Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Ticaret Bakanlığından: 18.05.2019-30778 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 16)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 31, 35/A, 39 ve 71 inci maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53, 196 ve 201 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Özet beyan ve eşyanın gümrüğe sunulması

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşya için 4458 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca özet beyan verilir ve 4458 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca eşya gümrüğe sunulur.

Başvuru, beyannamenin tescili ve tahlil

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi, 4458 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içinde, eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından “BS-19” kodu seçilir.

(3) Beyan sahibi tarafından yurt dışı analiz raporu ile proforma fatura veya satış sözleşmesi gümrük idaresine sunulur ve proforma faturada veya satış sözleşmesinde yer alan veriler çerçevesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın laboratuvar tahlilleri, Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi uyarınca yapılır. Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi kapsamında, boşaltım limanı veya FSRU Terminalinde eşyanın kimyasal kompozisyonunu belirlemek üzere periyodik olarak ölçüm yapan gaz kromatografi cihazı ile yerinde tahlil yapılamaması durumunda, yükleme limanında akredite kuruluşlarca eşyanın mahiyetine dair düzenlenen laboratuvar tahlil belgelerine göre ilgili gümrük laboratuvarları tarafından raporlama yapılır.

Miktar, kıymet tespiti ve vergi tahakkuku

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesi, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen mevcut belgelerdeki veriler esas alınarak kontrol edilir. Kontrol neticesinde, beyanname ve eki belgelerin uygun olduğunun görülmesi halinde eşyanın tahliyesine izin verilir.

(2) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca ibraz edilen fatura, diğer belgeler ve laboratuvar tahlil raporu esas alınarak beyanname kontrol edilir, sunulan belgelere göre miktar veya kıymet farkı bulunması halinde beyannamede düzeltme yapılır, tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ödenir ve eşyanın cinsinde farklılık tespiti halinde 4458 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılır.

Yetkili gümrük idaresi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapmaya Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. Bu Tebliğ kapsamı eşya ithalinin gerektirdiği altyapının kurulması halinde, Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)’nca diğer gümrük idareleri de yetkilendirilebilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen süreye kadar gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, vade tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı tahsil edilir.

(2) Bu Tebliğde belirlenen sürelerin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(3) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, gümrük, dış ticaret ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 8 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında olup, 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’ne göre başlatılan işlemler söz konusu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu