Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:62 (Geçici Depolama Yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi)

EK 62
(Değişik:RG-12/6/2012-28321)

Geçici Depolama Yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi

Liste-1’de yer alan parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya ile Liste-2’de yer alan diğer tehlikeli ve zararlı maddelere ilişkin, 30/10/2009 tarihli, 27391 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) ekinde yer alan tehlikeli mallar listesi esas alınarak oluşturulan eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodları ile Liste-3’de yer alan korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulur.

Liste-1 Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı ve Yanmayı Artırıcı Eşya

Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulan;
Patlayıcı maddeler ve nesneler (Sınıf 1)
Yanıcı sıvılar (Sınıf 3)
Yanıcı katılar, kendi kendine tepkimeye giren maddeler, hassasiyeti az patlayıcılar (Sınıf 4.1)
Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (Sınıf 4.2)
Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkartan maddeler (Sınıf 4.3)
Yükseltgen maddeler (Sınıf 5.1)
Organik peroksitler (Sınıf 5.2)
Diğer sınıflarda yer almakla birlikte yanıcı, parlayıcı, patlayıcı veya yanmayı artırıcı özelliği bulunan eşya.
Liste-2 Diğer Tehlikeli ve Zararlı Maddeler
Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulan;
Gazlar: sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş (Sınıf 2)
Zehirleyici maddeler (Sınıf 6.1)
Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2)
Radyoaktif malzeme (Sınıf 7)
Aşındırıcı maddeler (Sınıf 8)
Çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler (Sınıf 9)
Liste-3 Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya
Bu kapsama giren ve korunmaları sıcaklık ölçer/nem ölçer/soğuk hava tertibatı ve benzeri özel tertibat gerektiren eşya Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulur.

Başa dön tuşu