Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:101)

31.12.2012 – 28514 (4. Mükerrer)  Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101)

10/11/2011 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

MADDE 1 (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 76,00 TL olarak uygulanır.

MADDE 2 (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 6,53 TL, diğer işlemler için 15,68 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 15,68 TL, diğer işlemler için 24,84 TL olarak uygulanır.

MADDE 3 (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 260 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.541.439,85 TL,

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 129.360,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 653.268,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 653.268,00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1. 308.287,97 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 457.900,79 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 196.243,19 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 76, 00 TL

olarak uygulanır.

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu