Gümrük Genel TebliğleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)Tebliğler

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:20)

06.11.2015-29524 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri’nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,
b) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini,
c) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,
ç) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.
(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek

Sıra No Eşyanın Tanımı Sınıflandırma (KN kodu) Gerekçeler
1 Yaklaşık olarak 1 cm uzunluğunda ve yaklaşık olarak 3 mm çapında, saydam beyaz renkli, belli belirsiz bir yapışkanlığı bulunan parçalardan oluşan ürün; jel benzeri kıvama sahip bir tuzlu suyun içinde yüzen, camdan Çin eriştesine benzer bir görünümdedir. Ürün, 250 gr’lık paketlerde perakende satışa hazır haldedir (süzülmüş net ağırlığı160 gr’dır).

Ürün, konja yumru kökü (Amorphophallus konjac) unu ile su ihtiva eden kalsiyum hidroksidin karıştırılmasıyla elde edilir (karışımın yüzde (%) olarak oranları; konja yumru kök unu: 3-7, su: 93-97).

Karışım kaynatılır ve neticede ortaya çıkan jel, nihai şeklini almak üzere kalıplanarak preslenir.

1901.90.91 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 19. Faslın 2 no.lu notu ile 1901, 1901.90 ve 1901.90.91 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
1901 tarife pozisyonunda yer alan gıda müstahzarları un, kaba un, bulgur, nişasta veya malt özü esaslıdır. “Un” ve “kaba un” tabirleri; hububat unu ve kaba unu ile herhangi bir fasılda yer alan bitkisel menşeli un, kaba un veya tozları (0712 pozisyonundaki kurutulmuş sebzelerin, 1106 pozisyonundaki kuru baklagillerin unları, kaba unları ve tozları hariç) kapsar (19. Fasıl 2 no.lu notuna bakınız). Konja yumruları (bütün, öğütülmüş veya toz hale getirilmiş) 1212 tarife pozisyonunda sınıflandırılır (1212 tarife pozisyonuna ait Kombine Nomanklatür açıklama notlarına bakınız).

Ürün jelimsi kıvamda olmasına karşın 1302 tarife pozisyonunda sayılan, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar veya kıvam verici maddelerden değildir.

Bu nedenlerle söz konusu ürün, 1901.90.91 KN kodu altında sınıflandırılmıştır.

2 Çilek (bütün veya parçalar halinde) içeren kırmızı renkli, akışkan olmayan ürün aşağıdakileri içerir (ağırlıkça %):

– çilek                        38,
– şeker                       48,
– su                            13 ve

eser miktarda pektin ile sitrik asit.

Üretim sürecinde malzemeler karıştırılarak, su içeriğini azaltacak şekilde düşük basınçta kaynatılır.

Ürün, tatlı vb. için sos olarak kullanılmak üzere 2 kg’lık plastik torbalarda sunulur.

2103.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 2103, 2103.90 ve 2103.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürün, sos olarak kullanılan meyve bazlı müstahzar olduğundan 20. fasılda sınıflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 2103 tarife pozisyonu açıklama notları, A kısmı üçüncü paragrafına bakınız).

Sonuç olarak ürün 2103.90.90 KN kodunda “sos” olarak sınıflandırılmıştır.

3 Silan, MDP fosfat monomeri, dimetakrilat rezin, 2-hidroksietil-metakrilat (HEMA), kopolimer, dolgu maddesi, etanol, su ve başlatıcı madde içeren, dental kullanım için hazırlanmış sıvı halde ürün.

Ürün, dolgu malzemesiyle doldurulmak üzere diş boşluğunun yüzeyini hazır hale getirir. Ürün aynı zamanda, diş kökünün duyarlılığını azaltmak veya amalgam restorasyon çimentolama öncesinde dentinin sızdırmazlığını sağlamak amacıyla, cam iyonomer restoratif maddelerin koruyucu kaplaması olarak veya fissür dolgu macununun diş boşluğuna birleştirilmesi amaçlarıyla kullanılabilir.

3006.40.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(a) ve 6, 30. Faslın 4(f) no.lu notu ile 3006 ve 3006.40.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
İçeriğindeki etanol ve su dikkate alındığında; ürünün geleneksel dolgu maddelerinden daha akışkan olduğu ve dişin içine daha kolay sızma kapasitesine sahip olduğu değerlendirilmektedir.
Ürün bir yapıştırıcı görünümünde olmakla birlikte; ürünün diş üzerindeki öncelikli kullanım amacı yüzeydeki dentini aktive ederek dolgu maddesiyle birleşmesini sağlamaktır. Ürün, tedavi sürecinde ve sonrasında diş üzerinde kalmakta ve dolgu maddesinin ayrılmaz bir parçası halini almaktadır.
3506 tarife pozisyonundaki tutkal tanımına kıyasla 3006 tarife pozisyonunda ürünün daha özel tanımlandığı dikkate alınarak 3506 tarife pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır. Buna ilaveten, diş kökünün duyarlılığını azaltmak, dentinin sızdırmazlığını sağlamak ve koruyucu bir kaplama olarak işlev yapmak gibi özellikleri göz önüne alındığında ürünün tipik tutkal olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak ürün 3006.40.00 KN kodunda “dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri” tanımı altında sınıflandırılmıştır.
4 Hidrojene edilmiş bitkisel yağa, başka bir bitkisel yağın mono ve digliseritleri eklenerek elde edilen ve 25 kg’lık ambalajlarda sunulan ürün, sarımtırak beyaz renkli ince bir toz halindedir. Farklı bitkisel yağdan eklenen mono ve digliseritler ağırlıkça %10 oranındadır.

Gıda sanayiinde emülsifiyer olarak kullanılan ürünün damlama noktası 58 °C’dir ve viskozitesi 68 °C’de 1 Pa.s.’den azdır.

3404.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 34. Faslın 5 no.lu notu, 3404, 3404.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürüne başka malzemeler (yağ asitlerinin % 10 mono- ve digliseritleri) ilave edildiğinden, ürün 1516 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz.

Ürün mumsu karakterinden ötürü 1517 tarife pozisyonunun da kapsamı dışındadır.

Ürün, kimyasal yolla elde edilen, mumsu vasfı olan organik ürünlerdendir, suda çözülmez (34. Faslın 5 no.lu notuna bakınız) ve aynı zamanda suni mumlarla ilgili olarak gerekli kriterleri de sağlamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 3404 tarife pozisyonu açıklama notları, A kısmına bakınız).

Söz konusu nedenlerle ürün, “diğer suni mumlar ve müstahzar mumlar” olarak 3404.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

5 Silika jel olarak da bilinen, 0,5-1,5 mm arası çapları olan küçük şeffaf granüller halinde, kâğıt keselerle veya su buharını geçirebilen plastik kapsüllerle paketlenmiş silikon dioksit.
Silikon dioksit nemi emer; bu nedenle ürün, örneğin taşıma sırasında ilaçları kuru olarak saklamak ve korumak için kullanılır.
3824.90.96 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 3824, 3824.90 ve 3824.90.96 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.Silika jel, kâğıttan keselerde veya plastik kapsüllerde paketlenmiştir ve özel bir kullanım amacına sahiptir; bu nedenle, 28 Fasılda tanımlanan izole edilmiş kimyasal bileşiklerden sayılamayacağından 2811 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz.
Bu nedenle ürün, “tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarların diğerleri” olarak 3824.90.96 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
6 İnsan kafatası şeklinde, plastikten mamul, yaklaşık olarak 9x11x7 cm ölçülerinde eşya. Eşyanın içinde yanıp sönen LED’ler mevcuttur. LED ışıklar kafatasının göz boşluklarına yerleştirilmiştir ve pille çalışır. LED ışıkları açıp kapatan anahtar eşyanın alt kısmındadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

3926.40.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 3926, 3926.40.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, 9405 tarife pozisyonunda aydınlatma gereci olarak sınıflandırılmaz çünkü öncelikli fonksiyonu odayı aydınlatmak değildir. Buna ilaveten eşya, 9405 tarife pozisyonunda yer alan özel lambalardan da değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 tarife pozisyonu açıklama notları, I kısmı, 1 ve 3. maddelere bakınız).

Nesnel özellikleri dikkate alındığında eşya belirgin şekilde bir festival eşyası da değildir; çünkü tüm yıl boyunca dekoratif olarak kullanılabilir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9505 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakınız). Bu nedenle eşyanın 9505 tarife pozisyonunda sınıflandırılması da düşünülmemiştir.

Eşya, insan kafatası şeklindeki plastikten mamul kısmı ve pilli LED’leri ile 3(b) Genel Yorum Kuralı anlamında farklı unsurlardan meydana gelmiş bir bütündür (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 3(b) Genel Yorum Kuralı, IX’a bakınız).

Nesnel özellikleri itibarıyla eşya süs amaçlıdır. Aydınlatma unsuru yalnızca dekoratif etkinin artırılmasını sağlamaktadır. Bu itibarla eşyanın 3(b) Genel Yorum Kuralı anlamında mümeyyiz vasfını plastikten mamul kafatası vermektedir.

Buna göre, eşya “plastikten mamul diğer süs eşyaları” olarak 3926.40.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

7 Elbise kolu şeklinde, yaklaşık 20 cm uzunluğunda, el ayası kısmında ince bir köpük dolgu maddesi bulunan, örme mensucattan yapılmış eşya. Eşya, aya kısmında yaklaşık 2 cm genişliğinde, elle bükülebilen,  çok az kıvrılmış alüminyum bir atel; dış kısmında ise plastikten yapılmış, yaklaşık 1 cm genişliğinde iki adet esnek sabitleyici içermektedir. Atel ve sabitleyiciler, eşyanın üzerine bir ucundan diğer ucuna uzanacak şekilde dikilmiş olan ve eşyanınkinden farklı bir malzemeden oluşan tünellerin içine yerleştirilmiştir ve yerlerinden çıkarılabilir özelliktedir.

Eşyanın her iki ucunda eşyanın ele ve bileğe göre ayarlanmasını sağlayan 2 cm genişliğinde cırt bantlar bulunmaktadır. Eşyanın ortasında, bileği sararak bileğin istenilen şekilde sınırlı hareketini sağlayan, 5 cm genişliğinde cırt bantlı daha geniş dokunmuş bir kayış bulunmaktadır.

Eşya dokuma kayışlar ve bükülebilir alüminyum atel yardımıyla bileğin hareketini kısıtlar. Bileğin bükülebilirliği, kayışların sıkılığına bağlıdır.

Eşya bilek sabitleyici olarak piyasaya sunulmaktadır.

(*)

(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.

6307.90.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 6307, 6307.90, 6307.90.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, hastanın belirli bir engeline göre ayarlanamaz; ancak çok fonksiyonlu kullanım özelliğini haizdir. Bu itibarla eşyanın, uygulanma yöntemiyle ya da hastanın belirli bir engeli için kullanılmasıyla, genel kullanıma mahsus sıradan desteklerden ayrılmasını sağlayan bir özelliği yoktur (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Faslın 6 no.lu notuna bakınız). Bu nedenle ürün, 90.21 pozisyonunda “ortopedik cihazlar” olarak sınıflandırılmamıştır.

Kolun örme mensucattan mamul kısmı ve kayış, eşyanın niceliğinde etkili olması ve kullanımındaki önemli rolü sebebiyle GYK 3(b) anlamında eşyaya esas niteliğini vermektedir. Özellikle eşyanın ortasındaki dokuma kayış, bileğin istenilen şekilde sınırlı hareketi için gereklidir.

Bu nedenle söz konusu ürün, “diğer hazır eşya” olarak 6307.90.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

8 Bir kaldıraç yardımıyla kaldırıldığında kişiyi oturur vaziyette havada asılı tutan tekstilden mamul eşya.

Eşya, dokunmuş tekstil malzemesinden (polyester) mamuldür ve dikdörtgen şekillidir. Dikdörtgenin iki kısa kenarından birinde iki adet kanat benzeri uzantı bulunur ve bunlar bir oturak işlevi görür. Kumaşın geri kalan kısmı kişinin sırtını ve yanlarını destekler. Kumaşın bazı kısımlarında dolgu malzemesi (polipropilen köpük) bulunur.

Eşyanın kenarlarına tekstilden şeritler dikilmiştir; böylece eşya kaldıraca asılabilmektedir.

(*)

(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.

6307.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 11. Bölümün 7(f) notu, 6307, 6307.90, 6307.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya bir yük kaldırıcının çalışması için gerekli bir unsur olmadığından; 8431.31.00 KN kodunda, özellikle ve esas olarak 8428 tarife pozisyonunda yer alan makinelerle (asansörler, yük kaldırıcılar vb.) birlikte kullanılmaya uygun aksam-parça olarak sınıflandırılmamıştır. Buna ilaveten, askılar 8431 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz; 11. Bölümde yer alır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8431 tarife pozisyonu açıklama notları, 4. paragrafına (b) bakınız).

Eşya esas itibarıyla birbirlerine dikilmiş tekstil malzemelerinden oluşmaktadır.

Sonuç olarak eşya, “Diğer hazır tekstil eşya” olarak 6307.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

9 Çelikten mamul ‘T’ şeklinde ürün. Omuzların dış çapı 23 mm ve eşyanın merkezdeki en geniş çapı 40 mm’dir. Yan kısımlardaki uçları birleşecekleri yerlere uyumlu şekilde eğridir ve üçüncü ucun iç kısmına diş açılmıştır.

Yan kısımlardaki uçlar radyatör panelleri arasına kaynak yapmak suretiyle birleştirilir. Üçüncü uç ise havalandırma valfini ya da hidrolik kontrol valfini yerleştirmek veya radyatörü bir boru yardımıyla örneğin bir buhar kazanına bağlamak için kullanılır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

7307.93.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XV. Bölüm’ün 2(a) no.lu Notu ile 73.07, 7307.93 ve 7307.93.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürüne esas karakterini, 73.07 pozisyonunda sınıflandırılan boru bağlantı parçaları vermektedir. XV. Bölüm’ün 2(a) no.lu Notu uyarınca 73.07 pozisyonundaki eşyalar, genel kullanıma mahsus aksam ve parçadır. Bu bağlamda, aksam ve parçalarla ilgili söz konusu atıflar nedeniyle, eşyanın 73.22 pozisyonunda, merkezî ısıtmaya mahsus radyatör olarak sınıflandırılması düşünülemez (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 73.22 tarife pozisyonu (2)(a) no.lu notuna bakınız).

Bu nedenle ürün, “en büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçmeyen çelikten diğer boru bağlantı parçaları” olarak 7307.93.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

10(Mülga satır:RG-3/2/2018-30321)  
11 Egzoz gazı turboşarj sisteminin şaftına yerleştirilecek olan merkezi bir göbeğin çevresine radyal olarak dizilmiş bıçaklardan oluşan nikel bazlı alaşım türbin tekerleği.

Tekerlek, türbinin egzoz motorundan gelen enerjiyi, turboşarjın kompresör tekerleğini döndürmek üzere rotatif harekete dönüştüren parçasıdır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8411.99.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölümün 2(b) notu ile 8411, 8411.99.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya sadece veya esas olarak 8411 tarife pozisyonunda yer alan egzoz gaz türbininin parçası olarak kullanılan türbin tekerleği olduğundan, eşyanın 8414 tarife pozisyonunda kompresör parçası olarak sınıflandırılması mümkün değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarının “Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir” başlığı (a) maddesine ve 8414.90.00 tarife alt pozisyonuna ilişkin KN açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenle eşya, gaz türbininin parçası olarak 8411.99.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
12 İç kısmında türbin tekerleğinin yerleştirilmesi için uygun bir boşluk bulunan, egzoz borusu için bir adet giriş ve bir adet çıkışı bulunan adi metalden türbin tekerleği kasası.

Kasa, türbin tekerleğini, egzoz motorundan gelen enerjiyi turbo-şarjın kompresör tekerleğini döndürmek üzere rotatif harekete dönüştürmesi sırasında muhafaza eden türbin parçasıdır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8411.99.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölümün 2(b) notu ile 8411, 8411.99.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya sadece veya esas olarak 8411 tarife pozisyonunda yer alan egzoz gaz türbininin parçası olarak kullanılan türbin tekerleği kasası olduğundan, eşyanın 8414 tarife pozisyonunda kompresör parçası olarak sınıflandırılması mümkün değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarının “Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir” başlığı (a) maddesine ve 8414.90.00 tarife alt pozisyonuna ilişkin KN açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenle eşya, gaz türbininin parçası olarak 8411.99.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
13 Yaklaşık olarak 2X2 m boyutlarında, birbirine paralel olarak monte edilmiş ve bir adet toplama borusu ile birbirlerine bağlanmış olan 25 adet vakum tüpü içeren güneş paneli. Her bir vakum tüpü, ısı transferi sıvısı içeren iki adet konsentrik boru ile donatılmıştır. Her bir tüpün iç kısmındaki borular emme katmanı ile kaplanmıştır.
Güneş enerjisi iç kısımdaki boruların emme katmanlarınca emilir ve ısı enerjisine dönüştürülür. Ardından ısı, ısı transferi sıvısına aktarılarak gaza dönüşür, yükselir ve ısıyı toplayıcı boruya (bakır manifolda) iletir.
Bu aşamanın ardından ısı, bir kontrol mekanizması tarafından idare edilen pompalama sistemi vasıtasıyla ısı transferi sıvıları içeren tüp sisteminden geçerek toplama borusundan su tankına aktarılır.
Pompa, kontrol mekanizması, tüp sistemi ve su tankı sunum anında eşyanın yanında mevcut değildir.
Söz konusu eşya güneş enerjili ısıtma sisteminde kullanılmak üzere çatıya monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.
8419.19.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 8419, 8419.19.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Güneş paneli, suyu ısıtmak için gereken tüm unsurları içerdiğinden bitmiş bir su ısıtma sistemi gibi sınıflandırılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Güneş enerjili su ısıtma sisteminin diğer (eksik) parçaları yalnızca oluşan ısı enerjisinin su tankına transferini sağlamak içindir. Bu çerçevede, eşyanın 8419.90.85 KN kodunda su ısıtıcılarının aksam ve parçası olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.

Güneş paneli, güneş enerjisini ısıya dönüştürdüğü için 8419.50 tarife alt pozisyonundaki ısı değiştiricilerden değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8419 tarife pozisyonu açıklama notları (I)/(B)’ye bakınız).

Sonuç olarak, söz konusu güneş paneli, elektrikli olmayan anında veya depolu diğer su ısıtıcıları arasında 8419.19.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8419 tarife pozisyonu açıklama notları (I) Başlığı, son paragrafına bakınız).

14 Silindirik metal kasa içindeki elektrikli cihazın, ultraviyole (UV) ışın yayan bir lambası ve cihazın durumunu gösteren ışıklı elektronik modülü bulunmaktadır. UV ışınının gücü 14 – 39 W arasında değişmekte olup; cihaz 220 V’u desteklemektedir.

Ürün, suyun fotokimyasal olarak arıtılmasında kullanılmak üzere piyasaya sunulmaktadır. Arıtma işlemi UV ışınının suyun içinden geçerek içinde yer alan bakterileri, virüsleri ve diğer mikroorganizmaları yok etmesiyle gerçekleşir. Ürün evde, medikal ya da endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere satışa sunulmaktadır.

8421.21.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.21 ve 8421.21.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz, 84.21 pozisyonunda bahsi geçen, suyun artırılması işlevini yapmaktadır. Bakterilerin, virüslerin ve diğer mikroorganizmaların fiziksel olarak ayrıştırılmadan yok edilmesi cihazın bu fasılda sınıflandırılmasını engellemez. Söz konusu fasıl, her çeşit filtreyi ve arıtıcıyı kapsamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu (II) no.lu Açıklama Notuna bakınız). Bu nedenle eşya, 85.43 pozisyonunda ‘başka pozisyonlarda yer almayan veya belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihaz’ olarak sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak söz konusu eşya, ‘suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus cihaz’ olarak 8421.21.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

15 62 cm x 52 cm x 150 μm boyutlarında, 24 adet anten içeren plastik levha. Her anten düzlemsel dikdörtgen şekle sahip sarımlar formunda bakır tellerden oluşur ve iki ara yüz pedi ile birbirine bağlanır. Antenler 8 x 3’lük diziler şeklinde ve her biri yan yana plastik bir levhanın üzerine yapıştırılmış hâlde satışa sunulmaktadır.

Söz konusu plastik levhanın içinde elektronik çip bulunmamaktadır.

Antenler akıllı kart yapımında kullanılmak üzere satışa sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8504.50.95 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölüm’ün 2(a) no.lu Notu ile 85.04, 8504.50 ve 8504.50.95 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Antenler doğrudan endüktör görevi yapan sarımlardan oluştuğundan, endüktör olarak 85.04 pozisyonunun kapsamına girmektedir; dolayısıyla, 85.48 pozisyonunda ‘bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aksam ve parçalar’ olarak sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenle ürün, ‘diğer endüktörler’ olarak 8504.50.95 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

16 Medya sunucusu olarak bilinen, 2 TB dahili flaş belleği, 4 TB depolama kapasiteli hard diski ve farklı video, resim ve ses formatlarını oynatmak için bir adet MPEG işlemcisi bulunan elektronik cihaz.

Cihaz, başlıca aşağıdaki ara yüzlerle donatılmıştır:

–          Yayınları almada kullanılan iki adet 1 Gbe (GigaBit ethernet) bakır ingest portu,

–          İletimde kullanılan iki adet 10 Gbe SFP tipi (tak-çıkar küçük form faktörü) iletim portu,

–          Cihazın idare edilmesi için iki adet 1 Gbe bakır yönetim portu,

–          İki adet USB portu.

Cihaz aşağıdaki medya formatlarını kullanır:

–          MPEG-2 TS ve MPEG-4 (H.264),

–          Değişken Bit Hızı (VBR) ve Sabit Bit Hızı (SBR),

–          Yüksek Netlik (HD) ve Standart Netlik (SD).

Cihaz, 3.75 Mbps hızla 2500 dalga veri akışı sağlayabilir.

Cihaz kablolu ya da internet televizyon sağlayıcıları tarafından, talep edilen multimedya ürünlerinin tüketicilere ulaştırılmasında kullanılır.

Video dizinleri, resimleri, veri ve ses gibi multimedya unsurları medya sunucuları arasında değiştirilir (alınır ve iletilir), sağlayıcının ağına yüklenir. Cihaz, kendisine ulaşan içeriği kaydeder ve istenildiği zaman bu verileri OTT (Over the Top Technology) vasıtasıyla kullanıcıların televizyon seti, otomatik bilgi işlem makinesi, oyun konsolu ya da cep telefonu gibi terminal donanımlarına iletir.

8525.60.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85.25, ve 8525.60.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz iki ya da daha çok alternatif fonksiyonu (85.17 pozisyonu anlamında telekomünikasyon, 85.21 pozisyonu anlamında video kayıt ve gösterme ve 85.25 pozisyonu anlamında yayın verme) yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Cihazın kullanımında her bir fonksiyonu eşit derecede önemli olduğundan, XVI. Bölüm’ün 3 no.lu Notu anlamında cihazın esas fonksiyonunu belirlemek mümkün değildir. Dolayısıyla eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılmış olup; 85.17 ve 85.21 pozisyonlarında sınıflandırılmamıştır.

Cihaz iletim fonksiyonunun yanında yayınları alarak diğer medya sürücülerinden sağlayıcının ağına, video içeriğine (televizyon sinyalleri) aktarabilme özelliğine de sahip olduğundan, 8525.50.00 alt pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenle cihaz, ‘alıcı cihazı bulunan verici cihazlar’ olarak 8525.60.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

17 Her biri yaklaşık olarak 38 x 38 x 9 cm ebatlarında olan plakalardan yapılmış çeşitli modüllerle mücehhez modüler ekran paneli (“LED duvarı”)

Her bir plaka kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayıcı diyot içermektedir ve 16 x 16 piksel çözünürlük, 24 mm nokta uzaklığı, 2000 cd/m2 parlaklık ve 300 hertzden (Hz.) fazla yenileme hızına sahiptir. Bu plakalar ayrıca sürücü elektroniği de içermektedirler.

Panel aşağıda sayılan işlem sistemleriyle sunulmaktadır:

–          Muhtelif sinyal girdilerini (CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-) SDI veya DVI gibi) kabul eden ve görüntü/videonun ekran panelinin boyutuna göre ölçeklendirmesine olanak sağlayan video işlemcisi

–          Girdi sinyalinin ekran paneline piksel eşleştirmesi yapmasına olanak sağlayan sinyal işlemcisi

İşlenmiş sinyal, optik fiber kablolar aracılığıyla sinyal işlemcisinden veri dağıtıcısına gönderilmektedir. Veri dağıtıcısı da bu veriyi ekran panelinin çeşitli plakalarına göndermektedir.

Panel yakın mesafe görüşü için tasarlanmamıştır. Spor/eğlence etkinlikleri, ticari tabelalar vb. için kullanılmaktadır.

8528.59.39 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.39 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Panel, video gösterme özelliği olduğu dikkate alındığında, görüntülü işaret cihazları için sinyal amaçlı elektrikli cihaz olarak değerlendirilemez; bu nedenle 85.31 pozisyonunda gösterge paneli olarak sınıflandırılmamıştır.

Ekran boyutu, desteklenen TV standartları (CVBS) ve video modları, yakından izlemeye elverişli olmayan nokta uzaklığı ve yüksek parlaklık gibi karakteristik özelliklerine bakıldığında, cihazın spor ya da eğlence etkinlikleri, reklam tabelası gibi yerlerde kullanılmak amacıyla tasarlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cihaz, sadece ya da esas itibarıyla 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan türden bir monitör olarak değerlendirilemez. Bu sebeple eşya, 8528.51.00 alt pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Panel, bir otomatik bilgi işlem makinesinden (ADP) gelen sinyalleri otomatik bilgi işlem makineleriyle (ADP) pratik kullanım için yeterli bir düzeyde gösterebildiğinden,  panelin otomatik bilgi işlem makinesinden gelen sinyalleri kabul edilebilir bir işlevsellikle gösterebildiği kabul edilmektedir.

Bu nedenle cihaz, ‘otomatik bilgi işlem makinasından gelen sinyalleri kabul edilebilir bir işlevsellikle gösterebilen diğer renkli düz panel gösterge’ olarak 8528.59.39 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

18 Yaklaşık olarak 10x4x1 cm boyutlarında, aşağıdaki özellikleri taşıyan elektronik aparat:

-bir işlemci,
-1 GB sistem hafızası,
-4 GB dahili hafıza,
-kablosuz internet bağlantısı için dahili bir modül,

Eşya ayrıca aşağıdaki ara yüzlerle donatılmıştır:

-HDMI,
-USB,
-Mikro USB,
-Mikro SDHC,

Eşyanın video tuneri bulunmamaktadır.

Eşya bir televizyon setine veya monitöre bağlandığında, kullanıcının internete erişimine olanak vermektedir; kullanıcı örneğin e-posta gönderip-alabilir, internet üzerinden video izleyebilir veya oyun oynayabilir, uygulama yazılımları indirebilir. Eşya aynı zamanda hafıza kartlarında veya USB belleklerde kayıtlı bulunan video, fotoğraf ve müzik dosyalarını gösterebilir.

8528.71.91 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85. Faslın 3 no.lu Ek notu, 8528, 8528.71 ve 8528.71.91 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Cihaz 16. Bölümün 3 no.lu notu anlamında iki veya daha fazla alternatif fonksiyonu (8471 tarife pozisyonundaki otomatik bilgi işleme, 8517 tarife pozisyonundaki telekomünikasyon, 8521 tarife pozisyonundaki video izletme, 8528 tarife pozisyonundaki televizyon alıcısı) yerine getirmektedir. Cihazın tüm özellikleri eşit derecede önemli olduğundan mümeyyiz özelliğe karar verme olanağı bulunmamaktadır. Bu çerçevede, cihaz sınıflandırılabileceği tarife pozisyonlarından numerik olarak en son sırada yer alan 8528 tarife pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.

Eşya, video tuneri içermediğinden ve interaktif bilgi değişimine olanak verdiğinden, “internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar; esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil)” eşya tanımında 8528.71.91 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

19 Bir LDC ekran ve bir video gösterme cihazı ile donatılmış olan bir televizyon alıcı cihazı ile birleştirilmek üzere sunulan baskılı devre düzeneği.

Düzenek, harici bir cihaza bağlanmak üzere aşağıdaki ara yüzleri içermektedir:

-VGA girişi,
-HDMI girişleri (HDCP destekli),
-RGB video girişleri (SCART konektörleri),
-video bileşeni girişi,
-CVBS video giriş ve çıkışı,
-ses giriş ve çıkışı,
-hoparlör çıkışı,
-USB soketi.

Düzenek aynı zamanda, düşük voltaj diferansiyel sinyali (LVDS) gibi LDC ekrana bağlanmak amaçlı birkaç ara yüz ve dâhili güç kaynağı için bir ara yüz de içermektedir.

Söz konusu düzenek, dijital televizyon sinyallerinin alınmasına yarayan, “tuner” tabir edilen radyo frekans devresi  (RF blok), ara frekans devresi (IF blok) ve demodülasyon devreleri (DEM blok) içermemektedir.

Ürün LCD ekran ile birlikte sunulmamaktadır.

Düzenek, analog-dijital dönüştürme, MPEG4 gibi video dosyası çözme (decoding), ölçekleme, ses çözme (decoding), ses yükseltme, LDC ekran için HDMI alıcısı ve LVDS çıkış vericisi gibi fonksiyonları da yerine getirmektedir.

Standart video veya televizyon sinyallerinin yanı sıra, ölçekleyici (scaler), 1920×1080 piksele kadar çözünürlükte bulunan otomatik bilgi işlem makinelerinden gelen bazı sinyalleri LCD ekrana uygun çözünürlüğe getirebilmektedir.

Düzenek aynı zamanda USB bellekte bulunan görüntü ve ses dosyalarını tekrar verebilmektedir.

8529.90.65 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(b) notu, 8529, 8529.90 ve 8529.90.65 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu düzenek, yalnızca video görüntülerini tekrar verme fonksiyonu gösteren elektronik bileşenler içermemekte; aynı zamanda LCD ekran için LVDS çıkış vericisi, otomatik bilgi işlem makinesinden gelen türden çözünürlükleri işleme kapasitesi sağlayan ölçekleyici (scaler) gibi bileşenler de içermekte olup; LCD ekranlı televizyon alıcı cihazı için özel olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede eşya, 8521 tarife pozisyonunun izin verdiğinden daha fazla bileşen içerdiğinden bu pozisyonda sınıflandırılmamıştır.
Eşyanın, sunumu anında LCD ekranı bulunmadığından, 8528.72.40 alt pozisyonunda sınıflandırılması da mümkün değildir.
Sonuç olarak eşya, “8528 tarife pozisyonunda yer alan eşyalara ait aksam ve parça” olarak 8529.90.65 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
20 Elektriksel filtre olarak adlandırılan, yaklaşık olarak 8x3x3 mm boyutlarında, yüzeye monte edilen besleme oluğu tipi çok katmanlı seramik kondansatörle donatılmış eşya.

Eşya, örneğin güç amplifikatörü, güç kaynağı, ısı ve motor kontrolleri veya sürücü devreleri gibi yerlerde elektromanyetik parazit (EMI) filtresi olarak kullanılmak üzere sunulan düşük geçiş filtresidir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8532.24.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(a) notu, 8532 ve 8532.24.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya birçok makinede parça olarak kullanılabilecek niteliktedir ve üzerinde sadece bir adet kondansatör bulunmaktadır. Bu nedenlerle, 8532.24.00 KN kodunda, “seramik dielektrik, çok katlı, sabit kondansatör” olarak sınıflandırılmıştır.
21 LED modül olarak bilinen, Zener diyot koruma ile paralel bağlanmış bir adet LED çip içeren yarı iletken tertibat. Ürün, yaklaşık olarak 7x7x5 mm ölçülerinde bombeli plastik kapaklı, plastik bir kasa içindedir ve üzerinde bağlantı yastıkları mevcut değildir.

Ürünün bazı unsurları teorik olarak çıkarılıp değiştirilebilir olsa da bunun normal üretim koşulları altında çok hassas ve uzun sürecek bir işlem olduğu, dolayısıyla ekonomik olmayacağı dikkate alınarak ürünün fiziki yapısının bölünmez nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu LED modül, baskılı devre kartlarının üzerine örneğin yüzey montajlı cihaz lehimleme teknolojisi kullanılarak monte edilir.

Ürün, mobil telefonların flaşında, otomotiv ışıklandırmasında, projektörlerde, trafik işaretlerinde, ev aletlerinde vb. aydınlatma uygulamalarında kullanmaya yöneliktir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu LED çip ve diyot koruma birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş olup, diyot korumanın tek işlevi LED çipi voltaj yükselmelerinden korumaktır. Ürün, karakteristiği ve özellikleri itibarıyla 8541 tarife pozisyonunun ışık yayan diyotlarından olup; 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle eşyanın 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
22 Metal çekirdek baskılı devre kartı üzerine lehimle monte edilmiş olan bir LED modülü içeren, yaklaşık olarak 7 mm kalınlığında ve 21 mm çapında yarı iletken tertibat.

Söz konusu LED modül, Zener diyot korumasına paralel bağlı bir LED çip içermektedir ve bombeli plastikten mamul şeffaf bir kapağı bulunan plastik bir kasa içinde sunulmaktadır.

Metal çekirdek baskılı devre kartı, özellikle ısı emici olarak tasarlanmıştır; güç kaynağına bağlanmak için lehim yatakları içermektedir ve eşyalara yapılan aydınlatma montajının son aşamasında kullanılmak üzere şekillendirilmiştir.

Ürün, mobil telefonların flaşında, otomotiv ışıklandırmasında, projektörlerde, trafik işaretlerinde, ev aletlerinde vb. aydınlatma uygulamalarında kullanmaya yöneliktir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Her ne kadar ürünün LED modülü ve baskılı devre kartı kısımları ayrılabilir nitelikte olsa da ürünün nihai işlevi tek başına bir LED modülünün yapacağı işlevden farklı değildir. Metal çekirdek baskılı devre kartının tek başına işlevi ısıyı dağıtmaktır (ısı emmek) ve bunun dışında tertibatın diğer parçaları arasında bağlantı kurmak gibi bir fonksiyonu yoktur; baskılı devre kartı yalnızca LED modülün ortama yaydığı ısının daha normal bir düzeyde kalmasını sağlar. Bu nedenle eşyanın esas itibarıyla LED modül olarak sınıflandırılması gerekmektedir.

Söz konusu LED çip ve diyot koruma birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş olup, diyot korumanın tek işlevi LED çipi voltaj yükselmelerinden korumaktır. Ürün, karakteristiği ve özellikleri itibarıyla 8541 tarife pozisyonunun ışık yayan diyotlarından olup; 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle eşyanın 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

23 LED paket olarak bilinen ve dört LED çipinden oluşan yarı iletken tertibat. Eşyanın LED çiplerinden her biri bir Zener diyot korumaya paralel bağlıdır ve eşya, alt kısmında 8 tane bağlantı noktası bulunan, yaklaşık olarak 6x5x1 mm ölçülerinde şeffaf cam pencereli plastik kasa içinde sunulmaktadır.
Üründeki bazı parçalar çıkarılmaya ve değiştirilmeye teorik olarak uygun olsa dahi bunun normal üretim koşulları altında çok hassas ve uzun sürecek bir işlem olduğu, dolayısıyla ekonomik olmayacağı dikkate alınarak ürünün fiziki yapısının bölünmez nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Üründe bulunan LED çipler birbirine bağlı değildir. LED çipler ile Zener diyot korumalar arasındaki bağlantılar kablolarla yapılmıştır.

Ürün, örneğin yüzey montajlı lehimleme teknolojileri ile baskılı devre kartlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Söz konusu tertibat, sahne vb eğlence amaçlı ışıklandırmalarda, mod ışıklandırması veya iç/dış mekan dekorasyonu amaçlarıyla çeşitli aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu LED çipler ve diyot korumalar birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş olup, diyot korumaların tek işlevi LED çipleri voltaj yükselmelerinden korumaktır. Ürün, LED çip sayısından bağımsız olarak karakteristiği ve özellikleri itibarıyla 8541 tarife pozisyonunun ışık yayan diyotlarından olup; 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle eşyanın 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
24 LED dizimi olarak bilinen ve 156 adet LED çipten oluşan, yaklaşık olarak 2 mm kalınlığında ve 49 mm çapında yuvarlak şekilli plastik kasası ve plastikten şeffaf bir kapağı bulunan yarı iletken tertibat. Eşyanın, üst kısmında iki adet bağlantı noktası ve arka kısmında metal ısı emici bulunmaktadır.
Üründeki bazı parçalar çıkarılmaya ve değiştirilmeye teorik olarak uygun olsa dahi bunun normal üretim koşulları altında çok hassas ve uzun sürecek bir işlem olduğu, dolayısıyla ekonomik olmayacağı dikkate alınarak ürünün fiziki yapısının bölünmez nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Üründe bulunan LED çipler birbirine seri bağlıdır ve bağlantılar kablolarla yapılmıştır.

Tertibat, nihai ürüne vidalanmak üzere tasarlanmıştır.

Eşya, konut, otel, ofis, büro, dükkan gibi mekanlarda, endüstriyel amaçlarla veya sokak vb. dış mekanlarda ve güçlendirme lambalarında olmak üzere genel aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu ürün birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş LED çiplerden oluşmaktadır ve LED çiplerin sayısından bağımsız olarak 8541 tarife pozisyonunun kapsamında kalmaktadır ve 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması mümkün değildir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
25 Elektriksel filtre olarak adlandırılan, bir adet kondansatörle ve iki adet ferrit boncukla donatılmış olan yaklaşık olarak 7x2x2 mm boyutlarında eşya.

Eşdeğer elektrik devresi, DC akım yolu serilerinde her bir ferrit boncuk için birer adet endüktör içerir ve yüzeye monte besleme oluğu tipi kondansatörün sağ ve sol taraflarındaki iletkenlere (conductor) bağlı bulunur.

İki adet ferrit boncuk endüktör olarak işlev yapar ve yüksek frekanslı elektrik akımlarının baskılanması için rezonansı minimize edecek çevresel akımları oluşturur.

Eşya, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar gibi alanlarda elektromanyetik parazit (EMI) filtresi olarak kullanılmak üzere sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8548.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(c) notu, 8548, 8548.90 ve 8548.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşyanın nesnel özelliklerine bakılarak, kondansatörün yanı sıra iki adet ferrit boncuk içerdiği dikkate alındığında 8532 tarife pozisyonunun (kondansatörler) lafzına tam anlamıyla uymadığı değerlendirilmektedir.
Buna ilaveten, söz konusu elektriksel filtrenin işlevinde kondansatör kadar iki adet ferrit boncuğun da eşit derecede önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede eşyanın fonksiyonu 8532 tarife pozisyonunun kapsamının ötesine geçtiğinden 1 no.lu Genel Yorum Kuralı ve 16. Bölümün 2(a) notunun uygulanması sonucunda eşya 8532 tarife pozisyonunda değerlendirilmemiştir.
Eşyanın birçok makinede kullanılan bir parça olduğu, yalnızca veya esas olarak belli bir makinenin veya makine grubunun aksam ve parçası olarak kullanılmaya uygun nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak; eşya, “85. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları” olarak 8548.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
26 Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu, 2179 cm³ silindir hacmi olan, beş ileri bir geri manuel vitesi bulunan, kullanılmamış, pikap tipi motorlu taşıt. Taşıtın brüt ağırlığı yaklaşık olarak 2950 kg olup; toplam yükleme kapasitesi yaklaşık olarak 1000 kg, dingil mesafesi 3150 mm’dir.

Söz konusu taşıt iki ayrı bölümden oluşur:

– dört kapılı, her kapısında pencere bulunan, sürücü koltuğuyla birlikte beş koltuklu (ikisi ön sırada üçü arka sırada) bir kabin. İçinde el ile kontrol edilen bir klima, üç noktadan korumalı ayarlanabilir emniyet kemerleri bulunan standart koltuklar, ön koltuklarında ayarlanabilir başlıklar, ayarlanabilir direksiyon mili ve yolcu bölümü için ışıklandırma bulunan kabinin iç donanımı standarttır. Kabinde bir adet radyo da bulunmaktadır,

– 1429 mm uzunluğunda, yükü sabitlemek amaçlı kancaları bulunan üstü açık bir yükleme alanı.

8703.32.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 8703, 8703.32 ve 8703.32.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşyanın, genel görünümüne ve kullanım amacına bakıldığında esas olarak insan taşımak için tasarlanmış olduğu anlaşıldığından, 8704 tarife pozisyonunda eşya taşıma amaçlı taşıt olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır. İnsan taşımaya yönelik kabinin lüks bir donanıma sahip olmaması taşıtın insan taşıma amaçlı taşıt olarak sınıflandırılmasına engel değildir. Söz konusu taşıtın iki sıra oturmalığı bulunmakta olup; eşya taşıyacak kabinin azami dahili taban uzunluğu taşıtın dingil mesafesinin %50 sinden daha azdır (8703 tarife pozisyonuna ilişkin Kombine Nomanklatür açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenlerle eşya, esas olarak insan taşımaya mahsus taşıt olarak 8703.32.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
27 2000 cc dizel motorlu, manuel 5 ileri bir geri vitesli, toplam brüt ağırlığı yaklaşık 2330 kg, toplam yük kapasitesi yaklaşık 700 kg olan kompakt SUV cinsi kullanılmış taşıt.
Taşıt, insan ve eşya taşımak için entegre bir alana; kabini tek sıra iki koltuklu (sürücü dahil), camlı beş kapıya (arka kapı iki taraflı açılır şekilde) sahiptir. Yük bölümünün tabanı halıyla kaplıdır, aracın iç kısmı yan ve tavan döşemelerine sahiptir. Ön ve arka yan camların açılıp kapanması için mekanizması bulunmaktadır.
Taşıt, ikinci sıra koltukların kaldırılmasıyla eşya taşımak için tadil edilmiştir. Arka koltukların bağlantı noktaları ve emniyet kemerleri kapatılmış ve ağ bariyerle kabin ve yük bölümü ayrılmıştır.    Arka koltukların bağlantı noktaları ve emniyet kemerleri tamamen kaldırılmamış veya kalıcı olarak kullanılamaz duruma getirilmemiştir.
8703.32.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 8703, 8703.32 ve 8703.32.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Taşıt, insan taşımak için olan araçların karakteristik özelliklerine sahip olduğu için (beş camının, yan ve tavan döşemelerinin, halının bulunması) 8704 pozisyonunda eşya taşıyan araç olarak sınıflandırılmamıştır. Taşıtta eşya taşımak amacıyla yapılan değişiklikler (arka koltukların kaldırılması, ağ bariyerlerin yerleştirilmesi) ise kolaylıkla eski haline dönüştürülebilir niteliktedir.
Bu nedenlerle taşıt, “esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş olan kullanılmış motorlu taşıt” olarak 8703.32.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
28 720 cc sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu (dizel) motorlu, net ağırlığı (sıvılar dahil) yaklaşık 630 kg, frensiz römork çekme kapasitesi 750 kg ve yaklaşık 300 x 160 cm boyutlarında olan, kullanılmamış taşıt.
Taşıtta, açık bir kabin, iki adet koltuk (sürücü koltuğu dahil),  koruyucu çerçeve, kuvvetli çelik yapıda kargo (eşya taşıma) kısmı bulunmaktadır. Manuel damper mekanizmalı, yaklaşık 400 kg veya 0,4 m3 kapasitelidir. Aracın yerden yüksekliği 27 cm ve dingil mesafesi 198 cm’dir.
Araç arazi tipi lastikle, disk frenle, arka, ön çeki kancası ile donatılmış olup; 25 km/s hıza ve yüksek fren kapasitesine sahiptir.
Araç özellikle zorlu arazi koşullarında; itme, römork çekme, bitkilerin, kutuların, su ve alet edevatın, hayvan yemlerinin taşınması gibi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8704.21.91 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 8704, 8704.21 ve 8704.21.91 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Taşıt değişik fonksiyonlar için kullanılabilen çok amaçlı bir araçtır. Bununla birlikte, esas olarak 8704 pozisyonu anlamında eşya taşımak için kullanılmaktadır (20/10/2014 tarihli, 2014/6917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınıflandırma Avi’lerinin 8704.31/3 ve 8704.90/1 maddelerine de bakınız).
Eşya karayolu dışında kullanılan damper değildir. Kazılmış toprakların ya da diğer maddelerin taşınması için düzenlenmiş karoserileri boşaltmayı temin için bir taraftan kalkıp inebilir şekilde veya dipten açılıp kapanır tarzda değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8704 pozisyonu açıklama notları altıncı paragraf birinci maddeye bakınız). Bu nedenle, eşya 8704.10 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
Sonuç olarak araç, “eşya taşımaya mahsus yeni motorlu taşıt” olarak 8704.21.91 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
29 Balon kateter olarak bilinen, bir ucunda balon bulunan, 142 cm uzunluğunda plastik tüp.

Kateterin proksimal segmenti 0,63 mm çapındadır ve hipotüp materyalden üretilerek politetrafloretilenle (PTFE) kaplanmıştır.

Eşyanın distal segment çapı 0,79 ila 1,02 mm olup; polieterblokamitten (PEBA) yapılarak hidrofilik malzemeyle kaplanmıştır.

Ürünün balon uzunluğu 6-27 mm ve çapı 2-5 mm arasındadır.

Tüpte Luer bağlantı, bir atravmatik (esnek) uç ve 2 altın işaret bandı mevcuttur.

Ürün Luer bağlantı vasıtasıyla balonu şişirecek mekanizmaya bağlanmaktadır.

Atravmatik uç, kateterin koroner arterde vücut içinde damar boyunca hareketini sağlar. Koroner arterde, kateter doğru yere ulaştığında balon şişirilir ve yağ plakları (aterosklerotik plak) damar duvarına doğru bastırılır. Plağın sıkıştırılmasıyla damar iç çapı genişletilir.

İşaret bantları, vücut içinde atravmatik ucun tam yerini belirlemek içindir.

Tedavi sonrasında kateter vücuttan çıkarılarak atılır.

Ürün steril ambalajında sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.39.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018 ve 9018.39.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Atravmatik uç, balon, altın işaret bantları ve Luer bağlantının kombinasyonundan oluşan tüpün nesnel özellikleri eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğunu göstermektedir.

Söz konusu eşya, vücut kusur ve noksanlığını gidermek amacıyla vücuda kalıcı olarak implant edilmediği, tedavi sonrasında çıkarılıp atıldığı için 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenlerle eşya, “kateter” olarak 9018.39.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9018 tarife pozisyonu I. Grup açıklama notlarına bakınız).

30 Kılavuz kateter olarak bilinen plastikten mamul kavisli tüp. Ürünün iç çapı 1,47 mm – 2,29 mm arasında değişebilmekte olup, uzunluğu 100 cm’dir ve radyoopak işaretleyicisi ile atravmatik (esnek) bir ucu bulunmaktadır.

Eşya paslanmaz çelikten çift kat (örme) interlok ihtiva eder, plastik madde (PEBA, poliftalamid (PPA), Naylon) ile kapsüllenmiştir. Söz konusu kılavuz kateterin silikon iç yüzeyine yağlayıcı/kayganlaştırıcı kaplama uygulanmıştır.

Kılavuz kateter, koroner arterli damara erişimi sağlar. Bu kılavuz kateterle damar içi başka aletler de yönlendirilebilir.

Kateterin atravmatik ucunun tam olarak vücudun neresinde olduğu radyoopak işaretleyici ile tespit edilir.

Tedavi sonrasında kılavuz kateter vücuttan çıkarılır ve atılır.

Ürün steril ambalajda sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.39.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018 ve 9018.39.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Atravmatik uç, eğiklik, radyoopak işaretleyiciler ve kayganlaştırıcı kaplama gibi nesnel özellikleri eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğunu göstermektedir.

Söz konusu eşya, vücut kusur ve noksanlığını gidermek amacıyla vücuda kalıcı olarak implant edilmediği, tedavi sonrasında çıkarılıp atıldığı için 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenlerle eşya, “kateter” olarak 9018.39.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9018 tarife pozisyonu I. Grup açıklama notlarına bakınız).

31 Kılavuz tel olarak bilinen, 0,35 mm çapında, 180-300 cm boyunda, iki radyoopak işaretleyicisi ve yuvarlak bir ucu bulunan esnek metalden tel.

Söz konusu tel biyomedikal kullanım için metal alaşımdan yapılmıştır; PTFE proksimal kaplanmıştır ve silikon veya hidrofilik malzemeden distal kaplaması mevcuttur.

Radyoopak işaretleyiciler telin vücuttaki pozisyonunu tam olarak belirlemek içindir.

Söz konusu tel, koroner artere müdahale için veya alet yönlendirmek ve yerleştirmek için kullanılır.

Tedavi sonrasında tel vücuttan çıkarılarak atılır.

Ürün steril ambalajda sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.39.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018 ve 9018.39.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Tasarımı, radyoopak işaretleyicileri gibi nesnel özellikleri eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğunu göstermektedir.

Söz konusu eşya, vücut kusur ve noksanlığını gidermek amacıyla vücuda kalıcı olarak implant edilmediği, tedavi sonrasında çıkarılıp atıldığı için 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenlerle eşya, “kılavuz tel” olarak 9018.39.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9018 tarife pozisyonu I. Grup açıklama notlarına bakınız).

32 Yüksek mukavemetli polikarbondan mamul manometresi ve yoğunluk terazisi bulunan, elle kullanılan şişirme cihazı. Eşyanın yüksek basınçlı hortum bağlantısı (Luer tipi) mevcuttur ve 20 atmosfere (atm) kadar hassas basınç ayarlamaları ile şişirme yapabilir.

Ürün balon kateterlerin balon şişirme ve söndürme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Manometre cerrahi işlem sırasında kateter balonunun şişirilmesi veya indirilmesi sırasındaki basıncın izlenmesini sağlar.

Yoğunluk terazisi, basınç anlamında maksimum 20 ml ye kadar katetere gönderilen sıvı miktarını ve balon söndürülürken kateterden geri dönen sıvı miktarını gösterir.

Luer bağlantı, şişirme aparatının balon katetere bağlanmasını sağlar.

Ürün tek kullanımlıktır ve tedavi sonrasında atılır.

Söz konusu eşya steril ambalajında sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.90.84 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018, 9018.90 ve 9018.90.84 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürün, katetere az miktarda sıvı göndermekle birlikte, bu sıvı daha sonra geri gelmektedir ve cihaz sıvı miktarını sürekli olarak artırmamakta, sıvı düzeyi değişikliklerini sürekli olarak göstermektedir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8413 tarife pozisyonu açıklama notları ilk paragrafına bakınız). Bu nedenlerle, eşyanın 8413 tarife pozisyonunda “sıvılar için pompalar” olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.

Eşyanın dizaynı, hassas basınç ayarlamaları, kullanılan az miktarda sıvı ile Luer tipi bağlantının birlikte değerlendirilmesi sonucunda eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğu anlaşılmaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 9018 tarife pozisyonu açıklama notları beşinci paragrafına bakınız).

Eşya, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen aletlerden olmadığından 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak eşya, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar arasında, 9018.90.84 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

33 Ekstra sert titanyum alaşımlı, 20-56 mm arasında uzunluğu değişebilen silindir şeklinde, diş açılmış, kanüllü ürün.

Ürünün kanüllü gövdesi 4 mm’lik dış çapa sahiptir ve altıgen şekilli başlığı bulunur. Ürünün tüm gövdesine 2 mm’lik dişler açılmıştır.

Ürün, implant vidaları hakkındaki ISO/TC 150 standardını sağlamaktadır ve travmatik kırık cerrahisinde kullanılmak üzere sunulmaktadır.

Eşya, kılavuz tel gibi özel aletler yardımıyla; kılavuz telin ürünün kanüllü gövdesinin içine yerleştirilmesi suretiyle vücuda küçük bir kesiden girilerek yerleştirilir.

İthalat esnasında steril ambalaj içinde sunulan ürün, üretim ve dağıtım aşamalarında izlenebilmesini teminen numaralandırılmıştır.

9021.10.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9021, 9021.10 ve 9021.10.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Kanüllü gövde gibi nesnel özelliklerine bakıldığında ürün, adi metalden vida tanımına tam olarak uymamaktadır. Bu durumda, 15. Bölümün 2 no.lu notu çerçevesinde atıf yapılan genel amaçlı vidalardan sayılmayarak, 8108 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak ürün, “kırıklara mahsus cihazlar” eşya tanımı ile 9021.10.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

34 Ekstra sert titanyum alaşımlı, 20-45 mm arası uzunlukta, sert, silindir şeklinde, diş açılmış halde (pangea çift çekirdek vida olarak bilinen) ürün.

Tüm gövdeye, çekirdek çapı değişiklikleri için bir geçiş bölgesi içeren çift çekirdekli dişler açılmıştır. 4,0 mm’lik sabit dış çapı olan gövde, kendi kendini kılavuzlayan özelliktedir ve diş açılmış kör tapası vardır.

Ürünün baş kısmı poliaksiyal (hareketli) U-şekillidir ve kendi ekseni etrafında 25ͦ açıyla dönerek ayarlanmasını sağlayacak şekilde içten diş açılmış haldedir.

Ürünün baş kısmına ait kör tapası, bir çubuğa (ayrı olarak sunulan) sabitlenmesini sağlamak üzere özel bir şekle sahiptir.

Ürün, implant vidaları hakkındaki ISO/TC 150 standardını sağlamaktadır ve travmatik kırık cerrahisinde omurga posterior stabilizasyonunda kullanılmak üzere sunulmaktadır. Vücuda uygun aletler kullanılarak yerleştirilir.

İthalat esnasında steril ambalajda bulunmayan ürün, üretim ve dağıtım aşamalarında izlenebilmesini teminen numaralandırılmıştır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9021.10.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 90. Fasıl 2(b) notu ile 9021, 9021.10 ve 9021.10.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Poliaksiyal U-şekilli başlık ve kör tapa gibi nesnel özelliklerine bakıldığında ürün, adi metalden vida tanımına tam olarak uymamaktadır. Bu durumda, 15. Bölümün 2 no.lu notu çerçevesinde atıf yapılan genel amaçlı vidalardan sayılmayarak, 8108 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak ürün, “kırıklara mahsus cihazlar” eşya tanımı ile 9021.10.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

35 “Rate gyro” olarak bilinen, 35 gr ağırlığında, en fazla 3 adet açısal hız sensörü içerebilen, 24x24x28 mm boyutlarında elektrikli cihaz. Ürünün gövdesi içinde aynı zamanda ısı sensörü ve birbirlerine kablo ile bağlı çeşitli elektronik unsurlar bulunur.

Eşya, yaklaşık olarak 50-1200 °/s (derece/saniye) aralığında açısal hızı algılar ve elektronik unsurları vasıtasıyla, tespit ettiği değere göre değişen elektrikli bir sinyal çıktısı oluşturur. Söz konusu sinyal, cihazın üzerinde görüntülenmez; kablo aracılığıyla bağlanmış olduğu diğer cihazlara iletilir.

Isı sensörü ise ısı değişimleri sonucunda sinyalde meydana gelebilecek olan değişimleri telafi etmeye yaramaktadır.

Cihaz, çalışacağı uygun pozisyonların belirtildiği bir kılavuzla birlikte; rüzgar türbinleri, motorlar veya endüstriyel makinelerde kullanılmak üzere sunulmaktadır.

9031.80.38 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 90. Faslın 3 no.lu notu, 9031, 9031.80 ve 9031.80.38 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Cihaz, hem açısal hız sensörleri hem de ısı sensörü içerdiğinden, 90. Faslın 3 no.lu notu (16. Bölümün 3 no.lu notu ) anlamında karma cihazdır. Eşyanın ısı sensörü yalnızca hız sensörünün yapacağı ölçümü desteklemek amaçlı işlev yaptığından esas unsuru hız sensörü oluşturmaktadır.

Eşya, navigasyon amaçlı kullanılmadığından, 9014 tarife pozisyonunda, “Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları” arasında sınıflandırılması düşünülmemiştir.

Cihaz, saniye başına derece ölçümü yapsa da yaptığı hız ölçümünü cihazın üzerinde görüntülemediğimiz; bu ölçüm başka bir cihaza aktarıldığı için 9029 tarife pozisyonunun taksimetreler, pedometreler, hız göstergeleri veya takometrelerinden değildir.

Sonuç olarak eşya, ” 90. faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, elektronik, ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları” tanımı altında 9031.80.38 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

36 Metalden mamul dört adet plakaya bir arada durmaları için vidalarla tutturulmuş adi metalden masa ayağı.
Kaymayı ve zemini korumak için her ayağın alt uç kısmı kauçukla kaplanmıştır.
Ayakların üst taraftaki uçlarında masanın tablasının sabitlenmesi için vida delikleri bulunmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9403.90.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9403, 9403.90 ve 9403.90.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya bitmiş mobilya olarak sınıflandırılmamıştır zira masanın önemli bir bileşenini oluşturan üst kısmı eksiktir.
Bu nedenle eşya, “mobilya aksamı” olarak 9403.90.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
37 Mensucattan mamul, içi doldurulmuş, bir hayvanı temsil eden, yaklaşık 15 cm boyunda, içinde müzik modülü bulunan eşya.
Müzik eşyanın alt kısmındaki kordonun aşağı doğru çekilmesiyle çalmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9503.00.41 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 9503.00 ve 9503.00.41 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, doldurulmuş oyuncak hayvan ve müzik modülünden oluşan bileşik bir eşya olup; çocuklar tarafından müzik modülü kullanılmadan da oynanabileceğinden oyuncak hayvan kısmı eşyaya esas niteliğini vermektedir. Müzikli mekanizmalar ile birleştirilmiş olup, esas niteliğini müzik unsurundan almayan eşya müzik kutusu sayılmaz ve müzikli mekanizmayla birleştirilmemiş olanlarının yer aldığı pozisyonlarda sınıflandırılır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9208 pozisyonu açıklama notları (A) bölümü, ikinci paragrafına bakınız). Bu nedenle eşya, 9503.00.55 alt pozisyonunda “oyuncak müzik aleti ve cihazı” olarak sınıflandırılmamıştır.
Netice itibarıyla eşya, “hayvan figürlü doldurulmuş oyuncak” olarak 9503.00.41 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
38 35x33x4 mm boyutlarında dikdörtgen plastik gövdeli, oyun kartuşu olarak adlandırılan elektronik bileşen.
Söz konusu oyun kartuşu, entegre devreli (salt okunur bellek (ROM) ve flash bellek) baskılı devre kartı, pasif elemanlar (kapasitör, resistör) ve bazı bağlantı pinlerinden oluşmaktadır.
ROM bir uygulama programı içermekte (bir video oyunu) ve kullanıcı tarafından değiştirilememekte veya güncellenememektedir. Flash bellek oyun oynanırken yapılan seçimleri, atlanan seviyeleri ve skorları kaydetmek için kullanılmaktadır.
Özel şekli ve temas pinleri nedeniyle sadece belirli marka ve model oyun konsollarıyla kullanılabilmektedir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9504.50.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 95. Fasıl 3 nolu notu, 9504, 9504.50.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Kartuş sadece flaş bellek değil oyunu ihtiva eden ROM da içermektedir. Flash bellek sadece oyun oynanırken yapılan seçimleri, atlanan seviyeleri ve skorları kaydetmek için kullanılmaktadır. buna ilaveten kartuş sadece belirli marka ve model oyun konsollarıyla kullanılmaktadır. Bu nedenlerle eşya, 85.23 pozisyonunda ses veya diğer fenomenleri kaydeden mesnet olarak sınıflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8523 pozisyonu açıklama notları, pozisyondan hariç bırakılanlara ilişkin paragrafın (f) maddesine bakınız).
Kartuş, sadece veya esas itibarıyla 9504.50 pozisyonundaki oyun konsollarıyla kullanılacak türde bir aksam veya aksesuar olduğundan 9504.50.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır. (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9504 pozisyonu açıklama notları (2) nci maddesi, üçüncü paragrafına bakınız).
39 Yaklaşık olarak 80x27x17 cm boyutlarında, 10 kg ağırlığında, maksimum yük kapasitesi 65 kg olan dört tekerlekli kaykay. Ürün 2 adet şarj edilebilir 24V batarya ile çalışan bir elektrik motoruyla donatılmıştır.
Ürün aşağıdaki özelliklere sahiptir:
– Tekerlekler poliüretandan mamul ve 85 mm çapındadır,
– Sadece arka iki tekerlek motordan güç almaktadır,
– Ürünün yüzeyi kaymayı önleyici bir maddeyle kaplanmıştır,
– Elektrik motoru ürünün alt kısmına takılmıştır,
– Ürün 10-32 km/s hız aralığına sahiptir, fren ve direksiyon sistemi yoktur.
Kaykay elle kullanılan bir uzaktan kumanda ile sunulmaktadır.
Kaykayda bulunan elektrik motoru kaykayı süren kişi tarafından uzaktan kumandayla kontrol edilmektedir.
Kaykay sürülürken hız uzaktan kumandadaki tetik sayesinde ayarlanmaktadır.
9506.99.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9506, 9506.99 ve 9506.99.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürün, bir elektrik motoruyla donatılmış olsa da fren ve direksiyon sistemi olmaması, kaykayı sürmek için fiziksel bir aktivite gerekmesi (motorlu olmayan bir kaykayda olduğu gibi) nedeniyle motorlu araçtan ziyade sportif eğlence ürünüdür. Bu nedenle 8703 pozisyonunda insan taşıyan motorlu araç olarak sınıflandırılmamıştır.
Hızının 32 km/s kadar çıkması nedeniyle çocuklar tarafından sürülen tekerlekli oyuncak olarak değerlendirilmemiştir (Kombine Nomanklatür İzahnamesi 9503.00.10 KN kodu açıklama notlarına bakınız). Bu itibarla eşya, 9503 pozisyonunda tekerlekli oyuncak olarak da sınıflandırılmamıştır.
Eşya, nesnel özellikleri dikkate alınarak eğlence amaçlı spor malzemesi olarak değerlendirilmiş ve “diğer sporlara veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme” olarak 9506.99.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/11/2015 29524
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 3/2/2018 30321
06.11.2015-29524 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri’nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,
b) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini,
c) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,
ç) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.
(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek

Sıra No Eşyanın Tanımı Sınıflandırma (KN kodu) Gerekçeler
1 Yaklaşık olarak 1 cm uzunluğunda ve yaklaşık olarak 3 mm çapında, saydam beyaz renkli, belli belirsiz bir yapışkanlığı bulunan parçalardan oluşan ürün; jel benzeri kıvama sahip bir tuzlu suyun içinde yüzen, camdan Çin eriştesine benzer bir görünümdedir. Ürün, 250 gr’lık paketlerde perakende satışa hazır haldedir (süzülmüş net ağırlığı160 gr’dır).

Ürün, konja yumru kökü (Amorphophallus konjac) unu ile su ihtiva eden kalsiyum hidroksidin karıştırılmasıyla elde edilir (karışımın yüzde (%) olarak oranları; konja yumru kök unu: 3-7, su: 93-97).

Karışım kaynatılır ve neticede ortaya çıkan jel, nihai şeklini almak üzere kalıplanarak preslenir.

1901.90.91 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 19. Faslın 2 no.lu notu ile 1901, 1901.90 ve 1901.90.91 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
1901 tarife pozisyonunda yer alan gıda müstahzarları un, kaba un, bulgur, nişasta veya malt özü esaslıdır. “Un” ve “kaba un” tabirleri; hububat unu ve kaba unu ile herhangi bir fasılda yer alan bitkisel menşeli un, kaba un veya tozları (0712 pozisyonundaki kurutulmuş sebzelerin, 1106 pozisyonundaki kuru baklagillerin unları, kaba unları ve tozları hariç) kapsar (19. Fasıl 2 no.lu notuna bakınız). Konja yumruları (bütün, öğütülmüş veya toz hale getirilmiş) 1212 tarife pozisyonunda sınıflandırılır (1212 tarife pozisyonuna ait Kombine Nomanklatür açıklama notlarına bakınız).

Ürün jelimsi kıvamda olmasına karşın 1302 tarife pozisyonunda sayılan, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar veya kıvam verici maddelerden değildir.

Bu nedenlerle söz konusu ürün, 1901.90.91 KN kodu altında sınıflandırılmıştır.

2 Çilek (bütün veya parçalar halinde) içeren kırmızı renkli, akışkan olmayan ürün aşağıdakileri içerir (ağırlıkça %):

– çilek                        38,
– şeker                       48,
– su                            13 ve

eser miktarda pektin ile sitrik asit.

Üretim sürecinde malzemeler karıştırılarak, su içeriğini azaltacak şekilde düşük basınçta kaynatılır.

Ürün, tatlı vb. için sos olarak kullanılmak üzere 2 kg’lık plastik torbalarda sunulur.

2103.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 2103, 2103.90 ve 2103.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürün, sos olarak kullanılan meyve bazlı müstahzar olduğundan 20. fasılda sınıflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 2103 tarife pozisyonu açıklama notları, A kısmı üçüncü paragrafına bakınız).

Sonuç olarak ürün 2103.90.90 KN kodunda “sos” olarak sınıflandırılmıştır.

3 Silan, MDP fosfat monomeri, dimetakrilat rezin, 2-hidroksietil-metakrilat (HEMA), kopolimer, dolgu maddesi, etanol, su ve başlatıcı madde içeren, dental kullanım için hazırlanmış sıvı halde ürün.

Ürün, dolgu malzemesiyle doldurulmak üzere diş boşluğunun yüzeyini hazır hale getirir. Ürün aynı zamanda, diş kökünün duyarlılığını azaltmak veya amalgam restorasyon çimentolama öncesinde dentinin sızdırmazlığını sağlamak amacıyla, cam iyonomer restoratif maddelerin koruyucu kaplaması olarak veya fissür dolgu macununun diş boşluğuna birleştirilmesi amaçlarıyla kullanılabilir.

3006.40.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(a) ve 6, 30. Faslın 4(f) no.lu notu ile 3006 ve 3006.40.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
İçeriğindeki etanol ve su dikkate alındığında; ürünün geleneksel dolgu maddelerinden daha akışkan olduğu ve dişin içine daha kolay sızma kapasitesine sahip olduğu değerlendirilmektedir.
Ürün bir yapıştırıcı görünümünde olmakla birlikte; ürünün diş üzerindeki öncelikli kullanım amacı yüzeydeki dentini aktive ederek dolgu maddesiyle birleşmesini sağlamaktır. Ürün, tedavi sürecinde ve sonrasında diş üzerinde kalmakta ve dolgu maddesinin ayrılmaz bir parçası halini almaktadır.
3506 tarife pozisyonundaki tutkal tanımına kıyasla 3006 tarife pozisyonunda ürünün daha özel tanımlandığı dikkate alınarak 3506 tarife pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır. Buna ilaveten, diş kökünün duyarlılığını azaltmak, dentinin sızdırmazlığını sağlamak ve koruyucu bir kaplama olarak işlev yapmak gibi özellikleri göz önüne alındığında ürünün tipik tutkal olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak ürün 3006.40.00 KN kodunda “dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri” tanımı altında sınıflandırılmıştır.
4 Hidrojene edilmiş bitkisel yağa, başka bir bitkisel yağın mono ve digliseritleri eklenerek elde edilen ve 25 kg’lık ambalajlarda sunulan ürün, sarımtırak beyaz renkli ince bir toz halindedir. Farklı bitkisel yağdan eklenen mono ve digliseritler ağırlıkça %10 oranındadır.

Gıda sanayiinde emülsifiyer olarak kullanılan ürünün damlama noktası 58 °C’dir ve viskozitesi 68 °C’de 1 Pa.s.’den azdır.

3404.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 34. Faslın 5 no.lu notu, 3404, 3404.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürüne başka malzemeler (yağ asitlerinin % 10 mono- ve digliseritleri) ilave edildiğinden, ürün 1516 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz.

Ürün mumsu karakterinden ötürü 1517 tarife pozisyonunun da kapsamı dışındadır.

Ürün, kimyasal yolla elde edilen, mumsu vasfı olan organik ürünlerdendir, suda çözülmez (34. Faslın 5 no.lu notuna bakınız) ve aynı zamanda suni mumlarla ilgili olarak gerekli kriterleri de sağlamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 3404 tarife pozisyonu açıklama notları, A kısmına bakınız).

Söz konusu nedenlerle ürün, “diğer suni mumlar ve müstahzar mumlar” olarak 3404.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

5 Silika jel olarak da bilinen, 0,5-1,5 mm arası çapları olan küçük şeffaf granüller halinde, kâğıt keselerle veya su buharını geçirebilen plastik kapsüllerle paketlenmiş silikon dioksit.
Silikon dioksit nemi emer; bu nedenle ürün, örneğin taşıma sırasında ilaçları kuru olarak saklamak ve korumak için kullanılır.
3824.90.96 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 3824, 3824.90 ve 3824.90.96 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.Silika jel, kâğıttan keselerde veya plastik kapsüllerde paketlenmiştir ve özel bir kullanım amacına sahiptir; bu nedenle, 28 Fasılda tanımlanan izole edilmiş kimyasal bileşiklerden sayılamayacağından 2811 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz.
Bu nedenle ürün, “tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarların diğerleri” olarak 3824.90.96 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
6 İnsan kafatası şeklinde, plastikten mamul, yaklaşık olarak 9x11x7 cm ölçülerinde eşya. Eşyanın içinde yanıp sönen LED’ler mevcuttur. LED ışıklar kafatasının göz boşluklarına yerleştirilmiştir ve pille çalışır. LED ışıkları açıp kapatan anahtar eşyanın alt kısmındadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

3926.40.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 3926, 3926.40.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, 9405 tarife pozisyonunda aydınlatma gereci olarak sınıflandırılmaz çünkü öncelikli fonksiyonu odayı aydınlatmak değildir. Buna ilaveten eşya, 9405 tarife pozisyonunda yer alan özel lambalardan da değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9405 tarife pozisyonu açıklama notları, I kısmı, 1 ve 3. maddelere bakınız).

Nesnel özellikleri dikkate alındığında eşya belirgin şekilde bir festival eşyası da değildir; çünkü tüm yıl boyunca dekoratif olarak kullanılabilir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9505 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakınız). Bu nedenle eşyanın 9505 tarife pozisyonunda sınıflandırılması da düşünülmemiştir.

Eşya, insan kafatası şeklindeki plastikten mamul kısmı ve pilli LED’leri ile 3(b) Genel Yorum Kuralı anlamında farklı unsurlardan meydana gelmiş bir bütündür (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 3(b) Genel Yorum Kuralı, IX’a bakınız).

Nesnel özellikleri itibarıyla eşya süs amaçlıdır. Aydınlatma unsuru yalnızca dekoratif etkinin artırılmasını sağlamaktadır. Bu itibarla eşyanın 3(b) Genel Yorum Kuralı anlamında mümeyyiz vasfını plastikten mamul kafatası vermektedir.

Buna göre, eşya “plastikten mamul diğer süs eşyaları” olarak 3926.40.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

7 Elbise kolu şeklinde, yaklaşık 20 cm uzunluğunda, el ayası kısmında ince bir köpük dolgu maddesi bulunan, örme mensucattan yapılmış eşya. Eşya, aya kısmında yaklaşık 2 cm genişliğinde, elle bükülebilen,  çok az kıvrılmış alüminyum bir atel; dış kısmında ise plastikten yapılmış, yaklaşık 1 cm genişliğinde iki adet esnek sabitleyici içermektedir. Atel ve sabitleyiciler, eşyanın üzerine bir ucundan diğer ucuna uzanacak şekilde dikilmiş olan ve eşyanınkinden farklı bir malzemeden oluşan tünellerin içine yerleştirilmiştir ve yerlerinden çıkarılabilir özelliktedir.

Eşyanın her iki ucunda eşyanın ele ve bileğe göre ayarlanmasını sağlayan 2 cm genişliğinde cırt bantlar bulunmaktadır. Eşyanın ortasında, bileği sararak bileğin istenilen şekilde sınırlı hareketini sağlayan, 5 cm genişliğinde cırt bantlı daha geniş dokunmuş bir kayış bulunmaktadır.

Eşya dokuma kayışlar ve bükülebilir alüminyum atel yardımıyla bileğin hareketini kısıtlar. Bileğin bükülebilirliği, kayışların sıkılığına bağlıdır.

Eşya bilek sabitleyici olarak piyasaya sunulmaktadır.

(*)

(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.

6307.90.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 6307, 6307.90, 6307.90.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, hastanın belirli bir engeline göre ayarlanamaz; ancak çok fonksiyonlu kullanım özelliğini haizdir. Bu itibarla eşyanın, uygulanma yöntemiyle ya da hastanın belirli bir engeli için kullanılmasıyla, genel kullanıma mahsus sıradan desteklerden ayrılmasını sağlayan bir özelliği yoktur (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Faslın 6 no.lu notuna bakınız). Bu nedenle ürün, 90.21 pozisyonunda “ortopedik cihazlar” olarak sınıflandırılmamıştır.

Kolun örme mensucattan mamul kısmı ve kayış, eşyanın niceliğinde etkili olması ve kullanımındaki önemli rolü sebebiyle GYK 3(b) anlamında eşyaya esas niteliğini vermektedir. Özellikle eşyanın ortasındaki dokuma kayış, bileğin istenilen şekilde sınırlı hareketi için gereklidir.

Bu nedenle söz konusu ürün, “diğer hazır eşya” olarak 6307.90.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

8 Bir kaldıraç yardımıyla kaldırıldığında kişiyi oturur vaziyette havada asılı tutan tekstilden mamul eşya.

Eşya, dokunmuş tekstil malzemesinden (polyester) mamuldür ve dikdörtgen şekillidir. Dikdörtgenin iki kısa kenarından birinde iki adet kanat benzeri uzantı bulunur ve bunlar bir oturak işlevi görür. Kumaşın geri kalan kısmı kişinin sırtını ve yanlarını destekler. Kumaşın bazı kısımlarında dolgu malzemesi (polipropilen köpük) bulunur.

Eşyanın kenarlarına tekstilden şeritler dikilmiştir; böylece eşya kaldıraca asılabilmektedir.

(*)

(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.

6307.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 11. Bölümün 7(f) notu, 6307, 6307.90, 6307.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya bir yük kaldırıcının çalışması için gerekli bir unsur olmadığından; 8431.31.00 KN kodunda, özellikle ve esas olarak 8428 tarife pozisyonunda yer alan makinelerle (asansörler, yük kaldırıcılar vb.) birlikte kullanılmaya uygun aksam-parça olarak sınıflandırılmamıştır. Buna ilaveten, askılar 8431 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz; 11. Bölümde yer alır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8431 tarife pozisyonu açıklama notları, 4. paragrafına (b) bakınız).

Eşya esas itibarıyla birbirlerine dikilmiş tekstil malzemelerinden oluşmaktadır.

Sonuç olarak eşya, “Diğer hazır tekstil eşya” olarak 6307.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

9 Çelikten mamul ‘T’ şeklinde ürün. Omuzların dış çapı 23 mm ve eşyanın merkezdeki en geniş çapı 40 mm’dir. Yan kısımlardaki uçları birleşecekleri yerlere uyumlu şekilde eğridir ve üçüncü ucun iç kısmına diş açılmıştır.

Yan kısımlardaki uçlar radyatör panelleri arasına kaynak yapmak suretiyle birleştirilir. Üçüncü uç ise havalandırma valfini ya da hidrolik kontrol valfini yerleştirmek veya radyatörü bir boru yardımıyla örneğin bir buhar kazanına bağlamak için kullanılır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

7307.93.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XV. Bölüm’ün 2(a) no.lu Notu ile 73.07, 7307.93 ve 7307.93.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürüne esas karakterini, 73.07 pozisyonunda sınıflandırılan boru bağlantı parçaları vermektedir. XV. Bölüm’ün 2(a) no.lu Notu uyarınca 73.07 pozisyonundaki eşyalar, genel kullanıma mahsus aksam ve parçadır. Bu bağlamda, aksam ve parçalarla ilgili söz konusu atıflar nedeniyle, eşyanın 73.22 pozisyonunda, merkezî ısıtmaya mahsus radyatör olarak sınıflandırılması düşünülemez (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 73.22 tarife pozisyonu (2)(a) no.lu notuna bakınız).

Bu nedenle ürün, “en büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçmeyen çelikten diğer boru bağlantı parçaları” olarak 7307.93.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

10(Mülga satır:RG-3/2/2018-30321)  
11 Egzoz gazı turboşarj sisteminin şaftına yerleştirilecek olan merkezi bir göbeğin çevresine radyal olarak dizilmiş bıçaklardan oluşan nikel bazlı alaşım türbin tekerleği.

Tekerlek, türbinin egzoz motorundan gelen enerjiyi, turboşarjın kompresör tekerleğini döndürmek üzere rotatif harekete dönüştüren parçasıdır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8411.99.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölümün 2(b) notu ile 8411, 8411.99.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya sadece veya esas olarak 8411 tarife pozisyonunda yer alan egzoz gaz türbininin parçası olarak kullanılan türbin tekerleği olduğundan, eşyanın 8414 tarife pozisyonunda kompresör parçası olarak sınıflandırılması mümkün değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarının “Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir” başlığı (a) maddesine ve 8414.90.00 tarife alt pozisyonuna ilişkin KN açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenle eşya, gaz türbininin parçası olarak 8411.99.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
12 İç kısmında türbin tekerleğinin yerleştirilmesi için uygun bir boşluk bulunan, egzoz borusu için bir adet giriş ve bir adet çıkışı bulunan adi metalden türbin tekerleği kasası.

Kasa, türbin tekerleğini, egzoz motorundan gelen enerjiyi turbo-şarjın kompresör tekerleğini döndürmek üzere rotatif harekete dönüştürmesi sırasında muhafaza eden türbin parçasıdır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8411.99.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölümün 2(b) notu ile 8411, 8411.99.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya sadece veya esas olarak 8411 tarife pozisyonunda yer alan egzoz gaz türbininin parçası olarak kullanılan türbin tekerleği kasası olduğundan, eşyanın 8414 tarife pozisyonunda kompresör parçası olarak sınıflandırılması mümkün değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarının “Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir” başlığı (a) maddesine ve 8414.90.00 tarife alt pozisyonuna ilişkin KN açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenle eşya, gaz türbininin parçası olarak 8411.99.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
13 Yaklaşık olarak 2X2 m boyutlarında, birbirine paralel olarak monte edilmiş ve bir adet toplama borusu ile birbirlerine bağlanmış olan 25 adet vakum tüpü içeren güneş paneli. Her bir vakum tüpü, ısı transferi sıvısı içeren iki adet konsentrik boru ile donatılmıştır. Her bir tüpün iç kısmındaki borular emme katmanı ile kaplanmıştır.
Güneş enerjisi iç kısımdaki boruların emme katmanlarınca emilir ve ısı enerjisine dönüştürülür. Ardından ısı, ısı transferi sıvısına aktarılarak gaza dönüşür, yükselir ve ısıyı toplayıcı boruya (bakır manifolda) iletir.
Bu aşamanın ardından ısı, bir kontrol mekanizması tarafından idare edilen pompalama sistemi vasıtasıyla ısı transferi sıvıları içeren tüp sisteminden geçerek toplama borusundan su tankına aktarılır.
Pompa, kontrol mekanizması, tüp sistemi ve su tankı sunum anında eşyanın yanında mevcut değildir.
Söz konusu eşya güneş enerjili ısıtma sisteminde kullanılmak üzere çatıya monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.
8419.19.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 8419, 8419.19.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Güneş paneli, suyu ısıtmak için gereken tüm unsurları içerdiğinden bitmiş bir su ısıtma sistemi gibi sınıflandırılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Güneş enerjili su ısıtma sisteminin diğer (eksik) parçaları yalnızca oluşan ısı enerjisinin su tankına transferini sağlamak içindir. Bu çerçevede, eşyanın 8419.90.85 KN kodunda su ısıtıcılarının aksam ve parçası olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.

Güneş paneli, güneş enerjisini ısıya dönüştürdüğü için 8419.50 tarife alt pozisyonundaki ısı değiştiricilerden değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8419 tarife pozisyonu açıklama notları (I)/(B)’ye bakınız).

Sonuç olarak, söz konusu güneş paneli, elektrikli olmayan anında veya depolu diğer su ısıtıcıları arasında 8419.19.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8419 tarife pozisyonu açıklama notları (I) Başlığı, son paragrafına bakınız).

14 Silindirik metal kasa içindeki elektrikli cihazın, ultraviyole (UV) ışın yayan bir lambası ve cihazın durumunu gösteren ışıklı elektronik modülü bulunmaktadır. UV ışınının gücü 14 – 39 W arasında değişmekte olup; cihaz 220 V’u desteklemektedir.

Ürün, suyun fotokimyasal olarak arıtılmasında kullanılmak üzere piyasaya sunulmaktadır. Arıtma işlemi UV ışınının suyun içinden geçerek içinde yer alan bakterileri, virüsleri ve diğer mikroorganizmaları yok etmesiyle gerçekleşir. Ürün evde, medikal ya da endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere satışa sunulmaktadır.

8421.21.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.21 ve 8421.21.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz, 84.21 pozisyonunda bahsi geçen, suyun artırılması işlevini yapmaktadır. Bakterilerin, virüslerin ve diğer mikroorganizmaların fiziksel olarak ayrıştırılmadan yok edilmesi cihazın bu fasılda sınıflandırılmasını engellemez. Söz konusu fasıl, her çeşit filtreyi ve arıtıcıyı kapsamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu (II) no.lu Açıklama Notuna bakınız). Bu nedenle eşya, 85.43 pozisyonunda ‘başka pozisyonlarda yer almayan veya belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihaz’ olarak sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak söz konusu eşya, ‘suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus cihaz’ olarak 8421.21.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

15 62 cm x 52 cm x 150 μm boyutlarında, 24 adet anten içeren plastik levha. Her anten düzlemsel dikdörtgen şekle sahip sarımlar formunda bakır tellerden oluşur ve iki ara yüz pedi ile birbirine bağlanır. Antenler 8 x 3’lük diziler şeklinde ve her biri yan yana plastik bir levhanın üzerine yapıştırılmış hâlde satışa sunulmaktadır.

Söz konusu plastik levhanın içinde elektronik çip bulunmamaktadır.

Antenler akıllı kart yapımında kullanılmak üzere satışa sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8504.50.95 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölüm’ün 2(a) no.lu Notu ile 85.04, 8504.50 ve 8504.50.95 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Antenler doğrudan endüktör görevi yapan sarımlardan oluştuğundan, endüktör olarak 85.04 pozisyonunun kapsamına girmektedir; dolayısıyla, 85.48 pozisyonunda ‘bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aksam ve parçalar’ olarak sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenle ürün, ‘diğer endüktörler’ olarak 8504.50.95 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

16 Medya sunucusu olarak bilinen, 2 TB dahili flaş belleği, 4 TB depolama kapasiteli hard diski ve farklı video, resim ve ses formatlarını oynatmak için bir adet MPEG işlemcisi bulunan elektronik cihaz.

Cihaz, başlıca aşağıdaki ara yüzlerle donatılmıştır:

–          Yayınları almada kullanılan iki adet 1 Gbe (GigaBit ethernet) bakır ingest portu,

–          İletimde kullanılan iki adet 10 Gbe SFP tipi (tak-çıkar küçük form faktörü) iletim portu,

–          Cihazın idare edilmesi için iki adet 1 Gbe bakır yönetim portu,

–          İki adet USB portu.

Cihaz aşağıdaki medya formatlarını kullanır:

–          MPEG-2 TS ve MPEG-4 (H.264),

–          Değişken Bit Hızı (VBR) ve Sabit Bit Hızı (SBR),

–          Yüksek Netlik (HD) ve Standart Netlik (SD).

Cihaz, 3.75 Mbps hızla 2500 dalga veri akışı sağlayabilir.

Cihaz kablolu ya da internet televizyon sağlayıcıları tarafından, talep edilen multimedya ürünlerinin tüketicilere ulaştırılmasında kullanılır.

Video dizinleri, resimleri, veri ve ses gibi multimedya unsurları medya sunucuları arasında değiştirilir (alınır ve iletilir), sağlayıcının ağına yüklenir. Cihaz, kendisine ulaşan içeriği kaydeder ve istenildiği zaman bu verileri OTT (Over the Top Technology) vasıtasıyla kullanıcıların televizyon seti, otomatik bilgi işlem makinesi, oyun konsolu ya da cep telefonu gibi terminal donanımlarına iletir.

8525.60.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85.25, ve 8525.60.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Cihaz iki ya da daha çok alternatif fonksiyonu (85.17 pozisyonu anlamında telekomünikasyon, 85.21 pozisyonu anlamında video kayıt ve gösterme ve 85.25 pozisyonu anlamında yayın verme) yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Cihazın kullanımında her bir fonksiyonu eşit derecede önemli olduğundan, XVI. Bölüm’ün 3 no.lu Notu anlamında cihazın esas fonksiyonunu belirlemek mümkün değildir. Dolayısıyla eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılmış olup; 85.17 ve 85.21 pozisyonlarında sınıflandırılmamıştır.

Cihaz iletim fonksiyonunun yanında yayınları alarak diğer medya sürücülerinden sağlayıcının ağına, video içeriğine (televizyon sinyalleri) aktarabilme özelliğine de sahip olduğundan, 8525.50.00 alt pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenle cihaz, ‘alıcı cihazı bulunan verici cihazlar’ olarak 8525.60.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

17 Her biri yaklaşık olarak 38 x 38 x 9 cm ebatlarında olan plakalardan yapılmış çeşitli modüllerle mücehhez modüler ekran paneli (“LED duvarı”)

Her bir plaka kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayıcı diyot içermektedir ve 16 x 16 piksel çözünürlük, 24 mm nokta uzaklığı, 2000 cd/m2 parlaklık ve 300 hertzden (Hz.) fazla yenileme hızına sahiptir. Bu plakalar ayrıca sürücü elektroniği de içermektedirler.

Panel aşağıda sayılan işlem sistemleriyle sunulmaktadır:

–          Muhtelif sinyal girdilerini (CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-) SDI veya DVI gibi) kabul eden ve görüntü/videonun ekran panelinin boyutuna göre ölçeklendirmesine olanak sağlayan video işlemcisi

–          Girdi sinyalinin ekran paneline piksel eşleştirmesi yapmasına olanak sağlayan sinyal işlemcisi

İşlenmiş sinyal, optik fiber kablolar aracılığıyla sinyal işlemcisinden veri dağıtıcısına gönderilmektedir. Veri dağıtıcısı da bu veriyi ekran panelinin çeşitli plakalarına göndermektedir.

Panel yakın mesafe görüşü için tasarlanmamıştır. Spor/eğlence etkinlikleri, ticari tabelalar vb. için kullanılmaktadır.

8528.59.39 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.39 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Panel, video gösterme özelliği olduğu dikkate alındığında, görüntülü işaret cihazları için sinyal amaçlı elektrikli cihaz olarak değerlendirilemez; bu nedenle 85.31 pozisyonunda gösterge paneli olarak sınıflandırılmamıştır.

Ekran boyutu, desteklenen TV standartları (CVBS) ve video modları, yakından izlemeye elverişli olmayan nokta uzaklığı ve yüksek parlaklık gibi karakteristik özelliklerine bakıldığında, cihazın spor ya da eğlence etkinlikleri, reklam tabelası gibi yerlerde kullanılmak amacıyla tasarlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cihaz, sadece ya da esas itibarıyla 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan türden bir monitör olarak değerlendirilemez. Bu sebeple eşya, 8528.51.00 alt pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Panel, bir otomatik bilgi işlem makinesinden (ADP) gelen sinyalleri otomatik bilgi işlem makineleriyle (ADP) pratik kullanım için yeterli bir düzeyde gösterebildiğinden,  panelin otomatik bilgi işlem makinesinden gelen sinyalleri kabul edilebilir bir işlevsellikle gösterebildiği kabul edilmektedir.

Bu nedenle cihaz, ‘otomatik bilgi işlem makinasından gelen sinyalleri kabul edilebilir bir işlevsellikle gösterebilen diğer renkli düz panel gösterge’ olarak 8528.59.39 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

18 Yaklaşık olarak 10x4x1 cm boyutlarında, aşağıdaki özellikleri taşıyan elektronik aparat:

-bir işlemci,
-1 GB sistem hafızası,
-4 GB dahili hafıza,
-kablosuz internet bağlantısı için dahili bir modül,

Eşya ayrıca aşağıdaki ara yüzlerle donatılmıştır:

-HDMI,
-USB,
-Mikro USB,
-Mikro SDHC,

Eşyanın video tuneri bulunmamaktadır.

Eşya bir televizyon setine veya monitöre bağlandığında, kullanıcının internete erişimine olanak vermektedir; kullanıcı örneğin e-posta gönderip-alabilir, internet üzerinden video izleyebilir veya oyun oynayabilir, uygulama yazılımları indirebilir. Eşya aynı zamanda hafıza kartlarında veya USB belleklerde kayıtlı bulunan video, fotoğraf ve müzik dosyalarını gösterebilir.

8528.71.91 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85. Faslın 3 no.lu Ek notu, 8528, 8528.71 ve 8528.71.91 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Cihaz 16. Bölümün 3 no.lu notu anlamında iki veya daha fazla alternatif fonksiyonu (8471 tarife pozisyonundaki otomatik bilgi işleme, 8517 tarife pozisyonundaki telekomünikasyon, 8521 tarife pozisyonundaki video izletme, 8528 tarife pozisyonundaki televizyon alıcısı) yerine getirmektedir. Cihazın tüm özellikleri eşit derecede önemli olduğundan mümeyyiz özelliğe karar verme olanağı bulunmamaktadır. Bu çerçevede, cihaz sınıflandırılabileceği tarife pozisyonlarından numerik olarak en son sırada yer alan 8528 tarife pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.

Eşya, video tuneri içermediğinden ve interaktif bilgi değişimine olanak verdiğinden, “internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar; esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil)” eşya tanımında 8528.71.91 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

19 Bir LDC ekran ve bir video gösterme cihazı ile donatılmış olan bir televizyon alıcı cihazı ile birleştirilmek üzere sunulan baskılı devre düzeneği.

Düzenek, harici bir cihaza bağlanmak üzere aşağıdaki ara yüzleri içermektedir:

-VGA girişi,
-HDMI girişleri (HDCP destekli),
-RGB video girişleri (SCART konektörleri),
-video bileşeni girişi,
-CVBS video giriş ve çıkışı,
-ses giriş ve çıkışı,
-hoparlör çıkışı,
-USB soketi.

Düzenek aynı zamanda, düşük voltaj diferansiyel sinyali (LVDS) gibi LDC ekrana bağlanmak amaçlı birkaç ara yüz ve dâhili güç kaynağı için bir ara yüz de içermektedir.

Söz konusu düzenek, dijital televizyon sinyallerinin alınmasına yarayan, “tuner” tabir edilen radyo frekans devresi  (RF blok), ara frekans devresi (IF blok) ve demodülasyon devreleri (DEM blok) içermemektedir.

Ürün LCD ekran ile birlikte sunulmamaktadır.

Düzenek, analog-dijital dönüştürme, MPEG4 gibi video dosyası çözme (decoding), ölçekleme, ses çözme (decoding), ses yükseltme, LDC ekran için HDMI alıcısı ve LVDS çıkış vericisi gibi fonksiyonları da yerine getirmektedir.

Standart video veya televizyon sinyallerinin yanı sıra, ölçekleyici (scaler), 1920×1080 piksele kadar çözünürlükte bulunan otomatik bilgi işlem makinelerinden gelen bazı sinyalleri LCD ekrana uygun çözünürlüğe getirebilmektedir.

Düzenek aynı zamanda USB bellekte bulunan görüntü ve ses dosyalarını tekrar verebilmektedir.

8529.90.65 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(b) notu, 8529, 8529.90 ve 8529.90.65 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu düzenek, yalnızca video görüntülerini tekrar verme fonksiyonu gösteren elektronik bileşenler içermemekte; aynı zamanda LCD ekran için LVDS çıkış vericisi, otomatik bilgi işlem makinesinden gelen türden çözünürlükleri işleme kapasitesi sağlayan ölçekleyici (scaler) gibi bileşenler de içermekte olup; LCD ekranlı televizyon alıcı cihazı için özel olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede eşya, 8521 tarife pozisyonunun izin verdiğinden daha fazla bileşen içerdiğinden bu pozisyonda sınıflandırılmamıştır.
Eşyanın, sunumu anında LCD ekranı bulunmadığından, 8528.72.40 alt pozisyonunda sınıflandırılması da mümkün değildir.
Sonuç olarak eşya, “8528 tarife pozisyonunda yer alan eşyalara ait aksam ve parça” olarak 8529.90.65 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
20 Elektriksel filtre olarak adlandırılan, yaklaşık olarak 8x3x3 mm boyutlarında, yüzeye monte edilen besleme oluğu tipi çok katmanlı seramik kondansatörle donatılmış eşya.

Eşya, örneğin güç amplifikatörü, güç kaynağı, ısı ve motor kontrolleri veya sürücü devreleri gibi yerlerde elektromanyetik parazit (EMI) filtresi olarak kullanılmak üzere sunulan düşük geçiş filtresidir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8532.24.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(a) notu, 8532 ve 8532.24.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya birçok makinede parça olarak kullanılabilecek niteliktedir ve üzerinde sadece bir adet kondansatör bulunmaktadır. Bu nedenlerle, 8532.24.00 KN kodunda, “seramik dielektrik, çok katlı, sabit kondansatör” olarak sınıflandırılmıştır.
21 LED modül olarak bilinen, Zener diyot koruma ile paralel bağlanmış bir adet LED çip içeren yarı iletken tertibat. Ürün, yaklaşık olarak 7x7x5 mm ölçülerinde bombeli plastik kapaklı, plastik bir kasa içindedir ve üzerinde bağlantı yastıkları mevcut değildir.

Ürünün bazı unsurları teorik olarak çıkarılıp değiştirilebilir olsa da bunun normal üretim koşulları altında çok hassas ve uzun sürecek bir işlem olduğu, dolayısıyla ekonomik olmayacağı dikkate alınarak ürünün fiziki yapısının bölünmez nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu LED modül, baskılı devre kartlarının üzerine örneğin yüzey montajlı cihaz lehimleme teknolojisi kullanılarak monte edilir.

Ürün, mobil telefonların flaşında, otomotiv ışıklandırmasında, projektörlerde, trafik işaretlerinde, ev aletlerinde vb. aydınlatma uygulamalarında kullanmaya yöneliktir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu LED çip ve diyot koruma birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş olup, diyot korumanın tek işlevi LED çipi voltaj yükselmelerinden korumaktır. Ürün, karakteristiği ve özellikleri itibarıyla 8541 tarife pozisyonunun ışık yayan diyotlarından olup; 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle eşyanın 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
22 Metal çekirdek baskılı devre kartı üzerine lehimle monte edilmiş olan bir LED modülü içeren, yaklaşık olarak 7 mm kalınlığında ve 21 mm çapında yarı iletken tertibat.

Söz konusu LED modül, Zener diyot korumasına paralel bağlı bir LED çip içermektedir ve bombeli plastikten mamul şeffaf bir kapağı bulunan plastik bir kasa içinde sunulmaktadır.

Metal çekirdek baskılı devre kartı, özellikle ısı emici olarak tasarlanmıştır; güç kaynağına bağlanmak için lehim yatakları içermektedir ve eşyalara yapılan aydınlatma montajının son aşamasında kullanılmak üzere şekillendirilmiştir.

Ürün, mobil telefonların flaşında, otomotiv ışıklandırmasında, projektörlerde, trafik işaretlerinde, ev aletlerinde vb. aydınlatma uygulamalarında kullanmaya yöneliktir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Her ne kadar ürünün LED modülü ve baskılı devre kartı kısımları ayrılabilir nitelikte olsa da ürünün nihai işlevi tek başına bir LED modülünün yapacağı işlevden farklı değildir. Metal çekirdek baskılı devre kartının tek başına işlevi ısıyı dağıtmaktır (ısı emmek) ve bunun dışında tertibatın diğer parçaları arasında bağlantı kurmak gibi bir fonksiyonu yoktur; baskılı devre kartı yalnızca LED modülün ortama yaydığı ısının daha normal bir düzeyde kalmasını sağlar. Bu nedenle eşyanın esas itibarıyla LED modül olarak sınıflandırılması gerekmektedir.

Söz konusu LED çip ve diyot koruma birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş olup, diyot korumanın tek işlevi LED çipi voltaj yükselmelerinden korumaktır. Ürün, karakteristiği ve özellikleri itibarıyla 8541 tarife pozisyonunun ışık yayan diyotlarından olup; 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle eşyanın 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

23 LED paket olarak bilinen ve dört LED çipinden oluşan yarı iletken tertibat. Eşyanın LED çiplerinden her biri bir Zener diyot korumaya paralel bağlıdır ve eşya, alt kısmında 8 tane bağlantı noktası bulunan, yaklaşık olarak 6x5x1 mm ölçülerinde şeffaf cam pencereli plastik kasa içinde sunulmaktadır.
Üründeki bazı parçalar çıkarılmaya ve değiştirilmeye teorik olarak uygun olsa dahi bunun normal üretim koşulları altında çok hassas ve uzun sürecek bir işlem olduğu, dolayısıyla ekonomik olmayacağı dikkate alınarak ürünün fiziki yapısının bölünmez nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Üründe bulunan LED çipler birbirine bağlı değildir. LED çipler ile Zener diyot korumalar arasındaki bağlantılar kablolarla yapılmıştır.

Ürün, örneğin yüzey montajlı lehimleme teknolojileri ile baskılı devre kartlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Söz konusu tertibat, sahne vb eğlence amaçlı ışıklandırmalarda, mod ışıklandırması veya iç/dış mekan dekorasyonu amaçlarıyla çeşitli aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu LED çipler ve diyot korumalar birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş olup, diyot korumaların tek işlevi LED çipleri voltaj yükselmelerinden korumaktır. Ürün, LED çip sayısından bağımsız olarak karakteristiği ve özellikleri itibarıyla 8541 tarife pozisyonunun ışık yayan diyotlarından olup; 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle eşyanın 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
24 LED dizimi olarak bilinen ve 156 adet LED çipten oluşan, yaklaşık olarak 2 mm kalınlığında ve 49 mm çapında yuvarlak şekilli plastik kasası ve plastikten şeffaf bir kapağı bulunan yarı iletken tertibat. Eşyanın, üst kısmında iki adet bağlantı noktası ve arka kısmında metal ısı emici bulunmaktadır.
Üründeki bazı parçalar çıkarılmaya ve değiştirilmeye teorik olarak uygun olsa dahi bunun normal üretim koşulları altında çok hassas ve uzun sürecek bir işlem olduğu, dolayısıyla ekonomik olmayacağı dikkate alınarak ürünün fiziki yapısının bölünmez nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Üründe bulunan LED çipler birbirine seri bağlıdır ve bağlantılar kablolarla yapılmıştır.

Tertibat, nihai ürüne vidalanmak üzere tasarlanmıştır.

Eşya, konut, otel, ofis, büro, dükkan gibi mekanlarda, endüstriyel amaçlarla veya sokak vb. dış mekanlarda ve güçlendirme lambalarında olmak üzere genel aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8541.40.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85. Faslın 8 no.lu notu, 8541, 8541.40 ve 8541.40.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Söz konusu ürün birbirine ayrılmamak üzere birleştirilmiş LED çiplerden oluşmaktadır ve LED çiplerin sayısından bağımsız olarak 8541 tarife pozisyonunun kapsamında kalmaktadır ve 85. Faslın 8 no.lu notunun son paragrafı nedeniyle 9405 tarife pozisyonunda sınıflandırılması mümkün değildir.
Sonuç olarak eşya, “ışık yayan diyot” olarak 8541.40.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
25 Elektriksel filtre olarak adlandırılan, bir adet kondansatörle ve iki adet ferrit boncukla donatılmış olan yaklaşık olarak 7x2x2 mm boyutlarında eşya.

Eşdeğer elektrik devresi, DC akım yolu serilerinde her bir ferrit boncuk için birer adet endüktör içerir ve yüzeye monte besleme oluğu tipi kondansatörün sağ ve sol taraflarındaki iletkenlere (conductor) bağlı bulunur.

İki adet ferrit boncuk endüktör olarak işlev yapar ve yüksek frekanslı elektrik akımlarının baskılanması için rezonansı minimize edecek çevresel akımları oluşturur.

Eşya, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar gibi alanlarda elektromanyetik parazit (EMI) filtresi olarak kullanılmak üzere sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8548.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 16. Bölümün 2(c) notu, 8548, 8548.90 ve 8548.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşyanın nesnel özelliklerine bakılarak, kondansatörün yanı sıra iki adet ferrit boncuk içerdiği dikkate alındığında 8532 tarife pozisyonunun (kondansatörler) lafzına tam anlamıyla uymadığı değerlendirilmektedir.
Buna ilaveten, söz konusu elektriksel filtrenin işlevinde kondansatör kadar iki adet ferrit boncuğun da eşit derecede önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede eşyanın fonksiyonu 8532 tarife pozisyonunun kapsamının ötesine geçtiğinden 1 no.lu Genel Yorum Kuralı ve 16. Bölümün 2(a) notunun uygulanması sonucunda eşya 8532 tarife pozisyonunda değerlendirilmemiştir.
Eşyanın birçok makinede kullanılan bir parça olduğu, yalnızca veya esas olarak belli bir makinenin veya makine grubunun aksam ve parçası olarak kullanılmaya uygun nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak; eşya, “85. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları” olarak 8548.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
26 Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu, 2179 cm³ silindir hacmi olan, beş ileri bir geri manuel vitesi bulunan, kullanılmamış, pikap tipi motorlu taşıt. Taşıtın brüt ağırlığı yaklaşık olarak 2950 kg olup; toplam yükleme kapasitesi yaklaşık olarak 1000 kg, dingil mesafesi 3150 mm’dir.

Söz konusu taşıt iki ayrı bölümden oluşur:

– dört kapılı, her kapısında pencere bulunan, sürücü koltuğuyla birlikte beş koltuklu (ikisi ön sırada üçü arka sırada) bir kabin. İçinde el ile kontrol edilen bir klima, üç noktadan korumalı ayarlanabilir emniyet kemerleri bulunan standart koltuklar, ön koltuklarında ayarlanabilir başlıklar, ayarlanabilir direksiyon mili ve yolcu bölümü için ışıklandırma bulunan kabinin iç donanımı standarttır. Kabinde bir adet radyo da bulunmaktadır,

– 1429 mm uzunluğunda, yükü sabitlemek amaçlı kancaları bulunan üstü açık bir yükleme alanı.

8703.32.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 8703, 8703.32 ve 8703.32.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşyanın, genel görünümüne ve kullanım amacına bakıldığında esas olarak insan taşımak için tasarlanmış olduğu anlaşıldığından, 8704 tarife pozisyonunda eşya taşıma amaçlı taşıt olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır. İnsan taşımaya yönelik kabinin lüks bir donanıma sahip olmaması taşıtın insan taşıma amaçlı taşıt olarak sınıflandırılmasına engel değildir. Söz konusu taşıtın iki sıra oturmalığı bulunmakta olup; eşya taşıyacak kabinin azami dahili taban uzunluğu taşıtın dingil mesafesinin %50 sinden daha azdır (8703 tarife pozisyonuna ilişkin Kombine Nomanklatür açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenlerle eşya, esas olarak insan taşımaya mahsus taşıt olarak 8703.32.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
27 2000 cc dizel motorlu, manuel 5 ileri bir geri vitesli, toplam brüt ağırlığı yaklaşık 2330 kg, toplam yük kapasitesi yaklaşık 700 kg olan kompakt SUV cinsi kullanılmış taşıt.
Taşıt, insan ve eşya taşımak için entegre bir alana; kabini tek sıra iki koltuklu (sürücü dahil), camlı beş kapıya (arka kapı iki taraflı açılır şekilde) sahiptir. Yük bölümünün tabanı halıyla kaplıdır, aracın iç kısmı yan ve tavan döşemelerine sahiptir. Ön ve arka yan camların açılıp kapanması için mekanizması bulunmaktadır.
Taşıt, ikinci sıra koltukların kaldırılmasıyla eşya taşımak için tadil edilmiştir. Arka koltukların bağlantı noktaları ve emniyet kemerleri kapatılmış ve ağ bariyerle kabin ve yük bölümü ayrılmıştır.    Arka koltukların bağlantı noktaları ve emniyet kemerleri tamamen kaldırılmamış veya kalıcı olarak kullanılamaz duruma getirilmemiştir.
8703.32.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 8703, 8703.32 ve 8703.32.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Taşıt, insan taşımak için olan araçların karakteristik özelliklerine sahip olduğu için (beş camının, yan ve tavan döşemelerinin, halının bulunması) 8704 pozisyonunda eşya taşıyan araç olarak sınıflandırılmamıştır. Taşıtta eşya taşımak amacıyla yapılan değişiklikler (arka koltukların kaldırılması, ağ bariyerlerin yerleştirilmesi) ise kolaylıkla eski haline dönüştürülebilir niteliktedir.
Bu nedenlerle taşıt, “esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş olan kullanılmış motorlu taşıt” olarak 8703.32.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
28 720 cc sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu (dizel) motorlu, net ağırlığı (sıvılar dahil) yaklaşık 630 kg, frensiz römork çekme kapasitesi 750 kg ve yaklaşık 300 x 160 cm boyutlarında olan, kullanılmamış taşıt.
Taşıtta, açık bir kabin, iki adet koltuk (sürücü koltuğu dahil),  koruyucu çerçeve, kuvvetli çelik yapıda kargo (eşya taşıma) kısmı bulunmaktadır. Manuel damper mekanizmalı, yaklaşık 400 kg veya 0,4 m3 kapasitelidir. Aracın yerden yüksekliği 27 cm ve dingil mesafesi 198 cm’dir.
Araç arazi tipi lastikle, disk frenle, arka, ön çeki kancası ile donatılmış olup; 25 km/s hıza ve yüksek fren kapasitesine sahiptir.
Araç özellikle zorlu arazi koşullarında; itme, römork çekme, bitkilerin, kutuların, su ve alet edevatın, hayvan yemlerinin taşınması gibi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

8704.21.91 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 8704, 8704.21 ve 8704.21.91 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Taşıt değişik fonksiyonlar için kullanılabilen çok amaçlı bir araçtır. Bununla birlikte, esas olarak 8704 pozisyonu anlamında eşya taşımak için kullanılmaktadır (20/10/2014 tarihli, 2014/6917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınıflandırma Avi’lerinin 8704.31/3 ve 8704.90/1 maddelerine de bakınız).
Eşya karayolu dışında kullanılan damper değildir. Kazılmış toprakların ya da diğer maddelerin taşınması için düzenlenmiş karoserileri boşaltmayı temin için bir taraftan kalkıp inebilir şekilde veya dipten açılıp kapanır tarzda değildir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8704 pozisyonu açıklama notları altıncı paragraf birinci maddeye bakınız). Bu nedenle, eşya 8704.10 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
Sonuç olarak araç, “eşya taşımaya mahsus yeni motorlu taşıt” olarak 8704.21.91 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
29 Balon kateter olarak bilinen, bir ucunda balon bulunan, 142 cm uzunluğunda plastik tüp.

Kateterin proksimal segmenti 0,63 mm çapındadır ve hipotüp materyalden üretilerek politetrafloretilenle (PTFE) kaplanmıştır.

Eşyanın distal segment çapı 0,79 ila 1,02 mm olup; polieterblokamitten (PEBA) yapılarak hidrofilik malzemeyle kaplanmıştır.

Ürünün balon uzunluğu 6-27 mm ve çapı 2-5 mm arasındadır.

Tüpte Luer bağlantı, bir atravmatik (esnek) uç ve 2 altın işaret bandı mevcuttur.

Ürün Luer bağlantı vasıtasıyla balonu şişirecek mekanizmaya bağlanmaktadır.

Atravmatik uç, kateterin koroner arterde vücut içinde damar boyunca hareketini sağlar. Koroner arterde, kateter doğru yere ulaştığında balon şişirilir ve yağ plakları (aterosklerotik plak) damar duvarına doğru bastırılır. Plağın sıkıştırılmasıyla damar iç çapı genişletilir.

İşaret bantları, vücut içinde atravmatik ucun tam yerini belirlemek içindir.

Tedavi sonrasında kateter vücuttan çıkarılarak atılır.

Ürün steril ambalajında sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.39.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018 ve 9018.39.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Atravmatik uç, balon, altın işaret bantları ve Luer bağlantının kombinasyonundan oluşan tüpün nesnel özellikleri eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğunu göstermektedir.

Söz konusu eşya, vücut kusur ve noksanlığını gidermek amacıyla vücuda kalıcı olarak implant edilmediği, tedavi sonrasında çıkarılıp atıldığı için 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenlerle eşya, “kateter” olarak 9018.39.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9018 tarife pozisyonu I. Grup açıklama notlarına bakınız).

30 Kılavuz kateter olarak bilinen plastikten mamul kavisli tüp. Ürünün iç çapı 1,47 mm – 2,29 mm arasında değişebilmekte olup, uzunluğu 100 cm’dir ve radyoopak işaretleyicisi ile atravmatik (esnek) bir ucu bulunmaktadır.

Eşya paslanmaz çelikten çift kat (örme) interlok ihtiva eder, plastik madde (PEBA, poliftalamid (PPA), Naylon) ile kapsüllenmiştir. Söz konusu kılavuz kateterin silikon iç yüzeyine yağlayıcı/kayganlaştırıcı kaplama uygulanmıştır.

Kılavuz kateter, koroner arterli damara erişimi sağlar. Bu kılavuz kateterle damar içi başka aletler de yönlendirilebilir.

Kateterin atravmatik ucunun tam olarak vücudun neresinde olduğu radyoopak işaretleyici ile tespit edilir.

Tedavi sonrasında kılavuz kateter vücuttan çıkarılır ve atılır.

Ürün steril ambalajda sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.39.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018 ve 9018.39.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Atravmatik uç, eğiklik, radyoopak işaretleyiciler ve kayganlaştırıcı kaplama gibi nesnel özellikleri eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğunu göstermektedir.

Söz konusu eşya, vücut kusur ve noksanlığını gidermek amacıyla vücuda kalıcı olarak implant edilmediği, tedavi sonrasında çıkarılıp atıldığı için 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenlerle eşya, “kateter” olarak 9018.39.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9018 tarife pozisyonu I. Grup açıklama notlarına bakınız).

31 Kılavuz tel olarak bilinen, 0,35 mm çapında, 180-300 cm boyunda, iki radyoopak işaretleyicisi ve yuvarlak bir ucu bulunan esnek metalden tel.

Söz konusu tel biyomedikal kullanım için metal alaşımdan yapılmıştır; PTFE proksimal kaplanmıştır ve silikon veya hidrofilik malzemeden distal kaplaması mevcuttur.

Radyoopak işaretleyiciler telin vücuttaki pozisyonunu tam olarak belirlemek içindir.

Söz konusu tel, koroner artere müdahale için veya alet yönlendirmek ve yerleştirmek için kullanılır.

Tedavi sonrasında tel vücuttan çıkarılarak atılır.

Ürün steril ambalajda sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.39.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018 ve 9018.39.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Tasarımı, radyoopak işaretleyicileri gibi nesnel özellikleri eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğunu göstermektedir.

Söz konusu eşya, vücut kusur ve noksanlığını gidermek amacıyla vücuda kalıcı olarak implant edilmediği, tedavi sonrasında çıkarılıp atıldığı için 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Bu nedenlerle eşya, “kılavuz tel” olarak 9018.39.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9018 tarife pozisyonu I. Grup açıklama notlarına bakınız).

32 Yüksek mukavemetli polikarbondan mamul manometresi ve yoğunluk terazisi bulunan, elle kullanılan şişirme cihazı. Eşyanın yüksek basınçlı hortum bağlantısı (Luer tipi) mevcuttur ve 20 atmosfere (atm) kadar hassas basınç ayarlamaları ile şişirme yapabilir.

Ürün balon kateterlerin balon şişirme ve söndürme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Manometre cerrahi işlem sırasında kateter balonunun şişirilmesi veya indirilmesi sırasındaki basıncın izlenmesini sağlar.

Yoğunluk terazisi, basınç anlamında maksimum 20 ml ye kadar katetere gönderilen sıvı miktarını ve balon söndürülürken kateterden geri dönen sıvı miktarını gösterir.

Luer bağlantı, şişirme aparatının balon katetere bağlanmasını sağlar.

Ürün tek kullanımlıktır ve tedavi sonrasında atılır.

Söz konusu eşya steril ambalajında sunulmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9018.90.84 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9018, 9018.90 ve 9018.90.84 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürün, katetere az miktarda sıvı göndermekle birlikte, bu sıvı daha sonra geri gelmektedir ve cihaz sıvı miktarını sürekli olarak artırmamakta, sıvı düzeyi değişikliklerini sürekli olarak göstermektedir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8413 tarife pozisyonu açıklama notları ilk paragrafına bakınız). Bu nedenlerle, eşyanın 8413 tarife pozisyonunda “sıvılar için pompalar” olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.

Eşyanın dizaynı, hassas basınç ayarlamaları, kullanılan az miktarda sıvı ile Luer tipi bağlantının birlikte değerlendirilmesi sonucunda eşyanın 90. Faslın tıpta kullanılan alet ve cihazlarından olduğu anlaşılmaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 9018 tarife pozisyonu açıklama notları beşinci paragrafına bakınız).

Eşya, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen aletlerden olmadığından 9021 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak eşya, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar arasında, 9018.90.84 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

33 Ekstra sert titanyum alaşımlı, 20-56 mm arasında uzunluğu değişebilen silindir şeklinde, diş açılmış, kanüllü ürün.

Ürünün kanüllü gövdesi 4 mm’lik dış çapa sahiptir ve altıgen şekilli başlığı bulunur. Ürünün tüm gövdesine 2 mm’lik dişler açılmıştır.

Ürün, implant vidaları hakkındaki ISO/TC 150 standardını sağlamaktadır ve travmatik kırık cerrahisinde kullanılmak üzere sunulmaktadır.

Eşya, kılavuz tel gibi özel aletler yardımıyla; kılavuz telin ürünün kanüllü gövdesinin içine yerleştirilmesi suretiyle vücuda küçük bir kesiden girilerek yerleştirilir.

İthalat esnasında steril ambalaj içinde sunulan ürün, üretim ve dağıtım aşamalarında izlenebilmesini teminen numaralandırılmıştır.

9021.10.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9021, 9021.10 ve 9021.10.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Kanüllü gövde gibi nesnel özelliklerine bakıldığında ürün, adi metalden vida tanımına tam olarak uymamaktadır. Bu durumda, 15. Bölümün 2 no.lu notu çerçevesinde atıf yapılan genel amaçlı vidalardan sayılmayarak, 8108 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak ürün, “kırıklara mahsus cihazlar” eşya tanımı ile 9021.10.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

34 Ekstra sert titanyum alaşımlı, 20-45 mm arası uzunlukta, sert, silindir şeklinde, diş açılmış halde (pangea çift çekirdek vida olarak bilinen) ürün.

Tüm gövdeye, çekirdek çapı değişiklikleri için bir geçiş bölgesi içeren çift çekirdekli dişler açılmıştır. 4,0 mm’lik sabit dış çapı olan gövde, kendi kendini kılavuzlayan özelliktedir ve diş açılmış kör tapası vardır.

Ürünün baş kısmı poliaksiyal (hareketli) U-şekillidir ve kendi ekseni etrafında 25ͦ açıyla dönerek ayarlanmasını sağlayacak şekilde içten diş açılmış haldedir.

Ürünün baş kısmına ait kör tapası, bir çubuğa (ayrı olarak sunulan) sabitlenmesini sağlamak üzere özel bir şekle sahiptir.

Ürün, implant vidaları hakkındaki ISO/TC 150 standardını sağlamaktadır ve travmatik kırık cerrahisinde omurga posterior stabilizasyonunda kullanılmak üzere sunulmaktadır. Vücuda uygun aletler kullanılarak yerleştirilir.

İthalat esnasında steril ambalajda bulunmayan ürün, üretim ve dağıtım aşamalarında izlenebilmesini teminen numaralandırılmıştır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9021.10.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 90. Fasıl 2(b) notu ile 9021, 9021.10 ve 9021.10.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Poliaksiyal U-şekilli başlık ve kör tapa gibi nesnel özelliklerine bakıldığında ürün, adi metalden vida tanımına tam olarak uymamaktadır. Bu durumda, 15. Bölümün 2 no.lu notu çerçevesinde atıf yapılan genel amaçlı vidalardan sayılmayarak, 8108 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

Sonuç olarak ürün, “kırıklara mahsus cihazlar” eşya tanımı ile 9021.10.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

35 “Rate gyro” olarak bilinen, 35 gr ağırlığında, en fazla 3 adet açısal hız sensörü içerebilen, 24x24x28 mm boyutlarında elektrikli cihaz. Ürünün gövdesi içinde aynı zamanda ısı sensörü ve birbirlerine kablo ile bağlı çeşitli elektronik unsurlar bulunur.

Eşya, yaklaşık olarak 50-1200 °/s (derece/saniye) aralığında açısal hızı algılar ve elektronik unsurları vasıtasıyla, tespit ettiği değere göre değişen elektrikli bir sinyal çıktısı oluşturur. Söz konusu sinyal, cihazın üzerinde görüntülenmez; kablo aracılığıyla bağlanmış olduğu diğer cihazlara iletilir.

Isı sensörü ise ısı değişimleri sonucunda sinyalde meydana gelebilecek olan değişimleri telafi etmeye yaramaktadır.

Cihaz, çalışacağı uygun pozisyonların belirtildiği bir kılavuzla birlikte; rüzgar türbinleri, motorlar veya endüstriyel makinelerde kullanılmak üzere sunulmaktadır.

9031.80.38 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 90. Faslın 3 no.lu notu, 9031, 9031.80 ve 9031.80.38 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Cihaz, hem açısal hız sensörleri hem de ısı sensörü içerdiğinden, 90. Faslın 3 no.lu notu (16. Bölümün 3 no.lu notu ) anlamında karma cihazdır. Eşyanın ısı sensörü yalnızca hız sensörünün yapacağı ölçümü desteklemek amaçlı işlev yaptığından esas unsuru hız sensörü oluşturmaktadır.

Eşya, navigasyon amaçlı kullanılmadığından, 9014 tarife pozisyonunda, “Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları” arasında sınıflandırılması düşünülmemiştir.

Cihaz, saniye başına derece ölçümü yapsa da yaptığı hız ölçümünü cihazın üzerinde görüntülemediğimiz; bu ölçüm başka bir cihaza aktarıldığı için 9029 tarife pozisyonunun taksimetreler, pedometreler, hız göstergeleri veya takometrelerinden değildir.

Sonuç olarak eşya, ” 90. faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, elektronik, ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları” tanımı altında 9031.80.38 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

36 Metalden mamul dört adet plakaya bir arada durmaları için vidalarla tutturulmuş adi metalden masa ayağı.
Kaymayı ve zemini korumak için her ayağın alt uç kısmı kauçukla kaplanmıştır.
Ayakların üst taraftaki uçlarında masanın tablasının sabitlenmesi için vida delikleri bulunmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9403.90.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9403, 9403.90 ve 9403.90.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya bitmiş mobilya olarak sınıflandırılmamıştır zira masanın önemli bir bileşenini oluşturan üst kısmı eksiktir.
Bu nedenle eşya, “mobilya aksamı” olarak 9403.90.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
37 Mensucattan mamul, içi doldurulmuş, bir hayvanı temsil eden, yaklaşık 15 cm boyunda, içinde müzik modülü bulunan eşya.
Müzik eşyanın alt kısmındaki kordonun aşağı doğru çekilmesiyle çalmaktadır.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9503.00.41 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 9503.00 ve 9503.00.41 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, doldurulmuş oyuncak hayvan ve müzik modülünden oluşan bileşik bir eşya olup; çocuklar tarafından müzik modülü kullanılmadan da oynanabileceğinden oyuncak hayvan kısmı eşyaya esas niteliğini vermektedir. Müzikli mekanizmalar ile birleştirilmiş olup, esas niteliğini müzik unsurundan almayan eşya müzik kutusu sayılmaz ve müzikli mekanizmayla birleştirilmemiş olanlarının yer aldığı pozisyonlarda sınıflandırılır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9208 pozisyonu açıklama notları (A) bölümü, ikinci paragrafına bakınız). Bu nedenle eşya, 9503.00.55 alt pozisyonunda “oyuncak müzik aleti ve cihazı” olarak sınıflandırılmamıştır.
Netice itibarıyla eşya, “hayvan figürlü doldurulmuş oyuncak” olarak 9503.00.41 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
38 35x33x4 mm boyutlarında dikdörtgen plastik gövdeli, oyun kartuşu olarak adlandırılan elektronik bileşen.
Söz konusu oyun kartuşu, entegre devreli (salt okunur bellek (ROM) ve flash bellek) baskılı devre kartı, pasif elemanlar (kapasitör, resistör) ve bazı bağlantı pinlerinden oluşmaktadır.
ROM bir uygulama programı içermekte (bir video oyunu) ve kullanıcı tarafından değiştirilememekte veya güncellenememektedir. Flash bellek oyun oynanırken yapılan seçimleri, atlanan seviyeleri ve skorları kaydetmek için kullanılmaktadır.
Özel şekli ve temas pinleri nedeniyle sadece belirli marka ve model oyun konsollarıyla kullanılabilmektedir.

(*)

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9504.50.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 95. Fasıl 3 nolu notu, 9504, 9504.50.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Kartuş sadece flaş bellek değil oyunu ihtiva eden ROM da içermektedir. Flash bellek sadece oyun oynanırken yapılan seçimleri, atlanan seviyeleri ve skorları kaydetmek için kullanılmaktadır. buna ilaveten kartuş sadece belirli marka ve model oyun konsollarıyla kullanılmaktadır. Bu nedenlerle eşya, 85.23 pozisyonunda ses veya diğer fenomenleri kaydeden mesnet olarak sınıflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8523 pozisyonu açıklama notları, pozisyondan hariç bırakılanlara ilişkin paragrafın (f) maddesine bakınız).
Kartuş, sadece veya esas itibarıyla 9504.50 pozisyonundaki oyun konsollarıyla kullanılacak türde bir aksam veya aksesuar olduğundan 9504.50.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır. (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 9504 pozisyonu açıklama notları (2) nci maddesi, üçüncü paragrafına bakınız).
39 Yaklaşık olarak 80x27x17 cm boyutlarında, 10 kg ağırlığında, maksimum yük kapasitesi 65 kg olan dört tekerlekli kaykay. Ürün 2 adet şarj edilebilir 24V batarya ile çalışan bir elektrik motoruyla donatılmıştır.
Ürün aşağıdaki özelliklere sahiptir:
– Tekerlekler poliüretandan mamul ve 85 mm çapındadır,
– Sadece arka iki tekerlek motordan güç almaktadır,
– Ürünün yüzeyi kaymayı önleyici bir maddeyle kaplanmıştır,
– Elektrik motoru ürünün alt kısmına takılmıştır,
– Ürün 10-32 km/s hız aralığına sahiptir, fren ve direksiyon sistemi yoktur.
Kaykay elle kullanılan bir uzaktan kumanda ile sunulmaktadır.
Kaykayda bulunan elektrik motoru kaykayı süren kişi tarafından uzaktan kumandayla kontrol edilmektedir.
Kaykay sürülürken hız uzaktan kumandadaki tetik sayesinde ayarlanmaktadır.
9506.99.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 9506, 9506.99 ve 9506.99.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ürün, bir elektrik motoruyla donatılmış olsa da fren ve direksiyon sistemi olmaması, kaykayı sürmek için fiziksel bir aktivite gerekmesi (motorlu olmayan bir kaykayda olduğu gibi) nedeniyle motorlu araçtan ziyade sportif eğlence ürünüdür. Bu nedenle 8703 pozisyonunda insan taşıyan motorlu araç olarak sınıflandırılmamıştır.
Hızının 32 km/s kadar çıkması nedeniyle çocuklar tarafından sürülen tekerlekli oyuncak olarak değerlendirilmemiştir (Kombine Nomanklatür İzahnamesi 9503.00.10 KN kodu açıklama notlarına bakınız). Bu itibarla eşya, 9503 pozisyonunda tekerlekli oyuncak olarak da sınıflandırılmamıştır.
Eşya, nesnel özellikleri dikkate alınarak eğlence amaçlı spor malzemesi olarak değerlendirilmiş ve “diğer sporlara veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme” olarak 9506.99.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/11/2015 29524
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 3/2/2018 30321
Başa dön tuşu