Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:82 (Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller)

EK 82

KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER

Sıra No

Konu

1 Yükümlünün gümrük idarelerinin istediği bilgileri verme yükümlülüğünden kaçınması.
2 (Değişik:RG-2/12/2014-29193) Yönetmeliğin 72 ila 72/T maddeleri hükümlerine uyulmaması.
3 Özet beyan iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali).
4 Beyanname iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali).
5 Beyannameye eklenmesi gereken belgelerin süresi içerisinde ibraz edilmemesi.
6 (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Navlun faturası ve/veya sigorta poliçesinin mevcudiyetine rağmen ibraz edilmemesi.
7 (Mülga:RG-30/4/2011-27920) (Yeniden düzenleme:RG-10/1/2013-28524)
Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması.
8 Gümrük beyannamesinin “İstatistiki Kıymet” kutusuna toplam fatura bedelinin ABD Doları cinsinden yazılmaması.
9 EUR.1, Form A, A.TR belgelerinin sonradan kontrol sonucunda mevcut olduklarının ancak beyanname ekinde olmadıklarının tespiti.
10 Yaygın Basitleştirilmiş Usul uygulamalarında süre ihlali.
11 (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü sonucunda Kanunun 234 üncü maddesinde bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratması.
12 Varış gümrük idaresinde yapılan muayenede transit rejimine tabi eşyada bulunan eksikliğin yanlış veya eksik yüklemeden kaynaklandığının ispat edilmesi.
13 Varış gümrük idaresinde yapılan muayenede transit rejimine tabi eşyada fazlalık bulunması.
14 (Mülga:RG-1/8/2017-30141)
15 (Değişik:RG-7/10/2016-29850)  İhracat eşyasının taşınması durumu hariç transit beyannamesinde varış (çıkış) gümrük idaresi değişikliği
16 (Mülga:RG-1/8/2017-30141)
17 Antrepo rejimine ilişkin beyannamede eşyanın farklı bir G.T.İ.P de beyan edildiğinin tespiti.
18 Rafinerilerde yapılan yıl sonu muvazene işlemlerinde mücbir sebebe dayanmayan farklılık bulunması.
19 Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra  gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle revize talebinde bulunulması.
20 Dahilde İşleme İzni taahhüt hesabının kapatılması başvurusu için öngörülen sürenin ihlali.
21 (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören gümrük beyannamesi satır kodu ve/veya muafiyet kodu değişiklikleri.
22 Dahilde İşleme İzin süresi bitiminden sonra ancak proje süresi içerisinde yapılan ek süre müracaatlarında izin süresinin proje süresine göre uzatılması.
23 (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Geçici ithalata konu eşyanın Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formunda belirtilen gümrük idaresinden farklı bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilmesi ya da başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması.
24 (Mülga:RG-31/3/2010-27538) (Yeniden düzenleme:RG-2/12/2010-27773)
A.TR, EUR.1/EUR.MED, fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı ve Form A belgelerinin ilgili Bakanlar Kurulu kararı veya ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere uygun olmayan şekilde düzenlenmiş olduklarının tespiti.
25 Geçici ithal edilen ambalajlar için beyan yükümlülüğüne uyulmaması.
26 Geçici ihracat eşyasının, üç yıllık süre ile varsa gümrükçe verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmesi.
27 Geçici ihracatın süresini aşarak kesin ihracata dönüştürülmesi.
28 Gümrük Statü Belgesinde düzeltme yapılması.
29 (Değişik:RG-31/3/2010-27538)  Serbest bölgeye eşya girişinde ve çıkışında bilgilerin envanter defterlerine süresi içerisinde işlenmemesi.
30 İhracat hükmünde teslim edilen akaryakıt ve kumanya için düzenlenen gümrük beyannamesinin öngörülen süreyi aşarak verilmesi.
31 (Değişik:RG-31/3/2010-27538)  Stajyerlerin ve gümrük müşavir yardımcılarının işe başlayış ve ayrılış bildirimlerinin öngörülen sürede yapılmaması.
32 (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Gümrük müşavirlerinin şahıslarına ve şirketlerine ait bildirimlerin öngörülen sürede yapılmaması.
33 Firma dosyası değişikliği ve diğer haller için öngörülen beyanların süresinde yapılmaması.
34 Götürü teminattan yararlanma yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmemesi.
35 Götürü teminattan yararlanan yükümlülerin süresi içinde teminatını güncellenmemesi.
36 (Mülga:RG-1/8/2017-30141)
37 (Ek:RG-31/3/2010-27538) Nihai kullanım izin hak sahibince izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük sürenin geçirilerek izni veren gümrük idaresine müracaat edilmesi.
38 (Ek:RG-31/3/2010-27538) Nihai kullanım izin belgesinin iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali)
39 (Ek:RG-31/3/2010-27538) Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca uygun bulunan Asgari Ücret Tarifesine uyulmaması (Her bir Asgari Ücret Tarifesi konusu itibariyle ayrı ayrı)
40 (Ek:RG-31/3/2010-27538) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından düzenlenen raporların süresi içinde sunulmaması
41 (Ek:RG-30/4/2011-27920) Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi.
42 (Ek:RG-30/4/2011-27920) (Değişik:RG-15/5/2013-28648) Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlere alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.
43 (Ek:RG-31/3/2012-28250) Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha sonra verilmesi.
44 (Ek:RG-31/3/2012-28250) Çıkış bildiriminin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden sonra verilmesi.
45 (Ek:RG-31/3/2012-28250) Özet beyanın Ek-10’a uygun olarak doldurulmaması.
46 (Ek:RG-31/3/2012-28250) Varış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içermemesi.
47 (Ek:RG-31/3/2012-28250) Çıkış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gereken bilgileri içermemesi.
48 (Ek:RG-2/12/2014-29193) Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak belirlenen liman hizmetleri azami bedellerine ilişkin yapılan düzenlemelere uyulmaması
49 (Ek:RG-30/6/2015-29402) (Danıştay 15. Daire’nin 07/07/2015 tarihli 2015/5712 esas no ’lu kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.) (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/3/2016 tarihli ve YD İtiraz No:2016/65 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.) Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerin aşılması (aşılan her gün için).
50 (Ek:RG-7/10/2016- 29850) Antrepo işleticilerince antrepo stok kayıtlarının Yönetmeliğin 536 ve 537 nci maddelerine uygun şekilde güncellenmemesi.
51 (Ek:RG-1/8/2017- 30141) Havalimanlarında hizmet veren geçici depolama yeri ve antrepo işleticilerinin serbest zaman uygulaması kapsamında Bakanlıkça yapılan geçici düzenlemelere uymaması.
52 Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük idarelerince iptali.
53 Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun süresi aşılarak gümrük idaresine sunulması. (aşılan her ay için)
54 (Ek:3/1/2019/-30644)Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması.
Başa dön tuşu