Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:61 (INF Formları)

EK 61

 

T.C. GÜMRÜKLERİ INF1 BİLGİ FORMU
AsılNo A 000000
1. Dahilde işleme izin sahibi:
2. BAŞVURU(1)
o Aşağıda imzası bulunan dahilde işleme izin sahibi aşağıdaki bilgileri istemektedir.
o 4 no.lu kutuda belirtilen gümrük idaresi aşağıdakileri istemektedir.
o 5 no.lu kutuda belirtilen eşyanın veya ürünlerin serbest dolaşıma girmesi halinde dahilde işleme rejimine tabi eşyaya uygulanacak gümrük vergileri ve faizin gösterilmesi.
o İthal eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığının gösterilmesi.
o Özel ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasının gerektiğinin gösterilmesi.
o Teminat miktarının gösterilmesi.

Yer:

Mühür

Tarih: ……. ……. ……..
Gün ay yıl

3. Başvurunun yapılacağı yer:
4. Bilginin verileceği yer:
5. Kapların adet ve türü, eşya veya ürünün tanımı ile bunların işaret ve numaraları: 6. Net miktarı:
7. TGTC No.su:
GÜMRÜK İDARESİNCE VERİLECEK BİLGİ:
8. Özel ticaret politikası önlemlerinin uygulanması için gerekli hususlar:
9. Yükümlülük (3):

a) Gümrük vergileri: b) Eş etkili diğer mali yükümlülükler c) Diğer yükümlülükler d) Para cinsi:

10. Özel ticaret politikası önlemlerinin uygulanması (1):

o Evet

o Hayır, aşağıdaki nedenlerle:

11. Düşünceler(2):

Rejime ilk giriş tarihi:… ……
Gün ay yıl

(1) Uygun olan duruma (X) koyunuz.
(2) 11 no.lu kutudaki rejim için ilk giriş tarihini yazınız
(3) Tarım ürünlerinin işlenmesinden dolayı öngörülen gümrük vergileri, eş etkili vergiler, ihracat iadeleri ve diğer borçlar.
12. Yer:
Tarih: ……. ……. …..
Gün ay yıl

İmza:

13. TESLİM SONRASI KONTROL İÇİN İSTEK:
Aşağıda gösterilen gümrük idaresi bu formun aslına uygun olduğunu ve içerdiği bilgilerin doğrulanmasını istemektedir.

Yer:
Tarih: ……. …… …….
Gün ay yıl

İmza:

Gümrük idaresi:
14. DOĞRULAMA SONUCU:

o Aslına uygun ve içerdiği bilgilerin doğruluğu onaylanır.
o Ekte belirtilen hususlara neden olduğu onaylanır.

Yer:

Tarih: ……. ……. ……
Gün ay yıl

İmza:

Gümrük idaresi:

NOTLAR
A. GENEL NOTLAR

 1. 1 ila 7 no.lu kutular dahilde işleme izin sahibi tarafından veya bilgiyi isteyen idare tarafından doldurulur.
 2. Form silinmez şekilde ve okunaklı olarak tercihen daktilo veya bilgisayar ile doldurulmalıdır. Kazıntı ve silinti içermemelidir. Yapılan hatalar ise üzerinin çizilerek doğrusu yazılmak suretiyle düzeltilmeli, düzeltmeler formu dolduran kişi ve gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

B. KUTULARA İLİŞKİN NOTLAR:
1 No.lu kutu: tam isim ve adresini yazınız. Başvuru bilgiyi isteyen gümrük idaresi tarafından yapılıyorsa bu kutuyu boş bırakınız.
3 No.lu kutu: Başvurunun yapıldığı gümrük idaresinin adını ve adresini yazınız.
4 No.lu kutu: Bilgiyi isteyen gümrük idaresinin adını ve adresini yazınız. Başvuru dahilde işleme izin sahibi tarafından yapılıyorsa bu kutu boş bırakılacaktır.
5 No.lu kutu: Paket ve kapların türü, işaret ve numarası ile adetlerini yazınız. Eşya ve ürünlerin ticari tanımını ve TGTC No.sunu yazınız.
6 No.lu kutu: Eşyanın miktarı, kg, lt, m2 vs gibi ölçü birimini yazınız.
INF 1 FORMUNA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTLAR

 1. Form mekanik hamur içermeyen, yazı yazılmak amacıyla işlenmiş ve 4 ve 65 g/m2 ağırlığındaki beyaz kağıda basılacaktır.
 2. Form 210×297 mm boyutlarında olacaktır.
 3. Gümrük Müsteşarlığı formun basımı konusunda sorumludur. Her formun bir seri numarası olacaktır.
 4. Form Türkçe basılır ve Türkçe olarak doldurulur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
INF 2 BİLGİ FORMU / INFORMATION SHEET
Seri No: A/00000000
HARİÇTE İŞLEME / OUTWORD PROCESSING
ÜÇGEN TRAFİK / TRIANGULAR TRAFFIC
1. Hariçte İşleme İzni Sahibi / Holder:

Sorumlu Kişi / Person responsible

3. Başvurunun Yapıldığı Gümrük İdaresi
Customs office to which application is made
2. Başvuru / application
Topluluk veya Türkiye’ye yeniden ithal edilmesinde kullanılmak üzere 12 nolu kutuda ayniyeti belirtilen eşyaya ilişkin bilgilerin tasdik edilmesini arz ederim. / The undersigned requests certification of the information on the goods referred to in box 12 with a view to their re-importation into the Community or Turkey.

Yer / Place: İmza / Signature:

Tarih / Date:
Gün/day Ay/Month Yıl/year

4. Yeniden İthalatın Yapılacağı Ülke / İnlanded country of re-importation 5.İşleme Faaliyetinin Yapılacağı Ülke / Country of processing or destination
6. Hariçte İşleme İzni / Outword processing authorisation 7. Verimlilik Oranı / Rate of yield
8. İzin Verilen İşleme Faaliyetleri / Authorised processing operations 9. İzne İlişkin Diğer Bilgiler / Other details of authorisation
10. Yeniden İthal Edilecek İşlem Görmüş Ürünlerin Tanımı / Description of compensating products to be re-imported 11. TGTC Pozisyonu CN code
12. Geçici İhraç Eşyasının Tanımı / Description of temporary export goods 13. TGTC Pozisyonu CN code 14. Net Miktar / Net quantity 15. İstatistiki Kıymet / Statistical value
GEÇİCİ İHRACAT ESNASINDA VERİLECEK BİLGİLER / INFORMATİON TO BE SUPPLİED AT THE TİME OF TEMPORARY EXPORT
16. Giriş Gümrük İdaresinin Mührü / Stamp of customs officeof entry
Bilgilerin doğruluğu onaylanır. / Information certified correct
Geçici ihracat beyanı tescil sayısı: / Temporary exportation document number İşlem görmüş ürünleri yeniden ithal süresi bitimi tarihi
Last day for re-importation of compensating products:
Tarih/dated: Tarih/dated:
Gün/day Ay/month Yıl/year Gün/day Ay/month Yıl/year

Ayniyet tespit yöntemi / Means of identification used
Mühür / Stamp
Gözlemler / Observations
Gümrük İdaresi (Adı ve ülkesi) / Customs office (name and country)

17. Çıkış Gümrük İdaresinin Mührü / Stamp of customs office of exit
12 nolu kutuda tanımlanan eşya Topluluk veyaTürkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkmıştır.
The goods described in box 12 left the customs territory of the Community or Turkey

Gün Ay Yıl

Gözlemler / Observations
Gümrük İdaresi (Adı ve ülkesi) / Customs office (name and country)

18. Sonradan Kontrol Talebi
Aşağıda gösterilen gümrük idaresi bu belgenin aslına uygunluğunun ve içerdiği authorities indicated below request verification of authenticity of this information

Yer / Place:

Tarih/ Date:

Gün/day Ay/month Yıl/year Mühür / Stamp:

İmza / Signature

bilgilerin gerçekliğinin doğrulanmasını istemektedir / The customs sheet and the accuracy of the particulars which it contains
Gümrük İdaresinin Adı ve Adresi / Name and adresses of custom authorities
19. Kontrol Sonucu
Bu belge / This information sheet (1)

16 nolu kutuda belirtilen gümrük idaresince onaylanmış olup içeriği doğrudur / was stamped by the customs Office indicated in box 16 and the particulars which it contains are correct

Aşağıdaki gözlemleri ortaya koyar / gives rise to the remarks given below

Yer / Place:
Tarih / Date:

gün/day ay/month yıl/year Mühür / Stamp:

İmza / Signature

Gümrük İdaresinin Adı ve Adresi / Name and adresses of custom authorities
20. İşlem görmüş ürünlerin yeniden ithalatı / Reimportation of compensating products
A kutularında elde edilen ürünlerin miktarını, B kutularında ise yeniden ithal edilen miktarı belirtiniz / Indicate the quantity available in boxes A and the quantity re-imported in boxes B
Miktar / Quantity Serbest Dolaşıma Giriş Belgesi türü, tescil sayı ve tarihi ile gümrük idaresinin mührü / Type, number and date of document for release for free circulation, stamp of customs office Miktar / Quantity
(Devam / con’t.)
Serbest Dolaşıma Giriş Belgesi türü, tescil sayı ve tarihi ile gümrük idaresinin mührü /
Type, number and date of document for release for free circulation, stamp of customs office.
A A
B B
A A
B B
21 Gözlemler / Remarks

(1) Uygun kutuya çarpı x koyunuz / Place a cross x in the appropriate box

 1. Genel Notlar
 2. Form okunaklı olarak tercihen daktilo ile doldurulacaktır. Formda silinti veya üst üste yazılmış kelimeler bulunmamalıdır. Düzeltmeler, yanlış kelimenin üstü çizilerek doğrusunun yazılması suretiyle yapılır. Düzeltmeler belgeyi dolduran kişi tarafından imzalanıp, gümrük idaresince mühürlenmek suretiyle onaylanır.
 3. 1 ila 15 nolu kutular hariçte işleme izni sahibi veya yetkilisi tarafından doldurulur.
 1. Bazı Kutulara İlişkin Özel Notlar
 2. Ad soyad veya kuruluşun tam adı ile posta kodu dahil adresini yazınız. Tüzel kişilik olması halinde, yetkili kişinin ad ve soyadı yazılmalıdır.
 3. İsim ve posta kodu dahil tam adresi yazınız.
 4. İznin sayı ve tarihi ile izni veren idareyi yazınız.
 5. Varsa izinde öngörülen diğer işlemleri yazınız.
 6. Normal ticari adı ve tarife tanımını kullanarak işlem görmüş ürünleri yazınız.
 7. İzin belgesinde gösterilen şekilde, işlem görmüş ürünlerin tarifesini yazınız.
 8. Metrik sistem birimleri (kg, lt, m2, vs.) ile ifade edilmiş net miktarı yazınız.
ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİNİN AÇIK ADI VE ADRESİ
FULL NAME AND ADDRESS OF CUSTOMS OFFICE OF EXPORTATION
NOTLAR / NOTES

1 nolu Kutu: İhracatçının adı veya ticari ünvanı ile ülke adı da belirtilerek açık adresi yazılır.
Box 1: Give the name or trade name and full address including Member State

4 nolu Kutu: Eşyanın ticari tanımı veya tarife tanımı yapılır. Bu tanımın çıkış evrakında yer alan tanımla aynı olması gerekir.
Box 4: Give exact details of the goods according to their normal commercial description or according to their tariff description. The description must correspond with that used in the export document.

5 ve 6 nolu Kutular: İhracat belgesinde yer alan miktarlar belirtilir.
Boxes 5 and 6: Give the quantity appearing in the export document

7 nolu Kutu: İhraç anındaki istatistiki kıymet ihraç ülkesi para birimi cinsinden belirtilir. Türk lirası cinsinden ifade edilecek tutarlar (1000(Bin) TL) olarak yazılır.
Box 7: Give the statistical value at the time of exportation in the currency of the Member State of exportation.

8 nolu Kutu: İlgili kişinin yeniden ithal etmek istediği eşyanın net ağırlığı, hacmi, vs. belirtilir.
Box 8: Give details of net weight, volume, etc. which the person concerned wishes to reimport

10 nolu Kutu (c): Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle tam veya kısmi bir muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma giren eşyayı ifade eder.
Box 10 (c) : This item relates to goods which have been released for free circulation in the Community, benefiting from total or partial relief from import duties by reason of their use for specific purposes

10 nolu Kutu (d): Bu madde eşyanın ihraç anındaki durumu ile ilgilidir.
Box 10 (d): This item relates to the situation of goods at the time of their exportation.

YENİDEN İTHALATIN YAPILDIĞI GÜMRÜK İDARESİ TALEBİ / REQUEST BY THE OFFICE OF REIMPORTATION

Aşağıda belirtilen yeniden ithal işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresi / The office of reimportation indicated below requests:

― bu belgenin geçerliliğini ve belgede kayıtlı bilgilerin doğruluğunun onaylanmasını (1)
verification of the authenticity of this information sheet and the correctness of the information therein (1)

― aşağıdaki bilgilerin sağlanmasını talep eder. (1)
the following information to be supplied (1)

(1)Gereksiz olanları çiziniz.
(1)Delete as necessary

İstemde bulunan gümrük idaresinin açık adı ve adresi
Full name and address of office of reimportation
Yer ……………………………………….., tarih ………………………………………………….
At on

(imza) (mühür)
(Signature) (Stamp)

YETKİLİ İDARENİN KONTROL SONUCU / REPLY OF THE COMPETENT AUTHORITIES

Bu belge geçerli ve içerdiği bilgiler doğrudur. (1)
The information sheet is authentic and the details contained therein are exact (1)
Bu belge aşağıdaki sonuçları ortaya koyar (1):
This information sheet gives rise to the following comments(1)

Gereken diğer bilgiler(1):
Other information required(1)

(1)Gereksiz olanları çiziniz.
(1)Delete as necessary

Yetkili idarenin açık ad ve adresi,
Full name and address of the competent authorities
Yer ……………………………………….., tarih …………………………………………………..
At on

(imza) (mühür)
(Signature) (Stamp)

YENİDEN İTHALAT / REIMPORTATION
Yeniden ithal edilen miktar
Quantity reimported
Yeniden ithal evrakının referans numarası, tarihi ve cinsi / Reference number, date and type of reimportation document
Yeniden ithal işleminin yapıldığı gümrük idaresinin mührü ve yetkili imza / Signature and stamp of office of reimportation

T.C. GÜMRÜKLERİ

1. İzin Hak Sahibi:

Bağlantı kurulacak kişi:

INF 5 BİLGİ FORMU
Asıl No A 000000
DAHİLDE İŞLEME
ÜÇGEN TRAFİK (IM/EX)
2. İşlem görmüş ürünü ihraç etmeye izin verilen kişi:

Bağlantı kurulacak kişi:

3. İzin No: kapsamında
…… ……. ……….. tarihinde düzenlenen izin
gün ay yıl

……. ……………. tarihine kadar geçerlidir.(dahil)
gün ay yıl

4. Rejime tabi tutulacak ithal eşyanın tanımı: 5. TGTC no.su: 6. Net miktarı
7. Denetleyici gümrük idaresinin adı ve adresi: 8. Rejime giriş gümrük idaresinin adı ve adresi:
İHRACAT İLE SAĞLANAN BİLGİ
9. 4 no.lu kutuda açıklanan eşyaya karşılık gelen işlem görmüş ürünlerin önceden ihracına ilişkin beyannamenin tescil tarihi: ……. …….. ……….
gün ay yıl
İthalat için son gün …….. ……. ………
gün ay yıl
Alınan ayniyet önlemleri:

İhracatın yapıldığı gümrük idaresi:

10. İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih:
…… ……. ………
gün ay yıl

Bilgiler:

Eşyanın TGB’ni terk ettiği gümrük idaresi:

İTHALAT İLE SAĞLANAN BİLGİ
11. Rejimine giriş beyannamesinin tescil tarihi:
……. …… ………
gün ay yıl

Bilgiler:

Rejime giriş gümrük idaresi :

12. Net Miktar: 13. Gümrük kıymeti: 14.Para birimi:
Mühür

15. Eşyanın tesliminden sonra kontrol talebi
Aşağıda gösterilen gümrük idaresi bu formun aslına uygun olduğunu ve içerdiği bilgilerin doğrulanmasını talep etmektedir.

Yer:

Tarih: ……. …… …….

gün ay yıl

İmza:

Gümrük İdaresinin adı ve adresi
16. Doğrulama sonuçları:
Aşağıda belirtilen gümrük idaresi tarafından yapılan kontrolde bu bilgi formunun (1):
. Belirtilen gümrük idaresi tarafından tasdik edildiği ve içerdiği bilgilerin doğruluğu onaylanır.

Aşağıda belirtilen bilgileri içerdiği onaylanır.

Yer:

Tarih: ……. ……. ……
gün ay yıl

İmza:

Gümrük idaresinin adı ve adresi
17.Dahilde işleme rejimi kapsamında serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithali

A kutusunda mevcut miktarı, B kutusunda ise rejim kapsamında yer alan miktarı gösteriniz:

Miktarlar Rejime giriş bey.tipi, sayısı ve tarihi Miktarlar(devamı) Rejime giriş bey.tipi, sayısı ve tarihi Miktarlar(devamı) Rejime giriş bey.tipi, sayısı ve tarihi
A A A
B B B
18. Bilgiler

(1) Uygun olan duruma x koyunuz.

NOTLAR
A. GENEL NOTLAR

 1. 1 ila 8 no.lu kutular izin hak sahibi tarafından doldurulur.
 2. Form silinmez şekilde ve okunaklı olarak tercihen daktilo veya bilgisayar ile doldurulmalıdır. Kazıntı ve silinti içermemelidir. Düzeltmeler hatalı kelimenin üzerinin çizilerek doğrusu yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Düzeltmeler, bu formu dolduran kişi ve düzenleyen gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

B. Kutulara ilişkin notlar:
1 ve 2 No.lu kutu: Tam isim ve adresini yazınız. Tüzel kişilik söz konusu ise sorumlu kişinin adı yazılmalıdır.
6 ve 12 no.lu kutu: Eşyanın miktarı, kg, lt, v.s gibi ölçü birimini yazınız.
14 No.lu kutu: Para birimini yazınız.

T.C. GÜMRÜKLERİ INF6 No A 000000

Orijinal GEÇİCİ İTHALAT
BİLGİ FORMU

1. Geçici kabul izin belgesi sahibi
2. Başvurulan idare Formu doldurmadan önce arka yüzündeki notları okuyunuz
3. Başvuru(1)
Aşağıda imzası bulunan Geçici kabul izin belgesi sahibi
4. Bilgilerin verileceği idare Geçici kabul izin belgesi sahibi
Temsilcisi
İşbu formun verilmesini talep eder
Yer:
Tarih:

İmza:

5. Eşyanın rejime tabi tutulduğu tarih
6. Yeniden ihracata ilişkin son tarih
7. Kanuni dayanak, ilgili madde
8. Kapların markaları – numaraları – sayıları ve cinsi – eşyanın tanımı 9. TGTC No:
A 10. Net Miktar(2):
11. Gümrük Kıymeti:
8. Kapların markaları – numaraları – sayıları ve cinsi – eşyanın tanımı 9. TGTC No:
B 10. Net Miktar(2):
11. Gümrük Kıymeti:
8. Kapların markaları – numaraları – sayıları ve cinsi – eşyanın tanımı 9. TGTC No:
C 10. Net Miktar(2):
11. Gümrük Kıymeti:
12. Taşıma belgesi(1)
T1 TIR Karnesi T1 ile eşdeğer CIM T1 ile eşdeğer eski T1
T1 ile eşdeğer topluluk transit belgesi Diğer (belirtiniz)
Sayı: Tarih:
13. Alınan ayniyet tespiti önlemleri:
14. ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİNCE DOLDURULACAK BÖLÜM
Tahsil edilen gümrük vergileri tutarı
KUTU
A
KUTU
B
KUTU
C
İlgili tahsilat dönemi
Ay
Tarih: Mühür:
Gözlemler: İmza:
(1) Uygun kutuyu X şeklinde işaretleyiniz
(2) Kilogram, metre, litre, metrekare, vb.
1.İzin hak sahibi:

Bağlantı kurulacak kişi:

INF7 BİLGİ FORMU
No A 000000
DAHİLDE İŞLEME
2. Beyan sahibi: 3.Düzenleyen gümrük idaresi:
4. Dahilde işleme izin belgesinin tarih ve no.su: Notlar:
5. Bir önceki izin belgesinin tarih ve no.su
6. İşlem görmüş ürünler:
7. Tanım: 8. Net miktar (1):
9. Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım ve bunlara ilişkin belgelerin sayı ve tarihleri:
10. Dahilde işleme rejimine girişi yapılan eşya:
11. Tanım: 12. Net miktar(1):
11. Tanım: 12. Net miktar(1):
11. Tanım: 12. Net miktar (1):
DÜZENLEYEN GÜMRÜK İDARESİNİN MÜHRÜ:

Belgelenmiş olan bilgi doğrudur

Yer ve tarih: imza

13. Yer ve tarih:

Beyan sahibinin imzası:

(1) kg, lt. adet
14. Eşyanın tesliminden sonra kontrol talebi:
Aşağıda gösterilen gümrük idaresi bu formun aslına uygun olduğunu ve içerdiği bilgilerin doğrulanmasını talep etmektedir.

Yer:

Tarih: ……. …… …….

gün ay yıl

İmza:

Gümrük İdaresinin adı ve adresi
15. Doğrulama sonuçları
Aşağıda belirtilen gümrük idaresi tarafından yapılan kontrolde bu bilgi formunun (1):

Belirtilen gümrük idaresi tarafından tasdik edildiği ve içerdiği bilgilerin doğruluğu onaylanır,

Aşağıda belirtilen bilgileri içerdiği onaylanır.

Yer:

Tarih: ……. ……. ……
gün ay yıl

İmza:

Gümrük idaresinin adı ve adresi
16.Bilgiler

INF 8 FORMU

T.C. GÜMRÜKLERİ INF8 No A 000000
Asıl
GÜMRÜK ANTREPOLARI /
SERBEST BÖLGELER

ELLEÇLEME FAALİYETLERİ

1. Beyan sahibi:
2. Başvurunun yapıldığı gümrük idaresi: Formu doldurmadan önce arka yüzündeki notları okuyunuz
3. Başvuru:
Aşağıda imzası bulunan kişi 8 no.lu kutuda belirlenen elleçleme işlemlerine tabi tutulmamış olması halinde dikkate alınacak olan 9 no.lu kutudaki eşyanın yapısının, gümrük kıymetinin ve miktarının belirlenmesini talep eder.

Yer:
Tarih:
İmza:

4. Bilgilerin verileceği gümrük idaresi:
5. İzin/Onay sahibi:
6. İzin referansı: 7. Antrepodan veya serbest bölgeden çıkarılan eşyaya ait belge No:
Tarih:

Gümrük İdaresi:

8. Elleçleme Faaliyetinin türü:

Elleçlemenin yapıldığı tarih:

9. Kapların markaları – numaraları – sayıları ve cinsi – eşyanın tanımı 10. Net Miktar
9 no.lu kutuda tanımlanan eşya, 8 no.lu kutuda belirtilen elleçleme faaliyetine tabi tutulmadan önceki durumuyla gümrük yükümlülüğünün belirlenmesinde göz önüne alınacak hususlar:
11. Eşyanın durumu: 12. Gümrük kıymeti: 13. Miktar
14. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin verildiği gümrük idaresinin mührü (4 no.lu kutuya bkz)

Yer ve Tarih:

İmza ve mühür:

15. Bilgiyi sağlayan gümrük idaresinin mührü (2 no.lıu kutuya bkz)

Yer ve tarih:

İmza ve mühür:

Form okunaklı ve silinmez bir şekilde tercihen, daktilo veya bilgisayar ile doldurulmalı, silinti veya üst üste yazılmış kelimeler içermemelidir. Düzeltmeler yanlış kelimelerin üstü çizilerek ve doğrusu yazılmak suretiyle yapılmalı, yapılan düzeltmeler formu dolduran kişi ve gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
Formun 1 ila 10 uncu kutuları elleçleme faaliyetlerine tabi, serbest dolaşıma veya bir gümrük yükümlülüğü doğuracak başka bir rejime tabi tutulan eşya için veya eşyanın başka bir gümrük rejimine girişi için gümrük antreposundan veya serbest bölgeden çıkışı söz konusu olduğunda, beyanı yapan kişi tarafından doldurulmalıdır.
Belirli kutuların doldurulmasında dikkate alınacak hususlar:
1 no.lu kutu: Ad soyad veya ticari ünvanı ile tam adresini yazınız.
2 ve 4 no.lu kutular: Gümrük idaresinin ismini ve adresini yazınız. Form, eşyanın gümrük antreposundan veya serbest bölgeden çıkışı sırasında dolduruluyor ise 4 no.lu kutunun doldurulması gerekmez.
5 no.lu kutu: Bir antrepo işletme izni veya elleçleme faaliyetlerinin yürütüldüğü gümrük antrepo rejimi kullanması için verilmiş izin sahibinin veya serbest bölgedeki stok kayıtlarının onay sahibinin, ad soyad veya ticari ünvanı ile tam adresini yazınız.
6 no.lu kutu: Gümrük antreposunu işletme izninin sayı ve tarihini veya serbest bölge stok kayıtları onayının referans bilgilerinden uygun olanını yazınız.
INF 8 FORMUNA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTLAR

 1. Form mekanik hamur içermeyen, yazı yazılmak amacıyla işlenmiş ve 40 ve 65 g/m2 ağırlığındaki beyaz kağıda basılacaktır.
 2. Form 210×297 mm boyutlarında olacaktır.
 3. Gümrük Müsteşarlığı formun basımı konusunda sorumludur. Her formun bir seri numarası olacaktır.
 4. Form Türkçe basılır ve Türkçe olarak doldurulur.
1. İzin Hak Sahibi:

Bağlantı kurulacak kişi:

INF 9 BİLGİ FORMU
No A 000000
DAHİLDE İŞLEME
ÜÇGEN TRAFİK(IM/EX)
2. İşlem görmüş ürünü ihraç etmeye izin verilen kişi:

Bağlantı kurulacak kişi:

3. İzin No: kapsamında

…… ……. ………. tarihinde düzenlenen izin
gün ay yıl

……. ……. ……..tarihine kadar geçerlidir.(dahil)
gün ay yıl

4. İthal eşyasının tanımı: 5. TGTC No.su: 6. Net Miktarı:
7. İşlem görmüş ürünlerin tanımı: 8. TGTC No.su:
9. Denetleyici gümrük idaresinin adı ve adresi: 10. Rejimi kapatan gümrük idaresinin adı ve adresi:
REJİME GİRİŞ İLE SAĞLANAN BİLGİ
11. Rejime giriş beyannamesinin tescil tarihi:

……. …… ………
gün ay yıl

İzne ilişkin süre sonu: …. ….. ……..
gün ay yıl

Ayniyet önlemleri veya eşdeğer eşya kullanımını kontrol etmek için alınan önlemler:

Rejime giriş gümrük idaresi:

REJİMİN KAPATILMASI İLE SAĞLANAN BİLGİ
12.Rejimi kapatan beyannamenin tescil tarihi:
…. …. ………
gün ay yıl

Bilgiler:

Rejimi kapatan gümrük idaresi:

13.Net Miktarı: 14.Gümrük Kıymeti: 15.Para
birimi:
16.Eşyanın tesliminden sonra kontrol talebi
Aşağıda gösterilen gümrük idaresi bu formun aslına uygun olduğunu ve içerdiği bilgilerin doğrulanmasını talep etmektedir.

Yer:

Tarih: …. …. …….

gün ay yıl

İmza:

Gümrük İdaresinin adı ve adresi:
17.Doğrulama sonuçları
Aşağıda belirtilen gümrük idaresi tarafından yapılan kontrolde bu bilgi formunun (1):

Belirtilen gümrük idaresi tarafından tasdik edildiği ve içerdiği bilgilerin doğruluğu onaylanır,
Aşağıda belirtilen bilgileri içerdiği onaylanır.

Yer:

Tarih: …. ….. ……
gün ay yıl

İmza:

Gümrük İdaresinin adı ve adresi
18. İşlem görmüş ürünlerin kapatılması

A kutusunda mevcut miktarı, B kutusunda ise kapatılan miktarı gösteriniz:

Miktarlar Rejimi kapatan bey.
tipi, sayısı ve tarihi
Miktarlar
(devamı)
Rejimi kapatan bey.
tipi, sayısı ve tarihi
Miktarlar
(devamı)
Rejimi kapatan bey.
tipi, sayısı ve tarihi
A A A
B B B
19.Bilgiler:

(1) Uygun olan duruma x koyunuz.
NOTLAR

 1. Genel notlar
 2. 1 ila 8 no.lu kutular izin hak sahibi tarafından doldurulur.
 3. Form silinmez şekilde ve okunaklı olarak tercihen daktilo veya bilgisayar ile doldurulmalıdır. Kazıntı ve silinti içermemelidir. Düzeltmeler hatalı kelimenin üzerinin çizilerek doğrusu yazılmak suretiyle yapılmalıdır.Düzeltmeler, bu formu dolduran kişi ve düzenleyen gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

B. Kutulara ilişkin notlar:
1ve 2 no.lu kutu: Tam isim ve adresini yazınız. Tüzel kişilik söz konusu ise sorumlu kişinin adı yazılmalıdır.
6 ve 13 no.lu kutu: Eşyanın miktarı, kg, lt v.s gibi ölçü birimini yazınız.
15 no.lu kutu: Para birimini yazınız.
BİLGİ FORMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR

 1. GENEL BİLGİLER
 • Bilgi formları mekanik hamur özellikleri taşımayan, yazı yazılmak amacıyla işlenmiş ve 40 ila 65 g/m2 ağırlığındaki beyaz kağıda basılacaktır.
 • Formlar 210 x 297 mm boyutlarında olacaktır.
 • Gümrük Müsteşarlığı formların basımı konusunda sorumludur. Her formun bir seri numarası olacaktır.
 • Formlar Türkçe basılır ve Türkçe olarak doldurulur.
 1. BİLGİ FORMLARININ KULLANIMI
 • Genel hükümler
 • Bilgi formunu düzenleyen gümrük idaresi form üzerinde yazılanlara ek bilgi yazılmasını gerekli gördüğünde bu bilgileri yazar. Yeterli boş alan olmaması halinde, forma sayfa eklenir. Bu durum asıl formda belirtilir.
 • Bilgi formunu mühürleyip onaylayan gümrük idaresinden kurallara uygunluğu ve içeriğinin doğruluğu teyit edilmek üzere formun sonradan kontrolü istenebilir.
 • Müteakip sevkıyat olması halinde, bilgi formları rejime giren eşya veya ürünlerin miktarı için gerekli sayıda verilir. İlk bilgi formu sonraki bilgi formları yerine kullanılabilir veya yalnızca bir adet bilgi formu kullanılması durumunda, formun onaylanıp verildiği gümrük idaresi asıl form üzerinde eşyanın veya ürünün miktarını kaydedebilir. Yeterli boşluk olmaması halinde, asıl formda belirtilmek üzere yeni bir sayfa eklenir.
 • Gümrük Müsteşarlığı belirli bir dönemde toplam ithalat/ihracat miktarını kapsayan çok sayıda işlem içeren üçgen trafik ile ilgili ticaret akışını kolaylaştırmak için özet bilgi formunun kullanılmasına izin verebilir.
 • İstisnai hallerde, bilgi formu sonradan verilebilir ancak bu süre belgelerin saklanması için gerekli olan süreyi aşamaz.
 • Bilgi formunun çalınması, kaybedilmesi veya tahrip olması halinde, izin hak sahibi formu mühürleyip onaylayan gümrük idaresinden ikinci bir nüsha düzenlemesini talep edebilir.

Bu şekilde düzenlenen bilgi formunun aslı ve nüshalarına ‘İKİNCİ NÜSHADIR’ ibaresi yazılır.

 • Özel hükümler
 • INF 8 bilgi formu (gümrük antrepo rejimi)
 • INF 8 bilgi formu, elleçleme faaliyetleri öncesi gümrük yükümlülüğü doğuran gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunun beyan edilmesi halinde kullanılabilir.
 • INF 8 bilgi formu, bir asıl ve bir nüsha şeklinde düzenlenir.
 • Denetleyici gümrük idaresi 11, 12 ve 13 no.lu kutuları doldurur, 15 no.lu kutuya mühür tatbik edip INF 8 formunun aslını beyan sahibine iade eder.
 • INF 1 bilgi formu (dahilde işleme rejimi)
 • Gümrük vergileri ve faiz, ticaret politikası önlemleri ile teminat miktarı hususlarında bilgileri içeren INF 1 bilgi formu kullanılabilir.
 • INF 1 bilgi formu, bir asıl ve iki nüsha şeklinde düzenlenir.

INF 1 formunun aslı ve bir nüshası denetleyici gümrük idaresine gönderilir, ikinci nüsha ise INF 1 formunu mühürleyip onaylayan gümrük idaresinde muhafaza edilir.
Denetleyici gümrük idaresi 8, 9 ve 11 no.lu kutuları doldurur, mühürleyip onaylar, nüshasını saklı tutup aslını iade eder.

 • İşlem görmüş ürün veya değişmemiş eşyanın rejime giriş gümrük idaresi dışında bir idarede serbest dolaşıma girişi istendiğinde, INF 1 formunu mühürleyip onaylayan bu gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresinden şu bilgileri ister:

– 9 (a) kutusunda, Gümrük Kanununun 114 veya 121 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ödenecek gümrük vergileri tutarını,

– 9 (b) kutusunda, uygulanacak faiz tutarını,

– Serbest dolaşıma sokulan işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan ithal eşyasının miktarı, tarife pozisyonu ve menşeini,

– Alınan teminat tutarını.

 • Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde elde edilen işlem görmüş ürünlerin, ithal vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına olanak sağlayan gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma ve dahilde işleme rejimi açısından yeni bir izin başvurusuna tabi tutulması halinde, bu izni veren gümrük idareleri mahsup edilecek ithal vergileri tutarını veya uygulanacak gümrük vergileri tutarını tespit etmek için INF 1 formunu kullanabilir.
 • Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin, şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde rejime giriş esnasında özel ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmuş ve bu önlemlerin halen yürürlükte olduğu ithal eşyadan veya değişmemiş eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünleri kapsadığı takdirde, beyannameyi tescil eden ve INF 1 formunu mühürleyip onaylayan gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresinden ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında kullanılan gerekli bilgileri belirtmesini ister.
 • Teminat tutarını belirlemek üzere bir INF 1 formu düzenlenip eşyanın serbest dolaşıma girişi talep edildiğinde, aynı INF 1 formu
 • 9(a) no’lu kutuda, Gümrük Kanununun 114 veya 121 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ithal eşyası için ödenecek gümrük vergileri tutarını,
 • 11 no’lu kutuda, söz konusu ithal eşyanın rejime ilk giriş tarihi veya 121 inci maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde gümrük vergilerinin geri verildiği veya kaldırıldığı tarihi,

içermek koşuluyla kullanılabilir.

 • INF 9 bilgi formu (dahilde işleme rejimi)
 • INF 9 bilgi formu, işlem görmüş ürünlerin üçgen trafik çerçevesinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi olması halinde kullanılabilir. (IM/EX).
 • INF 9 bilgi formu, rejime giren ithal eşya miktarı için bir asıl ve üç nüsha şeklinde düzenlenir.
 • Rejime giriş gümrük idaresi INF 9 formunun 11 no.lu kutusunu mühürleyip onaylar ve ayniyet önlemlerini veya eşdeğer eşya kullanımını kontrol etmek için alınan önlemleri belirtir. (örnek, resim veya teknik tanım kullanımı veya tahlil gibi).

Rejime giriş gümrük idaresi 3. nüshayı denetleyici gümrük idaresine gönderir ve belgenin aslı ile kalan nüshalarını beyan sahibine iade eder.

 • INF 9 formunun aslı ile 1. ve 2. nüshaları rejimi kapatan beyannameye eşlik eder.

Rejimi kapatan gümrük idaresi işlem görmüş ürünlerin miktarını ve tescil tarihini belirtir. 2. nüshayı denetleyici gümrük idaresine gönderir, asıl belgeyi beyan sahibine iade eder, 1. nüshayı muhafaza eder.

 • INF 5 bilgi formu (dahilde işleme rejimi)
 • INF 5 bilgi formu, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin, önceden ihracat ve üçgen trafik çerçevesinde ihraç edilmesi halinde kullanılabilir. (EX/IM)
 • INF 5 bilgi formu, ihraç edilen işlem görmüş ürünlerin miktarına tekabül eden ithal eşya miktarı için 1 asıl ve üç nüsha şeklinde düzenlenir.
 • İhracat beyannamesini tescil eden gümrük idaresi INF 5 formunun 9 no.lu kutusunu mühürleyip onaylar ve belgenin aslı ile üç nüshasını beyan sahibine iade eder.
 • Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresi 10 no.lu kutuyu doldurur, 3. nüshayı denetleyici gümrük idaresine gönderir ve belgenin aslı ile kalan nüshalarını beyan sahibine iade eder.
 • 1001 10 00 gümrük tarife pozisyonundaki durum buğdayının 1902 11 00 ve 1902 19 gümrük tarife pozisyonundaki makarna için işlenmesi halinde, ithal eşyasını ithal etmeye yetkili ithalatçının adı, ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine sunulmasını müteakip INF 5 formunun 2 no.lu kutusuna yazılabilir. Bu bilgi, INF 5 formunun aslı ile 1. ve 2. nüshalarına, ithal eşyaya ilişkin beyanname ibraz edilmeden önce yazılır.
 • INF 5 formunun aslı ile 1. ve 2 nüshaları ithal eşyaya ilişkin beyannameye eşlik etmelidir.

İthal eşyaya ilişkin beyannamenin sunulduğu gümrük idaresi INF 5 formunun aslı ile 1. ve 2. nüshaları üzerinde ithal eşyanın miktarını ve beyannamenin tescil tarihini yazar. 2. nüshayı denetleyici gümrük idaresine gönderir, belgenin aslını beyan sahibine iade eder ve 1. nüshayı saklar.

 • INF 7 bilgi formu (dahilde işleme rejimi)
 • INF 7 bilgi formu, geri ödeme sistemi çerçevesinde işlem görmüş ürün veya değişmemiş eşya için bir geri ödeme talebinde bulunulmasında önce, eşyanın Kanunun 121 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulduğu durumlarda kullanılabilir.

İzin hak sahibinin Kanunun 83 üncü maddesi çerçevesinde geri ödeme talebinde bulunma hakkını başka bir kişiye devretmesi durumunda, bu husus INF 7 formunda belirtilir.

 • INF 7 formu bir asıl ve iki nüsha şeklinde düzenlenir.
 • Beyannameyi tescil eden gümrük idaresi INF 7 formunu mühürleyip onaylar, formun aslını ve bir nüshasını izin hak sahibine iade eder ve diğer nüshayı saklar.
 • Geri ödeme talebinde bulunulduğunda, mühürlenip onaylanan INF 7 formunun aslı geri ödeme talebine eşlik eder.
 • INF 6 bilgi formu (geçici ithalat rejimi)
 • INF 6 bilgi formu gümrük vergisinin ya da Topluluğun gümrük sahası içinde ithal eşyanın taşınması esnasında mahsup edilen vergi tutarının tahakkuk edilmesine yönelik araçların alışverişini sağlamak için kullanılır.
 • INF 6 formu gümrük idarelerine
 • ithal eşyanın geçici ithalata giriş tarihi,
 • bu tarihte tespit edilen gümrük vergisi tahakkuk araçları,
 • kısmi vergi muafiyeti çerçevesinde mahsup edilen ithal vergi tutarı ve bunun için öngörülen süre

hususlarını tevsik edici her türlü bilgi ve belgeyi içerir.

 • INF 6 formu bir asıl ve iki nüsha şeklinde tanzim edilir.
 • INF 6 formu, transfer işlemi başlatıldığında veya başlamadan hemen önce, eşyanın dış transit rejimi altında değerlendirilmesi halinde mühürlenip onaylanır.
 • Formun bir nüshası mühürleyip onaylayan gümrük idaresince muhafaza edilir. Formun aslı ve diğer nüshası, nüsha eşyayı serbest dolaşıma sokacak idareye verilmek üzere, ilgili şahsa iade edilir. Onaydan sonra bu nüsha ilgili şahıs tarafından ilk onayı veren gümrük idaresine iade edilir.
 • INF 2 bilgi formu (hariçte işleme rejimi)
 • INF 2 bilgi formu işlem görmüş veya ikame ürünlerin üçgen trafik çerçevesinde ithal edilmesi halinde kullanılır.
 • INF 2 formu rejime giren eşyanın miktarı için gerekli bir asıl ve bir nüsha şeklinde tanzim edilir.
 • INF 2 formu düzenleme talebinde bulunması, hak sahibinin tam yada kısmi gümrük vergisi muafiyet hakkını üçgen trafik çerçevesinde işlem görmüş veya ikame ürünleri ithal eden başka bir şahsa devredebileceği anlamına gelir.
 • Girişi yapan gümrük idaresi belgenin aslını ve nüshasını mühürleyip onaylar. Nüshayı saklar ve aslını beyan sahibine iade eder.

İdare geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemi 16 no’lu kutuda belirtir.

Örneklerin alındığı veya resim yada teknik tanımların kullanıldığı hallerde, söz konusu idare gümrük mührünü eşyanın cinsine göre üzerine yada ambalajın üzerine bozulmayacak biçimde yapıştırarak bu örnekleri, resimleri yada teknik tanımları onaylar.

İdarenin mührünü ve ihracat beyannamesinin referans bilgilerini taşıyan etiket, değiştirilmelerini önleyecek biçimde söz konusu örneklere, resimlere yada teknik tanımlara iliştirilir.

İdare tarafından onaylanan ve mühürlenen örnekler, resimler yada teknik tanımlar işlem görmüş yada ikame ürünün yeniden ithalinden sonra bu örnekleri, resimleri ve tanımları mühürleri bozulmaksızın sunan ihracatçıya iade edilir.

Eşya tahlilinin yapılacağı ve gümrük idaresi INF 2 bilgi formunu mühürleyip onaylanana kadar tahlil sonuçlarının belli olmayacağı hallerde, tahlil sonuçlarını içeren belge mühürlü bir zarf içinde ihracatçıya verilir.

 • Çıkış gümrüğü, eşyanın Topluluk gümrük sahasını terk ettiğini belgenin aslı üzerinde onaylar ve belgeyi ibraz eden kişiye iade eder.
 • İşlem görmüş veya ikame ürünlerin ithalatçısı INF 7 formunun aslını, ve gerekli görüldüğünde, tanımlama araçlarını, eşyayı serbest dolaşıma sokacak gümrük idaresine ibraz eder.
Başa dön tuşu