Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 45)

15.12.2005 – 26024 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 45)

Bilindiği üzere, 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 353 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği”nin 665, 683, 738 ve 748 inci maddelerinde yer alan ceza, kıymet, tutar ve fazla çalışma ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
MADDE1 — 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 172.-YTL olarak uygulanır.
MADDE 2 — Gümrük Yönetmeliğinin;
a) 665 inci maddesinin 1 inci fıkrasının;
i) (a) bendinde belirtilen tutar  59.617.-YTL,
ii) (b) bendinde belirtilen tutar   298.097.-YTL,
iii) (c)bendinde belirtilen tutar   298.097.-YTL,
b) 683 üncü maddesinin
i) (a) fıkrasında belirtilen fazla çalışma ücreti 13.-YTL (ihracat için    7.-YTL)
ii) (b) fıkrasında Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti     21.-YTL
(ihracat eşyası için çıkış yapan Türk plakalı kamyonlar için 13.-YTL)
c) 738 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası  172.YTL,
d) 748 inci maddesi uyarınca, ikinci tahlil gerektiren her bir örnek için alınacak tahlil ücreti 443.-YTL,  olarak uygulanır.
MADDE 3 — Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu