Gümrük Genel TebliğleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)Tebliğler

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No: 9)

28.07.2006-26242 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 9)

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nin 34, 35, 36 ve 37 nci Dönem Toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını ve INN Ürünleri Listelerini (Ek-1) kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 10. maddesi ve 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
(b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,
(c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
(d) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,
(e) International Non-Proprietary Name (INN): “Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim”i,
ifade eder.
             Genel Açıklamalar
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararları’na uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.
             Yürürlük
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ekleri İçin Tıklayınız

Başa dön tuşu