Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 76 – Aluminyum ve aluminyumdan eşya

FASIL 76

ALUMİNYUM VE ALUMİNYUMDAN EŞYA

Fasıl Notları.

 • Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır:
 • Çubuklar;

Enine kesitleri uzunlukları boyunca daire, oval, kare dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti kare, dikdörtgen, üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (“şekli değiştirilmiş dikdörtgen” dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut bu şekillerde olup, imalattan sonra basit bir yüzey temizleme ve kenar düzeltme işleminde daha ileri bir işleme tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır.

 • Profiller;

Bunlar çubuk, tel, saç, şerit, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup, imalattan sonra basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işleminden daha ileri bir işleme tabi tutulmuş döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır.

 • Teller;

Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, kare, dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri, kare dikdörtgen, üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde (“şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) olan ürünlerin kalınlığı genişliğinin onda birini geçer.

 • Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar;

Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “şekil değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde olan veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir. (76.01 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç).
Bu ürünler:
–  Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, kare veya dikdörtgen şeklinde
–  Boyutları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar.
76.06 ve 76.07 pozisyonları, diğerleri meyanında, üzerinde motifleri bulunan (yiv, çubuk, kare(damalı), damla, düğme ve baklava gibi) ve delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış sac, şerit ve yapraklara, tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya ve ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır.

 • İnce ve kalın borular;

Bunlar, bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan rulo halinde olan veya olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup,  bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri birleşik merkezli, aynı şekilde olmaları ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar.  Enine kesitleri,  yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular;  parlatılmış kaplanmış,  bükülmüş, diş açılmış, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekli verilmiş olabileceği gibi flanş bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.
 
Altpozisyon Notları

 • Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır:

(a) Alaşımsız alüminyum
Bunlar ağırlık itibariyle en az % 99 alüminyum içeren metallerdir. Ancak içerdiği diğer herhangi bir element ağırlık itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilen oranları geçemez;
 
TABLO – Diğer Elementler

Element
 
Ağırlık itibariyle sınır oranı (%)
Fe+Si   (demir+silisyum)
Diğer elementler(1), her biri
 
1
0.1(2)
 
(1)       Diğer elementler, örneğin; Cr,Cu,Mg,Mn,Ni,Zn
(2)       Bakırın % 0,1’den fazla fakat % 0,2 veya daha az olması, içerdiği krom ve mangenezin % 0,05’i geçmemesi şartıyla kabul edilir.
 

(b) Alüminyum alaşımları
Bunlar, alüminyumun ağırlık itibariyle diğer elementlerin her birinden fazla olduğu ve aşağıdaki şartlara uygun metalik maddelerdir;

 • İçerdiği diğer elementlerin en az biri veya demir ve silisyum birlikte alındığında ağırlık itibariyle yukarıdaki tablolarda belirtilen orandan daha fazladır; veya
 • Bu gibi diğer elementlerin ağırlık itibariyle toplam miktarı % 1’i geçer.
 • 91 Alt Pozisyonunun yorumu açısından, Fasıl Notu 1 (c)’ye rağmen, “tel” tabiri, sadece enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçmeyen ve enine kesiti herhangi bir şekle sahip rulo halinde olan veya olmayan ürünleri belirtir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl alüminyum ve alaşımlarını ve bunlardan mamul bazı eşyaları kapsar.
Alüminyum esas olarak ham alumina hidrat olan boksitten elde edilir (26.06 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız). Çıkarma işleminin ilk kademesi boksitin saf alüminyum oksit (alumina) haline getirilmesidir. Bunun için öğütülen cevher kalsine edilir ve sonra eriyik halinde sodyum alimunat elde etmek için sodyum hidroksitle işleme tabi tutulur; daha sonra çözünmeyen saflığı bozucu maddeleri (demir oksit, silis vb) atmak için filtre edilir. Alüminyum daha sonra beyaz toz halinde saf alüminyum oksit elde edilmek için kalsine edilen alüminyum hidroksit olarak çöktürülür. Bununla birlikte, alüminyum hidroksit ve alüminyum oksit 28.  Fasılda sınıflandırılmıştır.
İkinci kademede metal, erimiş krolitin içinde (bu madde alüminyum-sodyum florur olup,  yalnızca çözücü olarak rol oynar) çözünmüş halde bulunan alüminyum oksitin  (alimuna) elektrolitik indirgenmesiyle elde edilir.  Elekrtoliz işlemi için anot olarak kömür çubuklar kullanılır ve iç kısmı kömürle kaplı katot vazifesini gören küvlerde yapılır. Elektroliz sonunda alüminyum, sifondan geçirildiği küvün dibinde toplanır. Genellikle arıtma işleminden sonra blok, külçe, kütük, kalın dilimler, tel çubuklar vb. şeklinde döküm yapılır.  Alüminyum tekrar yapılan elektroliz işlemiyle oldukça saf bir halde elde edilebilir.
Alüminyum ayrıca; losit (çift alüminyum-potasyum silikat) gibi diğer maden cevherlerinden, hurda ve kırıntıların yeniden eritilmesiyle veya artıkların (curuf, posa vb.) işlenmesi ile elde edilir
Alüminyum mavimtırak beyaz renkte bir metal olup hafifliği ile karakterize edilir. Şekil verilebilme özelliği yüksek ve kolayca haddelenebilir, çekilebilir, işlenebilir, kalıpla kesilebilir ve dövülebilir vb.dir. Diğer yumuşak madenler gibi alüminyum da çekme ve ekstrüzyon işlemine çok elverişlidir. Modern işlemlerde lehimlenebilir. Alüminyum ısı ve elektrik için çok iyi bir iletken ve çok iyi bir reflektördür. Yüzeyinde doğal olarak oluşan ince bir oksit tabakası metali koruduğundan, bu oksit tabakası anotlama veya kimyasal işlemlerde sıklıkla üretilmekte, yüzey de bazen bu işlemler sırasında renklenmektedir.
Alüminyumun sertlik, dayanıklılık vb. özellikleri, bakır, magnezyum silisyum, çinko veya manganez gibi diğer elementlerle alaşım haline getirilmek suretiyle esaslı bir şekilde arttırılabilir. Bu alaşımlar çöktürerek sertleştirme işlemiyle daha da geliştirilebilmektedir. Bu işlemleri tavlama işlemi takip edebilmektedir.

 1. Bölümün 5 nolu notundaki koşulların altında (Bu bölümün Genel Açıklama Notuna Bakınız) bu Fasılda sınıflandırılabilecek alüminyum alaşımlarının başlıcaları şunlardır;

(1) Alüminyum-bakır alaşımları. Bunlar, bakır oranının az miktarda olduğu
alüminyum esaslı alaşımlardır.
(2) Alüminyum-çinko-bakır alaşımları
(3) Alüminyum-silisyum alaşımları (Örneğin; “alpaks” ve “silumin”)
(4) Alüminyum-manganez-magnezyum alaşımları
(5) Alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımları  (Örneğin;  “almelec”, “aldrey”)
(6) Alüminyum-bakır-magnezyum-manganez alaşımları(Örneğin; duralumin”)
(7) Alüminyum-magnezyum alaşımları (Örneğin; “magnalium”)
(8) Alüminyum-manganez alaşımları
(9) Alüminyum-çinko-magnezyum alaşımları
 
Bu alaşımların çoğunluğu aynı zamanda küçük miktarlarda demir, nikel, krom vb. ihtiva edebilirler; bunlar çoğunlukla menşe ülkeye göre değişen ticari isimler altında pazarlanırlar.
Alüminyum ve alaşımlarının özel özellikleri dolayısıyla geniş kullanımları vardır; uçak, otomobil veya gemi sanayisinde; tramvay veya demiryolu vagonları yapımında elektrik sanayisinde (Örneğin; kablo olarak); bütün tipteki kaplarda (her ebattaki depolar ve sarnıçlar, nakliyatta kullanılan fıçılar, variller vb);ev ve mutfak eşyası için; ince yaprakların üretiminde vb.
Bu Fasıl aşağıdakileri kapsar:

 • İşlenmemiş alüminyum ve alüminyum döküntüsü ve hurdaları (76.01 ve 76.02 pozisyonu)
 • Alüminyum tozları ve ince pulları (76.03 pozisyonu)
 • 01 pozisyonunda yer alan işlenmemiş alüminyumun dövme, çekme, ekstrüzyon, haddeleme işlemleri ile elde edilen ürünleri (76.04 ila 76.07 pozisyonları)
 • Tarifenin herhangi bir yerinde özellikle yer alan veya veya 83. Fasılda yer almış olanların haricindeki 76.08 ila 76.15 pozisyonlarında ve tüm diğer alüminyumdan eşyanın yer aldığı 76.16 pozisyonundaki alüminyumdan diğer eşya.

Alüminyum veya alüminyum oksitin (alumina) sinterize edilmesiyle elde edilen ve sermet gibi kabul edilen ürünler bu Fasıl haricindedir (81.13 pozisyonu).
 
Alüminyumdan eşyalar ve ürünler metalin görünüşünü veya özelliklerini geliştirmek, korozyona karşı korumak vb. için çeşitli işlemlere tabi tutulurlar. Bu işlemler 72. Faslın Genel Açıklama Notunun sonunda belirtilen işlemler olup eşyanın sınıflandırılmasını etkilemezler.
Karma eşyaların, özellikle hazır eşyaların sınıflandırılması XV. Bölümün Genel Açıklama Notunda açıklanmıştır. 
76.01 –      İŞLENMEMİŞ ALÜMİNYUM.
7601.10 –     Alaşımsız Alüminyum
7601.20 –     Alüminyum alaşımları
Bu pozisyon Alüminyum döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesi veya alüminyumun elektrolitik kalıplandırılması ile elde edilen geniş çubuklar, lokma çubukları, levha, kütük, külçe, blok vb. formlarla, sıvı haldeki işlenmemiş alüminyumu kapsar. Bu ürünler genellikle haddeleme, dövme, çekme, tokmaklama, kalıptan çekme veya yeniden eritme ve hazır eşya imaline mahsus kalıplara dökme gibi işlemlere tabi tutulmak için hazırlanmışlardır.
Bu pozisyon esas olarak metalürjide kullanılan Alüminyum pelletleri kapsar (özellikle demir veya çelik üretiminde de-oksidan madde olarak kullanılanlar).
Bu pozisyon ayrıca bazı kalıp veya sinterize çubukları vb. kapsar. (74.03 pozisyonunun Açıklama Notu hükümleri gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyona da uygulanır).
Alüminyum tozları ve ince pulları bu pozisyon dışında kalır (76.03 pozisyonu).
 
76.02 –      ALÜMİNYUM DÖKÜNTÜ VEYA HURDALARI.
72.04 pozisyonunun Açıklama Notundaki döküntü ve hurdalara ait özellikler gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyondakilere de uygulanır.
Alüminyum döküntü ve hurdaları Alüminyum sanayi için önemli bir ham madde kaynağıdır. Bunlar aynı zamanda Metalürjide de-karburasyon veya de-oksidan maddeleri olarak kullanılır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

 • Demir ve çelik imalinden arta kalan ve silikatlar halinde tekrar elde edilebilir alüminyum ve alüminyum bulunan curuf (18 veya 26.19 pozisyonu)
 • Alüminyum imalinden oluşan küller ve diğer artıklar (20 pozisyonu)
 • Külçeler ve Alüminyum döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesinden elde edilen benzeri işlenmemiş döküm formları (01 pozisyonu)

76.03 –      ALÜMİNYUM TOZLARI VE İNCE PULLAR.
7603.10 –    Pul bünyeli olmayan tozlar
7603.20 –    Pul bünyeli tozlar, ince pullar
Bu pozisyon XV. Bölümün 8 (b) Nolu Notunda belirtildiği şekilde Alüminyum tozlarını ve Alüminyum ince pullarını kapsar. Genellikle bu ürünler bakırdan olanlara karşılık gelir ve 74.06 pozisyonunun Açıklama Notu, gerekli değişiklikler yapılarak, bu pozisyon için de geçerlidir. Alüminyum tozlar ve ince pullar bununla birlikte piroteknikte ısı jeneratörü olarak (Örneğin; termit yönteminde), diğer metalleri korrozyondan korumak için (Örneğin; kalorik, metalik sementasyon), roket fırlatıcılarında ve özel sementlerin hazırlanmasında kullanılırlar.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Alüminyum tozu ile Alüminyumdan ince pullardan elde edilen boyayıcı maddeleri, boyalar ve benzeri şekilde hazırlanmış (Örneğin; diğer boyayıcı maddelerle birlikte hazırlanmış yahut birleştirici bir madde veya çözücü içinde süspansiyon disperisyon veya hamur haline getirilmiş) halde olanlar ( Fasıl)
 • Alüminyum pelletleri (01 pozisyonu)
 • Alüminyum yapraklarından kesilmiş pullar (08 pozisyonu)

76.04 –      ALÜMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER.
7604.10 –    Alaşımsız alüminyumdan olanlar
– Alüminyum alaşımlarından
7604.21 —   İçi boş profiller
7604.29 —   Diğerleri
Bu Faslın 1(a), 1(b) numaralı notunda tarif edilen bu ürünler bakırdan benzeri eşyaya karşılık gelir. 74.07 pozisyonunun Açıklama Notundaki koşullar, gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyondakiler için de uygulanır.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Yapılarda (inşaatlarda) kullanım için hazırlanmış olan çubuklar ve profiller (10 pozisyonu)
 • Üzeri kaplanmış kaynak elektrotları vb. (11 pozisyonu)

76.05 –       ALÜMİNYUM TELLER.
– Alaşımsız alüminyumdan olanlar
7605.11 —    Enine kesitinin en geniş yeri 7 mm.yi geçenler
7605.19 —    Diğerleri
– Alüminyum alaşımlarından olanlar
7605.21 —    Enine kesitinin en geniş yeri 7 mm.yi geçenler
7605.29 —    Diğerleri
Tel“, bu Faslın 1 (c) notunda tarif edilmiştir.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Metalize iplikler (05 pozisyonu)
 • Alüminyum telle kuvvetlendirilmiş sicim ve kordonlar (07 pozisyonu)
 • Sıkıştırılmış tel, kablolar ve 14 pozisyonunda yer alan diğer eşya.
 • Üzeri kaplanmış kaynak elektrotları (11 pozisyonu)
 • İzole edilmiş elektrik tel ve kablolar (emayeli veya anodik olan teller dahil) (44 pozisyonu)
 • Müzik aletlerine ait teller (09 pozisyonu)

76.06 –  ALÜMİNYUM SACLAR,  LEVHALAR,  ŞERİTLER  (KALINLIĞI 0,2 MM.Yİ GEÇENLER). 
– Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar
7606.11 — Alaşımsız alüminyumdan
7606.12 — Alüminyum alaşımlarından
– Diğerleri
7606.91 — Alaşımsız alüminyumdan
7606.92 — Alüminyum alaşımlarından
Bu Faslın 1(d) Nolu Notunda tarif edilen bu ürünler bakırdan benzeri eşyaya karşılık gelir. 74.09 pozisyonunun Açıklama Notundaki hükümler gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyondakiler için de geçerlidir.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:
(a) Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen alüminyum yapraklar (76.07 pozisyonu)
(b) Genleştirilmiş metal (76.16 pozisyonu)
76.07 –   ALÜMİNYUMDAN YAPRAKLAR VE ŞERİTLER (BASKILI VEYA BASKISIZ, KAĞIT, KARTON, PLASTİK MADDELER VEYA BENZERLERİNDEN BİR MESNET ÜZERİNE TESBİT EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN) (MESNEDİ HARİÇ KALINLIĞI O,2 MM’Yİ GEÇMEYENLER) (+).

 • Mesnetsiz olanlar

7607.11 —   Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış
7607.19 —   Diğerleri
7607.20 –    Mesnetli olanlar
Bu pozisyon bu Faslın 1 (d) nolu Notunda tarif edilen kalınlıkları 0.2 mm’yi geçmeyen ürünleri kapsar.
74.10 pozisyonun Açıklama Notunda bakır yapraklar için verilen koşullar gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyon için geçerlidir.
Alüminyum yapraklar şişe kapak ve kapsüllerin yapımında, gıda maddeleri, puro, sigara, tütün vb. ambalajlanmasında kullanılır. Alüminyum yapraklar 76.03 pozisyonunda yer alan tozların yapımında, ısı yalıtımları için buruşuk levhalarda, taklit gümüş yaldızcılığında ve veterinerlik cerrahisinde, yaraların sarılmasında kullanılır.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Jelatin, tutkal veya diğer yapıştırıcılarla aglomere edilmiş Alüminyum tozları veya kağıt, plastik veya diğer desteklere tespit edilmiş olan ve kitap ciltleri, şapka astarları vb. gibi eşya üzerinde basım için kullanılan cinsten olan ıstampacılık varakları (12 posizyonu)
 • Esas karakteri kağıt ve karton olmak şartıyla alüminyum folyo ile kaplanmış (örn. Kutuların iç yüzeyini şekillendirecek) ve süt, meyva suyu veya diğer gıda ürünlerine ait kapların üretimi için kağıt ve kartonlar (48.11 pozisyonu).
 • Baskı ile oluşan bakır yaprak harfler (49.11 pozisyonu)
 • Kalınlıkları 0,2 mm’yi aşan saclar, levhalar, şeritler (06 pozisyonu)
 • Noel ağacı süsleri niteliğinde olan Alüminyum yapraklar (05 pozisyonu)

Altpozisyon Açıklama Notu.
 7607.11 Altpozisyonu
Sıcak haddeleme veya soğuk haddeleme işlemlerine ek olarak bu alt pozisyonda yer alan ürünler aşağıda belirtilen yüzeysel işlemlere tabi tutulabilirler:

 • Gerilim giderme veya tavlama gibi ısı işlemleri. Bu işlemler ayrıca haddehane yağ artıklarını da çıkarır.
 • Ayarlama, yarma veya dikdörtgen şeklinde kesim (kare dahil) Örneğin; geniş şeritlerin daha dar şeritlere ayrımı gibi
 • Çok tabakalı ince yapraklanmış levhaları ayırma (sargı çözme). Bu işlem iki veya daha fazla yaprak ruloların haddelenirken son haddehaneden eşzamanlı geçtiği sırada gereklidir.
 • Kimyasal temizleme ve yıkama. Bu işlem normal olarak ısı işlemleri olmadığında yağ kalıntılarını çıkarıp atmakta kullanılır.

76.08 –      ALÜMİNYUMDAN İNCE VE KALIN BORULAR.
7608 10 –    Alaşımsız alüminyumdan olanlar
7608 20 –    Alüminyum alaşımlarından
“İnce ve kalın borular” Fasıl 1 (e) Notunda tarif edilmiştir.
Bu pozisyonda yer alan ince ve kalın borular aşağıdaki işlemlerle üretilebilirler;

 • İçi boş döküm veya delikli yuvarlak külçelerin kalıptan çekilmesiyle
 • Kalıp veya rulo biçimli düz haddeli yarı mamul (şerit veya levha) uzunlamasına veya spiral olarak kaynakla bağlayarak.
 • Darbe ile ekstrüzyon.
 • Döküm işlemi ile

Kaynaklı veya kalıptan çekilmiş borular daha iyi bitim ve daha doğru boyutlar, daha ince et kalınlığı elde etmek için soğuk-çekme işlemine tabi tutulabilirler.
Bu pozisyonda yer alan ince ve kalın borular birçok amaçlar için kullanılırlar. Örneğin; su veya petrol boru hatlarında, elektrik tel bağlantısı için boru olarak, mobilya imalatında, ısı değiştiricileri olarak, yapılarda.
Bu pozisyon bitirme işlemine tabi tutulmuş olsun olmasın, soket, flanş, halka, bilezik vb. ile donatılmış olsun olmasın ince ve kalın boruları kapsar.
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • İçi boş profiller (04 pozisyonu)
 • İnce ve kalın boruların bağlantı parçaları (09 pozisyonu)
 • Eğilip bükülebilen borular (07 pozisyonu)
 • Hazır eşya haline getirilmiş olduğu açıkça görülen ince ve kalın borular, Örneğin; inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış olanlar (10 pozisyonu) makina veya nakil araçlarının aksamı haline gelmiş olanlar (XVI ve XVII Bölüm) vb.

76.09 –     ALÜMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER, MANŞONLAR VE BENZERLERİ).
73.07 ve 74.12 pozisyonlarının Açıklama Notu hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak, bu pozisyon için de geçerlidir.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • İnşaat parçalarını birbirine tutturmak için özellikle yapılmış kelepçeler ve diğer tertibat (10 pozisyonu)
 • Boruları desteklemek için askılar ve mesnetler; boruların birleştirilmesinde ve tutturulmasında kullanılan Alüminyumdan cıvata ve somunlar (16 pozisyonu)
 • Musluk, valf vb. ile donatılmış teferruat (81 pozisyonu)

76.10 –     ALÜMİNYUM İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI (KÖPRÜLER, KÖPRÜ AKSAMI, KULELER, PİLONLAR, AYAKLAR, SÜTUNLAR, İNŞAAT İSKELELERİ, ÇATILAR, KAPILAR, PENCERELER VE BUNLARIN ÇERÇEVELERİ VE KAPI EŞİKLERİ, KORKULUKLAR, PARMAKLIKLAR GİBİ) (94.06 POZİSYONUNDAKİ PREFABRİK İNŞAATLAR HARİÇ); İNŞAATTA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ ALÜMİNYUM SACLAR, ÇUBUKLAR, PROFİLLER, BORULAR VE BENZERLERİ).
7610.10 –    Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri
7610.90 –    Diğerleri
73.08 pozisyonunun Açıklama Notunun koşulları, gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyon için de geçerlidir.
Alüminyumdan inşaat aksamı perçinleme, civata ve somunla bağlama gibi alışılagelmiş metotlardan başka, bazen sentetik reçinelerle veya kauçuklu bileşik birbirine yapıştırılırlar.
Alüminyum ve alaşımları hafiflikleri dolayısıyla demir veya çelik yerine inşaat iskelelerinin yapımında, bina, hangar, mağaza vb. üst kısımlara ait inşaatta, köprülerde, kayarak açılıp kapanan kapılarda, elektrikli ızgara veya radyo pilonlarında, iç içe geçmiş maden direklerinde (payandalarda), kapı veya pencere çerçevelerinde, parmaklıklarda vb. kullanılırlar.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir.

 • 84 ila 88. Fasıllarda yer alan eşyanın aksamı olduğu açıkça anlaşılan çatılmış parçalar
 • Fasılda yer alan yüzer inşaat
 • Prefabrik yapılar (06 pozisyonu)

76.11 –     HER TÜRLÜ MADDE İÇİN (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ HARİÇ) HACMİ 300 LİTREYİ GEÇEN VE MEKANİK VEYA TERMİK TERTİBATI BULUNMAYAN ALÜMİNYUM DEPOLAR, SARNIÇLAR, KÜVLER VE BENZERİ KAPLAR (ISIYI İZOLE EDİCİ VEYA İÇ YÜZEYLERİ KAPLANMIŞ OLSUN OLMASIN).
73.09 pozisyonunun Açıklama Notu hükümleri, gerekli değişiklikler yapılmak şartı ile bu pozisyon için de geçerlidir.
Alüminyum, gerek hafifliği ve gerek korozyona karşı olan direnci dolayısıyla özellikle kimya sanayinde, bira fabrikalarında, süt, peynir sanayinde kullanılan depolar, sarnıçlar vb. yapımında demir ve çeliğin yerini almaktadır.
Bununla birlikte, bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel yapılmış konteynerler (kaplar) bu pozisyon haricinde kalır (86.09 pozisyonu).
76.12 –     HER TÜR MADDE İÇİN (SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ HARİÇ) HACMİ 300 LİTREYİ GEÇMEYEN VE MEKANİK VEYA TERMİK TERTİBATI BULUNMAYAN ALÜMİNYUM DEPOLAR, FIÇILAR, VARİLLER, BİDONLAR VE BENZERİ KAPLAR (TÜP ŞEKLİNDE SERT VEYA ESNEK KAPLAR DAHİL) (ISIYI İZOLE EDİCİ VEYA İÇ YÜZEYLERİ KAPLANMIŞ OLSUN OLMASIN).
7612.10 – Tüp şeklinde esnek kaplar
7612.90 – Diğerleri
73.10 pozisyonunun Açıklama Not hükümleri, gerekli değişiklikler yapılmak şartı ile bu pozisyona da uygulanır.
Alüminyumdan fıçı ve variller esas olarak süt, bira, şarap vb. taşınmasında kullanılırlar. Alüminyumdan kutular ve tenekeler gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılır. Bu pozisyon aynı zamanda tüp şeklindeki sert kapları (Örneğin; hap, tablet vb. eczacılık ürünleri için) ve krem, diş macunu, vb. için esnek tüpleri de içine almaktadır.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • 02 pozisyonunda yer alan eşya
 • Bisküvi kutuları, çay ve şeker kutuları ve benzer ev veya mutfak kapları ve kutuları (15 pozisyonu)
 • Sigara tabakaları, pudra kutuları, alet kutuları ve kişisel veya profesyonel kullanımlar için benzeri kaplar (16 pozisyonu)
 • 04 pozisyonunda yer alan eşya
 • Süs kutuları (06 pozisyonu)
 • Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel yapılmış ve donatılmış kaplar (09 pozisyonu)
 • 17 pozisyonundaki muhafazalı vakumlu küçük kaplar ve diğer vakumlu kaplar.

76.13 –      SIKIŞTIRILMIŞ VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ İÇİN ALÜMİNYUM KAPLAR.
73.11 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız.
76.14 –     ALÜMİNYUMDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VE BENZERLERİ (ELEKTRİK İÇİN İZOLE EDİLMEMİŞ OLANLAR).
7614.10 – Çelik özlü olanlar
7614.90 – Diğerleri
73.12 pozisyonu ile ilgili Açıklama Not hükümleri, gerekli değişiklikler yapılmak şartı ile bu pozisyona uygulanır.
Alüminyum, “almelec” ve “aldrey” gibi alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımları hafiflikleri ve elektriği iyi iletmeleri nedeniyle elektrik telleri ve kablolarının imalinde genellikle bakır yerine kullanılmaktadır.
Alüminyum kablolar çelik özlü veya alüminyumunun ağırlık olarak baskın olması şartıyla diğer metal özlü olabilirler. (XV. Bölümün 7 nolu Notuna bakınız).
Bununla birlikte, izole edilmiş elektrik tel ve kablolar bu pozisyon haricindedir (85.44 pozisyonu).
 
76.15 –     ALÜMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VEYA DİĞER EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA VE BUNLARIN AKSAMI; ALUMİNYUMDAN SÜNGERLER, TEMİZLİK VE PARLATMA İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA, ELDİVENLER VE BENZERLERİ; ALÜMİNYUMDAN SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKSAMI.
–  Alüminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; alüminyumdan süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri
7615.10 —         Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri
7615.20 –        Sağlığı koruyucu eşya ve aksamı
 
Bu pozisyon 73.23 ve 73.24 pozisyonlarının Açıklama Notlarında tarif edilen aynı tipteki eşyaları, özellikle burada tarif edilen mutfak eşyası, sağlığı koruyucu eşyayı ve tuvalet eşyasını kapsar. Bu pozisyon ayrıca 74.18 pozisyonun Açıklama Notunda tarif edilen benzeri alüminyum pişirme ve ısıtma cihazlarını da kapsar.
Bununla birlikte, bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • 12 pozisyonundaki kutular, teneke kutular ve benzeri kaplar.
 • Alet karakterini almış evlerde kullanılan eşyalar ( Fasıl) (73.23 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
 • 11 ila 82.15 pozisyonlarında yer alan bıçakçı eşyası, kaşıklar, kepçeler, çatallar ve diğer eşya.
 • Süs eşyası (06 pozisyonu).
 • Şofbenler veya diğer su ısıtma cihazları ve 19 pozisyonunda yer alan diğer cihazlar.
 • Fasılda yer alan evlerde kullanılan elektrikli cihazlar (özellikle 85.09 ve 85.16 pozisyonunda yer alan aletler ve cihazlar).
 • Fasılda yer alan eşya.
 • Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (13 pozisyonunda).

(ij)   96.17 pozisyonundaki diğer vakumlu kaplar ve termos şişeleri.
76.16 –      ALÜMİNYUMDAN DİĞER EŞYA.
7616.10 – Alüminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (83.05  pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli vida, perçin çivileri, pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve benzeri eşya
– Diğerleri
7616.91 —  Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler
7616.99 —  Diğerleri
Bu pozisyon; Tarifenin herhangi bir yerinde belirli bir şekilde yer almış veya 82. veya 83. Fasıllarda yer alan veya belirtilen eşya veya XV. Bölümün 1 nolu Notu ile bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarında yer almış olanların dışındaki bütün alüminyumdan eşyayı kapsar.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Alüminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (05 pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli vida, perçin çivileri, pimler, kamalar, kama pimleri, rondelelar ve 73.17 ve 73.18 pozisyonlarının Açıklama Notlarında tarif edilen tipteki benzeri eşya.
 • Örgü makinası iğneleri, bızları (şerit veya kordonu delikten geçirmeye yarayan iğneler) tığ, çengelli iğneler, nakış iğnesi, diğer iğneler ve 73.19 pozisyonunun Açıklayıcı Notunda tarif edilen tipteki diğer eşya
 • Alüminyumdan zincirler ve bunların aksamı
 • Alüminyum telden mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyumdan genleştirilmiş metal (73.14 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız). Genleştirilmiş metal mağaza vitrinlerinde, hoparlör ızgaralarında ve uçucu sıvı ve gazların vb. depolanması ve taşınmasında infilak önleyicisi olarak kullanılır.
 • 25 ve 73.26 pozisyonlarının Açıklama Notlarında belirtilen demir ve çelik eşyalara karşılık gelen alüminyum eşyalar.

Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Giyim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri işlerde kullanılan türden metal ipliklerden dokunmuş mensucat (09 pozisyonu)
 • Makine aksamı biçiminde yapılmış veya üretilmiş metal tel mensucat vb. (Örneğin; diğer materyallerle birlikte monte edilmiş) ( veya 85. Fasıl)
 • El elekleri veya kalburlarını oluşturan tel mensucat vb. (04 pozisyonu)
Başa dön tuşu