Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

İhracatta Ceza Kararları (Genelge 2019/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        52707093-010.06.01
Konu      İhracatta Ceza Kararları

GENELGE (2019/2)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğine göre ihracat işlemlerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını müstelzim fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlenmeden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü taleplerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Gümrük beyannamesinde düzeltme işlemlerini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 63 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği‘nin 121 ve 193 üncü maddelerinde, ihracat beyannamelerinde yapılacak düzeltme işleminin, varsa uygulanması gereken ceza kararı düzenlenmeden yapılmamasını öngören kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Keza, anılan Yönetmeliğin “Ceza Kararlarının Verilmesi Tebliği ve Kayda Geçirilmesi” başlıklı 580 inci maddesinde de, ceza kararının beyannamede düzeltme yapılmadan düzenlenmesini öngören ve/veya düzeltme işleminin yapılmasını, cezanın ödenmesi ön şartına bağlayan hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, ihracat eşyasının bekletilmeden sevki ve gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla;

1. Yükümlü veya temsilcisinin ihracat beyannamesinde düzeltme yapılmasına yönelik dilekçesinin uygun görülmesi kaydıyla veya idare tarafından yapılan tespite binaen gerekli görülmesi halinde düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

2. Eş zamanlı olarak ceza kararının düzenlenmesi yönünde işlemlere devam edilmesi,

3. Beyanname ve ihracat işlemlerinin tamamlanmasının, ceza kararı düzenlenmesi ve cezanın tahsilatı şartına bağlanmaması,

4. Ceza kararı düzenlenmesi ve ödenmesinin beyanname ve ihracat işlemleri ile aynı anda tamamlanamaması halinde, ceza kararı düzenleme, tebliğ ve tahsili işlemlerinin bilahare tamamlanması,

şeklinde işlem yapılması uygun bulunmuştur. Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır  Rıza Tuna TURAGAY
Bakana.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu