Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)

08.05.2009 – 27222 Resmi Gazete

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 225 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendi uyarınca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere gümrüklere giriş hakkı tanıyan “Gümrük İşlemi Takip Kartı” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 225 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendi uyarınca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil  yoluyla takip edeceklere gümrüklere giriş hakkı tanıyan “Gümrük İşlemi Takip Kartı” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Kartların temini
MADDE 3 – (1) Gümrük İşlemi Takip Kartları, Deniz Ticaret Odasına bağlı olarak iş takibi yapan acentelerde görev yapan personel için ilgili odalar ile üyesi bulunulan RODER, UND, UNİKAT, UKAT, UTİKAD, VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ gibi dernekler tarafından temin edilir.
Başvuru
MADDE 4 – (1) Gümrük İşlemi Takip Kartı verilecek kişilerin isimleri çalıştıkları kuruluşlarca  (acenteler,  nakliyeci kuruluşlar)  bir liste halinde üyesi bulundukları derneğe veya odaya bildirilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen listelerde adı bulunanlar tarafından ilgili dernek veya odaya;
a) Son üç aylık sigorta makbuzunu,
b) Vatandaşlık numarasını da gösteren nüfus cüzdanı suretini,
c) İmza sirkülerini,
d) Temsil yetki belgesini (ilgilinin çalıştığı kuruluştan alınan ve o kuruluşta çalıştığına ilişkin noter tasdikli belge)
içerir iki adet dosya ibraz edilir.
(3) Vatandaşlık numaraları nüfus cüzdanlarında bulunmayan ve http://tckimlik.nvi.gov.tr isimli web adresinde kaydı bulunmayan şahısların nüfus müdürlüklerinden manuel olarak temin edecekleri kimlik numaralarını gösterir belgenin ilgili nüfus müdürlüğü tarafından onaylanmış olması halinde bu belge de başvuruda kabul edilir.
Kartların düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) a) Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın  sadece transit işlemlerini doğrudan  temsil  yoluyla  takip  edeceklerin  bu  işlemleri yapabilmeleri amacıyla ek-1 deki örneğe ve renge (turuncu renk kod numarası RGB (Red Green Blue) 244-130-120) uygun Gümrük İşlemi Takip Kartı kullanılır. Söz konusu kartlarda bulunan seri numaraları; yıl, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu, aşağıda (b) bendinde yer alan ve dernek veya odalara tahsis edilen kod ve müteselsil sıra numarasından oluşur.
b) DERNEK VEYA ODA ADI: KOD NO:
UND 01
UTİKAT 02
UKAT 03
UNİKAT 04
DENİZ TİCARET ODASI 05
VAPUR DON. VE ACEN. DER. 06
RODER 07
(2) Bu kartların hazırlanması, baskısı, dosyalanması gibi bütün hizmet ve giderler ilgili dernekler veya odalar tarafından yerine getirilir.  Başmüdürlükler tarafından hangi kodların hangi dernek veya odalara tahsis edildiğine ve seri numaralarına ilişkin kayıt tutulur.
(3) Dernek veya oda tarafından ekteki örneğe ve renge uygun olarak düzenlenerek dernek başkanı veya oda başkanı tarafından imzalanan Gümrük İşlemi Takip Kartları, 4 üncü maddede belirtilen dosyanın bir örneği ve kendilerine bildirilen isim listesi ile birlikte dernek veya odaca ilgili başmüdürlüğe intikal ettirilir.
(4) İlgili başmüdürlükler tarafından, gelen kartlar ve dosyalar listelerle karşılaştırılır ve uygun görülenlerin kartları başmüdür tarafından imzalanarak imzalı kartlar, preslenmek üzere ilgili odaya veya derneğe iade edilir.
(5) Dernek başkanı veya oda başkanı ile başmüdür tarafından imzalanan kartlar dernek veya odalarca PVC ile kaplandıktan sonra ilgililere imza karşılığı teslim edilir. Ayrıca bu husus kart sahibinin çalıştığı kuruluşlara (acenteler, nakliyeci kuruluşlar) bildirilir.
Değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen listelerde meydana gelen değişiklikler, ilgili kuruluşlarca (acenteler, nakliyeci kuruluşlar) listelerin verildiği Başmüdürlüklere derhal bildirilir ve listeden çıkarılanların kartları iptal edilir. Listeye ilave edilecek kişilere ait kartlar da 5 inci madde hükümleri çerçevesinde düzenlenir.
Kartların iptali
MADDE 7 – (1) Çalıştığı kuruluştan ayrılanların kartlarının iptali ve iadesinin takibi dernekler veya odalarca yapılarak ilgili başmüdürlüğe derhal bilgi verilir,  ilgili başmüdürlük tarafından da bağlantıları olan gümrük idareleri gecikmeksizin durumdan haberdar edilir.
Diğer hususlar
MADDE 8 – (1) Söz konusu kartlar,  özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere bu işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrüklü sahalara giriş hakkı sağlamakta olup bunun dışında herhangi bir hak veya hukuki sonuç doğuracak işlemler için yetki vermemektedir.
(2) Bir başmüdürlükten sağlanan kartlar diğer başmüdürlüklerin bağlantısı olan gümrüklerde kullanılamaz. Bahse konu kartlar, dernek ve odaların merkez veya şubelerinin bulunduğu bölgedeki değil, kart talebinde bulunan firmaların merkez veya şubelerinin bulunduğu bölgedeki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri tarafından verilir.
(3) Yalnızca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere sağlanan “Gümrük İşlemi Takip Kartı”nın amaç dışı kullanıldığının tespiti halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanarak söz konusu karta 6 ay süre ile geçici olarak el konulur ve el konulan kartlar Başmüdürlük bünyesinde  saklanır. Anılan sürenin bitiminde yazılı olarak başvurulması halinde kart ilgilisine teslim edilir. Aynı fiilin tekerrürü halinde kart iptal edilerek aynı kişi adına yeniden kart düzenlenmez.  Bu durumdaki kişiler ilgili odaya veya derneğe bir yazı ile bildirilir.
(4) Gümrük İşlemi Takip Kartlarına ilişkin bilgi ve belgeler, gerek dernek veya odalar gerekse ilgili başmüdürlüklerce en az 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
Yetki
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK-1

Başa dön tuşu