İthalat MevzuatıKararlar

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 649)

Karar Sayısı: 649              16.01.2019-30657 Resmi Gazete
Ekli “Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
15 Ocak 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

HUBUBAT VE BAKLİYAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı
MADDE 1 – (l) 14/412010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota Ye Tarife Kontenjanı idaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

 
GTP
 
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı
Miktarı (Ton)
07.13 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın) 100.000
10.01 Buğday ve mahlut 1.000.000
10.03 Arpa 700.000
10.05 Mısır 700.000
10.06 Pirinç 100.000

Gümrük vergisi
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Karan çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanır.
Tarife Kontenjanı Dönemi
MADDE 3 – (1) 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir talı”.Vinı yılı için tahsis edilen miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden tahsis edilir.
İthal lisansı
MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu