Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No : 16) (Geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşya)

TIR İşlemleri (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/5)

Yabancı Plakalı Taşıtlarla İç Taşıma (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No : 16)

11.07.2002-24812 Resmi Gazete
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 10 uncu ve 71 inci maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, özelliği nedeniyle geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bir gümrük rejimine tabi tutulacak özellik arz eden bir kısım eşyanın eksik beyanla teslimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.
Tanım
Madde 2- Bu Tebliğde geçen;
a) “Kamu Kuruluşu” deyimi resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne ve iktisadi kamu kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseselerin;
b) “Özel Kuruluş” deyimi kamu kuruluşu dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri;
c) “Yaygın Basitleştirilmiş Usul” deyimi özellikleri nedeniyle geçici depolama yerleri veya gümrük antrepolarına alınmayan eşyanın sahiplerine tesliminden sonra buna ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını,
d) “Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idareleri” deyimi BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) yazılımının çalıştığı gümrük idarelerini,
e) “Dökme eşya” deyimi maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, kilinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri;
f) “Dökme olmayan eşya” deyimi levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalaj olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşyayı,
İfade eder.
I-Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usule Tabi Tutulacak Eşya
Madde 3- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin bütün belgeleri tamam olan ve yükümlüsü tarafından yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma talebinde bulunulan;
Dökme eşyanın,
b) (31/12/2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 seri nolu Tebliğ ile değişik) Getirildiği mahalde bulunan geçici depolama yeri ve antrepoya konulamayacak ağırlıkta ve hacimdeki dökme olmayan eşya veya konulması halinde boşaltılması ve teslimi sırasında gümrük idaresi, işletici ve yükümlü açısından külfet doğurabilecek ağırlıkta ve hacimde ya da kırılabilir, telef ve zayi olabilir nitelikte dökme olmayan eşyayla boşaltılması ve taşınması özel düzenekli araç ve taşıt gerektiren eşyanın,
c) Getirildiği mahalde konulmasına ve korunmasına yönelik özel düzenek ve yapı bulunmayan petrol ürünleri ile yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı, yanmayı artırıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler ile gıda maddelerinin,
Bu usulden yararlanmasına izin vermeye gümrük müdürlükleri yetkilidir.
(23/1/2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 32 seri nolu Tebliğ ile değişik)
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olanlar tarafından eşyaları için yaygın basitleştirilmiş usul talep edilmesi halinde, bu talep eşyanın yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir.
Başvuru
Madde 4- (23/1/2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 32 seri nolu Tebliğ ile değişik) Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen nitelikteki eşyanın beyan sahibi tarafından yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulmak istenmesi halinde, gümrük beyannamesi ekranından “BS-3” kodu seçilir. Bu kodun seçilmesiyle yaygın basitleştirilmiş usul talebinde bulunulmuş olduğu kabul edilir. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahipleri hariç, onay memuru tarafından konuyla ilgili hazırlanacak müzekkerenin idare amirince uygun görülmesinden sonra beyanname BİLGE ‘de onaylanır ve gümrük işlemlerine başlanır. İdare amirince yaygın basitleştirilmiş usul talebinin uygun görülmemesi halinde ise onay memuru beyannamedeki bu talebin silinmesinin sağlanması için “statü değişikliği” yetkisi verir ve beyanname beyan sahibine iade edilir. Yükümlüsü tarafından BS-3 kodu silinerek yeniden tescil edilen beyanname gümrük işlemlerinin devam etmesi için yeniden onaya sunulur.
Bilgisayar sistemi bulunmayan gümrük idarelerinde ise, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahipleri hariç, eşyanın yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulması talebi, gerekçesi ile birlikte yazılı olarak gümrük rejimi beyanı sırasında yetkili gümrük idaresine yapılır. Talebin kabul edilmemesi halinde, işlemler gümrük mevzuatının öngördüğü şekliyle yerine getirilir.
Yazılı talepler, gümrük işleminin sonunda gümrük beyannamelerine diğer belgelerle birlikte eklenir.
Muayene ve Tartı İşlemi
Madde 5- Yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulan eşyanın muayene ve tartısı, gümrük idaresince belirlenen ya da uygun görülen yerlerde ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yazılı esaslara göre yapılır. Beyan sahipleri gümrük kontrolleri için gerekli tartı araçları ve diğer düzenekleri sağlamakla yükümlüdür.
Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi seçme kriterlerine göre yapılan fiziki kontrol veya belge kontrolünden sonra ithalat vergileri ödenmek üzere vezneye gönderilir. Sonradan kontrole tabi beyannameler ise, onaydan sonra doğrudan vezneye gönderilir. Bu usule tabi tutulan eşyanın sayılabilir veya adetli olması halinde vergiler kesin olarak tahsil edilir. Eşyanın dökme olması ise, yükümlüsünün talebine göre vergiler, ya kesin olarak tahsil edilir yada beyanname kapsamı eşyaya tekabül eden ithalat vergileri tutarında teminat alınır. Vergileri ödendikten veya teminat altına alındıktan sonra, görevli gümrük memuru eşyanın teslimini sağlayarak, ölçüm veya tartım işlemlerine ilişkin meşruhatları beyannamenin döküm nüshası arkasına, beyannamede yeterli yer olmaması halinde diğer kağıtlar üzerine düşer. Aynı meşruhat görevli memur tarafından beyannamenin ekran nüshasına da kaydedilir.
Bilgisayar sistemi bulunmayan gümrük idarelerinde ise, muayene sonucunda miktar tespitinin (eşyanın ağırlığı, kapların sayısı, kap veya ambalajsız gelenlerde adet ve kilogram itibariyle miktarı) kaydedildiği kağıtların altları muayene memurları tarafından imzalanır ve bu kağıtlarda kayıtlı miktar eşyanın ithalat vergilerinin tahakkukuna esas teşkil eder.
Ölçü veya tartılarak tespiti yapılan eşyanın cins, nevi ve niteliği;
a) Eşyanın; ağırlığı üzerinden vergiye tabi olması halinde tartılan her kabın ayrı ayrı vergiye esas olan miktarı,
b) Kıymeti üzerinden vergiye tabi olması halinde faturalarındaki satış birimine (metre, adet, kilogram, düzine gibi) göre gerçekleşen miktarı,
Dikkate alınarak, beyannamenin fiziki muayeneye sevk edilmesi halinde, muayene ve tespit sonuçlarının yazıldığı kağıtlar, muayene memurlarınca da altları tarih atılmak suretiyle imza edilmedikçe, eşyanın muayene işlemi bitirilmiş sayılmaz ve sahiplerine teslim edilmez.
Belge kontrolüne ve sonradan kontrole sevk edilen beyannameler kapsamı eşyanın tartı veya ölçüm gibi tespitlerinin yapılarak tespit sonuçlarının belirtildiği boşaltma zaptı, işletme memuru ile gümrük memuru ve mal sahibi veya temsilcisi ve liman işletmesi bulunmayan yerlerde boşaltmayı yapan tarafından imzalanır. Beyannamenin kapatılmasında bu tespit esas alınır ve ayrıca muayene memuru tarafından imzalanmaz.
İthalat Vergilerinin Nakit Olarak Teminata Bağlanması ve Mahsup İşlemleri
Madde 6- a) Eşyanın bu Tebliğ kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının istenilmesi halinde vergileri beyana göre nakit olarak teminata bağlanır. Bu teminat miktarının, eşyanın muayene, tartı ve tahlili sonucunda bulunan aykırılıktan ötürü alınması gereken vergi farklarını ve varsa para cezalarını karşılamaması durumunda bu farklar yine nakit olarak teminata bağlanmak suretiyle tahsil edilmedikçe eşya sahiplerine teslim edilemez. Bundan doğrudan doğruya ilgili muayene memurları sorumludur. Alınacak teminat tutarı eşyanın ilgili olduğu gümrük rejimi hükümlerine tabidir.
Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, yaygın basitleştirilmiş usule tabi eşyanın tesliminden sonra vergi tahakkukunun yeniden yapılması gerekiyor ise ilgili muayene memuru “Entegre Tarife Bilgilendirme” modülünü kullanarak yeni verilere göre alınması gereken vergi miktarlarını tespit eder. Yeni hesaplanan vergiler daha önce tahsil edilen vergilerden daha yüksek ise, aradaki farkın tahakkukunu manuel olarak yapar ve buna ilişkin olarak “kapanmış beyannameler” bölümüne gerekli açıklamaları kaydeder. Bu şekilde belirlenen ek vergilerin bankaya ve gümrük veznesine yatırılmasından sonra “muhasebe hareketleri” ekranında gerekli kayıtlar düşülerek vezne blokaji kaldırılır.
Önceden tahsil edilen vergilerin daha fazla olduğu durumlarda ise, geri verme işlemleri yapılır.
b) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulmasını isteyenler, nakit olarak teminata bağlanan vergilerin mahsuplarını beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde yaptırmak zorundadırlar. Bu süre, ilgililerin zorlayıcı ve geçerli nedenleri belgeleyerek süresi içerisinde müracaatı halinde gümrük idare amirlerince uzatılır. Bu şekilde verilen ek süre üç ayı geçemez.
c) (23/1/2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 32 seri nolu Tebliğ ile değişik) Ek süreler dahil verilen süre içerisinde mahsup işlemini tamamlamayan yükümlülere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;
(1) Ek süreler dahil verilen süre içerisinde mahsup işlemlerini tamamlamayan yükümlüler hakkında, Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik olunur ve mahsup işlemleri tamamlanıncaya kadar yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanmalarına izin verilmez.
(2) Bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa mahsup işlemlerini ek süreler dahil verilen süre içerisinde tamamlamayan yükümlülerin, 1 (bir) yıl süreyle yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanmalarına izin verilmez.
(3) Söz konusu yükümlülerin bu haktan diğer gümrük idareleri nezdinde de faydalanmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum her seferinde Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.
Taşıtların Boşaltılması ve Eşyanın Teslimi
Madde 7- Eşyanın fiziki kontrole tabi tutulması halinde, muayene sonuçlarının; belge kontrolüne veya sonradan kontrole tabi tutulması halinde ise, ölçü veya tartı şeklindeki tespit sonuçlarının yer aldığı kağıtların altına, eşyanın tesliminde bulunan işletme memuru ile gümrük memuru ve mal sahibi veya temsilcisi ve işletme idaresi bulunmayan yerlerde boşaltmayı yapanın imzası alınır. Birden fazla yapraklı kağıtların her yaprağının altı aynı şekilde imzalanır.
Yaygın Basitleştirilmiş Usulde Eşyanın Geçici Teslimi
Madde 8- Bu usulden yararlandırılacak eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tamam olması gerekmekle birlikte, eşyanın tahlile tabi tutulması, ekspertiz, kontrol ve uygunluk belgeleri düzenlenmesi işlemlerinin uzun sürmesi durumunda eşya, gümrük idaresince izin verilen bir yerde, inceleme sonuçlanıncaya ve gerekli belgeler ibraz edilinceye kadar kullanılmadan muhafaza edilmek üzere yed-i emin olarak ilgilisine teslim edilir. Bu durumdaki eşyanın belgeleri tamamlanmadan bulunduğu yerden çıkarılarak kullanıldığının tespiti halinde, yükümlünün bu Tebliğ’de yer alan yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında bir daha işlem yapmasına izin verilmez. Ayrıca hakkında kaçakçılık mevzuatı hükümleri uygulanır.
II-Eksik Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul
Kamu Kuruluşları Tarafından Yapılacak Başvuru
Madde 9-(23/1/2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 32 seri nolu Tebliğ ile değişik) Kamu kuruluşları tarafından teslimi talep edilen ve bir gümrük rejimine tabi tutulması beyanına ilişkin belgeleri eksik olan eşya için, yazılı olarak gümrük idarelerine başvurulur. Başvuru sırasında, bu tebliğin ekinde yer alan örneğe uygun garanti mektubu ve kamu kuruluşunun bütçesinde talebe konu eşyanın ithalat vergilerini karşılayacak miktarda ödenek olduğuna ilişkin belge aranır.
Özel Kuruluşlar Tarafından Yapılacak Başvuru
Madde 10- Bu Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan ve özellikleri gereği yükümlüsüne hemen teslimi gereken eşya için özel kuruluşlar tarafından yetkili gümrük idaresine yazılı başvurulur.
Özel Kuruluşlara Teslim Edilecek Eşya
Madde 11- Özel kuruluşların yazılı talebi üzerine, hemen teslim edilebilecek eşya şunlardır;
a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygunluk yazısı bulunan radyoaktif maddeler,
b) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü aşılar,
c) İnsan sağlığı için önem arz eden kalp kapakçığı, canlı doku ve böbrek hastaları için özel serumlar; kan ve kan plazması gibi belli fiziksel koşullarda korunması zorunlu olan ürünler,
d) İlgili kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması koşuluyla, insan sağlığı için gerekli ve acil ameliyatlarda kullanılması gereken, vücudun içindeki organlara takılan, vücutta kalan protez uzuvlar, organlar ve parçaları,
e) Belirli bir ısıda korunması gereken tıbbi tahlillerde kullanılan hazır kitler,
f) Yurt dışında periyodik olarak yayımlanan gazete ve dergiler ile bunların elektronik ortamda korunduğu materyaller,
g) Tüp bebek merkezleri laboratuarlarında kullanılan tüp bebek solüsyonları,
h) Canlı hayvan ve bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar.
ı) Uçak ve gemilerin tamiri için acilen ihtiyaç duyulan yedek parçalar ve gerekli aletler.
Eksik Belge ile Beyan
Madde 12- Eksik belge ile yapılan beyanda;
a) Beyan sahibinin kimliği, taşıt aracının özellikleri, kayıtlı olduğu ülke, kapların adedi, eşyanın cinsine ve özet beyana ilişkin bilgiler ile beyan sahibinin imasının beyannamede yer alması,
b) Eşyanın GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarasının yazılması,
c) Eşyanın beyanı destekleyici belli belgeler olmaksızın serbest dolaşıma girişinin mümkün olmadığı durumlarda, söz konusu eksik belgelerin beyannamenin 44 numaralı kutusuna yazılması,
d) Eşyanın tanımlanması ve alınması gereken teminat miktarının belirlenmesi için zorunlu bulunan bilgilerin yer alması,şarttır.
Beyannamenin Tescili
Madde 13- Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmediği durumlarda, beyan sahibince ait olduğu özet beyan ve taşıma senedi kayıtları açılarak beyannameye ilişkin bilgiler yükümlüsü tarafından BİLGE sistemine girilir ve beyanname sistem tarafından tescil edilir. Beyannamenin “BS” kutusuna “BS-1” yazılır. Eksik olan belgeler için de sistemde belge doğrulama alanına “S” (sonradan) seçeneği çağrılır. Gümrük onay memuru, bu eksikliklerin beyan sahibinin iradesi dışında nedenlerden doğduğunun belirtilmiş olması halinde, BİLGE’de onay işlemini yapar.
Bilgisayar sistemi bulunmayan gümrük idarelerinde ise, yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmediği durumlarda, bu eksikliklerin beyan sahibinin iradesi dışındaki nedenlerden doğduğunun belirtilmiş olması halinde, beyanname gümrük idarelerince tescil edilir.
Beyanname Yerine Ticari ve İdari Belge
Madde 14- Bu Tebliğin 11 inci maddesinin (b), (c), (e), (f), (g) bentlerinde yer alan eşya ve akvaryum balıkları ile CIF kıymeti 500 EURO’yu geçmeyen diğer eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenler, beyanname yerine ticari ve idari bir belge üzerinden tescil ve işlem yapılmasına yönelik taleplerini yazılı olarak gümrük idarelerine bildirirler. Gümrük İdareleri bu talepleri, Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinde yer alan genel koşulların sağlanması kaydıyla kabul eder. Bu usulden yararlanmak için Gümrük Yönetmeliğinin 137 nci maddesinde yer alan koşullar aranmaz.
Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan yönteminin uygulandığı bu durumlarda, taşıyıcının özet beyan modülünde yarattığı bilgilerden yararlanarak aynı modülün tutanak ekranında gümrük idaresi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağın düzenlenmesiyle eşyanın ambara alınmış olması halinde ambar kayıtları kapatılmakla beraber taşıma senedi bilgileri açık tutulur. Eşyaya ilişkin ithalat vergileri muayene memuru tarafından, BİLGE sisteminin “entegre tarife bilgilendirme” modülü kullanılarak hesaplanır ve tutanak üzerinden ayrıntılı olarak gösterilir. Vergilerin ödenmesinden sonra eşya, sistemde yaratılan “basitleştirilmiş usul” tutanağına istinaden gümrüklü sahadan çıkarılır. Bu tutanağın ekinde vergilerin ödendiğini gösterir vezne alındısı, banka dekontu veya menkul kıymet alındısı yetkili gümrük memuruna gösterilir ve arkasına parafı alınır. Daha sonra, belirlenen süre içerisinde idari veya ticari belgeye istinaden yapılan işlemler için tamamlayıcı beyan olarak gümrük beyannamesi verilir. Tamamlayıcı beyana ilişkin beyannamenin 44 numaralı alanına tamamlayıcı beyana ilişkin tutanakların tümünün numarası belirtilir ve beyannameye diğer belgelerle birlikte tutanakların birer nüshası eklenir. Bu aşamada, tamamlayıcı beyan kapsamı eşya için yapılan vergi tahakkuku iptal edilir.
Eşyanın Teslimi
Madde 15- Yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında eşyanın yükümlüsüne teslim edilebilmesi için;
a) Talebin kamu kuruluşları tarafından yapılmış olması halinde tahakkuk ettirilip tahsili gereken ithalat vergilerini karşılayacak garanti mektubu (EK) alınması,
b) Talebin özel kuruluşlar tarafından yapılmış olması halinde ise, tahsili gereken ithalat vergilerinin ödenmesi veya talep halinde nakdi teminata bağlanması,
c) Beyannamenin yükümlü nüshası ile konşimento aslının ibrazı,
Gerekir.
Ancak, eşyanın ithali sırasında ibrazı gereken belgeler ile uygunluk belgesinin veya kontrol belgesinin eksik olması durumunda, sözü edilen eksik belgeler tamamlanıncaya kadar kullanılmamak koşulu ile eşya yed-i emin olarak ilgilisine teslim edilir. Yükümlüye teslim edilen eşya, dış ticaret düzenlemeleri kapsamında başka kamu kurum ve kuruluşlarının kontrol ve uygunluk değerlendirmelerine tabi ise, yükümlü tarafından bu kuruluşlara başvurularak gerekli izinlerinin alınması ve gümrük idaresine tamamlayıcı beyanla birlikte ibrazı gerekir.
Bu eşyanın ön izinleri alınmadan veya eksik belgeleri tamamlanmadan kullanıldığının tespiti halinde, yükümlünün bu Tebliğ’de yer alan yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında bir daha işlem yapmasına izin verilmez. Ayrıca hakkında kaçakçılık mevzuatı hükümleri uygulanır.
Eksik Beyanın Tamamlanmasında Süre
Madde 16- Gümrük idareleri tarafından beyanname onaylandığında, eksik olan belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre, beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren bir ayı geçemez. İlgililer tarafından süresi içinde zorlayıcı ve geçerli nedenleri belgelemek suretiyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bu süre uzatılabilir. Verilecek ek süre üç ayı geçemez.
İthalat Vergileri ve Faizin Tahsili
Madde 17-a) İlgili kamu kuruluşları tarafından, uzatılan süreler dahil verilen süre içersinde gümrük idaresine müracaat edildiğinde, eksik belgelerin ibrazı ile ithalat vergileriyle birlikte Gümrük Kanununun 207 nci maddesinin (a) bendi uyarınca garanti mektubunun kabul edildiği tarihten gümrük işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz de tahsil edilmek suretiyle,
b) Özel kuruluşlar tarafından, uzatılan süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgelerin ibrazı halinde, teminat nakit olarak alındığından ithalat vergilerine tekabül eden teminat miktarı irat kaydedilmek suretiyle,
Gümrük beyannamesi kapatılır.
Tamamlayıcı Beyan
Madde 18- Bu Tebliğ hükümlerine göre, beyanname yerine idari ve ticari belge üzerinden tescil ve işlem yapılması durumunda, bir ay içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanın izleyen ayın ilk üç günü içerisinde verilmesi zorunludur. Tamamlayıcı beyan, eşyanın tabi tutulduğu ilgili rejim beyanına ilişkin gümrük beyannamesi ile yapılır. Bu beyanda teslime ilişkin tutanakların numaraları gösterilir.
Tamamlayıcı beyanlar ile eksik beyanlar bir bütündür ve eksik beyana ilişkin beyannamenin ya da ticari veya idari belgenin tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
Yükümlünün, eksik beyanın tamamlanması için verilen süre içinde, sonradan getirdiği belge üzerine “sonradan verilmiştir” meşruhatı verilerek bu belge ilgili beyannameye eklenir. BİLGE sisteminde ise, “belgeler tamamlandı” seçeneği işaretlenerek beyanname kapatılır. Sonradan getirilen veya getirilemeyen belgelere istinaden ek vergi tahakkuku ortaya çıkması durumunda, eksik vergiler için manuel tahakkuk yapılarak tahsilat gerçekleştirilir.
Faks fatura ile yapılan beyanda, beyanla muayene arasındaki vergi kaybı yaratan fark için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 234 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Cezai İşlem
Madde 19- Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;
(1) Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlüler hakkında, Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik olunur ve eksik belge tamamlanıncaya kadar yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanmalarına izin verilmez.
(2) Bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa eksik bilgi ve/veya belgesini ek süreler dahil verilen süre içerisinde ibraz etmeyen yükümlülerin, 1 (bir) yıl süreyle yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanmalarına izin verilmez.
(3) Söz konusu yükümlülerin bu haktan diğer gümrük idareleri nezdinde de faydalanmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum her seferinde Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.
Yetki
Madde 20- Bu Tebliğ kapsamındaki özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 21- 16/05/2000 tarihli ve 24051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No’lu Taahhütname ile Eşya Teslimi ve Taşıt Üstü Gümrük İşlemleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1(23/1/2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 32 seri nolu Tebliğ ile eklenmiştir.) 23/1/2004 tarihinden önce, Müsteşarlıkça Gümrük Mevzuatı kapsamında düzenlenen ve Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanına hak kazandıran Basitleştirilmiş Usul İzin Belgesi, Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi ve Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvan Belgesi sahibi kişiler, bu Tebliğ kapsamında Onaylanmış Kişi unvanına sağlanan hak ve uygulamalardan 31/12/2004 tarihine kadar yararlanmaya devam edeceklerdir.
Yürürlük
Madde 22- Bu Tebliğ yayımlandıktan bir ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
GARANTİ MEKTUBU ÖRNEĞİ
……………………………adına …………Gümrükler Başmüdürlüğü bağlantısı ……………………..Gümrük Müdürlüğünce tescili …………/…………tarih/sayılı beyanname kapsamı ………..eşyayı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci maddesi uyarınca …………..tarihinde teslim almış bulunuyoruz.
Söz konusu eşya için tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ve fon tutarları olarak ………….TL’lık miktar ile eşyayı teslim aldığımız tarihten başlamak üzere gümrük vergisi ve fonu ödediğimiz tarihe kadar geçecek süreye ait faizi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 207 nci maddesinin (a) bendi hükümlerine göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca ödeyeceğimizi taahhüt ve garanti ederiz.
 
Kamu Kuruluşunun Adı
Tarih, Mühür, İmza

Başa dön tuşu