006/7)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 06.06.2006-26190 Resmi Gazete
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT: 2006/7)
 
MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlımallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) (Değişik:01.08.2013-28725 R.G.İhracat:2013/5) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Geçici hükümler  (EK:18.03.2020-31072 R.G.-İhracat:2020/5)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç)  öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz.

(3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya,  izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.”

 
EK      İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ
 
1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,
 
2-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ‘ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,
 
3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,
 
4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,
 
5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,
 
6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,
 
7-18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,
 
8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,
 
9-Meyan kökü,
 
10-Ham lületaşı ve taslak pipo,
 
11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,
 
12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,
 
13-Orijinal bağırsak,
 
14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,
 
15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),
 
16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),
 
17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri  (18.04.2019-30749/ İhracat:2019/3 ile değişik)
 
18-Blok mermer.
19 –  Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00) (Değişik:04.09.2021-31588 R.G.)
20 – Kornişonlar (0707.00.90.00.00).
21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),”(26.12.2007-26738 / İhracat:2007/13 ile değişik)
 
22- Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).”(26.12.2007-26738 / İhracat:2007/13 ile eklenmiştir.)
 
23- Mercimekler (GTİP No: 0713.40).
 
24 – Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)” (30.09.2010-27715 /İhracat 2010/11 ile eklenmiştir)
 
25 – Geri Kazanılmış Kâğıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP NO:4707) (11.07.2017-30121/ İhracat:2017/8 ile değişik) (Mülga: 01.06.2018-30438 R.G.)

26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) (01.08.2013-28725 R.G. -İhracat 2013/5 ile eklenmiştir)

27 – Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00) (11.03.2016-29650 R.G. İhracat 2016/2 ile eklenmiştir)
28- Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44.03) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)
29- Atık, döküntü ve hurda şeklinde basılı elektronik devre kartları ve levhaları (GTİP:7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00, 7112.99.00.90.00, 8471.80.00.00.00, 8542.39.90.00.00)
30- Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.23.98.00.00)
31- Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 1104.29.05.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00)
32- Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)
33- Pirinç (GTİP: 1006)
34- Çavdar – Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00)

35-(EK:18.03.2020-31072 R.G.-İhracat:2020/5)Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00] (Mülga: 02.05.2020-31115 R.G.)

36-(EK:18.03.2020-31072 R.G.-İhracat:2020/5)Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11) (Mülga: 02.05.2020-31115 R.G.)

37-(EK:18.03.2020-31072 R.G.-İhracat:2020/5)Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12) (Mülga: 02.05.2020-31115 R.G.)

38-(EK:18.03.2020-31072 R.G.-İhracat:2020/5)Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47) (Mülga: 02.05.2020-31115 R.G.)

39- (EK:18.03.2020-31072 R.G.-İhracat:2020/5) Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)”

40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01) (Ek:25.05.2021-31491 R.G.)
41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) (GTP: 52.02) (Ek:25.05.2021-31491 R.G.)
42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP:52.03) (Ek:25.05.2021-31491 R.G.)

43- Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp’nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil(Ek:01.06.2021-31498 R.G.)

44- Bulgur (GTP: 1904.30(Ek:01.06.2021-31498 R.G.)

45- Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)” (Ek:01.06.2021-31498 R.G.)

46- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410) (Ek:04.06.2021-31501 R.G.)

 47- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411) (Ek:04.06.2021-31501 R.G.)

48- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere) (Ek:04.06.2021-31501 R.G.)

49– Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00) (Ek:04.09.2021-31588 R.G.)  (12.10.2021-626 R.G. ile kaldırıldı)

50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11) (Ek:04.09.2021-31588 R.G.) (12.10.2021-626 R.G. ile kaldırıldı)

51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)” (Ek:04.09.2021-31588 R.G.)   (12.10.2021-626 R.G. ile kaldırıldı)

52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)” (Ek:12.10.2021-31626 R.G.)

53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20) (Ek:RG-16/10/2021-31630)

54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00) (Ek:RG-16/10/2021-31630)

55- Saf Amonyak (GTP: 2814.10) (Ek:RG-16/10/2021-31630)

56–  Şeker (GTP:1701) (Ek:RG-30/12/2021-31705)

57- (Ek:11.03.2022-31775 R.G.) Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 44.08)

58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00) (Ek:19.04.2022-31814 R.G.)

59- Diğer killer (GTP: 2508.40)”  (Ek:19.04.2022-31814 R.G.)

60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça) (Ek:07.09.2022-31946 Resmi Gazete)

61– Feldispat (GTP: 2529.10)” (Ek:13.11.2022-32012 R.G.)

62- Dondurulmuş Soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) (GTİP:0710.80.95.00.11) (Ek:28.12.2022-32057 R.G.)

63- Dondurulmuş Patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) (GTP:2004.10)” (Ek:28.12.2022-32057 R.G.)

64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): (GTP: 0402) (Ek:25.03.2023-32143 R.G.)

65- Tereyağı: (GTP: 0405.10) (Ek:25.03.2023-32143 R.G.)

66- Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP: 0701.90) (Ek:25.03.2023-32143 R.G.)

67- Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11) (Ek:25.03.2023-32143 R.G.)

68- Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): (GTİP: 0713.33.90.00.19) (Ek:25.03.2023-32143 R.G.)

69- Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13 (Ek:25.03.2023-32143 R.G.)

70- Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (GTP: 0207) (Ek:03.05.2023-32179 R.G.)

Başa dön tuşu