Gümrük Genelgeleri

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. (Genelge 2019/23)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı     : 75705452-010.06.02
Konu : Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk.

GENELGE (2019/23)

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer verilmekte ve gümrük beyannamesinin “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no’lu kutusuna ticari sözleşmelere ilişkin kodun yazılacağı belirtilmektedir. Ekli listede yer alan söz konusu kodlara Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinden erişilmesi mümkündür.
Gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna kaydedilen kodlar dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Söz konusu kodların kullanılması, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanan kurallar bakımından herhangi bir sonuç doğurmamakta; kaydedilen kod vesilesiyle beyanname kapsamı eşyanın ne tür bir ticari sözleşmeye konu olduğu hakkında gümrük idaresine bilgi verilmektedir.
Dış ticaret istatistiklerinin doğru ve sağlıklı üretilmesi bakımından gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusunda doğru kodun beyan edilmesi önem arz etmektedir. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak suretiyle Türkiye’ye kesin olarak ithal edilen ve Türkiye’den kesin olarak ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinde, alıcı ve satıcı arasında bir sözleşmenin imzalanmadığı veya sözleşme yerine ticari faturada kayıtlı bilgiler esas alınarak beyanda bulunulduğu hallerde, eşyanın kesin satışına ilişkin kodların yanı sıra, 19 numaralı “Eşyanın mülkiyetinin parasal veya başka bir karşılıkla devredildiği işlemler- Diğer” kodunun kullanılması mümkündür. Bu durumda, yükümlünün beyanına itibar edilmesi esastır.
Bu itibarla, cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna, yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek:      Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No’lu Kutusunda Kullanılması Gereken Kodla
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No’lu Kullanılması Gereken Kodlar

Kod No Açıklama
11 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği
İşlemler-Doğrudan Satın Alma veya Satma
12 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-
Konsinye Satış veya Komisyoncu Aracılığı ile Satış
13 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-
Trampa
14 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-
Yolcuların Şahsi Satın Almaları
15(1) Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-
Finansal Kiralama
19 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-
Diğer
21 Eşyanın İade Edilmesi-Geri Gelen Eşya
22 İade Edilen Eşyanın Değiştirilmesi
23 İade Edilen Eşyanın Eşya Gönderilmeksizin Değiştirilmesi (Örnek: Garanti
Kapsamında)
29 Eşyanın İade Edilmesi-Mahrece İade
 
31
Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Tamamen veya Kısmen AB Tarafından Finanse Edilen Yardım Programları
32 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Genel Devlet Yardım Programları (Kamu Tüzel Kişileri)
 
33
Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Diğer Yardım Programları (Özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler ve sivil toplum kuruluşları)
41(2) İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
42(2) İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenmeyen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
51 İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
52 İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesinden Başka Bir Ülkeye Dönen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
60 Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya
61 Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
62 Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya
63 Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
64 Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya
65 Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
66 Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya
67 Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
70 Ortak Savunma Projeleri ve Hükümetler Arası Üretim Programlarına İlişkin İşlemler
 
80
Eşyanın Ayrı Ayrı Faturalandırılması Gerekmeyen; Tüm Sözleşme İçin Tek Faturanın Düzenlendiği, İnşaat Malzemesi ve Teknik Ekipman Tedariğini İçeren Genel Bir İnşaat veya Mühendislik Sözleşmesi Kapsamı İşlemler
91 Diğer Ticari İşlemler-Kiralama, Ödünç ve 24 Aydan Uzun Süreli Operasyonel Kiralama
99 Diğer Ticari İşlemler

 Notlar:
(1) Finansal kiralama işlemleri; kiralama taksitlerinin, söz konusu eşya değerinin tamamını veya tamamına yakınını kapsayacak şekilde hesaplandığı işlemleri kapsar. Finansal kiralama ile mülkiyetin riskleri ve getirileri kiracıya devredilir. Sözleşme sonunda kiracı eşyanın yasal sahibi
(2) İşleme, yeni bir eşyanın üretilmesi veya var olan ürünün iyileştirilmesi amacıyla yapılan işlemleri (dönüşüm, inşaat, montaj, geliştirme, yenileme, vb.) kapsar. İşleme faaliyetine tabi tutulan eşyanın tarife sınıflandırmasında mutlaka bir değişiklik olması gerekmez. Kendi nam ve hesabına yapılan işleme faaliyetleri bu madde kapsamında girmez. Bu tür işlemler için 11, 12, 13, 14, 15 veya 19 no’lu kodlar seçilmelidir.

Başa dön tuşu