Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105) (Tekstil İhtisas Gümrük idareleri)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 27.02.2013-28572 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)  (Değişik fıkra:RG-14/2/2015-29267)Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) (Değişik fıkra:RG-14/2/2015-29267) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 (Değişik tablo:RG-2/5/2018-30409)

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Aksaray Gümrük Müdürlüğü
2 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
3 Ankara Gümrük Müdürlüğü
4 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
5 Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
6 Bolu Gümrük Müdürlüğü
7 Denizli Gümrük Müdürlüğü
8 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
9 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
10 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
11 Giresun Gümrük Müdürlüğü
12 Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü
13 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
14 İzmir Gümrük Müdürlüğü
15 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
16 Malatya Gümrük Müdürlüğü
17 Mersin Gümrük Müdürlüğü
18 Muratbey Gümrük Müdürlüğü
19 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
20 Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
21 Yalova Gümrük Müdürlüğü
22 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (Ek satır:RG-27/11/2018-30608)
23 Niğde Gümrük Müdürlüğü  (Ek satır:RG-22/1/2022-31727)
24 Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü (Ek satır:RG-22/1/2022-31727) 
25 Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü (Ek satır:RG-22/1/2022-31727) 
26 Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü (Ek satır:RG-22/11/2023-32377) 

(2) Birinci fıkrada belirtilen tekstil eşyasından, 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 93)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen GTİP’ler dışındaki halı ve paspas benzeri eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri Isparta Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilir.

(3) Söz konusu eşyanın hızlı kargo ile gelmesi kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemleri Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

(4) Ancak;

a) Pamuk, pamuk ipliği, yün ve yapağının,

b)(Değişik:RG-25/2/2018-30343) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, keten iplik, ipek iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,

c) En az 500 işçi istihdam eden ve ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki milyon) TL olan şirketler için sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden (Ek ibare:RG-4/12/2021-31679) veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’ndan (Birleşik Krallık) gelen tekstil eşyasının,

ç) Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda getirilmekle birlikte, serbest dolaşıma sokulmak istenen tekstil eşyasının,

d) İhraç edilen ve geri gelen eşya statüsündeki tekstil eşyasının,

e) Konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan 59.06 tarife pozisyonunda yer alan kord bezi üzerine kauçuk kaplanmış mensucatın,

f)(Değişik:RG-14/2/2015-29267) Otomotiv imalatı ve montajı yapan firmalarca, otomotiv imalatı ve montajında kullanılmak üzere getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın,

g) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntıların,

ğ) (Ek:RG-14/2/2015-29267) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ithalatı yasak olanlar hariç olmak üzere, Serbest Bölgedeki üretim faaliyeti sonucu elde edilen her çeşit tekstil döküntü ve kırpıntılarının,

h) (Ek:RG-14/2/2015-29267) Serbest Bölgede üretilen Türk menşeli tekstil eşyasının,

ı) (Ek:RG-25/2/2018-30343) Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, çıtçıt, tela, düğme, rivet, fermuar, askı, etiket, kart etiket, dokuma ve şerit etiket, kurdele, lastik, dantel ve benzeri konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin,

i) (Ek:RG-25/2/2018-30343) 20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinil klorür) eldivenlerin,

serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(5) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ya da yolcu beraberinde gelen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.

(6) (Ek:RG-25/2/2018-30343)( (Değişik:RG-2/5/2018-30409) Ek-1’de belirtilen listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

(7) (Mülga:RG-2/5/2018-30409)

Karayoluyla aynı araçta gelen eşya

MADDE 4 – (1) Karayoluyla aynı araçta gelen eşyanın bir kısmının tekstil eşyası diğer kısmının başka eşya olması durumunda, araç yükü eşyanın tamamının gümrük işlemleri 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.

Tekstil eşyasını taşıyan taşıt aracının sevki

MADDE 5 – (1) Bir kara hudut kapısına gelen ve bu Tebliğ kapsamı eşyayı taşıyan taşıt aracı sadece 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilir. Ancak, bir serbest bölgeye boşaltılmak istenen tekstil eşyası için bu hüküm uygulanmaz.

Gümrük idarelerince düzenlenen dâhilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması

MADDE 6 – (1) Dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ile ilgili olarak, bu Tebliğ ve bu Tebliğde belirtilen istisnai durumlar dışında kalan durumlarda;

a) Üçüncü ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri (kimyevi ve yardımcı maddeler hariç) ithalatının tekstil ihtisas gümrüğü uygulaması çerçevesinde yetkili gümrük müdürlüklerinden,

b) A.TR Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla serbest dolaşımdaki tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

c) EUR.1 Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

ç) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

d) Serbest bölgeye ihraç edilmiş olan Türk menşeli tekstil ve konfeksiyon ana maddelerinin Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının serbest bölge gümrük müdürlüklerinden,

e)(Değişik:RG-2/5/2018-30409)Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

f)(Ek:RG-4/12/2021-31679) Menşe beyanı ile tevsik edilmek kaydıyla Birleşik Krallık’tan tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

yapılması gerekmektedir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 7 – (1)  Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1) 26/4/2007 tarihli ve 26504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 55) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-22/11/2023-32377) Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1 TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA OLAN TEKSTİL EŞYALARI LİSTESİ

  Tarife Pozisyonu  Eşya Tanımı
5202.91.00.00.12Tarak telefi
5402.20.00.10.0067 Desiteksi geçmeyenler
5402.20.00.29.11660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
5402.44Elastomerlerden
5404.11.00.00.00Elastomerlerden
5404.12.00.00.00Diğerleri, polipropilenden
5404.19.00.00.00Diğerleri
5407.61.10.90.19Diğerleri
5503.20.00.00.00Poliesterlerden
5503.30.00.00.00Akrilik veya modakrilik
5504.10.00.00.00Viskoz ipeğinden olanlar
5505.10.50.00.11Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.50.00.19Diğerleri
5601.21.90.00.11Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları
5601.22.10.00.11Sigara Filtresi
5602.10.19.00.00Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5602.10.90.00.00Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
56.03Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
5608.11.80.00.00Diğerleri
59.02Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat
5903.90.91.90.00Diğerleri
5903.90.99.90.00Diğerleri
5909.00.10.00.11Yangın hortumları
59.11Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu faslın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya
6210.10.92.00.00 6210.10.98.00.0056.03 Pozisyonundaki mensucattan
6307.90.98.10.11Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)
6307.90.92.00.00 6307.90.98.10.19Diğerleri
6307.90.98.90.00Diğerleri
6307.10.10.00.00 (Ek:20.12.2023-32405 R.G.)Örme veya kroşe
6307.10.90.90.00 (Ek:20.12.2023-32405 R.G.)Diğerleri
Başa dön tuşu