Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:58 (Ekonomik Etkili Bir Rejimin Devri)

EK 58

EKONOMİK ETKİLİ BİR REJİME TABİ TUTULMUŞ EŞYANIN BİR REJİM HAK SAHİBİNDEN DİĞERİNE DEVRİ

Gümrük beyannamesi kullanılması halinde aşağıda belirtilen kutulara, belirtilen bilgilerin girilmesi zorunludur:
2 no.lu kutu: Gönderici: Sevkiyatı yapan rejim hak sahibinin ad, soyadı veya ticari ünvanını, gözetim idaresini, izin sayı ve tarihini, gözetim idaresinden farklı olması halinde izni veren gümrük idaresini giriniz.
3 no.lu kutu: Formlar: Kullanılan formların takım sayısına bağlı olarak, takım sıra numarasını giriniz. Beyan tek kalemi kapsıyor ise 3 no.lu kutuya herhangi bir şey yazmayınız ve 5 no.lu kutuya 1 rakamını giriniz.
5 no.lu kutu: Kalem Sayısı: Kullanılan form ve devam formlarında beyan edilen kalemlerin toplam sayısını giriniz. Kalem sayısı doldurulması gereken “eşyanın tanımı” kutularının sayısına eşit olmalıdır.
8 no.lu kutu: Alıcı: Naklin yapıldığı rejim hak sahibinin ad, soyadı veya ticari ünvanını, gözetim idaresini, izin sayı ve tarihini, gözetim idaresinden farklı olması halinde izni veren gümrük idaresini giriniz.
15 no.lu kutu: Çıkış Ülkesi: Avrupa Birliği üyesi olması halinde, eşyanın gönderildiği ülkeyi giriniz.
31 no.lu kutu: Kaplar ve Eşyanın Tanımı: Konteyner adedi ve numarası, kapların adedi ve cinsini; eşyanın kapsız olması durumunda beyan konusu eşyanın adedi veya “dökme” ibaresini, eşyanın ticari tanımını ve eşyanın belirlenmesi için gerekli detayları giriniz. Konteyner kullanılması durumunda kontreyneri tanımlayıcı marka gibi işaretler de bu kutuya girilmelidir.
32 no.lu kutu: Kalem No: 5 no.lu kutuyla ilgili açıklama uyarınca, form ve devam formlarında beyan edilen kalem sayısına göre kalem no.sunu giriniz. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise yani beyan tek kalem ise bu kutuyu boş bırakınız.
33 no.lu kutu: Eşya Kodu: Eşyanın GTİP’ini giriniz.
35 no.lu kutu: Brüt Ağırlık: Gerekmesi halinde, 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığını giriniz. Brüt ağırlık, eşyaların konteyner ve diğer taşıma araçları hariç olmak üzere, tüm ambalaj ve kapları ile birlikte toplam ağırlığıdır.
38 no.lu kutu: Net Ağırlık: 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın net ağırlığını giriniz. Net ağırlık, eşyanın, tüm ambalaj ve kaplarının ağırlığından arındırılmış ağırlığıdır.
41 no.lu kutu: Tamamlayıcı ölçü: Gerekmesi halinde, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarını yazınız.
44 no.lu kutu: Ek Bilgiler, Sunulan Belgeler ve Ön İzinler: Eşyanın ilk kez rejime tabi tutulduğu tarihi ve büyük harflerle “NAKİL” ibaresini giriniz. İlgili olduğu rejime göre aşağıdaki ibarelerden uygun olanı ekleyiniz.
– “CW” – (Gümrük antrepo rejimi için)
– “IP/S” – (Şartlı muafiyet sisteminde dahilde işleme rejimi için)
– “PCC” – (Gümrük kontrolü altında işleme rejimi için)
– “TI” -. (Geçici ithalat için)
İthal eşyasının özel ticaret politikası önlemlerine tabi olması ve nakil anında halen bu eşyaya ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasının gerekli olması durumunda “Ticaret Politikası” ibaresi girilmelidir.
47 no.lu kutu: Vergilerin Hesaplanması: Vergi matrahını giriniz. (kıymet, ağırlık veya diğer)
54 no.lu kutu: Yer ve Tarih: 2 no.lu kutuda belirtilen gerçek kişinin/tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin imzası girilmelidir. Temsile yetkili kişinin ad ve soyadı da girilir; temsile yetkili kişi ad, soyad ve imzasının altında temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.
[1] Gümrük antrepo rejiminde doldurulması zorunlu değildir.

Başa dön tuşu