Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:143)

01.12.2016-29905 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 143)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.
4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi
MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 92,00 TL olarak uygulanır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 8,20 TL, diğer işlemler için 19,67 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 19,67 TL, diğer işlemler için 31,17 TL olarak uygulanır.
Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;
a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.272.522,18 TL,
b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 160.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 817.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 817.000,00 TL,
c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.641.253,06 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 574.438,56 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 246.187,96 TL,
ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 92,00 TL
olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Başa dön tuşu