Gümrük Genelgeleri

Geçici ithalatta ek süre taleplerinin degerlendirilmesi (Genelge 2009/1118)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.010.06.01-S.10 4/12/2009
Konu : Geçici ithalatta ek süre taleplerinin degerlendirilmesi
GENELGE
(2009/118)
İlgi : 14.05.2008 tarihli 2008/15 sayılı Genelge.
Bilindigi üzere, Gümrük Yönetmeligi’nin “Esyanın rejim altında kalma süresi” baslıklı
379 uncu maddesi, “
(1) Esyanın rejim altında kalma süresi, Kanunun 131 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile 380 inci madde hükmü saklı kalmak ve 24 ayı aşmamak kosuluyla gümrük idaresince belirlenir.
(2) Geçici ithalat rejiminin, baska bir sartlı muafiyet rejimine tabi tutulmak üzere kapatılması ve bu esya için aynı izin hak sahibi tarafından aynı amaçla tekrar geçici ithalat izni talep edilmesi halinde, geçici ithalat rejimi için daha önce verilen süre de dahil olmak üzere, rejim altında kalma süresinin birinci fıkrada belirtilen 24 ayı asmaması gerekir.
Bununla birlikte izin hak sahibinin talebi üzerine bu süre, esyanın rejim altında kullanılmadıgı süre kadar uzatılabilir.
(3) Sürenin hesaplanmasında Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca esyanın yükümlüsüne teslim edildigi tarih esas alınır.”
“Süre uzatımı” baslıklı 380 inci maddesi, “
(1) Geçici olarak ithal edilen esyanın belirlenmis süre içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmıs yeni bir islem veya kullanıma tabi tutulması esastır. Ancak, izin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde
yazılı olarak rejime giris gümrük idaresine veya esyanın bulundugu yere en yakın gümrük
idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.
(2) Müracaat edilen gümrük idaresi tarafından esyanın tahsis yeri, tahsis amacı ve giris ayniyetine uygun olarak bulundugunun tespiti halinde ek süre talebi, esyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi de dikkate alınarak en geç otuz gün içinde, rejime giris gümrük idaresince sonuçlandırılır.
(3) Esyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yirmidört aylık süreyi asmaması esastır.
Ancak, geçici ithal konusu esyanın özelligi nedeniyle mülkiyetinin devredilememesi veya yirmidört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması hallerinde yirmidört ayı asan süre uzatımı da yapılabilir.” hükümlerini amirdir.
Bu çerçevede, esyanın geçici ithalat rejimi altında kalması için belirlenmis olan süre içerisinde yapılan ek süre talebinin gümrük idaresince olumsuz olarak degerlendirilecegi durumlarda;
a) Gümrük Yönetmeligi’nin 380 inci maddesi hükmü çerçevesinde kalan süre de dikkate alınarak sürecin çabuklastırılması, mümkün olması halinde de kalan süreden önce, olumsuz olarak degerlendirilen talebin yükümlüye teblig edilmesi,
b) Ek süre talebinin degerlendirilmesi sürecinde, kalan sürenin dolacagı durumlarda, ek süre için yapılan basvurunun gümrük idaresince kayda alındıgı tarih ile olumsuz olarak degerlendirilen talebin yükümlüye teblig edilecegi tarih arasında geçecek sürenin 7 (yedi) is gününü asmaması, ek süre için yapılan basvurunun kayda alındıgı tarih esas alınarak kalan sürenin belirlenmesi ve yükümlüye yapılacak tebligatta, esyanın yeniden ihraç
edilmesi ya da gümrükçe onaylanmıs yeni bir islem ve kullanıma tabi tutulması için teblig tarihini takiben bu sürenin verilmesi, seklinde islem yapılması gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM : Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
Başa dön tuşu