Gümrük Genelgeleri

Gümrük Laboratuvarları (Genelge 2012/37)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 14/12/2012
Konu : GY 201 inci maddesinin uygulanması

GENELGE
(2012/37)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemlerinde laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşyanın, Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen silsile süreç takip edilmeksizin doğrudan kurum dışı laboratuvara gönderildiği veya daha yakında uygun bir gümrük laboratuvarı var iken tahlil için daha uzakta bulunan başka bir gümrük laboratuvarına gönderildiği anlaşılmış olup Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bilindiği gibi, Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi “Laboratuvar tahlilleri gümrük laboratuvarında yapılır. Tahlilin gönderildiği gümrük laboratuvarında yapılamaması halinde bu tahlil, ücreti yükümlülerce peşin ödenmek şartıyla, gümrük müdürlüklerince uygun görülen laboratuvarlarda yaptırılabilir. Tahlilin yaptırılacağı laboratuvarın tespitinde eşyanın özeliklerine göre sırasıyla en yakın üniversite, ilgili bilimsel kuruluş, uzman ve uygulayıcı kurumların laboratuvarları dikkate alınır..,” hükmünü amirdir.
Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesinde geçen “gümrük laboratuvarında yapılamaması” şartı esas olarak gümrük laboratuvarlarının tamamını kapsamaktadır. Ancak, bu durumun eşyanın tahlili yapılana kadar tüm gümrük laboratuvarlarına sırayla gönderileceği şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir.
Gümrük laboratuvarlarında tahlili yapılabilen eşyaya ilişkin bilgiler Bakanlığımız http://www.gtb.gov.tr/icerik/247/101/gumruk-ve-ticaret-bolge-mudurlukleri.html adresli internet sayfasında yer almaktadır. Gümrük idarelerince numunelerin laboratuvara gönderilmesi aşamasında gümrük laboratuvarlarında yapılabilen analizlerin yukarıda bahsi geçen internet sayfasında yer alan “Tahlilleri Yapılabilen Eşya Listesi”nden yararlanılarak veya doğrudan laboratuvar müdürlükleri ile istişare edilerek öğrenilmesi ve bu suretle numunenin, doğrudan tahlili yapabilecek gümrük laboratuvarına gönderilmesi gerekmektedir.
Numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi sırasında, laboratuvarlar arasında hiyerarşi bulunmadığı hususu göz önünde bulundurularak yukarıda bahsi geçen internet adresindeki listelerin kontrol edilmesi ve listede yer alma, mesafe gibi kriterler çerçevesinde gönderileceği gümrük laboratuvarının belirlenmesi gerekmektedir. Gümrük idarelerince eşyanın tahlilini yapabilecek gümrük laboratuvarının tespit edilememesi halinde, numune en yakın ilgili gümrük laboratuvar müdürlüğüne gönderilecektir.
Gümrük laboratuvarına intikal eden numunenin gümrük laboratuvarında tahlilinin yapılamaması durumunda, gümrük laboratuvar müdürlüğünce eşyanın analizinin neden yapılamadığı, tarife tayini için ne tür tahlillere ihtiyaç duyulduğu ve (gerektiğinde ilgili laboratuvarlarla da görüşmek suretiyle) analizin herhangi bir gümrük laboratuvarında yapılıp yapılamayacağı hususu da belirtilerek ilgili gümrük idaresine yazı ile (faks, Doküman Yönetim Sistemi gibi yollarla) ivedilikle bilgi verilecektir. Bunun üzerine, eşyaya ilişkin numune, şahit numunesiyle birlikte Gümrük Yönetmeliğinin 198 inci maddesinde belirtilen usul çerçevesinde muayene ile görevli memur tarafından tekrar alınarak bir başka gümrük laboratuvarına; herhangi bir gümrük laboratuvarında yapılamıyor ise dış kurum laboratuvarına yazı ile sevk edilecektir.
Eşyanın analizinin gümrük laboratuvarlarında yapılması esas olmakla birlikte, daha önce herhangi bir gümrük laboratuvarında analizi yapılamadığı için kurum dışı laboratuvara gönderilen eşya ile aynı özellikte yeni bir eşyanın tahlile ihtiyaç göstermesi durumunda yukarıda belirtilen işlemler takip edilmeksizin numune, doğrudan ilgili kurum dışı laboratuvara gönderilecektir.
Gümrük Müdürlüklerince, bir önceki ay içerisinde altıncı ve yedinci fıkralar çerçevesinde kurum dışı laboratuvara analiz için gönderilen eşyaya ilişkin ekli tablo her ayın 5 inci gününe kadar bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi, Bölge Müdürlüklerince de söz konusu tablolar birleştirilerek her ayın 10 uncu gününe kadar Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, Laboratuvar Müdürlüklerince de dördüncü fıkrada belirtilen gümrük laboratuvarlarında tahlili yapılabilen eşyaya ilişkin bilgileri içeren listenin belli aralıklarla veya ihtiyaç duyulması halinde güncellemesinin yapılarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikali gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Ek: Tespit Tablosu
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ek:Tespit Tablosu
TABLO – Gümrük laboratuvarları dışındaki laboratuvarlara yönlendirilen numunelere ilişkin tespit tablosu.
Beyanname Sayı/Tarih
Gümrük Müdürlüğü İsmi
Eşyanın Cinsi
Beyan Edilen GTİP
Numunenin Gönderildiği Gümrük Laboratuvar Md.
Kurum Dışı Laboratuvar İsmi

Başa dön tuşu