Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 97 – Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

BÖLÜM XXI

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

FASIL 97

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
Fasıl Notları:
1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a)   49.07 pozisyonundaki kullanılmamış posta veya damga ve harç pulları; posta malzemeleri (damgalı kağıt) veya benzerleri;
(b)   Tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri kullanımlar için boyanmış bezler “tuvaller” (59.07 pozisyonu) (97.06 pozisyonuna girebilecekler hariç); veya
(c)   Tabii veya kültür inciler veya kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (71.01 ila 71.03 pozisyonları).
2.-   97.02 Pozisyonu anlamında “orijinal gravürler, estamplar ve litograflar” tabirinden, mekanik veya foto mekanik usuller hariç olmak üzere, kullanılan usul ve madde ne olursa olsun sanatkar tarafından tamamen el ile yapılmış bir veya daha fazla levhadan doğrudan doğruya elde edilen renkli veya siyah beyaz baskıları anlaşılır.
3.-   Ticari karakterde seri halde üretilen kopyalar veya eserler, sanatçılar tarafından tasarlanmış, dizayn edilmiş veya yaratılmış olsalar bile 97.03 pozisyonu dışında kalır.
4.-   (A)  Yukarıdaki 1 ila 3 numaralı not hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu fasılda yer alan eşya tarifenin diğer herhangi bir faslında değil bu fasılda sınıflandırılır;
(B)  97.06 pozisyonu, bu Faslın daha önceki pozisyonlarında yer alan eşyalara uygulanmaz.
5.-   Yağlıboya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar (yapıştırma resim) veya benzeri dekoratif panolar, gravürler, estamplar veya litografların çerçeveleri, mahiyet ve kıymet itibariyle çerçeveledikleri eşyanın değeriyle uygun olduğu takdirde bunlarla birlikte sınıflandırılmalıdır. Çerçeveler mahiyet ve kıymet olarak bu Not hükmünde zikredilen eşyaya uygun değilse ayrı olarak sınıflandırılmalıdır.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Aşağıdakiler bu Fasıla dahildir:
(A)  Bazı sanat eserleri: Tamamen elle yapılmış yağlıboya, karakalem ve pastel resimler ve kolajlar ve benzeri dekoratif tabakları (97.01 pozisyonu); gravürlerin, estampların ve litografyaların orijinalleri (97.02 pozisyonu); heykel ve yontu sanatının orijinal eserleri (97.03 pozisyonu).
(B)  Posta veya damga pulları ve benzeri pullar, pul mühürleri ilk gün satışa çıkarılan yeni pulla pullanmış zarflar, pullu mektup kağıtları (zarf-kağıt şeklinde) ve benzerleri, kullanılmamış pullar (49.07 pozisyonunda yer almayan).
(C) Koleksiyonlar ve koleksiyon eşyası (zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait koleksiyon eşyası ile tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik değeri olan koleksiyon eşyası) (97.05 pozisyonu).
(D)  Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya (97.06 pozisyonu).
Bununla beraber, bu tür eşya bu Faslın pozisyonlarında veya Not hükümlerindeki koşulları taşımadığı takdirde Tarifenin diğer Fasıllarında sınıflandırılır.
97.01 ila 97.05 pozisyonlarında yer alan eşya 100 yıldan daha eski olsa bile bu pozisyonlarda yer alır.
 
97.01 –     TAMAMEN ELLE YAPILMIŞ YAĞLIBOYA, KARAKALEM VE PASTEL RESİMLER, (49.06 POZİSYONUNDAKİ ÇİZİMLER VE ELLE BOYANMIŞ VEYA ELLE DEKORE EDİLMİŞ FABRİKASYON ÜRÜNLER HARİÇ); KOLAJLAR (YAPIŞTIRMA RESİMLER) VE BENZERİ DEKORATİF PLAKALAR.
9701.10 –    Yağlıboya, karakalem ve pastel resimler
9701.90 –    Diğerleri

  • TAMAMEN ELLE YAPILMIŞ YAĞLIBOYA, KARAKALEM VE PASTEL RESİMLER,(49.06 POZİSYONUNDAKİ ÇİZİMLER VE ELLE BOYANMIŞ VEYA ELLE DEKORE EDİLMİŞ FABRİKASYON ÜRÜNLER HARİÇ)

Bu grup, tamamen elle yapılmış olan (eski veya modern) yağlıboya, karakalem ve pastel resimleri içine almaktadır. Bunlar yağlı boya, mumlu boya, sulu boya, guaş, pastel, minyatür, ışıklı boya, karakalem  (Conté çizimleri dahil), kömür veya mürekkepli kalem vb. ile herhangi bir madde üzerine yapılmış olabilir.
Bu pozisyonda yer alan resimlerin tamamen elle yapılmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kısmen veya tamamen başka usullerle yapılmış olan resimler bu pozisyon haricindedir, örneğin; bir tuval üzerine yapılmış olsun veya olmasın, fotomekanik usullerle yapılmış olan yağlıboya resimler; alelade gravür veya baskı usulleriyle elde edilen çizgi veya desenler üzerinde elle yapılmak suretiyle meydana getirilen resimler; “hakiki kopyalar” olarak anılan ve resim kopya etmeye mahsus delikli birtakım kalıplar yardımıyla elde edilen resimler (bu kopyaların asıllarına uygunluğu orijinallerini yapan sanatkarlar tarafından tasdik edilmiş olsun olmasın).
Buna karşılık, orijinal resimlerin tamamen elle yapılmış olan kopyaları sanatsal değeri ne olursa olsun bu pozisyonda kalır.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)   Endüstriyel, mimari veya mühendislik amaçları için elle çizilmiş orijinal planlar ve çizimler (49.06 pozisyonu).
(b)   Modeller, mücevherci eşyası, duvar kağıdı, mensucat, mobilya, vb. için elle çizilmiş orijinal desenler veya çizimler (resimler) (49.06 pozisyonu).
(c)   Tiyatro dekorları, atölye fonları veya buna benzer şeyler için boyanmış bezler “tuvaller” (59.07 veya 97.06 pozisyonları).
(d)  Elle dekore edilmiş fabrikasyon ürünler, örneğin, elle boyanmış dokunmuş mensucattan oluşan duvar örtüleri, turistik hatıra eşyası, kutu ve çekmeceler, seramik eşya (plakalar, tabaklar, vazolar, vb.), bunlar kendilerine uygun olan pozisyonlarda yer alır.
(B) KOLAJLAR VE BENZERİ DEKORATİF PANOLAR, TABLOLAR
Bu grup bir resim veya dekoratif tasarım veya motif oluşturmak üzere yapıştırılmış veya ağaç, kağıt veya tekstil maddesi üzerine yapıştırılmış çeşitli hayvan, bitki veya diğer maddelerden oluşan kolaj ve benzeri dekoratif pano ve tabloları kapsar. Fon sade olabilir veya elle boyanmış veya bütün tasarımın bir parçasını teşkil etmek üzere dekoratif ya da resim elemanlarıyla baskılanmış olabilir. Kolajlar, turistik hatıra eşyası olarak satılmak için bol miktarda ucuz olarak üretilen eşyadan, yüksek düzeyde ustalık (sanatkarlık) gerektiren ve hakiki sanat eseri olabilecek ürünlere kadar değişiklik gösterir.
Bu gruptaki “benzer dekoratif panolar ve tablolar” terimine esas maddesi plastik, ağaç, adi metal, vb.den müteşekkil “süs eşyası” gibi Tarifenin diğer pozisyonlarında daha özel olarak yer almayan (hatta bir fon üzerine tutturulmuş veya zamkla yapıştırılmış olsa bile) maddelerin tek bir parçasını meydana getiren eşyalar dahil değildir. Bu gibi eşyalar kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılır (44.20, 83.06 vb. pozisyonları).
 
Yağlıboya, karakalem ve pastel resimlerin, kolajların veya benzeri dekoratif pano ve tabloların çerçeveleri, ancak çeşit ve kıymet olarak bu eşyaların değerine uygun olursa bu eşyalar ile beraber bu pozisyonda sınıflandırılmalıdır; diğer durumlarda bu çerçeveler ağaçtan, metalden, vb.den eşya olarak kendi uygun pozisyonlarında ayrı olarak sınıflandırılmalıdır (bu Faslın 5 no.lu Not hükmüne bakınız).
97.02 –      ORİJİNAL GRAVÜRLER, ESTAMPLAR VE LİTOGRAFYALAR.
Bu pozisyon, gravürlerin, estampların ve litografyaların orijinallerini (eski veya modern) yani kullanılan usuller veya sarf edilen malzeme ne olursa olsun (ancak, mekanik veya fotomekanik usuller hariç) sanatkar tarafından tamamen elle yapılmış bir veya birkaç levhadan oluşan klişeden elde edilen siyah-beyaz veya renkli nüshaları kapsamaktadır (bu Faslın 2 Numaralı Notuna bakınız).
Transfer tekniği ile yani litografya sanatkarının evvela hususi bir kağıt üzerine resimlerini (çizimlerini) yapıp, sonra litografya taşına resimlerini (çizimlerini) geçirmesi suretiyle elde edilen litografyalar da yukarıdaki paragrafta yer alan diğer hükümlere uygun olmak şartıyla, orijinal eserler olarak bu pozisyona dahildir.
Sanatkarlar tarafından yukarıda belirtilen bir veya birkaç levhadan oluşan klişeler üzerine tamamen elle yapılan resim ve desenler çeşitli usullerle, örneğin çizgi halindeki oyma usulüyle, kuru noktalama usulüyle, asit usulüyle veya benzeri usullerle yapılmaktadır.
Gravürlerin, estampların ve litografyaların rötuşlu olan orijinalleri de bu pozisyona dahildir.
Bu pozisyonda yer alan orijinalleri kopyalarından, taklitlerinden veya üretilmişlerinden ayırt etmek ekseriya güçtür. Bununla beraber, orijinallerin nispeten az miktarda basılmış olması ve üzerine basıldıkları kağıdın vasfı bu hususta faydalı bir ölçü olabilir. Buna karşılık, üzerinde “half-tone screens” denilen ufacık noktaların mevcudiyeti (foto gravür ve helyogravür usulleriyle elde edilen kopyalarda olduğu gibi), ve çok sıklıkla elle yapılan klişelerin baskı sırasında kağıt üzerinde bıraktığı izlerin bulunmayışı bunların bir kopya veya üretim olduğuna delil olabilir.
Gravürlerin, estampların veya litografyaların çerçeveleri, ancak çeşit ve kıymet olarak bu eşyalara uygun olursa bu eşyalar ile beraber bu pozisyonda sınıflandırılmalıdır; diğer durumlarda bu çerçeveler ağaçtan, metalden, vb.den eşya olarak kendi uygun pozisyonlarında ayrı olarak sınıflandırılmalıdır (bu Faslın 5 No.lu Not hükmüne bakınız).
Bu pozisyona dahil orijinallerin elde edilmesinde kullanılan klişeler (bakır, çinko, taş, ağaç, veya diğer herhangi bir madde üzerinde) bu pozisyon haricindedir (84.42 pozisyonu).
 
97.03 –     HEYKEL VEYA YONTU SANATININ ORİJİNAL ESERLERİ (YAPILDIĞI MADDE NE OLURSA OLSUN).
Bu pozisyon, yontu ve heykeltıraşlık sanatının orijinal eserlerini (eski veya modern) içine almaktadır. Bunlar, herhangi bir maddeden (taştan, terkip yoluyla elde edilen taştan, pişmiş topraktan, ağaçtan, fildişinden, metalden, mum vb.den), yekpare ve ayrı, kabartma veya oyma eserler (heykeller, büstler, küçük heykeller, kompozisyonlar, hayvan timsalleri, vb., mimari amaçlara mahsus kabartma eserler dahil) olabilir.
Bu eserler birçok yolla elde edilebilir. Bunlardan birinde sanatçı eserini sert maddeleri doğrudan doğruya yontarak elde etmektedir. Diğer usulde ise, sanatçı yumuşak maddeleri şekillendirerek figürler elde eder. Bunlar, sonra alçıdan veya bronzdan döküm suretiyle (kalıba döküm) veya pişirilmek suretiyle veya sair suretle sertleştirilir yahut bunlar sanatçı tarafından mermerden veya diğer sert maddelerden kopyaları çıkarılabilir.
Bu ikinci usulde sanatçı genellikle şu safhaları takip eder:
Evvela sanatkar düşüncesinin kilden veya plastik hal alabilen diğer maddelerden taslağını (maket olarak da bilinen) bir model olarak (ekseriya küçültülmüş ölçekte) yaparak başlar. Bunu esas tutarak yine kilden bir “asıl model” meydana getirir. Bu model nadiren satılmaktadır ve ekseriya sanatkar tarafından önceden karar verilerek (kalıba) döküm suretiyle pek sınırlı miktarda kopyalar elde edildikten sonra imha edilmektedir veya araştırma amacıyla bir müzeye yerleştirilmektedir. Bu üretimler öncelikle kil modelden doğrudan doğruya elde edilen “alçıdan modeli” kapsar ve bu model ya taştan veya ağaçtan yapılacak esere bir model vazifesi görmekte yahut metalden veya mumdan yapılacak eserlerin dökümüne mahsus kalıpların hazırlanmasında kullanılmaktadır.
Bu itibarla, bir heykeltıraş eseri mermerden, ağaçtan, mumdan, bronz vb. den mamul iki veya üç kalıp (kopya) ile pişmiş toprak veya alçıdan birkaç kalıp olabilir. Heykeltıraşlık sanatının orijinal eserlerini sadece ön model değil, aynı zamanda kil formu ve alçıdan model oluşturur. Reprodüksiyonlar (üretim kalıpları) hiç bir zaman birbirinin aynı olamaz. Çünkü her birinin elde edilmesi sırasında yukarıda bahsedilen çeşitli safhalarda heykeltıraş tarafından müdahale edilerek gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bronzdan olanların paslandırılması işi de aynı tonda olamamaktadır. Nadir haller müstesna bir heykeltıraşlık sanatının orijinal eseri sayılan nüshalar bir düzineyi geçmez.
Böylece, bu pozisyon sadece heykeltıraş tarafından yapılan orijinal modelleri değil, yukarıda belirtilen ikinci usulle heykeltıraşın kendisi tarafından veya diğer bir sanatkar tarafından yapılan üretimleri de içine almaktadır.
Sanatçılar tarafından üretilmiş veya tasarlanmış olsalar dahi, aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)   Ticari karaktere haiz süs heykelleri.
(b)   Zanaat erbabının eserleri (süs eşyası, dini eşya, şahsi kullanıma mahsus süs eşyası, vb.).

  • Seri halinde üretilen ve ticari karakteri haiz heykeller (madenden, alçıdan, stafftan ve çimentodan, kartonpiyerden, vb.den).

71.16 veya 71.17 pozisyonlarında sınıflandırılan süs eşyaları hariç, bütün bu eşya yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır (tahtadan olanlar için 44.20 pozisyonu, taştan olanlar için 68.02 veya 68.15 pozisyonları seramikten olanlar için 69.13 pozisyonu metalden olanlar için 83.06 pozisyonu, vb.).
 
97.04 –     KULLANILMIŞ VEYA KULLANILMAMIŞ POSTA PULLARI, DAMGA VE HARÇ PULLARI, MATBU POSTA PULU VEYA POSTA PULU YERİNE GEÇEN DAMGA TAŞIYAN ZARFLAR VE BENZERLERİ (49.07 POZİSYONUNDA YER ALANLAR HARİÇ).
Bu pozisyon, 49.07 pozisyonundakiler hariç olmak üzere kullanılmış olsun olmasın aşağıdaki eşyayı kapsar:

  • Her türlü posta pulları, örneğin, postalama, koli göndermede kullanılan normal pullar, faks pulları.
  • Her türlü damga pulları, örneğin, makbuz pulları, tescil pulları, tedavüldeki pullar, konsolosluk pulları, bandroller, vb.
  • Matbu posta pulu, örneğin, üzerinde posta damgası taşıyan mektuplar (fakat pul değil)(posta pulları çıkmadan önce kullanılan bir tür).
  • Posta damgalı zarflar ve kartlar, bunlara “ilk-gün zarfları” (genellikle “ilk-gün” damgalı, üzerlerinde tedavül tarihi ile damgalanmış bir posta pulu veya posta pulları seti olan zarflardır) ve “maksimum kartlar” dahildir. Maksimum kartlar pul şeklinde düzenlenip bir posta pulu taşıyan kartlardır. Posta pulu tedavül tarihi ve desen ile birleştirilir, bir yeri gösteren özel ya da mutat bir tarih damgası ile iptal edilirler.

(E) Damgalı kağıtlar, posta ücretsiz gitmesi için üzeri imzalanan zarflar, mektup kartları, kartpostalları, gazete, paket kağıtları, vb.
Bu pozisyona dahil pullar döküm halinde (müstakil pullar, kenarları tarih damgalı pullar, tam tabaka teşkil eden pullar) veya koleksiyonlar halinde gelirler. Pul koleksiyonlarına ait albümler, pul koleksiyonları için mutat değerde olmak şartıyla, koleksiyon aksamından sayılır ve dolayısıyla birlikte tarifelendirilir.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Posta pulu taşımayan (resimli olsun olmasın) ilk gün kartları ve maksimum kartlar (48.17 pozisyonu veya 49. Fasıl).
(b)   İtibari kıymeti tanınmış olan ve tanınabilecek olan ülkede tedavülde bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları, damga ve benzeri pullar; damgalı kağıt gibi kırtasiye eşyası ve benzerleri (49.07 pozisyonu).
(c)   Özel veya ticari teşekküller tarafından müşteriler için çıkarılan “tasarruf pulları” şeklindeki makbuzlar ile bazı perakendeciler tarafından müşterilerine verilmek üzere pul şeklinde çıkarılan tenzilat kuponları (49.11 pozisyonu).
 
97.05 –     ZOOLOJİ, BOTANİK, MİNEROLOJİ, ANATOMİYE AİT VEYA TARİHİ, ARKEOLOJİK, PALEONTOLOJİK, ETNOGRAFİK VEYA NÜMİZMATİK BİR DEĞERİ BULUNAN KOLEKSİYON VE ÖRNEKLER.
Bu pozisyona dahil eşyanın zati değerleri çoğunlukla pek az olmakla beraber, itibarlarını nadir oluşlarından, gruplandırma tarzlarından veya takdim şekillerinden almaktadır. Aşağıdakiler bu pozisyonda yer alır:
(A)  Zoolojiye, botaniğe, mineralojiye veya anatomiye ait koleksiyonlar ve bunlara dahil olabilecek numuneler:
(1)   Kurutulan veya sıvı içinde muhafaza edilen her türlü hayvanlar; koleksiyon için içleri doldurulmuş hayvanlar.

  • İçleri boşaltılmış yumurtalar; kutu, cam çerçeveler, vb. içindeki böcekler  (taklit mücevherci eşyasını veya ufak süs eşyasını teşkil etmek maksadıyla monte edilmiş olanlar hariç); boş hayvan kabukları (sanayide kullanılmaya elverişli olanlar hariç).

(3)   Kuru olarak veya sıvı içinde muhafaza edilen tohum ve nebatlar, kurutulmuş ot koleksiyonları.
(4)   Mineral numuneleri (71.Fasılda yer alan kıymetli veya yarı kıymetli taşlar hariç); fosil numuneleri.
(5)   Osteolojik (kemik bilimi) eserler (iskeletler, kafatasları, kemikler).
(6)   Anatomiye ve patolojiye mahsus numuneler.
(B)  Koleksiyonların ve koleksiyoncuların tarihi, etnografik, paleontolojik veya arkeolojik eserleri, örneğin:
(1)   İlk neslin aktivitelerini araştırmaya uygun mumyalar, silahlar, dini araç ve gereçler, meşhur insanlara ait lahitler ve çeşitli giysiler.
(2)   İlkel insan topluluklarının yaşayışlarını, adetlerini ve diğer hususiyetlerini tetkike elverişli eşya. Örneğin; aletler, silahlar veya tapınma (ibadet) eşyaları.
(3)   Fosiller (jeolojik tabakalarda bakiyeleri veya izleri kalmış olan hayvansal ve bitkisel organizmalar) üzerinde inceleme yapılmasına mahsus jeolojik numuneler.
(C)  Koleksiyonların ve koleksiyoncuların nümizmatik değeri olan eserleri (parçaları).
Bunlar 49.07 pozisyonunda yer alanlar hariç, tedavülde olmayan metal paralar, banknotlar ve koleksiyon halinde veya bağımsız parçalar olarak ithal olunan madalyalardır. Bağımsız parçalar olarak ithal edilen metal para ve madalyaların her neviden bir kaç adedi geçmemesi ve koleksiyon maksadıyla getirildiğinin açıkça belli olması şartıyla burada sınıflandırılır.
Nümizmatik değeri olan koleksiyonlardan veya bunlara dahil numunelerden sayılmayan metal paralar ve madalyalar (örneğin, aynı cinsten büyük miktarlarda ithal edilen metal para veya madalyalar) bu pozisyon haricindedir. Bunlar, genellikle 71.Fasılda yer alır. Bununla beraber, bunların ancak tekrar maden elde edilmesinde kullanılabilecek şekilde eğilmiş veya zedelenmiş halde olanları, ait oldukları metallerin hurda ve döküntülerinin bulunduğu pozisyonlarda yer alır.
Çıkarıldığı ülkede yasal para birimi olan metal paralar, hediyelik kutularda genel satışa sunulsalar bile 71.18 pozisyonunda yer alır.
Mücevherci eşyası olarak monte edilmiş halde bulunan metal paralar veya madalyalar da bu pozisyon haricindedir (Fasıl 71 veya 97.06 pozisyonu).
Tedavülden kalkmış olan ve koleksiyoncu eşyası olarak kabul edilmeyen ve bir koleksiyonun parçasını oluşturmayan kağıt paralar 49.07 pozisyonunda sınıflandırılır.
Anma, kutlama, bir olayı veya herhangi bir maddeyi resimlerle ve benzeri şekilde göstermek, tanıtmak için ticari bir girişim sıfatıyla üretilmiş olan eşya (üretim, miktar veya dolaşım açısından sınırlı olsun olmasın), koleksiyonların veya koleksiyoncuların tarihi veya nümizmatik değeri olan eserleri (parçaları) nadir bulunma veya yaşları nedeniyle sonradan bir değer kazanmadıkça bu pozisyon haricindedir.
 
97.06 –      ESKİLİĞİ 100 YILI AŞAN ANTİKA EŞYA.
Bu pozisyon eskiliği 100 yılı aşan ve yukarıda 97.01 ila 97.05 pozisyonlarında yer almayan türden olan bütün antika eşyayı içine almaktadır. Bu gibi eşya, değerlerini, eskiliklerinden ve dolayısıyla nadir oluşlarından almaktadır.
Bu pozisyonda yer alabilen ve özel bir ticaret konusunu teşkil eden eşya meyanında şunlar örnek verilebilir:
(1)   Antika mobilyalar, çerçeveler ve ağaçtan oymacı eşyası.
(2)   Matbaa sanayiine mahsus eserler: Eski devirlere mahsus matbaacılık eserleri (incunabula), kitaplar, musiki notaları, coğrafya haritaları, gravürler (97.02 pozisyonundakiler hariç).
(3)   Vazolar ve diğer seramik eşya.
(4)   Dokumaya elverişli maddeler mamulatı: Halıcılık eşyası, işlemeler, dantelalar ve diğer mensucat.
(5)   Mücevherci eşyası.
(6)   Kuyumcu eşyası (ibrikler, kupalar, şamdanlar, sofra takımları vb.).
(7)   Kurşunla tutturulmuş veya pencere için vitraylı camlar.
(8)   Şamdanlar, avizeler ve lambalar.
(9)   Demir eşya ve çilingir eşyası.
(10) Salon vitrinlerine konulan neviden eşya  ( kutular, şekerlikler, enfiye kutuları, tütün kıyacakları, mücevherat kutuları, yelpazeler, vb.).
(11) Musiki aletleri.
(12) Masa, duvar saatleri ve kol saatleri.
(13)Taş oymacılığına “glyptographie” ait eşya (kabartmalar “cameos” vb.) ile mühürcülük sanatına ait eşya (mühürler, damgalar, vb.).
Tamir veya restore edilmiş antika eşya, orijinal vasfını muhafaza etmek şartıyla bu pozisyonda yer alır. Örneğin, modern imalatla elde edilen aksamı (örn., tamir ve takviye parçaları) içine alan antika mobilyalarla, yeni ağaç üzerine monte edilmiş antika halı ve kilimler (duvar örtüsü olarak), deri veya mensucat bu pozisyonda yer alır.
71.01 ila 71.03 pozisyonlarında yer almakta olan inciler (doğal veya kültür) ve kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, eskilikleri nazara alınmaksızın bu pozisyon haricinde kalmaktadır.

Başa dön tuşu